Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 10.09.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

č. 233/2020-9  až  253/2020-9

 

Uznesenie č. 233/2020-9      

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 234/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

 • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
 • za overovateľov zápisnice: p.Štefana Ďurka a p. Danielu Mončekovú

Uznesenie č. 235/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a Ing. Stanislav Backo

Uznesenie č. 236/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 237/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že názov bodu č. 7 „Zámer výstavby optickej telekomunikačnej siete“ sa mení na „Informácia o zámere výstavby optickej telekomunikačnej siete“ a zároveň sa tento bod presunie v programe a bude zaradený hneď za bod č. 3. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

 

Uznesenie č. 238/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 25.06.2020.

Uznesenie č. 239/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 240//2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

investičný zámer Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Nowa Cad, s.r.o., Moravské Lieskové, vybudovať v obci Lednické Rovne optickú telekomunikačnú sieť.

 

Uznesenie č. 241/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 75.500,-Eur, ktorú poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej Republiky, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 242/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 75.500,-Eur, ktorú poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej Republiky so sídlom: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742, za podmienok dojednaných v príslušnej zmluve o návratnej finančnej výpomoci:

a) výška návratnej finančnej výpomoci je vo výške 75.500,-Eur;

b) úroková sadzba: bezúročne;

c) splátky istiny: ročné splátky počas štyroch rokov: prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027;

d) účel použitia návratnej finančnej výpomoci: na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov  vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.

Uznesenie č. 243/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly na VOS, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 244/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zastavovaciu štúdiu  pána Ing. Oskara Hantáka – Reality, Cintorínska 1336/27, Púchov vypracovanú ateliérom Arch.Projekt Púchov, pre územné konanie „IBV – Nový Háj Lednické Rovne – I. etapa“, na parc. č. KN E 339 a KN E 340, k. ú. Lednické Rovne, ktorá je v súlade s územným plánom ÚPN-SÚ, aktualizácia, doplnok a zmena z r. 1997 a Doplnku č.2 a zmeny ÚPN O Lednické Rovne z r. 2004, s plochami určenými na funkčné využitie IBV, KBV a príslušnej technickej vybavenosti, za dodržania nasledovných podmienok :

 • obec Lednické Rovne poskytne spracovateľovi PD podklady pre návrh pripravovaných verejných rozvodov inžinierskych sietí, (verejný vodovod a kanalizácia) v časti Háj a po ich vybudovaní bude mať stavebník povinnosť sa na tieto pripojiť,
 • súhlasných vyjadrení správcov všetkých sietí a za predpokladu dodržania ochranných a bezpečnostných pásiem,
 • vyhotovenia geometrického odčlenenia „zeleného pásu“ KNE 339 a KNE 340 / v súčasnosti KNC 583/56 / v šírke 2m, na náklady žiadateľa, za účelom odovzdania majetku do vlastníctva obce Lednické Rovne,
 • rešpektovanie pripravovanej developerskej preložky stĺpov elektrického vedenia verejnej NN siete v časti Háj a rozšírenie pre danú lokalitu vedenú v priľahlom  zelenom páse miestnej komunikácie vo všetkých III. etapách,
 • prístupová komunikácia v rezorte / jednopruhová obojsmerná / š. 3,5m a zelený pás š. 0,5m, musí byť navrhnutá v zmysle platných technických noriem, s obratiskom, umiestneným mimo parkovacích stojísk prislúchajúcich k rodinnému bývaniu. 

 

Uznesenie č. 245/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prekládku STL plynovodu na parc. č. KN C 529/3 v k. ú. Lednické Rovne, ktorá je vo vlastníctve p. Jaroslava Buriana,  do obecnej parc. č. KN C 1234 / KN E 1501/1 / v k. ú. Lednické Rovne charakteru miestna komunikácia, ul. Súhradka, za dodržania nasledovných podmienok :

 • pri prekládke STL plynovodu nedôjde k obmedzeniu plánovaného investičného zámeru PVS, a.s. Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod,
 • vytýčenia a vyhotovenia geodetického zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, teplovod), ktoré sú v styku a v súbehu s plánovanou prekládkou,
 • súhlasného vyjadrenia správcov všetkých sietí a za predpokladu dodržania ich ochranných a bezpečnostných pásiem,
 • predmetnú stavebnú činnosť, Prekládka STL plynovodu, si bude stavebník realizovať bezpodmienečne na vlastné náklady,
 • po ukončení bude p. Jaroslav Burian povinný súhlasiť so zriadením vecného bremena.

