Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 10.09.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

č. 233/2020-9  až  253/2020-9

 

Uznesenie č. 233/2020-9      

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 234/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

 • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
 • za overovateľov zápisnice: p.Štefana Ďurka a p. Danielu Mončekovú

Uznesenie č. 235/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a Ing. Stanislav Backo

Uznesenie č. 236/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 237/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že názov bodu č. 7 „Zámer výstavby optickej telekomunikačnej siete“ sa mení na „Informácia o zámere výstavby optickej telekomunikačnej siete“ a zároveň sa tento bod presunie v programe a bude zaradený hneď za bod č. 3. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

 

Uznesenie č. 238/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 25.06.2020.

Uznesenie č. 239/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 240//2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

investičný zámer Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Nowa Cad, s.r.o., Moravské Lieskové, vybudovať v obci Lednické Rovne optickú telekomunikačnú sieť.

 

Uznesenie č. 241/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 75.500,-Eur, ktorú poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej Republiky, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 242/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 75.500,-Eur, ktorú poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej Republiky so sídlom: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742, za podmienok dojednaných v príslušnej zmluve o návratnej finančnej výpomoci:

a) výška návratnej finančnej výpomoci je vo výške 75.500,-Eur;

b) úroková sadzba: bezúročne;

c) splátky istiny: ročné splátky počas štyroch rokov: prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027;

d) účel použitia návratnej finančnej výpomoci: na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov  vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.

Uznesenie č. 243/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly na VOS, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 244/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zastavovaciu štúdiu  pána Ing. Oskara Hantáka – Reality, Cintorínska 1336/27, Púchov vypracovanú ateliérom Arch.Projekt Púchov, pre územné konanie „IBV – Nový Háj Lednické Rovne – I. etapa“, na parc. č. KN E 339 a KN E 340, k. ú. Lednické Rovne, ktorá je v súlade s územným plánom ÚPN-SÚ, aktualizácia, doplnok a zmena z r. 1997 a Doplnku č.2 a zmeny ÚPN O Lednické Rovne z r. 2004, s plochami určenými na funkčné využitie IBV, KBV a príslušnej technickej vybavenosti, za dodržania nasledovných podmienok :

 • obec Lednické Rovne poskytne spracovateľovi PD podklady pre návrh pripravovaných verejných rozvodov inžinierskych sietí, (verejný vodovod a kanalizácia) v časti Háj a po ich vybudovaní bude mať stavebník povinnosť sa na tieto pripojiť,
 • súhlasných vyjadrení správcov všetkých sietí a za predpokladu dodržania ochranných a bezpečnostných pásiem,
 • vyhotovenia geometrického odčlenenia „zeleného pásu“ KNE 339 a KNE 340 / v súčasnosti KNC 583/56 / v šírke 2m, na náklady žiadateľa, za účelom odovzdania majetku do vlastníctva obce Lednické Rovne,
 • rešpektovanie pripravovanej developerskej preložky stĺpov elektrického vedenia verejnej NN siete v časti Háj a rozšírenie pre danú lokalitu vedenú v priľahlom  zelenom páse miestnej komunikácie vo všetkých III. etapách,
 • prístupová komunikácia v rezorte / jednopruhová obojsmerná / š. 3,5m a zelený pás š. 0,5m, musí byť navrhnutá v zmysle platných technických noriem, s obratiskom, umiestneným mimo parkovacích stojísk prislúchajúcich k rodinnému bývaniu. 

 

Uznesenie č. 245/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prekládku STL plynovodu na parc. č. KN C 529/3 v k. ú. Lednické Rovne, ktorá je vo vlastníctve p. Jaroslava Buriana,  do obecnej parc. č. KN C 1234 / KN E 1501/1 / v k. ú. Lednické Rovne charakteru miestna komunikácia, ul. Súhradka, za dodržania nasledovných podmienok :

 • pri prekládke STL plynovodu nedôjde k obmedzeniu plánovaného investičného zámeru PVS, a.s. Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod,
 • vytýčenia a vyhotovenia geodetického zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, teplovod), ktoré sú v styku a v súbehu s plánovanou prekládkou,
 • súhlasného vyjadrenia správcov všetkých sietí a za predpokladu dodržania ich ochranných a bezpečnostných pásiem,
 • predmetnú stavebnú činnosť, Prekládka STL plynovodu, si bude stavebník realizovať bezpodmienečne na vlastné náklady,
 • po ukončení bude p. Jaroslav Burian povinný súhlasiť so zriadením vecného bremena.

