Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 18.02.2021  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  v Lednických Rovniach

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2020

  3./ Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednicke Rovne za rok 2020.

  4./ Prerokovanie územného plánu

  5./ Návrh zastavovacej štúdie

  6./ Prevod pozemku – p. Cíbik

  7./ Prevod pozemku – p. Bajzíková

  8./ Prevod pozemkov – p. Šesták

  9./ Návrh nájmu – VALERI

10./ Schválenie nájomcu v zdravotnom stredisku

11./ Dotácie za nájomné – COVID-19

12./ Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve MGW Slovakia s.r.o.

13./ Návrh zmeny člena komisie  výstavby, dopravy a ŽP

14./ Plán OZ na rok 2021

15./ Návrh cenníka na odpredaj dreva z parku

16./ Príspevky občanov

17./ Rôzne

18./ Záver

 
   

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Tomáš Pokorný a p. Daniela Mončeková.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p. Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že v tejto pandemickej dobe rád odpovie na dotazy poslancov emailom. Materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová – navrhla, aby bol z programu rokovania vypustený bod č. 16./ Príspevky občanov.

Starosta dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanec (p.Janovec)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová – navrhla zaradiť do programu rokovania ako bod 16./ Prerokovanie návrhu o predbežnom nároku na náhradu škody spol. Stavbyt LR, s.r.o. 

Starosta dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    4 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina,Ing.Backo)

                        „ proti“          -    4 poslanci (p.Chudada,p.Janovec,p.Pokorný,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -    3 poslanci (p.Daniš,p.Mončeková,p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

Starosta obce konštatoval, že pokračujeme v pôvodnom návrhu programu rokovania, s tým že vypúšťame bod 16./ Príspevky občanov.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        11.12.2020

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, uviedol, že spracovaný materiál ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ poslanci obdržali v písomnej forme s vyhodnotením jednotlivých uznesení.

Kontrolu uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za   

                        rok 2020.

 

Ing.Daško – medzi povinnosti kontrolóra obce patrí aj predkladanie správy o kontrolnej činnosti každý jeden kalendárny rok do 60 dní nasledujúceho roka. Správa sa zaoberá plnením plánu kontrol, vyhotovoval stanoviská k úverom a k rozpočtom, správu predložil v plnom znení písomne. 

 

Ing. Brezániová – uviedla, že sa opiera o správy z iných miest a obcí,  a vyjadrila svoj názor, čo podľa nej do správy patrí. V správe jej  chýba - nevie či pozeral sťažnosti a petície, nedočítala sa, že robil kontrolu spol. Prima, alebo kontrolu preverenia VOS na konkrétne parcely. Mal by odkontrolovať, či bola predložená správa ObP za rok 2019. Chýba jej viac faktov, chcela vyjadriť len svoj názor, čo si myslí, že by tam malo patriť.

 

Ing. Daško – uviedol, že kontrola bola za rok 2020. Kontrola spol. Prima LR je v pláne na I.polrok 2021, predpokladá, že to predloží v ďalšej správe. Pripomienky, ktoré sú vecné zoberie do úvahy, bude sa snažiť prispôsobiť.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

K bodu 4./      Prerokovanie územného plánu (ÚP)

 

Starosta obce – uvedenú problematiku sme už viackrát prejednávali, ÚP je v štádiu rozpracovania, teraz ide o prijatie uznesenia, aby sme mohli požiadať o dotáciu na preplatenie časti projektu.

 

Doplnila Ing. Kazdová – je možnosť požiadať o dotáciu na preplatenie z Ministerstva dopravy, upresnila podmienky žiadosti, tak prečo to nevyužiť.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že by bolo dobré spomenúť výšku dotácie.

 

Ing. Kazdová – môžeme požiadať o 80% z čiastky 20 tis.€, takže ide cca o 16 tis. €.

 

Ing. Daško – odporúča v tejto veci postupovať zodpovedne, pragmaticky a rýchlo v záujme obce, lebo ide o dokument, ktorým sa obec musí preukazovať.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu,  prečítal uznesenie o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Lednické Rovne, a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Návrh zastavovacej štúdie

 

Starosta obce informoval, že ide o pozemok na ktorom bola vyhlásená súťaž. Štúdiou sa zaoberala aj komisia výstavby a doporučila štúdiu schváliť.

