Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 20.02.2020 o 16,30 hod. v zasadačke Ledrov, s.r.o. Lednické Rovne

č. 134/2020-2  až  176/2020-2

 

UZNESENIE č. 134/2020-2

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 135/2020-2

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

Ing. Stanislava Backa a p. Danielu Mončekovú  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 136/2020-2

OZ  

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

 • Mgr. Martin Mišík
 • p. Milan Chudada

 

UZNESENIE č. 137/2020-2

OZ

S c h v a ľ u j e:

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach zmenený v bode č. 9 - Informácia o spôsobe prevodu nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ján Panáček a Mária Panáčková a bod č. 10 - Informácia o spôsobe prevodu nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Veliký a Emília Veliká.

UZNESENIE č. 138/2020-2

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2019.

UZNESENIE č. 139/2020-2

OZ

V o l í:

členov 3-člennej volebnej komisie na sčítanie hlasov a spísanie zápisnice z voľby hlavného kontrolóra obce v zložení : Ing. Iveta Karasová, p. Vladimír Janovec  a p. Štefan Ďurko.

Za overovateľov zápisnice volebnej komisie: Ing. Gabrielu Brezániovú a p. Milana Chudadu.

 

UZNESENIE č. 140/2020-2

OZ

 1. BERIE NA VEDOMIE

Zápisnicu volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách hlavného kontrolóra obce.

 1. VOLÍ

volí Ing. Štefana Daška za hlavného kontrolóra Obce Lednické Rovne.

 1. URČUJE

určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.

 

 1. SCHVAĽUJE

že, hlavný kontrolór môže vykonávať aj inú zárobkovú činnosť.

 

UZNESENIE č. 141/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

spôsob prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1, k.ú.: Lednické Rovne:

-           pozemok – parcela registra „C“ parc. č. 189/3, o výmere 4442 m2,

-           stavba – so súp. č. 170, postavená na parcele C KN č. 189/4, o výmere 368 m2,

-           stavba bazén – bez súp. čísla, postavená na parcele C KN č. 189/2, o výmere 880 m2, a to formou verejnej obchodnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

UZNESENIE č. 142/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh na zmenu podmienok verejnej obchodnej súťaže – kúpalisko, a to čl. II bod 9 tak, že po úprave znie:

9. Úspešný súťažiteľ je povinný disponovať potrebným živnostenským oprávnením na prevádzku kúpaliska, čo preukáže pri podpise nájomnej zmluvy. Nesplnenie tejto požiadavky bude považované za odstúpenie úspešného navrhovateľa od jeho návrhu, čo bude mať za následok prepadnutie zábezpeky.

 

 

 

UZNESENIE č. 143/2020-2

OZ

NESCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh na zmenu podmienok verejnej obchodnej súťaže – kúpalisko, a to čl. III bod 1 tak, že po úprave znie:

1. Otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude realizovať 5-členná komisia schválená obecným zastupiteľstvom, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 16.03.2020 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena prenájmu. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

UZNESENIE č. 144/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh na zmenu nájomnej zmluvy, ktorá má byť uzavretá s úspešným súťažiteľom verejnej obchodnej súťaže – kúpalisko, a to čl. III bod 5, tak že po úprave znie:

5. Obec Lednické Rovne dáva nájomcovi súhlas, aby v areáli kúpaliska výlučne v priestoroch kolkárne, bufetu a stánku realizoval nasledujúcu podnikateľskú činnosť: predaj občerstvenia, predaj a požičiavanie, servis športových potrieb a prevádzkovanie kolkárne.

 

UZNESENIE č. 145/2020-2

OZ

NESCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh na zmenu nájomnej zmluvy, ktorá má byť uzavretá s úspešným súťažiteľom verejnej obchodnej súťaže – kúpalisko, a to čl. VI. bod 5, tak že po úprave znie:

5. Prenajímateľ alebo ním písomne poverená osoba sú oprávnení vstupovať do predmetu nájmu so súhlasom/ v sprievode nájomcu, alebo ním poverenej osoby za účelom vykonania kontroly dodržania podmienok tejto zmluvy, ako i uskutočnenia opráv a údržby predmetu nájmu v bežných prevádzkových hodinách nájomcu.