 

Uznesenie č. 246/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri KN E par. č. 1501/19, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 300 m2, ktorý vznikne odčlenením na základe geometrického plánu;

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Annu Bajzíkovú s trvalým pobytom Rovňanská 175/6, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať žiadateľka Anna Bajzíková.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Vzhľadom k  polohe a veľkosti pozemku nie je možné iné jeho využitie obcou. Žiadateľka Anna Bajzíková vlastní susedné pozemky predmetnej nehnuteľnosti (LV č. 247, k.ú. Lednické Rovne) a predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo udržiava.

 

Uznesenie č. 247/2020-9

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zastavovaciu štúdiu pani Aleny Medňanskej, bytom Súhradka 200/30, Lednické Rovne, vypracovanú Ing. Lukášom Fojtíkom, za účelom vydania stanoviska pre územné rozhodnutie „Lednické Rovne – IBV Horné Morávky“ na parc. č. KNC 1083/10, 1083/16-17-18-19 v kat. území Lednické Rovne, s dopravným napojením na cestu III/1952- ul. Medňanská pomocou obslužnej jednopruhovej obojsmernej komunikácie š. 3,0m s výhybňami a obratiskom, ktoré sú v súlade s územným plánom ÚPN-SÚ, Doplnok a zmena z r. 1997 a Doplnku č.2 a zmeny územného plánu obce Lednické Rovne z r. 2004, s plochami určenými na funkčné využitie IBV a príslušnej technickej vybavenosti, za dodržania nasledovných podmienok :

 • žiadateľ – stavebník je povinný akceptovať vyjadrenia a  podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí  pre rozšírenie verejného vodovodu, v navrhovanej dĺž.  330 m v prevedení PE D110  a pre vybudovanie spoločnej kanalizačnej prípojky  PVC D200 v dĺžke 320 m, ktoré sú navrhované v pravej krajnici cesty III/1952  smer Medné  ul. Medňanská /parc. č. KNC 1280/2/,
 • stavebník na vlastné náklady dá vypracovať projekt pre stavebné povolenie  na pripojenie komunikácie na štátnu cestu III/1952 a musí  spĺňať podmienky a vyjadrenia správcu cesty III/1952 a dopravného inšpektorátu,
 • stavebník predloží geometrický plán na oddelenie pozemkov a právne usporiadanie nehnuteľností – prístupových ciest, ktoré sú v ÚP obce vyčlenené ako  verejné komunikácie / stanovené v ÚP obce ako  verejnoprospešné  stavby /.

 

 

Uznesenie č. 248/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslanca p. Štefinu, aby sa k bodu programu č. 8./ mohol vyjadriť Ing. Šudík.

 

Uznesenie č. 249/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu spol. MEGAWASTE ku skládke TKO Podstránie, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 250//2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Domu služieb pre spoločnosť DOLIMARK s.r.o., IČO: 53 189 671 so sídlom Športová 169/8, 020 61 Lednické Rovne a to z dôvodu, že terajší nájomca Marian Dolinaj podľa nájomnej zmluvy zo dňa 25.05.2020 požiadal Obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu, na spoločnosť DOLIMARK s.r.o., v ktorej je spoločníkom, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel ako boli uvedené v nájomnej zmluve zo dňa 25.05.2020. 

 

Uznesenie č. 251/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

žiadosť o zľavu z nájomného zo dňa 18.8.2020 pre spoločnosť Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne ako prenajímateľ poskytne nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.12.2019 (dom služieb) finančnú zľavu z nájomného v celkovej výške 647,58,-Eur. Zľava sa poskytuje z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19.

Obec Lednické Rovne ako prenajímateľ poskytne nájomcovi spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na základe nájomnej zmluvy zo dňa 19.12.2019 (zdravotné stredisko) finančnú zľavu z nájomného v celkovej výške 2.420,03,-Eur. Zľava sa poskytuje z dôvodu rekonštrukcie budovy zdravotného strediska a  prijatých opatrení v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19.

 

 

Uznesenie č. 252/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

žiadosť o uplatnenie finančnej náhrady v súvislosti so spravovaním obecných bytov zo dňa 18.8.2020 pre spoločnosť Ledrov, spol. s r.o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenia č. 253/2020-9

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

A/ BERIE NA VEDOMIE

žiadosť Základnej školy Eduarda Schreibera, Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

B/ DOPORUČUJE

na základe žiadosti ZŠ  zo dňa 4.9.2020  prijať rozpočtové opatrenie starostu obce a navýšiť rozpočet na sumu 3.000,-€ na kapitálové výdavky ZŠ.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 16.09.2020

 

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:199
TÝŽDEŇ:2207
CELKOM:1833207

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.