Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 31.08.2021  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021

  3./ Nájomná zmluva Ledrov spol. s r.o. – zdravotné stredisko

  4./ Návrh zmluvy o poskytnutí služieb – Ledrov spol. s.r.o.

  5./ Nájomné zmluvy – zdravotné stredisko

  6./ Návrh spôsobu prenájmu fitnescentra

  7./ Príspevky občanov

  8./ Rôzne

  9./ Záver 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov Ing. Karasovú, p. Mončekovú a p. Janovca. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p.Ján Daniš, DiS a p. Štefan Ďurko.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p.Tomáša Pokorného.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu, nakoľko sa nikto neprihlásil dal o predloženom návrhu hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021

 

Starosta obce uviedol, že poslanci obdržali materiály s pozvánkou na dnešné rokovanie a vysvetlil, že ŠK LR  požiadalo o navýšenie rozpočtu v súvislosti s úpravami na futbalovom štadióne.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie a dal hlasovať o tretej zmene rozpočtu na r.2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

 

K bodu 3./      Nájomná zmluva Ledrov spol. s r.o. – zdravotné stredisko (ZS)

 

Starosta obce vysvetlil, že po rekonštrukcii zdravotného strediska bola požiadavka od spracovateľov  fondov na potrebu zmeny nájomných zmlúv. Celé poschodie je určené  pre zdravotnícke zariadenia. Ledrov by spracovával iba účtovníctvo. Návrh dohody majú predložený.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie a dal hlasovať o dohode o ukončení nájmu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej Mgr. Mišík prečítal uznesenia na nájom nebytových priestorov na 2.poshodí  ZS:

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to všetky nebytové priestory a ostatné priestory nachádzajúce sa na 2. poschodí v stavbe so súp. č. 191 – zdravotné stredisko

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 • nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

            všetky nebytové priestory a ostatné priestory nachádzajúce sa na 2. poschodí v stavbe    

            so súp. č. 191 – zdravotné stredisko

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Návrh zmluvy o poskytnutí služieb – Ledrov spol. s r.o.

 

Starosta obce – riešime spôsob  účtovania za teplo, elektriku, vodu. Návrh zmluvy sme predložili a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o zmluve  o poskytovaní služieb medzi obcou a Ledrovom a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Nájomné zmluvy – zdravotné stredisko

 

Starosta obce uviedol, že predkladá konkrétne nájomné zmluvy medzi obcou a  jednotlivými  lekármi s návrhom uznesení.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenia k jednotlivým ambulanciám.

 

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 6 pre  GYNECARE spol. s.r.o

Hlasovanie: „všetci za“  

 • nájom nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 6 pre  GYNECARE spol. s.r.o

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 3 pre  MEDIGA s.r.o.

Hlasovanie: „všetci za“  

 • nájom nehnuteľného majetku nebytový priestor č.3 pre  MEDIGA s.r.o.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 4 pre  PROVAMED s.r.o

Hlasovanie: „všetci za“  

 • nájom nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 4 pre  PROVAMED s.r.o

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 1 pre  TALIMED s.r.o.

Hlasovanie: „všetci za“  

 • nájom nehnuteľného majetku nebytový priestor č.1 pre  TALIMED s.r.o.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 5b pre  podnikateľa:  MUDr. Bohuslav Tholt

Hlasovanie: „všetci za“  

 • nájom nehnuteľného majetku nebytový priestor č.5b pre  podnikateľa:  MUDr. Bohuslav Tholt

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 • spôsob nájmu nehnuteľného majetku nebytový priestor č. 5a pre  podnikateľku Gabrielu Kuhajdovú 

Hlasovanie: „všetci za“  

 • nájom nehnuteľného majetku nebytový priestor č.5a pre  podnikateľku Gabrielu Kuhajdovú

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 6./      Návrh spôsobu prenájmu fitnescentra

           

Starosta obce predložil žiadosť Fitklubu Led.Rovne, v ktorej žiadajú prenájom nebyt.priestorov zmeniť z Občianskeho združenia na spoločnosť s r.o., z dôvodu jednoduchšieho prevodu majetku na tretiu osobu. Predložil poslancom predstavu, ako to prezentovali zástupcovia z Fitklubu. Hľadali sme spôsob ako to oživiť, našli si subjekt, ktorý má o to záujem, ale  nebráni sa ani VOS, ale potom to bude zatvorené dlhšie a môže sa stať, že ani nikoho nenájdeme.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že páni z Fit Arény to chcú dať tretej osobe, ale za cenu 70€ mesačne, čo jej nepripadá hospodárne. Vychádza z uznesenia, ktoré má predložené, a toto v tejto chvíli nepodporí.  Predložila dva návrhy: dať priestor do prenájmu verejno-obchodnou súťažou, alebo to teraz zobrať len na vedomie. Oba návrhy vzala späť. 

 

p.Štefina – priestor je obecný a je to už 4-5 mesiacov zatvorené. Keď  nechcú podnikať, nech to vypracú a dáme to ďalšiemu,  stroje sú ich problém. Keby mal záujemca naozaj záujem, tak by tu teraz sedel, preto to nepodporí.

 

Ing. Daško – ide o majetok obce, povinnosťou starostu je predložiť žiadosť, ako bola doručená na obec, návrh treba chápať ako pracovný, hoci nejde o štandardný postup.

 

Po diskusii viacerých poslancov starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o spôsobe nájmu nebytových  priestorov  na Fit Arénu, s.r.o.  Lednické Rovne.  

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -   0 poslancov                       

                        „ proti“          -   5 poslancov (Ing.Brezániová, p.Štefina,p.Ďurko,Ing.Backo,

                                                                         Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -   3 poslanci (p.Pokorný,p.Chudada,p.Daniš,DiS)

Návrh nebol schválený

 

K bodu 7./      Príspevky občanov

 

p. Šlesarová – predniesla svoje postrehy:

- v domove dôchodcov sa zrútil komín, prečo nezorganizovali hasiči brigádu?

- či obec neplánuje vybudovať stenu pre urny

- opraviť čakáreň pri Ulici U duba a pridať kôš na odpadky

- poďakovala za vyznačené miesta na parkovanie pre telesne postihnutých pri ZS

- navrhla odmeniť seniorov za ich prácu pre obec, alebo dať ďakovný list

- upraviť svah pri OcÚ, urobiť skalku, dať tam trvalky

- poďakovala za umelecký zážitok v parku

- informovala, že v spolupráci s Ronou, pozvali p. Galisovú, prezidentku Fóra seniorov  

  Slovenska

-požiadala o nástenky do klubovne JDS

- informoval o športových hrách seniorov v Dohňanoch

Starosta obce – poďakoval za príspevok a odpovedal na všetky otázky p.Šlesarovej

 

K bodu 8./      Rôzne

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že koncert pri hrobových miestach v parku sa jej nezdal vhodný. Spýtala sa, či zákaz vstupu do parku je stále platný, keď je to zverejnené na stránkach obce?

Požiadala, aby polícia kontrolovala aj priechod pre  chodcov pri Majeri. Upozornila, že nie sú zverejnené prenosy OZ a informovala sa, prečo nebola kontrola uznesení.

Na dotazy odpovedal starosta obce a Ing. Daško.

 

Podrobnejší  priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 9./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Ján Daniš, DiS.

 

p. Štefan Ďurko

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:191
TÝŽDEŇ:2199
CELKOM:1833199

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.