 

UZNESENIE č. 146/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

 

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, ICO: 00317462

 

 

VYHLASUJE

 

obchodnú verejnú súťaž

 

na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 146/2020-2 zo dňa 20. 02. 2020 v súlade s § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie zmluvy na prenájom areálu kúpaliska v Lednických Rovniach.

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

                                                                          I.

Úvodné ustanovenie


Cieľom obchodnej verejnej súťaže je zabezpečiť v obci Lednické Rovne prevádzkovanie letného kúpaliska pre verejnosť od leta 2020 a tiež prevádzkovanie kolkárne.
 

II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevádzku letného kúpaliska a kolkárne pre verejnosť a uzatvorenie nájomnej zmluvy s nasledovnými nehnuteľnosťami:

           

 • pozemok – parcela registra „C“ parc. č. 189/3, o výmere 4442 m2,
 • stavba – so súp. č. 170, postavená na parcele C KN č. 189/4, o výmere 368 m2,
 • stavba bazén – bez súp. čísla, postavená na parcele C KN č. 189/2, o výmere 880 m2,

 

      (ďalej spolu len ako „kúpalisko“).

 

2. Výška minimálneho nájomného za kúpalisko, vrátane: bazén, úpravňa vody, čistička vody oplotenie, šatne, WC, miestnosť pre plavčíka, sprchy, bufet, kolkáreň bude stanovená výsledkom obchodnej verejnej súťaže, najmenej však vo výške 1€/rok.

 

3. Doba nájmu je v trvaní 1 rok, a to od 01.04.2020 do 31.03.2021.

 

4.  Jeden a ten istý súťažiaci môže dať len jednu ponuku.

 

5. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, o víťazovi rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

6. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude nájomcovi refundovať časť nákladov prevádzky kúpaliska, a to vo výške 5.000 €/rok, ktoré však budú účelovo viazané na náklady súvisiace s prevádzkou bazéna a to konkrétne platby za dodávku elektriny, ohrev vody, chémia na úpravu vody, ktoré bude musieť nájomca preukázať prenajímateľovi formou uhradených faktúr a následne mu budú náklady refundované.

 

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk je  do 16.03.2020 do 12:00 hod..

 

2. Ponuka do súťaže musí byť doručené osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne a to v dňoch pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod..

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž PRENÁJOM KÚPALISKA–cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra v ktorom je súťažiaci zapísaný nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

 

b) cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za rok;

 

c) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

 

d) čestné vyhlásenie, že na predmete nájmu bude realizovať činnosti iba súvisiace s prevádzkou kúpaliska a v súlade so záväznými VZN obce Lednické Rovne;

 

e) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia nájomnej zmluvy;

 

f) stručný popis plánu prevádzkovania kúpaliska pre zvýšenie atraktivity kúpaliska;

 

g) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 1 €/rok. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každí ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

 

6. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

7. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

8. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

9. Úspešný súťažiteľ je povinný disponovať potrebným živnostenským oprávnením na prevádzku kúpaliska, čo preukáže pri podpise nájomnej zmluvy. Nesplnenie tejto požiadavky bude považované za odstúpenie úspešného navrhovateľa od jeho návrhu, čo bude mať za následok prepadnutie zábezpeky.

 

III.

Vyhodnotenie ponúk

1. Otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude realizovať komisia zložená z členov obecnej rady, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 16.03.2020 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena prenájmu. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledku verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

 

7. V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820 v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00hod. Možnosť obhliadky areálu kúpaliska a celého vybavenia je možné dohodnúť na tel. čísle: 0903 526 601

 

