Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 36 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 02.08.2018 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Mišík, p. Holbička

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 35/2018 zo zasadnutia OZ dňa 28.06.2018.
  2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 Obce Lednické Rovne.
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Lednické Rovne k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v celkovej výške 200.000,- EUR.

4. Informáciu starostu obce o podaní žaloby ohľadne pozemkov pod základnou školou. 

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ so zmenou v podobe vypustenia bodu 6 programu – Odpredaj pozemku Horenická Hôrka – Šerá.

2.  Prijatie ponuky priameho úveru na financovanie investičných zámerov obce od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

3.  V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „KAŠTIEĽ“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

4.  V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN novovytvorená parcela č. 233/4 o výmere 6 149 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom č. 31/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 29.03.2018 pod č. 179/18, pre Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Púchov, so sídlom Svätoplukova 1015, Púchov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2018 zo dňa 03.05.2018, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Jurigová, a to v sume 19.100,- EUR za celú nehnuteľnosť. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Lednické Rovne považuje, že sa jedná o vodnú plochu, ktorú Obec Lednické Rovne nemá možnosť využiť iným spôsobom.

 

5.  Žiadosť Alžbety Drahutovej, IČO: 44 637 837, s miestom podnikania 020 61 Dolná Breznica 19, o prenájom priestoru na 1. poschodí na chodbe oproti hlavnému schodisku v budove Zdravotného strediska na adrese Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne, za účelom prevádzkovania solária.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

 

 1.

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 1. 2022
polojasno 2 °C -5 °C
štvrtok 20. 1. sneženie 2/-3 °C
piatok 21. 1. slabé sneženie -2/-6 °C
sobota 22. 1. slabé sneženie -2/-6 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6