Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.05.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

č. 196/2020-5  až  207/2020-5

 

UZNESENIE č. 196/2020-5

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 197/2020-5

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Milana Chudadu a Ing. Stanislava Backa  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 198/2020-5

OZ 

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • p. Tomáš Pokorný

 

UZNESENIE č. 199/2020-5

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 200/2020-5

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 16.04.2020.

 

UZNESENIE č. 201/2020-5

OZ

B e r i e   n a   v e d o m i e:  

správu hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií za rok 2019, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 202/2020-5

OZ                        

S c h v a ľ u j e:

zmluvu o dielo uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne ako objednávateľom a spoločnosťou Ledrov spol. s r.o. ako zhotoviteľom, predmetom ktorej sú práce naviac pri prebiehajúcej rekonštrukcii budovy zdravotného strediska v Lednických Rovniach v zmysle projektu „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/036-Z-302021T484-211/2019“, pričom celková cena diela je vo výške 66.607,39,- EUR s DPH, a to tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 203/2020-5

OZ

B e r i e   n a   v e d o m i e:  

informáciu o plánovaných investičných akciách, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 204/2020-5

OZ                        

S c h v a ľ u j e:

neotvorenie prevádzky letného kúpaliska na rok 2020.

UZNESENIE č. 205/2020-5

OZ                        

N e s c h v a ľ u j e:

žiadosť AUSEL, s.r.o. Horenická 41, Lednické Rovne zo dňa 10.02.2020 a  nedoporučuje vydať súhlasné stanovisko ku stavebnému zámeru – zmena účelu využívania stavby č. 41.

UZNESENIE č. 206/2020-5

OZ

B e r i e   n a   v e d o m i e:  

stanovisko Prima banky Slovensko, a.s. zo dňa 21.05.2020 ohľadom úpravy úrokovej sadzby na úvere Dexia Komunál univerzálny úver č. 15/001/08.

UZNESENIE č. 207/2020-5

OZ

U k l a d á:

kontrolórovi obce preveriť spôsob a priebeh obchodno verejných súťaží vyhlásených v dňoch 24.9.2019 , 03.12.2019, 24.2.2020, 17.4.2020 na parc. CKN 372/35 druh pozemku, záhrada vo výmere 1748 m2 a parc. CKN 372/36 druh pozemku, záhrada vo výmere 500m2 v špecifikácií kontroly zameranej na vyhlásenie, priebeh , vyhodnotenie alebo zrušenie vyhlásených obchodno verejných súťaží v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka, Zákona o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a taktiež či vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení každej súťaže upovedomil účastníkov o výsledku súťaže alebo jej zrušení.

 

Podpísal dňa:  02.06.2020

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:199
TÝŽDEŇ:2207
CELKOM:1833207

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.