UZNESENIE č. 147/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

prebytočnosť pozemku - parc. č. C KN 372/35, druh pozemku: záhrada, o výmere 1748 m2 a pozemku - parc. č. C KN 372/36, druh pozemku: záhrada, o výmere 500 m2 , ktorý vznikol oddelením od parcely registra CKN, parc. č.  372/1  o výmere 4430 m2, druh pozemku: záhrada, na základe Geometrického plánu č. 18/2020 zo dňa 13.02.2020 vypracovaným geodetom: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov nachádzajúcich sa v časti obce ul. Uhrovecká, zapísaných na LV č. 1, k.ú.: Lednické Rovne a spôsob jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

UZNESENIE č. 148/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh na doplnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže – KBV, a to čl. I bod 6 tak, že po úprave znie:

6. Jeden a ten istý súťažiaci môže dať len jednu ponuku.

 

 

UZNESENIE č. 149/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh na zmenu podmienok verejnej obchodnej súťaže – KBV, a to čl. III bod 1 tak, že po úprave znie:

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5 členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 11.03.2020 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

UZNESENIE č. 150/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462

 

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností.

 

Prevod nehnuteľností identifikovaných v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 150/2020-2 zo dňa 20.02.2020.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej v texte aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to dvojicu pozemkov:

 

 •  parc. CKN č. 372/35, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 1748m2
 • parc. CKN č. 372/36, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 500m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku - parc. CKN č. 372/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 4430m2 na základe Geometrického plánu č. 18/2020 zo dňa 13.02.2020 vypracovaným geodetom: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov

(ďalej v texte parcela aj ako „predmetné nehnuteľnosti“).

 

2. Obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu predajnú cenu na sumu 65,- eur/1m2. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho súťažiacich ponúknutá cena minimálne 65,- eur / 1 m2.

 

3.  Predmetné nehnuteľnosti (parcely) identifikované v čl. I ods. 1 je možné odkúpiť iba spoločne.

 

4. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

 

5. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne obce Lednické Rovne, vo východnej časti katastrálneho územia obce Lednické Rovne (ďalej v texte aj ako „obec“) v susedstve s existujúcou zástavbou bytových domov a sú určené platným územným plánom obce na bytovú výstavbu. V súčasnosti sú nezastavané a jej terén je rovinatý. Napojenie územia na dopravnú infraštruktúru je riešené z existujúcej miestnej komunikácie, na ktorú sa napojí navrhovaný systém komunikácií.

 

6. Jeden a ten istý súťažiaci môže dať len jednu ponuku.

 

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 11.03.2020 do 12:00 hod.

 

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod..

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž KBV – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra v ktorom je súťažiaci zapísaný nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - parc. CKN č. 372/35, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 1748m2, parc. CKN č. 372/36, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 500m2;

c) cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1 m2;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že predmetné nehnuteľnosti kúpi spoločne a tak ako stoja a ležia;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

f) čestné vyhlásenie, že na predmetných nehnuteľnostiach bude realizovať bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kde pod plochami nízkopodlažnej resp. malopodlažnej zástavby sa rozumie zástavba do 4 nadzemných podlaží (prízemia a troch poschodí) so šikmou strechou (uhol do 45°), pričom je možná zástavba aj do 5 nadzemných podlaží (prízemia a štyroch poschodí) s plochou strechou (uhol do 10°), v zmysle vyhotovenia §39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, a zabezpečenia súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb;

g) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že pristúpi na uzatvorenie kúpnej zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy a správny poplatok za vkladové konanie pôjde na ťarchu súťažiaceho (kupujúceho);

h) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy;

j) číslo účtu na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

k) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 500,00 eur na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002.  V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 10.03.2020 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu ako aj neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 35 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 

6. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú kúpnu zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 65,- eur/m2. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každí ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

 

7. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

10. V prípade, ak budú splnené požiadavky určené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je úspešný súťažiteľ povinný dať sa zapísať do tohto registra tak, aby bol zapísaný pri podpise kúpnej zmluvy. Nesplnenie tejto požiadavky bude považované za odstúpenie úspešného navrhovateľa od jeho návrhu, čo bude mať za následok prepadnutie zábezpeky.

III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 11.03.2020 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci ktorý splnil podmienky súťaže.

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

7. V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820 alebo osobne na Obecnom úrade v Lednických Rovniach, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.

