Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.05.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

č. 196/2020-5  až  207/2020-5

 

UZNESENIE č. 196/2020-5

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 197/2020-5

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Milana Chudadu a Ing. Stanislava Backa  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 198/2020-5

OZ 

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • p. Tomáš Pokorný

 

UZNESENIE č. 199/2020-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 200/2020-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 16.04.2020.

 

UZNESENIE č. 201/2020-5

OZ

B e r i e   n a   v e d o m i e:  

správu hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií za rok 2019, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 202/2020-5

OZ                        

S c h v a ľ u j e:

zmluvu o dielo uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne ako objednávateľom a spoločnosťou Ledrov spol. s r.o. ako zhotoviteľom, predmetom ktorej sú práce naviac pri prebiehajúcej rekonštrukcii budovy zdravotného strediska v Lednických Rovniach v zmysle projektu „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/036-Z-302021T484-211/2019“, pričom celková cena diela je vo výške 66.607,39,- EUR s DPH, a to tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 203/2020-5

OZ

B e r i e   n a   v e d o m i e:  

informáciu o plánovaných investičných akciách, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 204/2020-5

OZ                        

S c h v a ľ u j e:

neotvorenie prevádzky letného kúpaliska na rok 2020.

UZNESENIE č. 205/2020-5

OZ                        

N e s c h v a ľ u j e:

žiadosť AUSEL, s.r.o. Horenická 41, Lednické Rovne zo dňa 10.02.2020 a  nedoporučuje vydať súhlasné stanovisko ku stavebnému zámeru – zmena účelu využívania stavby č. 41.

UZNESENIE č. 206/2020-5

OZ

B e r i e   n a   v e d o m i e:  

stanovisko Prima banky Slovensko, a.s. zo dňa 21.05.2020 ohľadom úpravy úrokovej sadzby na úvere Dexia Komunál univerzálny úver č. 15/001/08.

UZNESENIE č. 207/2020-5

OZ

U k l a d á:

kontrolórovi obce preveriť spôsob a priebeh obchodno verejných súťaží vyhlásených v dňoch 24.9.2019 , 03.12.2019, 24.2.2020, 17.4.2020 na parc. CKN 372/35 druh pozemku, záhrada vo výmere 1748 m2 a parc. CKN 372/36 druh pozemku, záhrada vo výmere 500m2 v špecifikácií kontroly zameranej na vyhlásenie, priebeh , vyhodnotenie alebo zrušenie vyhlásených obchodno verejných súťaží v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka, Zákona o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a taktiež či vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení každej súťaže upovedomil účastníkov o výsledku súťaže alebo jej zrušení.

 

Podpísal dňa:  02.06.2020

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Zajtra má meniny Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia

Kalendár vývozov odpadov

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30
1
2 3
4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28
29
30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:675
TÝŽDEŇ:1805
CELKOM:1711594

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.