Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 36 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 02.08.2018 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Mišík, p. Holbička

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 35/2018 zo zasadnutia OZ dňa 28.06.2018.
  2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 Obce Lednické Rovne.
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Lednické Rovne k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v celkovej výške 200.000,- EUR.

4. Informáciu starostu obce o podaní žaloby ohľadne pozemkov pod základnou školou. 

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ so zmenou v podobe vypustenia bodu 6 programu – Odpredaj pozemku Horenická Hôrka – Šerá.

2.  Prijatie ponuky priameho úveru na financovanie investičných zámerov obce od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

3.  V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „KAŠTIEĽ“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

4.  V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN novovytvorená parcela č. 233/4 o výmere 6 149 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom č. 31/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 29.03.2018 pod č. 179/18, pre Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Púchov, so sídlom Svätoplukova 1015, Púchov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2018 zo dňa 03.05.2018, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Jurigová, a to v sume 19.100,- EUR za celú nehnuteľnosť. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Lednické Rovne považuje, že sa jedná o vodnú plochu, ktorú Obec Lednické Rovne nemá možnosť využiť iným spôsobom.

 

5.  Žiadosť Alžbety Drahutovej, IČO: 44 637 837, s miestom podnikania 020 61 Dolná Breznica 19, o prenájom priestoru na 1. poschodí na chodbe oproti hlavnému schodisku v budove Zdravotného strediska na adrese Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne, za účelom prevádzkovania solária.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

 

 1.

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:200
TÝŽDEŇ:2208
CELKOM:1833208

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.