 

UZNESENIE č. 151/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – KBV  v zložení:

 • Mgr. Martin Mišík
 • Mgr. Mária Balážová
 • Bc. Jozef Hollan
 • Ing. Gabriela Brezániová
 • Ing. Jaroslava Kazdová.

 

UZNESENIE č. 152/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o dielo, ktorú obec ako objednávateľ uzavrie so spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako zhotoviteľom, tak ako bola predložená OZ. Predmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti Ledrov, spol. s r.o. zhotoviť pre obec dielo v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Výstavba murovaných garáží v časti Majer – II. etapa.“

 

UZNESENIE č. 153/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Helena Strapková, trvale pobytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

UZNESENIE č. 154/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby Daniel Hološko, trvale pobytom Majerská 179/5, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 155/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby - Ján Baláž, trvale pobytom Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

UZNESENIE č. 156/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Patrik Michalík, trvale pobytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 

UZNESENIE č. 157/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Bc. Edita Majerechová, trvale pobytom Majerská 178/10, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 158/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Jakub Pfeffer, trvale pobytom Majerská 178/9, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 159/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Mgr. Ľubica Kocandová, trvale pobytom Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 160/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Juraj Revúci a manželka Mária Revúca, trvale pobytom Rovňanská 435/12, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 161/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Ing. Tomáš Paučo, trvale pobytom Súhradka 200, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 162/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby –  Štefan Budjač, trvale pobytom Súhradka 214/43, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 10.000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie geometrického plánu vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy. Budúci kupujúci berie na vedomie, že samotný prevod nehnuteľností podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 163/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne:

 1.   v  k. ú. Medné:

PARCELA registra „C“, zapísaná na LV č. 788:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

129/3

1620

zastavaná plocha a nádvorie

 1.  v  k. ú. Hôrka:

PARCELA registra „C“, zapísaná na LV č. 610:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

285/2

5619

zastavaná plocha a nádvorie

 

zámennou zmluvou  za nehnuteľný majetok - pozemky a stavbu vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne, v k. ú.  Lednické Rovne:

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 694:

Číslo parcely

Výmera  m²

Druh pozemku

183/8

402

zastavaná plocha a nádvorie

183/64

195

zastavaná plocha a nádvorie

183/93

1969

zastavaná plocha a nádvorie

ktorý vznikol oddelením od pozemku CKN parc. č. 183/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7092 m2 zapísanom na LV č. 694 v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019, vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2019 pod číslom 471/19.

STAVBY zapísané na LV č. 694:

Druh stavby

Súpisné číslo

Na pozemku registra „C“, parc. č.

 

Telocvičňa

 241

183/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 m2

vrátane príslušenstva

 

ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestou č. III/1952 Medné spojka v obci Lednické Rovne, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Obce Lednické Rovne.

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 10.7359,24 Eur zo strany Obce Lednické Rovne.

Obec Lednické Rovne doplatí sumu 107359,24 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v lehote do 60 dní odo dňa uzavretia zámennej zmluvy uzatvorenej na základe tohto uznesenia.

 

 

UZNESENIE č. 164/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetkupozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, nachádzajúce sa v okrese Púchov, v obci Lednické Rovne:

 1. v  k. ú. Medné:

PARCELA registra „C“, zapísaná na LV č. 788:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

129/3

1620

zastavaná plocha a nádvorie

 1. v  k. ú. Hôrka:

PARCELA registra „C“, zapísaná na LV č. 610:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

285/2

5619

zastavaná plocha a nádvorie

zámennou zmluvou  za nehnuteľný majetok - pozemky a stavbu vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne, v k. ú.  Lednické Rovne:

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 694:

Číslo parcely

Výmera  m²

Druh pozemku

183/8

402

zastavaná plocha a nádvorie

183/64

195

zastavaná plocha a nádvorie

183/93

1969

zastavaná plocha a nádvorie

ktorý vznikol oddelením od pozemku CKN parc. č. 183/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7092 m2 zapísanom na LV č. 694 v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019, vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2019 pod číslom 471/19.