 

Ing. Karasová – citovala bod 2./ Zmluvy, kde sa píše, že ide o jedno podzemné podlažie, päť nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie, čím vlastne vznikne 6 poschodí, a preto navrhuje aby bola predložená svetelno-technická štúdia. Ďalej sa spýtala, z akého dôvodu zasahuje parkovisko do inej parcely, a prečo je to na ďalších pozemkoch rozšírené? Uviedla, že na LV je uvedené, že prebieha súd, prečo sa to má teraz riešiť? Tento bod by sa mal vypustiť a neschvaľovať, celkovo nesúhlasí s týmto návrhom.

 

Starosta obce uviedol, že nám bolo vysvetlené, že investor má záujem pozemok kúpiť.

 

Ing. Kazdová – investor nás informoval, že predmetný pozemok od SR plánujú kúpiť,  a podlažnosť – jedno podzemné podlažie, päť nadzemných podlaží a  jedno ustupujúce podlažie, čo podľa STN znamená, že ak sa nejedná o 50% podlahovej plochy predchádzajúceho typického podlažia, tak sa nepočíta do podlažia.      

 

Starosta obce – vysvetlil, že sa schvaľuje iba objemová štúdia, ako by to malo vyzerať, celá takáto výstavba musí prejsť ešte územným konaním, sami budeme požadovať svetelnú štúdiu, ale samozrejme, ak poslanci nesúhlasia môžeme tento bod preložiť do ďalšieho OZ.

 

Ing. Daško -  stavebník sa nepohne v územnom ani v stavebnom konaní pokiaľ nepreukáže vlastníctvo predmetného pozemku.

Ing. Karasová – navrhuje vypustiť bod 5./ z  rokovania programu a nehlasovať o ňom.

 

Starosta obce uviedol, že o programe už bolo hlasované, ale dal o návrhu Ing.Karasovej hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -   3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová, p.Štefina)                  

                        „ proti“          -   5 poslanci (Ing.Backo,p.Pokorný,p.Chudada,p.Mončeková,

                                                           Mgr.Mišík)  

                        „ zdržali sa“   -   3 poslanci (p.Daniš, p.Janovec,p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal o prečítanie uznesenia  o objemovej štúdii PK Reality s.r.o., Púchov a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -    5 poslanci (Ing.Backo,p.Mončeková,p.Chudada,p.Pokorný,

                                                                       Mgr.Mišík)     

                        „ proti“          -    4 poslanci (Ing.Brezániová,p.Janovec,Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (p.Daniš,p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

Starosta obce navrhol, rokovať s investorom o zatieňovacej štúdii.

 

K bodu 6./      Prevod pozemku – p. Cíbik

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o schválenie prevodu pozemku pod garáž na základe ich žiadosti, materiály poslanci obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu. 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prevode pozemku pánovi Cíbikovi a starosta obce dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

 

K bodu 7./      Prevod pozemku – p. Bajzíková

 

Starosta obce uviedol, že zmluva bola doložená, taktiež ide o prevod pozemku, ktorý si žiadateľka chce oplotiť, spôsob prevodu bol schválený na minulom OZ.  

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prevode pozemku pani Bajzíkovej a starosta obce dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 8./      Prevod pozemkov – p. Šesták

 

Starosta obce – ide o žiadosť p. Šestáka, ktorý býva na Medovej ulici. Pri geometrickom zameraní sa zistili nezrovnalosti a p. Šesták požiadal o výmenu 6 m2,  a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že súhlasí so zámennou, ale upozornila, že poslanci nemajú zámennú zmluvu.

 

Starosta obce – vysvetlil, že teraz schvaľujeme spôsob prevodu. Zmluva sa predkladá  až pri schvaľovaní  prevodu alebo zámeny, nie spôsobu. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu,  požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia o spôsobe zámeny pozemku s p. Šestákom a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 9./      Návrh nájmu – VALERI

 

Starosta obce uviedol, že nájomná zmluva na pozemok skončila. Pani Čillingová má dlhodobo prevádzku zmrzliny a ide o pokračovanie služby.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal o prečítanie uznesenia o spôsobe nájmu pozemku p. Čillingovej a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme pozemku p. Čillingovej.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

 

K bodu 10./    Schválenie nájomcu v zdravotnom stredisku

 

Starosta obce informoval, že sa podarilo stavebne dokončiť rekonštrukciu zdravotného strediska (ZS). Ďalej informoval, že detská lekárka v lete končí a požiadal, ak niekto z poslancov vie o lekárovi nech dá vedieť. Uviedol, že spodné podlažie v ZS by malo slúžiť hlavne zdravotníkom, a predložil žiadosť o prenájom priestorov pre fyzioterapiu a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Mišík prečítal návrh uznesenia o prenájme priestorov v ZS p. Kuhajdovej na zriadenie fyzioterapie a starosta obce dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