 

Uznesenie č. 246/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri KN E par. č. 1501/19, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 300 m2, ktorý vznikne odčlenením na základe geometrického plánu;

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Annu Bajzíkovú s trvalým pobytom Rovňanská 175/6, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať žiadateľka Anna Bajzíková.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Vzhľadom k  polohe a veľkosti pozemku nie je možné iné jeho využitie obcou. Žiadateľka Anna Bajzíková vlastní susedné pozemky predmetnej nehnuteľnosti (LV č. 247, k.ú. Lednické Rovne) a predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo udržiava.

 

Uznesenie č. 247/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zastavovaciu štúdiu pani Aleny Medňanskej, bytom Súhradka 200/30, Lednické Rovne, vypracovanú Ing. Lukášom Fojtíkom, za účelom vydania stanoviska pre územné rozhodnutie „Lednické Rovne – IBV Horné Morávky“ na parc. č. KNC 1083/10, 1083/16-17-18-19 v kat. území Lednické Rovne, s dopravným napojením na cestu III/1952- ul. Medňanská pomocou obslužnej jednopruhovej obojsmernej komunikácie š. 3,0m s výhybňami a obratiskom, ktoré sú v súlade s územným plánom ÚPN-SÚ, Doplnok a zmena z r. 1997 a Doplnku č.2 a zmeny územného plánu obce Lednické Rovne z r. 2004, s plochami určenými na funkčné využitie IBV a príslušnej technickej vybavenosti, za dodržania nasledovných podmienok :

 • žiadateľ – stavebník je povinný akceptovať vyjadrenia a  podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí  pre rozšírenie verejného vodovodu, v navrhovanej dĺž.  330 m v prevedení PE D110  a pre vybudovanie spoločnej kanalizačnej prípojky  PVC D200 v dĺžke 320 m, ktoré sú navrhované v pravej krajnici cesty III/1952  smer Medné  ul. Medňanská /parc. č. KNC 1280/2/,
 • stavebník na vlastné náklady dá vypracovať projekt pre stavebné povolenie  na pripojenie komunikácie na štátnu cestu III/1952 a musí  spĺňať podmienky a vyjadrenia správcu cesty III/1952 a dopravného inšpektorátu,
 • stavebník predloží geometrický plán na oddelenie pozemkov a právne usporiadanie nehnuteľností – prístupových ciest, ktoré sú v ÚP obce vyčlenené ako  verejné komunikácie / stanovené v ÚP obce ako  verejnoprospešné  stavby /.

 

 

Uznesenie č. 248/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslanca p. Štefinu, aby sa k bodu programu č. 8./ mohol vyjadriť Ing. Šudík.

 

Uznesenie č. 249/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu spol. MEGAWASTE ku skládke TKO Podstránie, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 250//2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Domu služieb pre spoločnosť DOLIMARK s.r.o., IČO: 53 189 671 so sídlom Športová 169/8, 020 61 Lednické Rovne a to z dôvodu, že terajší nájomca Marian Dolinaj podľa nájomnej zmluvy zo dňa 25.05.2020 požiadal Obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu, na spoločnosť DOLIMARK s.r.o., v ktorej je spoločníkom, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel ako boli uvedené v nájomnej zmluve zo dňa 25.05.2020. 

 

Uznesenie č. 251/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

žiadosť o zľavu z nájomného zo dňa 18.8.2020 pre spoločnosť Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne ako prenajímateľ poskytne nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.12.2019 (dom služieb) finančnú zľavu z nájomného v celkovej výške 647,58,-Eur. Zľava sa poskytuje z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19.

Obec Lednické Rovne ako prenajímateľ poskytne nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na základe nájomnej zmluvy zo dňa 19.12.2019 (zdravotné stredisko) finančnú zľavu z nájomného v celkovej výške 2.420,03,-Eur. Zľava sa poskytuje z dôvodu rekonštrukcie budovy zdravotného strediska a  prijatých opatrení v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19.

 

 

Uznesenie č. 252/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

žiadosť o uplatnenie finančnej náhrady v súvislosti so spravovaním obecných bytov zo dňa 18.8.2020 pre spoločnosť Ledrov, spol. s r.o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenia č. 253/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

A/ BERIE NA VEDOMIE

žiadosť Základnej školy Eduarda Schreibera, Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

B/ DOPORUČUJE

na základe žiadosti ZŠ  zo dňa 4.9.2020  prijať rozpočtové opatrenie starostu obce a navýšiť rozpočet na sumu 3.000,-€ na kapitálové výdavky ZŠ.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 16.09.2020

 

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:40
TÝŽDEŇ:3020
CELKOM:1782822

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.