Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 28 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 23.11.2017 o 16,00 hod. v zasadačke LEDROV, spol. s r.o.

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík a Bc. Juraj Mašlaň

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 27/2017 zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2017.
 2. Správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne o kontrolnej činnosti
 3. Žiadosť o rekonštrukciu priestorov predajne mäsa v Dome služieb s tým, že bude prerokovaná 14.12.2017 na ďalšom OZ
 4. Zastavovaciu štúdiu IBV ul. Medňanská, žiadateľov Zuzana Pecková, Kaštieľska 203, 020 61 Lednické Rovne, Ing. Anton Ladecký, Centrum II 94/58, 018 41 Dubnica nad Váhom, Anna Gavlánková, Moravská 1636/31, 020 01 Púchov, tak ako bola predložená na dnešnom OZ.
 5. Upozornenie prokurátora, tak ako bolo prečítané na OZ

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ s navrhnutými zmenami.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Návrh poslanca Mgr. Martina Mišíka ukončiť rozpravu k bodu 3./
 4. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ IBV“, pre lokalitu 12, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ so schválenými zmenami v čl. II.v bode 5./ vypustiť z poznámke platby definíciu čísla parcely, o ktorú sa súťažiaci uchádza.
 5. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ RV“, pre lokalitu 12, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ so schválenými zmenami v čl. II.v bode 5./ vypustiť z poznámke platby definíciu čísla parcely, o ktorú sa súťažiaci uchádza.
 6. Zámer umiestnenia pamätníka Sgt. Antona Vanku v obci Lednické Rovne s tým, že bude akceptovaná požiadavka žiadateľa – variant 1.
 7. Prenájom nebytového voľného priestoru v Zdravotnom stredisku, Veronike Skukálkovej, bytom Súhradka č. 197, 020 61 Lednické Rovne za účelom poskytovania služieb nechtového štúdia, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 8. Prenájom nebytového uvoľneného priestoru v budove Domu služieb, so súp. č. 1, spoločnosti Bartošek s.r.o., IČO: 45 663 203, so sídlom Štefánikova 810, 020 01 Púchov, za účelom predajne mäsa, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 9. Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva pozemku KN E parc. č. 619, druh pozemku: orná pôda, o výmere 267 m2 a pozemku KN E parc. č. 624/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 283 m2 , obidva vedené na LV č. 1710, pre k. ú. Lednické Rovne, ktoré sú podielovom spoluvlastníctve Mgr. Kataríny Chaloupkovej, rod. Chaloupková,bytom Palárikova 3177/31, 811 01 Bratislava, každý v podiele 1/6 k celku a Obce Lednické Rovne každý v podiele 5/6 k celku tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 10. Dohodu o usporiadaní vlastníckeho právač. 1/2017 medzi obcou Lednické Rovne a p. Evou Teplanovou, rod. Dubovou, bytom Medňanská č. 98/12, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na dnešnom OZ.
 11. Udelenie súhlasu stavebníkom, a to Milošovi Kyselovi a manželke Ing. Eve Kyselovej,

trvale bytom Okružná 1428/54, 020 01 Púchov, Pavlovi Kalašovi, trvale bytom Moravská 1883/50, 020 01 Púchov, Ľubomírovi Tomanovi a manželke Jane Tomanovej, trvale bytom Mojmírova 1161, 020 01 Púchov, Petrovi Smolkovi, trvale bytom Berlínska 1679/3, 010 08 Žilina, pre konanie o umiestnenie stavby: uloženie inžinierskych sieti na pozemku C KN parc. č. 52/1, zastavané plochy a nádvoria, vedenom na LV č. 610 k. ú. Hôrka, a na pozemku C KN parc. č. 185/1, zastavané plochy a nádvoria, vedenom na LV č. 1, k. ú. Horenice, obe vo vlastníctve obce Led. Rovne a to  spoločnej kanalizačnej prípojky a spoločnej elektrickej prípojky, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami stanovenými Odborom výstavby a ŽP Obecného úradu v L.Rovniach.  

 1. Investičný zámer prístavby polyfunkčného objektu „PrenoBeer“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie s tým, že investor Prenosil, s.r.o., Jilemnického 11 020 61 Lednické Rovne, dodrží podmienky stanovené Odborom výstavby a ŽP Obecného úradu v L.Rovniach.  
 2. Zmenu otváracích hodín v prevádzke Infocentra a Drink Caffe v Lednických Rovniach v zmysle žiadosti Bc. Michaely Drinkovej
 3. Zámer vybudovať za Domom služieb parkoviská spolu s prístavbou podnikateľských priestorov spojených s Domom služieb
 4. Návrh starostu obce, aby sa objekt bývalej pekárne prebudoval na denný stacionár pre seniorov.

 

E. Neschvaľuje

 

 1. Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej, aby bol nehnuteľný majetok obce, zapísaný na LV č.1, v k.ú. Lednické Rovne – IBV Háj,predaný verejnou dražbou
 2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby vo VOS – IBV Háj bol doplnený termín, že k predmetným pozemkom obec zabezpečí dobudovanie verejných sietí do 30.11.2018.
 3. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby vo VOS – IBV Háj bol vypustený v čl. III. bod 6./
 4. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby vo VOS – RV Háj bol vypustený v  čl. I.

bod 3./

 1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby vo VOS – RV Háj bol vypustený v čl. III. bod 6./
 2. Návrh Nájomnej zmluvy so spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO:

31 320 155, so  sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, v znení tak, ako predložená na rokovanie OZ.

 1. Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Púchov zo dňa 20.09.2017, ktorej predmetom bol záujem o odkúpenie časti pozemku pod vodnou hladinou Štrkoviská, Hôrka, a to pozemku E KN parc. č. 236, o výmere 9 653 m2 , vedenom na LV č. 610, k. ú. Hôrka.

 

F.  Ukladá

  

1.      Vedeniu obce rokovať so spoločnosťou VÚB, a.s. o minimálnej cene nájmu 50,-€/m2 

          a rok

2.      Vedeniu obce rokovať so SRZ o ďalšom právnom usporiadaní predmetných pozemkov

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:165
TÝŽDEŇ:2173
CELKOM:1833173

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.