 

K bodu 11./    Dotácie za nájomné – COVID-19

 

Starosta obce informoval, že chceme znova požiadať o dotácie pre podnikateľov, ktorí z  charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené, alebo obmedzené v druhej vlne pandémie. Pôjde o dve uznesenia jedno v súvislosti so spol.Ledrov a druhé v súvislosti s obcou a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesení.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o poskytnutí dotácie na finančnú zľavu z podnájomného pre subjekty, ktoré sú so spoločnosťou Ledrov spol. s r.o. v podnájomnom vzťahu a starosta obce dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o poskytnutí dotácie na finančnú zľavu z nájomného pre subjekty, ktoré sú s obcou Lednické Rovne v nájomnom vzťahu a starosta obce dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

 

K bodu 12./    Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve MGW Slovakia s.r.o.

 

Starosta obce – okolnosti sú vysvetlené v liste od spoločnosti Megawaste Slovakia, s.r.o. a doplnil, že sa jedná o prenájom pozemku, kde sa mala stavať nová kazeta skládky, ide o predĺženie termínov, dôvody sú uvedené v liste. Z nášho pohľadu do budúcna je potrebné, aby  v tomto regióne skládka bola, nielen pre našu obec, ale aj pre okolité obce. Od apríla bude uzatvorená skládka v Dubnici nad Váhom a ukazuje sa, že úložné tam bude oveľa vyššie, niektoré okolité obce už dostali od nich výpovede. Do budúcna plánujeme s týmto investorom spolupracovať aj v oblasti separácie, a toto je jedna z vecí, ktoré potrebujú aby mohli pokračovať v tomto projekte a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – vyjadrila sa k listu od spoločnosti Megawaste.

 

Starosta obce – odpovedal, že to boli otázky na pána konateľa spoločnosti Megawaste.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal o prečítanie uznesenia o nájomnej zmluve so spol. Megawaste a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina) 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./    Návrh zmeny člena komisie  výstavby, dopravy a ŽP

 

Starosta obce vysvetli, že predložený návrh vyplynul zo zmien, ktoré sa udiali na OcÚ.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 14./    Plán OZ na rok 2021

 

Starosta obce uviedol, že oproti pôvodnému návrhu sa vyskytla jedna zmena, nakoľko pán kontrolór 14.12.2021 nemôže, navrhujeme presunúť OZ na štvrtok 09.12.2021.

 

Ing. Daško – vysvetlil, že v Trenčianskych Tepliciach má už schválený plán OZ s rovnakým termínom, tak si dovolil požiadať o zmenu termínu v Lednických Rovniach.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia plánu zasadnutí OZ a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

K bodu 15./    Návrh cenníka na odpredaj dreva z parku

 

Starosta obce – uviedol, že obec je tesne pred podpisom zmluvy na rekonštrukciu parku. Stromy sú staré a poškodené, preto je potrebné riešiť ich výrub a následne predaj dreva. Predložili sme cenník na predaj dreva občanom, ktorí budú mať záujem. Postupujeme podľa cenníka Lesov SR  a je zverejnený aj na webe, pre nás je to cena bez DPH. Momentálne prebieha výrub kalamitného dreva, ktoré je poškodené, a preto ide zatiaľ do štiepky, čo nám zvyšuje aj separáciu a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – s cenníkom nemá problém, ale zaujíma ju, ako majú občania postupovať, ako sa drevo bude odvážať, čo musí spĺňať? Chýba jej spôsob a usmernenie.

 

Mgr. Mišík – upresnil, že nejde len o drevo z parku, ale z celej obce. Zatiaľ je to len návrh a metodiku a usmernenie doplníme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia o cenníku na predaj dreva a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 16/     Príspevky občanov

 

Uvedený bod bol z programu rokovania vypustený.

 

K bodu 17./    Rôzne

 

Starosta obce informoval, že rekonštrukcia zdravotného strediska bola dokončená. Teraz prebiehajú finančné veci, čo sa predlžuje,  pretože väčšina organizácií funguje na home office. Ideme do ďalších projektov „Nórske fondy, Denný stacionár“, pravidelne prebieha testovanie na COVID-19, kde tiež pokrivkáva preplácanie od štátu a poďakoval všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na testovaní.

