Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 29.09.2022  o 15,30 hod.

 v sobášnej miestnosti OcÚ Lednické Rovne.

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z OZ konaného 25.8.2022

  3./ Knižničný a výpožičný poriadok

  4./ Návrh zmluvy o dielo chodník sv. Anny – Ledrov

  5./ Návrh kúpnej zmluvy most a cesta – Prenosil

  6./ Návrh kúpnej zmluvy – Rodová

  7./ Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy – Beneš

  8./ Žiadosť o prenájom pozemku – Café d´Art

  9./ Nájom pozemku - Hajdúch

10./ Príspevky občanov

11./ Rôzne

12./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Marian Horečný, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Štefinu, Ing. Brezániovú a kontrolóra obce Ing. Daška.  

Ing. Karasová sa zatiaľ nedostavila. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Stanislav Backo a p. Tomáš Pokorný. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka  a p. Mončekovú.

 

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: p. Dana Mončeková, Mgr. Martin Mišík

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

Program dnešného rokovania poslanci obdržali spolu s materiálmi, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  2./     Kontrola plnenia uznesenia z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        25.08.2022

 

Starosta obce informoval, že kontrolu plnenia majú poslanci predloženú písomne a požiadal o hlasovanie.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného 25.08.2022.

 

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 3./       Knižničný a výpožičný poriadok

 

Starosta obce informoval, že knižničný poriadok musí byť schválený. Návrh poriadku poslanci obdržali s materiálmi. Navrhnuté sú ročné poplatky – dospelí 4,-€, deti do 15 rokov 1,-€ a študenti a dôchodci 2,-€ na rok.  

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu knižničného poriadku hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 4./      Návrh zmluvy o dielo chodník sv. Anny – Ledrov

 

Starosta obce informoval, že dokončujeme prípravu prvej etapy chodníka sv.Anny, kde čakáme na vyjadrenia od Železníc SR a Ministerstva dopravy. Na druhú etapu – od Lesov po kaplnku, sme napočítali celkovú sumu 152 tis €. Po rokovaní s dodávateľom – spol. Ledrov, sme sa dohodli  na sume 140 tis € za realizáciu diela.

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy o dielo  na chodník sv.Anny  hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie Zmluvy o dielo medzi Obcou Lednické Rovne ako objednávateľom a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako zhotoviteľom, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo, ktoré pozostáva z realizácie stavby pod názvom „Chodník pri ceste IIIP1951 Lednické Rovne – Dolná Breznica (ulica sv. Anny) – chodník trasa II“ za cenu 140 000€ vrátane DPH.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu  5./     Návrh kúpnej zmluvy most a cesta – p.Prenosil

 

Starosta obce informoval, že je to dlhodobý proces. Po rokovaniach sme sa dohodli na cene 5tis€. Jedná sa o most aj s prístupovou cestou a obrubníkmi.

OZ SCHVAĽUJE

 

uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Jánom Prenosilom ml., Pod Brehom 93/5, 020 61 Lednické Rovne-Horenická Hôrka a kupujúcim Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k stavbám vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, a to most a prístupová komunikácia, ktoré sú postavené na parc. reg. KN C č. 222/3 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 792 m2, k.ú. Hôrka a parc. reg. KN C č. 251/7 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 38m2, k.ú. Horenice za kúpnu cenu 5 000€.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  6./     Návrh kúpnej zmluvy – p.Rodová

 

Starosta obce informoval, že prebehli rokovania. Všetky požiadavky sme zahrnuli do zmluvy. Pani Rodová požadovala 250,-€/m2, navrhli sme sumu 110,-€/m2. Ide o výmeru 48 m2.  Zatiaľ čakáme na vyjadrenie p. Rodovej, ešte sa neozvala. Rozšírili sme vjazd do KD a opravíme plot pri KD. Berieme to aj ako náhradu za neprávosti z minulosti, je to zahrnuté aj v zmluve a otvoril rozpravu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim p. Annou Rodovou, Pod Brehom 86/31, 020 61 Lednické Rovne – Horenická Hôrka a kupujúcim Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, a to pozemok parcela reg. KN C parc. č. 2/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 48 m2, k.ú. Horenice, za kúpnu cenu  5 280 €, ktorá zahŕňa aj odškodnenie za bývalú parcelu č. 49.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 7./      Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy – Beneš

