Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 36 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 02.08.2018 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Mišík, p. Holbička

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 35/2018 zo zasadnutia OZ dňa 28.06.2018.
  2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 Obce Lednické Rovne.
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Lednické Rovne k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v celkovej výške 200.000,- EUR.

4. Informáciu starostu obce o podaní žaloby ohľadne pozemkov pod základnou školou. 

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ so zmenou v podobe vypustenia bodu 6 programu – Odpredaj pozemku Horenická Hôrka – Šerá.

2.  Prijatie ponuky priameho úveru na financovanie investičných zámerov obce od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

3.  V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „KAŠTIEĽ“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

4.  V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN novovytvorená parcela č. 233/4 o výmere 6 149 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom č. 31/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 29.03.2018 pod č. 179/18, pre Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Púchov, so sídlom Svätoplukova 1015, Púchov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2018 zo dňa 03.05.2018, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Jurigová, a to v sume 19.100,- EUR za celú nehnuteľnosť. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Lednické Rovne považuje, že sa jedná o vodnú plochu, ktorú Obec Lednické Rovne nemá možnosť využiť iným spôsobom.

 

5.  Žiadosť Alžbety Drahutovej, IČO: 44 637 837, s miestom podnikania 020 61 Dolná Breznica 19, o prenájom priestoru na 1. poschodí na chodbe oproti hlavnému schodisku v budove Zdravotného strediska na adrese Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne, za účelom prevádzkovania solária.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

 

 1.

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár