Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 12.09.2019  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 18.07.2019

  3./ Ocenenie karatistov OZ Style Karate Lednické Rovne

  4./ Návrh podmienok VOS

  5./ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne

  6./ Návrh nájomnej zmluvy Ledrov – garáže

  7./ Zámenná zmluva – p. Jaroslav Burian

  8./ Odpredaj pozemkov v časti Háj

  9./ Nájomné zmluvy v časti Háj

10./ Prerokovanie žiadostí občanov

11./ Príspevky občanov

12./ Rôzne

13./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslancov  p. Vladimíra Janovca, p. Tomáša Pokorného a kontrolóra obce Ing. Tichého, ktorý je dlhodobo PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Jána Daniša a  p. Danielu Mončekovú.

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Štefana Ďurka.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Na schválenie predložil  program rokovania a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 18.07.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu uznesenia, prečítal uznesenie zo dňa 18.07.2019 a konštatoval, že úlohy sú vo fáze priebežného plnenia.

Kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Ocenenie karatistov OZ Style Karate Lednické Rovne

 

Starosta obce ocenil úspešných karatistov zo Style karate, odovzdal im plakety a poďakoval za úspešnú reprezentáciu nielen obce ale i Slovenska.

Mgr. Mišík poďakoval p. Jánovi Danišovi, za jeho ochotnú a úspešnú prácu  s deťmi, vyzdvihol dosiahnuté úspechy a taktiež poďakoval za úspešnú reprezentáciu jemu i celému kolektívu karatistov.

 

K bodu 4./      Návrh podmienok VOS

 

Starosta obce uviedol, že na minulom OZ bol schválený odpredaj  a predložil na prerokovanie návrh podmienok verejno-obchodnej súťaže (VOS) na predaj pozemku v zákrute oproti KZ. Žiadosti boli na väčšiu výmeru, okresali sme to na 1700m2. V prípade potreby investora sme sa rozhodli, prijať ešte jedno uznesenie, ak by bolo potrebné na vybudovanie sietí alebo parkovísk, odpredáme ďalšie m2 a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – je vyslovene proti, bude hlasovať aj proti celej VOS s tým, že keď sa pozerá na celú VOS, ... „čo je to potreba investora?“  Ak vyhlasujeme VOS,  musíme ju ohraničiť, malo by to byť presne definované v bode 6./ Ďalšia vec, kedy budeme schvaľovať členov výberovej komisie? Chcela by byť členkou uvedenej komisie, aj keď je proti predaju.

 

Starosta obce – uviedol, že členov komisie môže podľa zásad hospodárenia vybrať, ale nie je problém schváliť ich aj teraz. Do kúpnej zmluvy navrhuje doplniť dva ďalšie body, a to:

 

Doplniť Kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku CKN par.č. 372/35 v čl. II o znenie: 

„Pozemok parc.č.  C KN 372/35, záhrada,  o výmere 1748 m2 je  podľa Doplnku č.2 ÚP a zmeny z roku 2004 určený pre funkčné využitie – občiansku vybavenosť /OBV/ , nízkopodlažná komplexná bytová výstavba /KBV/ a verejná zeleň.“

A dal o doplnení tohto článku hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce prečítal ďalší článok, ktorý navrhuje doplniť do kúpnej zmluvy:

Doplniť Kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku CKN par.č. 372/35 v čl. VI o znenie: 

„V prípade neuskutočnenia výstavby bytového domu do troch rokov sa kupujúci zaväzuje, že uvedený pozemok odpredá predávajúcemu za cenu, za ktorú mu bol uvedený pozemok odpredaný.“   

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce upresnil požiadavku m2 naviac, ak bude dotyčný výherca  požadovať m2 naviac, na prípadné dobudovanie sietí, alebo parkoviska, sme ochotní odpredať do 500m2 zo susednej parcely, ale to znova  podlieha schvaľovaniu OZ, preto sme pripravili ďalšie uznesenie a prečítal návrh uznesenia.

Ing. Brezániová – navrhla maximálnu požadovanú výmeru do 200m2.

Ing. Karasová – uviedla, že je proti predaju, ale cena za m2 je  nízka a navrhla minimálnu cenu 75,-€/ 1m2 odpredávanej plochy.

Starosta obce – oproti znaleckému posudku je cena o 100% vyššia, predávame verejno-obchodnou súťažou, teda  cena 65,-€ je minimálna, takže predajná môže byť vyššia.  

p.Štefina – je tiež proti predaju, ale môže sa stať, že bude jeden záujemca a budeme predávať po 65,-€.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Karasovej, aby minimálna cena na odpredaj pozemku bola 75,-€/m2 odpredávanej plochy.

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VOS na odpredaj pozemku KNC 372/35 v k.ú. Lednické Rovne – oproti Kultúrnemu zariadeniu a doplnil, že sme v rokovaní s TSK a rád by  tieto prostriedky využiť na kúpu majetku – pozemok pod telocvičňou a okolité pozemky v Súhradke. Nebráni sa zaviazať, že tieto prostriedky použije na túto kúpu.

Starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení o VOS na odpredaj pozemku:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie návrhu v prípade potreby odpredať m2 naviac:

 

„V prípade požiadavky väčšieho záberu pozemku pre projektovanú bytovú výstavbu a potrebnú  dopravnú vybavenosť územia ,  Obec Lednické Rovne odpredá víťaznému  uchádzačovi OVS  požadovanú výmeru, maximálne 500 m2, z pozemku parc. č. KNC 372/1 , záhrady o celkovej výmere 4430 m2  podľa podmienok  stanovených v OVS za cenu za m2 , podľa výsledku OVS“ a otvoril rozpravu:

Ing. Brezániová navrhla maximálne 200m2, starosta obce dal o jej návrhu hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina)     

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Mončeková)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie za pôvodný návrh – 500m2

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

K bodu 5./  Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne

 

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne. Zásady poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie. Upozornil na navrhované zmeny, prečítal ich a otvoril rozpravu:

 

Ing. Brezániová – uviedla, že celý dokument je paškvil, chýba tam bod, na ktorý poukazovala, a kvôli ktorému bola proti predaju majetku poslancovi. Osobitný zreteľ sa vytratil, a uviedla že za  zásady určite nezahlasuje.

 

Starosta obce – zásady vypracovala právna kancelária a ty si ich nazvala paškvilom. Zásady sú kratšie, lebo nie je opisovaný zákon a osobitný zreteľ je stanovený zákonom. Ak máš nejaké pripomienky, že niečo  nie je v súlade zo zákonom, tak povedz, môžeme sa o tom baviť, nazývať niečo paškvilom sa mi nezdá vhodné a seriózne.

 

Ing. Brezániová – za svojim vyjadrením si stojí. V zásadách sa musíme držať zákona, dokonca si môžeme sprísniť niektoré tie podmienky. Vzhliada v niektorých bodoch zásad  pochybenia, a bude k tomu adekvátne hlasovať.  

 

Starosta obce – mám zásadu, že ak niečo kritizujem, že niečo je zlé, tak poviem konkrétne.

 

JUDr. Ševčík – predložené zásady vychádzajú z platnej právnej úpravy. Nejde polemizovať o znení zákona, vychádza z toho ako je schválený. Každé VZN je platné pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak si chcete poobmedzovať práva – môžete. Je pravda, že treba poriešiť to, čo nerieši zákon, čo je v zákone sa neuvádza v zásadách. Ak má niekto pripomienku, môže ju predniesť, nemusí hlasovať.

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce a dal o ňom hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený. Počas hlasovanie nebol prítomný poslanec p.Daniš.

 

K bodu 6./      Návrh nájomnej zmluvy Ledrov – garáže

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o garáž pri Kultúrnom zariadení. Dávame do poriadku veci, ktoré neboli riešené, ide o prenájom medzi obcou a spoločnosťou Ledrov, zmluvu obdržali s materiálmi,  a otvoril rozpravu:

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu nájomnej zmluvy Ledrov – garáže  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu  7./     Zámenná zmluva – p. Jaroslav Burian

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zámennú zmluvu medzi obcou a p. Jaroslavom Burianom, ktorý je vlastníkom uvedených pozemkov. Rokovali sme o tom  už na minulých zasadnutiach OZ. Ide o súkromné vlastníctvo, my mu dávame pozemky pod zeleňou, a on nám dáva pozemky pod cestou a stojiskom pod kontajnermi.

 

p.Štefina – kedy vznikol tento problém?

Odpovedal starosta obce - tento problém vznikol niekedy v 70-tych rokoch. Takýchto problémov je viac, postupne ich riešime.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene pozemkov s p.Burianom  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Odpredaj pozemkov v časti Háj

 

Starosta obce – uviedol, že sa jedná o dva pozemky, kde bol schválený zámer na odpredaj týchto pozemkov, ide o žiadosti p. Backa a p. Balážovej. Tieto pozemky sú dlhodobo užívané nájomníkmi, alebo ich predchodcami, preto osobitný zreteľ. Preverovali sme to, je to v zmysle zákona, nie je tam žiadne porušenie. Všetky ostatné pozemky sú odpredané, nepredávali sme iba tie pozemky, kde vedie kanalizácia, alebo siete a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – berie to v tejto chvíli, že to nie je možné, pokiaľ nebudeme mať zo súdu nejaký precedens, pretože je veľa podaní na ústavnom súde. Aj keď  sme si upravili zásady.

 

Starosta obce- je to maximálne v súlade so zákonom a postupujeme podľa toho.

 

JUDr. Ševčík – návrh je plne v súlade so zákonom, je teda na Vás ako rozhodnete.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o predaji  pozemku manželom Backovcom v časti Háj a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh nebol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o predaji  pozemku p.Balážovej v časti Háj a starosta obce dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu   9./    Nájomné zmluvy v časti Háj

 

Starosta obce – uviedol, že vzory nájomných zmlúv poslanci obdržali v materiáloch. Jedná sa o nájomné zmluvy a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – nemali v materiáloch menný zoznam nájomníkov, takže sa pýta, či  zmluvy, ktoré mali priložené sú len vzory? Pozemkov bolo 24, ideme teraz schvaľovať nájomné zmluvy na všetky pozemky?

 

Starosta obce – na minulom OZ sme schvaľovali zámer prenajať uvedené pozemky, menný zoznam bol uvedený a je zverejnený, takže áno, predložené zmluvy sú len vzory a požiadal Ing. Kopačkovú o doplnenie.

 

Ing. Kopačková – tri vzory sú predložené preto, lebo na pozemkoch sú obmedzenia – kanalizácia,  elektrická prípojka a zmluvy bez vecného bremena. Preto sú tri vzory.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal jednotlivé uznesenia na prenájom pozemkov v časti Háj a dal o nich hlasovať.

 

 • Pozemok C KN 670/79, záhrada, o výmere 64 m2  Milan Šimo a manž. Katarína

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/80, záhrada, o výmere 44 m2  Oľga Seková

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/81, záhrada, o výmere 38 m2   Ľubomír Mauer

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/82, záhrada, o výmere 42 m2   Magdaléna Barková

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/83, záhrada, o výmere 30 m2   Dušan Mauer a manž.Helena

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/84, záhrada, o výmere 26 m2   Viktor Pavliš a manž. Klementína

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/97, záhrada, o výmere 60 m2   Rudolf Backo a manž.Blanka

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/98, záhrada, o výmere 114m2   Rudolf Backo a manž.Blanka

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/99, záhrada, o výmere 189m2  Rudolf Backo a manž.Blanka

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/100, záhrada, o výmere 64m2   Roman Duchoň

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/104, záhrada, o výmere 162m2   Anna Oščatková

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/105, záhrada, o výmere 86m2 Pavel Vršanský 

Hlasovanie: „všetci za“

Cena prenajatého pozemku je stanovená znal.posudkom.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenia na prenájom záhrad v časti Háj obmedzených kanalizáciou:

 • Pozemok C KN 670/85, záhrada, o výmere 84m2 Pavel Kroupa a manž. Anna    

Hlasovanie: „všetci za“

 

 • Pozemok C KN 670/86, záhrada, o výmere 81m2   Milan Burian a manž.Erika

Hlasovanie: „všetci za“

 

 • Pozemok C KN 670/87, záhrada, o výmere 82m2  Pavel Vršanský   

Hlasovanie: „všetci za“

 

 

 • Pozemok C KN 670/88, záhrada, o výmere 65m2  Anna Oščatková 

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/89, záhrada, o výmere 194m2   Milan Cinko a manž.Jana

Hlasovanie: „všetci za“Poslanec Ing.Backo nebol počas hlasovania prítomný.

 • Pozemok C KN 670/90, záhrada, o výmere 169m2   Daniel Hajdúch

Hlasovanie: „všetci za“Poslanec Ing.Backo nebol počas hlasovania prítomný.

 • Pozemok C KN 670/91, záhrada, o výmere 100m2 Vladimír Palme a manž.Irena 

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/92, záhrada, o výmere 70m2  Vladimír Palme a manž.Irena 

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/93, záhrada, o výmere 58m2 Jozef Drahuta   

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/94, záhrada, o výmere 72m2   Jozef Drahuta

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/95, záhrada, o výmere 121m2   Rudolf Backo a manž.Blanka

Hlasovanie: „všetci za“

 • Pozemok C KN 670/96, záhrada, o výmere 152m2  Božena Letková 

Hlasovanie: „všetci za“

Pozemok C KN 670/101, záhrada, o výmere 75m2Božena Letková

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 10./    Prerokovanie žiadostí občanov

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť p. Dolinaja na prenájom priestorov na predajňu zeleniny, ovocia a občerstvenia v zadnej časti Domu služieb. Má záujem zrekonštruovať uvedené priestory na vlastné náklady spraviť sklenené výplne a podlahy, za podmienky garantovaného nájmu po dobu 10-15 rokov. Po výzve na ukončenie nájmu dal ponuku na prenájom priestorov aj p. Dimčev s podobnou ponukou na rekonštrukciu a zriadenie predajne motoriek. Je teda na OZ ako rozhodneme, či pôjdeme cestou VOS, kto ponúkne väčšie výhody pre obec,  a otvoril rozpravu.

 

p.Štefina – pokiaľ si doterajší nájomca riadne  plnil povinnosti nevidí dôvod na zmenu. Pre mňa je to uzatveré.

 

Starosta obce dal priestor na vyjadrenie p. Dolinajovi.

 

p.Dolinaj – chcel by zriadiť predajňu ovocia a zeleniny spojenú s občerstvením. Chcel by ponúkať aj hotdogy, langoše, kebab, bagety, klobásky a pod.

 

Starosta obce navrhol, aby záujemci predložili podrobnejšie ponuky a zámery na ďalšom OZ a vyšpecifikovali svoje ponuky.

 

p. Štefina – vyjadril názor, že zasadnutia OZ sú často a nesúhlasí, aby boli zasadnutia každý mesiac.

Odpovedal starosta obce, že zasadnutia sú zvolávané podľa potrieb obce

 

Starosta obce – prečítal ďalšiu žiadosť o prenájom pozemku, ktorú predložil p. Halas.  Jedná sa o pozemok oproti YURE, je to neobrobená orná pôda.  Podľa zásad hospodárenia s majetkom obce,  nájom na jeden rok môže schváliť starosta. Dnes priniesol na OcÚ žiadosť aj p. Bednár, keďže sa jedná o ten istý pozemok, predkladá aj túto žiadosť.

 

p.Štefina – uprednostnil by nájomcu z Led.Rovní, keďže si predložil žiadosť skôr a včas.

 

Starosta obce -  uviedol, že sa stotožňuje s návrhom p. Štefinu. Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky navrhol znenie uznesenia:

 

„OZ schvaľuje prenájom pozemku parc.č. 162/2, k.ú. Horenice, na dobu 1 rok,  p. Adamovi Halasovi, za účelom poľnohospodárskej činnosti, za cenu 55,- € /rok,“ a dal návrhu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce predložil žiadosť p. Panáčka na odkúpenie parciel, ktoré dlhodobo užívajú.

Doplnila Ing. Kopačková – ide o parcely, ktoré májú oplotené a dlhodobo ich užívajú. 

Starosta obce - ide o to, či parcely odpredáme ako osobitný zreteľ,  alebo ako budeme postupovať.

 

p.Štefina – boli sme sa s p.Brezániovou pozrieť, ale nenašli sme ich doma, ťažko sa k tomu vyjadriť.

 

Ing. Brezániová – vyzerá to byť súčasť ich záhrady, osobne si myslí, že by sme im to mohli osobitným zreteľom odpredať. 

 

Ing. Karasová – ten pozemok predtým je ich?