Starosta obce informoval o žiadosti p. Beneša, momentálne je stav taký, že uvedený priestor nevyužíva, je od septembra 2021 vážne chorý. Bol k nám ústretový a poskytol nám prístup k internetu pre ukrajinských občanov, ktorí sú tam ubytovaní. Bola mu zaslaná výzva na vypratanie, ale požiadal o zľavu. Navrhujeme 50% zľavu na nájomnom za mesiace, kedy priestor nevyužíval. Momentálne je to zo sumy cca  3.600,-€.

p. Pokorný -  navrhol poskytnúť zľavu vo výške 80%.

p. Mončeková – uviedla, že tento problém riešili aj na sociálnej komisii, taktiež sa prikláňa k poskytnutiu zľavy vo výške 80%.    

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

 

v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. f) Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce Lednické Rovne zníženie pohľadávky, ktorú obec Lednické Rovne ako prenajímateľ eviduje voči nájomcovi - Miroslav Beneš, Súhradka 192/12, 020 61 Lednické Rovne, z titulu nezaplatenia nájomného vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy č. NZ-9/2021 zo dňa 17.05.2021, a to vo výške 80 % z celkovej dlžnej sumy, ktorá predstavuje 3 643,54€.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 8./      Žiadosť o prenájom pozemku – Café d´Art

 

Starosta obce informoval, že terajšia nájomníčka p. Čillingová chce previesť nájom na svoju dcéru, teda spol. Café d´Art, lebo  odchádza do starobného dôchodku. Navrhujeme zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Zohľadňujeme aj ich ústretový prístup z minulosti pri rekonštrukcii námestia, a taktiež aj to, že platia nájom po celý rok, hoci tržby majú iba v lete.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

 

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Café d´Art, IČO: 50 961 667 so sídlom Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava, za nájomné vo výške 30,80 -Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služby „Predajňa zmrzliny“, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 9./      Nájom pozemku – p.Hajdúch

 

Starosta obce informoval, že zámer prenajať pozemok bol prerokovaný na minulom zasadnutí OZ, teraz schvaľujeme prenájom. 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

 

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť pozemku v registri C KN č. 670/91, druh pozemku: záhrada, o výmere 50 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Danielovi Hajdúchovi, Háj 322/33, 020 61 Lednické Rovne za nájomné určené na základe Znaleckého posudku č. 58/2019 zo dňa 21.03.2019 ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to vo výške 0,147 EUR za 1m2 /rok, a teda celková výška nájomného je 7,35 -EUR /ročne (slovom: sedem EUR tridsaťpäťcentov), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne vzhľadom na polohu a rozlohu daný pozemok nevyužíva a dlhodobo prenajíma pozemky v časti Háj vlastníkom bytom nachádzajúcich sa v tejto lokalite, ktorý ich využívajú ako svoje záhradky. Žiadateľ je vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 322 a má v prenájme ako záhradku parcelu č. CKN 670/90, ktorá sa nachádza priamo vedľa parcely C KN č. 670/91, ktorá v súčasnosti nie je využívaná, a na ktorej chce žiadateľ rozšíriť svoju záhradku.

 

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 08.09.2022

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada, Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, p. Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 10./    Príspevky občanov

 

Nakoľko nikto z občanov nemal dotazy, ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 11./    Rôzne

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy, ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 12./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

p. Tomáš Pokorný

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:158
TÝŽDEŇ:3162
CELKOM:1802503

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.