Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  11. decembra 2020 / piatok / o 16,30 hod.

v telocvični pri zdravotnom stredisku

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.09.2020

  3./ Správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie  I. polroka 2020 (1.6.2020)

       a správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie  1. – 8. 2020.

  4./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2020 a návrh rozpočtového opatrenia č.2,  

       správa kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu  

  5./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2021

  6./Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023, správa kontrolóra obce a uznesenie FML  

       komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023

  7./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

  8./ Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  9./ Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa   

       materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne

10./ Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

       odpadom na území obce Lednické Rovne

11./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

12./ VOS – prenájom pozemku v časti Háj

13./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

14./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

15./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

16./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

17./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

18./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

19./ Návrh zmluvy – Vivien s.r.o.

20./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mališovci

21./ Prejednanie výstavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci Lednické Rovne

22./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Rácovci, Bednárovci

23./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Cíbik

24./ Cyklotrasa – pozemky Yura corporation

25./ Žiadosť na kúpu pozemku Štefinová

26/  Rôzne

27./ Záver

 

V Lednických Rovniach 3.12. 2020            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                             starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 10. 2021
jasná obloha 13 °C 1 °C
utorok 26. 10. zamračené 11/3 °C
streda 27. 10. takmer jasno 14/5 °C
štvrtok 28. 10. takmer jasno 14/5 °C

Kalendár