 

Ing. Kopačková – dlhodobo to užívajú, pripravíme mapy a podrobnejšiu informáciu

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

K bodu 11./                Príspevky občanov

 

            Nakoľko nikto z občanov nemal žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rokovanie v tomto bode.

 

K bodu 12./                Rôzne

 

Starosta obce informoval, že do 15.09.2019 je možné podať projekt na Slovenský futbalový zväz. Projekt som dostal do rúk až dnes. Takže zajtra by sme to museli elektronicky spracovať, preto chce požiadať o schválenie podania  projektu. Nás to nezaväzuje k ničomu, aj keby nám ho schválili,  nemusíme podpísať zmluvu. Jedná sa o vybudovanie nového oplotenia areálu futbalového ihriska. Rozpočtové náklady sú 63.346,-€ a spoluúčasť 5% pri schválení plnej výšky podpory je 15.086,-€.  Je to obecný majetok, preto by sme projekt podávali my, nie futbalový oddiel.

 

Ing. Brezániová – je to pre obec a športovcov, v tomto prípade nemá problém.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce navrhol znenie uznesenia:

 

„OZ schvaľuje podanie projektu na rekonštrukciu oplotenia Futbalového areálu – ŠK LR Crystal Lednické Rovne, oplotenie pozemku medzi p.č. KN-C 189/17 a 189/1, 1274/1 a p.č. 189/1 a 180/1 a 180/1, 189/6 za celkové náklady projektu 60.346,92 Eur.  Spoluúčasť obce predstavuje sumu 15.086,73 Eur.“

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Brezániová – pripomenula, že sme nezvolili komisiu na otváranie obálok vyhlásenej VOS na odpredaj pozemku oproti KZ.

 

Starosta uviedol, že v zmysle schválených zásad hospodárenia s majetkom obce by tú komisiu mal vyhlásiť starosta, ale nemá problém, aby komisiu vybralo zastupiteľstvo. A spoločne navrholi členov komisie:  Mgr. Martin Mišík, Ing. Gabriela Brezániová, p.Peter Štefina, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce informoval, že po predchádzajúcom prerokovaní v OR sme sa zhodli, že by bolo dobré získať do vlastníctva pozemky pod telocvičňou a okolité pozemky v Súhradke. Je to vo vlastníctve TSK. Ponúkli sme im na výmenu pozemky pod cestou. Tento majetok by mal byť vyčlenený z predaja TSK, majú o tom rokovať v novembri 2019 na svojom zasadnutí. 

Po prerokovaní v OR sme sa zhodli, že chceme odkúpiť aj telocvičňu.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta obce informoval o tom, že uvažujeme  opraviť chodník ku parčíku pri KZ, položiť obrubníky, tento investičný zámer nemáme podchytený, ale TSK ide robiť hlavnú cestu. Ďalej pozval všetkých na Medňanské hody,  ktoré sa konajú 15.09. 2019

 

Mgr. Mišík podal informáciu o rekonštrukcii zdravotného strediska. Momentálne prebieha kontrola projektu. Rekonštrukcia by mala  byť dokončená do konca leta 2020 a bude prebiehať za plného chodu lekárov.

Ďalej informoval o prístavbe materskej školy – je vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora stavby vo vestníku úradu pre VO. Prebieha VO na obstarávateľa kuchynského vybavenia, rátame, že s prístavbou sa začne na jar budúceho roka.

 

Ig. Brezániová – kto je výherca realizátora stavby zdravotného strediska? Ďalej upozornila, že otvor na „máj“  nie je dostatočne zabezpečený.

Odpovedal Mgr. Mišík – je to firma z Tepličky nad Váhom

 

p.Ďurko - požiadal o informáciu o Michalskom jarmoku

 

Starosta obce – Michalský jarmok bude 28.09.2019 na Schreiberovej ulici pri ZŠ. Začíname o 10,00 hod. Program bude tradičný – stánkari – remeselníci, detský program, maďarský ľudový súbor, Holíšan, skupiny Lojzo a Elán Tribute. Prijal pozvanie aj Dr. Hričovský, je naplánovaná prednáška, výstava ovocia a zeleniny, výstava fotografií  a včelárska výstava.

 

 

K bodu 10./               Záver

 

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Ján Daniš, DiS

p. Daniela Mončeková

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:25
TÝŽDEŇ:2602
CELKOM:1818877

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.