STAVBY zapísané na LV č. 694:

Druh stavby

Súpisné číslo

Na pozemku registra „C“, parc. č.

 

Telocvičňa

 241

183/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 m2

vrátane príslušenstva

 

ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestou č. III/1952 Medné spojka v obci Lednické Rovne, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Obce Lednické Rovne.

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 107359,24 eur zo strany Obce Lednické Rovne.

Obec Lednické Rovne doplatí sumu 107359,24 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v lehote do 60 dní odo dňa uzavretia zámennej zmluvy uzatvorenej na základe tohto uznesenia.

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 165/2020-2

OZ

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu k žiadosti rod. Panáčkovcov, ohľadom spôsobu prevodu - pozemok v registri CKN par. č. 609/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 104 m2, ktorý vznikol z pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri CKN par. č. 609/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 45 m2, CKN par. č. 610/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 30 m2, CKN par. č. 611/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 23 m2, CKN par. č. 612 druh pozemku: orná pôda o výmere 6 m2 podľa Geometrického plánu GP č. 78/2019 zo dňa 02.12.2019.

UZNESENIE č. 166/2020-2

OZ

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu žiadosti rod. Velikých, ohľadom spôsobu prevodu - pozemok v registri CKN par. č. 607/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 138 m2, ktorý vznikol z pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri CKN par. č. 607/4 druh pozemku: orná pôda o výmere 62 m2, CKN par. č. 608/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 59 m2, CKN par. č. 609/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 17 m2 podľa Geometrického plánu GP č. 78/2019, zo dňa 02.12.2019 a pozemok v registri CKN par. č. 607/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 208 m2, pozemok v registri CKN par. č. 607/6, druh pozemku: orná pôda o výmere 212 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

UZNESENIE č. 167/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

žiadosť p. Miroslavy Hromádkovej Janovcovej o schválenie poplatku za verejné WC vo výške 0,20 € za použitie verejného WC.

 

UZNESENIE č. 168/2020-2

OZ

 1. BERIE NA VEDOMIE

vzdanie sa p. Magdalény Markovičovej členstva vo finančnej komisii OZ.

 1. SCHVAĽUJE

odvolanie členky Magdalény Markovičovej z finančnej komisie OZ a menovanie Ing. Miroslavy Pavúčkovej ako novej členky do finančnej komisie OZ.

UZNESENIE č. 169/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

menovanie Ing. Jaroslavy Kazdovej ako novej členky do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia OZ.

UZNESENIE č. 170/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odvolanie Milana Chudadu z funkcie konateľa v spoločnosti ŠK LR CRYSTAL, s.r.o., so sídlom Športová 172, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 012 971 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č. 3550/R, v ktorej má Obec Lednické Rovne majetkovú účasť.

UZNESENIE č. 171/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov menovanie Mgr. Mariana Horečného do funkcie konateľa v spoločnosti ŠK LR CRYSTAL, s.r.o., so sídlom Športová 172, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 012 971 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č. 3550/R, v ktorej má Obec Lednické Rovne majetkovú účasť.

UZNESENIE č. 172/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 173/2020-2

OZ

BERIE NA VEDOMIE

príspevky občanov obce, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ.

 

UZNESENIE č. 174/2020-2

OZ

BERIE NA VEDOMIE

informáciu o zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Lednických Rovniach s účinnosťou od 01.02.2020.

UZNESENIE č. 175/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Domu služieb pre spoločnosť Brokeria a.s., IČO: 50 248 715 so sídlom Einsteinova ulica 11/3677, 851 01 Bratislava na základe žiadosti Ing. Evy Potočnej, Staré dvory 72/2, Lednické Rovne,  na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

UZNESENIE č. 176/2020-2

OZ

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre spoločnosť Instalflex, s.r.o., IČO: 50 435 175 so sídlom Zubák 53, 020 64 Zubák za účelom  zriadenia kancelárie. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

 

Podpísal dňa:  24.02.2020

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:19
TÝŽDEŇ:2596
CELKOM:1818871

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.