Ďalej informoval, že hľadáme detského lekára, plánujeme ponúknuť aj  3-izbový byt, a požiadal o ústretový prístup aj bytovú komisiu. Riešiť budeme aj priestory pod telocvičňou v Súhradke, cena prenájmu bude zrejme taká, ako na poschodí zdrav.strediska. Informoval o potrebe kúpy auta pre obec v max. hodnote 8 – 10 tis.€, čo by riešil rozpočtovým opatrením, keďže zasadnutia OZ sú menej často.

 

Ing. Brezániová – predniesla poslanecký návrh na uznesenie, aby sme kapitolu Stavbyt mali ukončenú:  „OZ LR schvaľuje, že sa prerokovaním návrhu o predbežnom nároku na náhradu škody spoločnosti  Stavbyt- LR, s.r.o. zaslaným  každému poslancovi OZ, zaoberať nebude.

 

Starosta obce – radili sme sa s právnikmi, ktorí sa vyjadrili, že máme na to ešte čas.

 

Ing. Daško – berie návrh ako informatívny, takže by ho zaradil do časti  „Berie na vedomie“

 

Mgr. Mišík – uviedol, že keď bude predložený návrh riešenia budeme sa ním zaoberať. Ide o absurditu. Nemá problém sa tým zaoberať na nasledujúcom OZ, dnes sa to neprerokovávalo, lebo neboli predložené materiály, preto sa zdrží hlasovania.

 

Starosta obce – je to zvláštne uznesenie, je zmätočné, nerozumie čo nám toto uznesenie prinesie, keďže máme na to čas.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že investora nezastupuje, chce len seriózne odpovedať ako poslankyňa. Má požiadavku od spoločnosti, kde dali lehotu ½ roka, v tejto chvíli ide o požiadavku od spoločnosti.

 

Ing. Daško – Obecné zastupiteľstvo sa bude musieť touto vecou zaoberať a štatutár bude musieť predložiť rozhodnutie súdu, takže sa to bude v budúcnosti prejednávať. Upozornil, že o návrhu poslanca musí byť hlasované.

 

Starosta obce – takáto zložitá vec by mala byť predložená písomne, je to vecou súdneho sporu,  preto požiadal poslancov, aby takéto návrhy predkladali písomne a dal o návrhu Ing.Brezániovej hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -    0 poslancov          

                        „ proti“          -    3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    7 poslancov (Ing.Backo,p.Daniš,p.Chudada,p.Ďurko,

                                                                          p.Janovec,p.Mončeková,Mgr.Mišík)

Poslanec p. Pokorný nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Brezániová – poďakovala, že sa pracuje na cintoríne a zaujímala sa o celkovú cenu za rozšírenie cintorína, a či je to vrátane kolombária, či vôbec máme vyčíslenú cenu za projekt?

 

Starosta obce uviedol, že v rozpočte je cena uvedená na všetky kapitoly, ale nedrží to v hlave, navrhol, že odpovie emailom, alebo na budúcom OZ.

 

Ing. Brezániová – požiadala, ak sa dá, zabezpečiť „rozbombardovaný“ starý kostol, lebo tam chodia deti. Ďalej požiadala o zverejnenie informácie o sčítaní obyvateľstva vo vývesných skrinkách obce a o asistentoch sčítania.

 

Starosta obce – zatiaľ stále prebiehajú školenia, informácie určite zverejníme.

Doplnil Bc.Hollan – aj asistenti sa ešte len budú školiť.

 

Ing. Daško – reagoval na dotaz Ing. Brezániovej z bodu 3./ a doplnil informáciu ohľadne ObP – majú povinnosť vypracovať ročnú správu a zaslať na MV SR.

 

Mgr. Chutko – informoval, že povinnosť predkladať správu o činnosti ObP je do konca marca kalendárneho roka na MV SR, ale povinnosť predkladať ju OZ nie je.

Doplnil starosta obce – uviedol, že správa bude predložená.  ObP sú najviac rizikoví pracovníci, lebo sa zúčastňujú pri každom testovaní obyvateľov, a preto sme požiadali aj o očkovanie ObP proti COVID-u. Správa bola predložená na MV SR, nie je problém ju predložiť aj OZ.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 18./    Záver 

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa zdravia všetkým občanom a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

p. p. Daniela Mončeková  

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:158
TÝŽDEŇ:3162
CELKOM:1802503

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.