Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 07.11.2018  o 16,00 hod.

 v zasadačke  OcÚ  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

      voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 20.09.2018

3./  Prerokovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska

4./  Prerokovanie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve – pri zdravotnom stredisku

5./  Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve – vybudovanie prístupovej cesty v Horeniciach

6./  Návrh riešenia parkovacích plôch v časti Súhradka

7./  Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce - zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslankyňu  Ing.Brezániovú a kontrolóra obce Ing. Tichého.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p.Ďurko a p. Holbička. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr.  Mišíka a Bc.Mašlaňa.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce požiadal o schválenie predloženého programu, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne starosta obce navrhol schválený program doplniť o bod  7./ Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku a bod 8./ Príspevky občanov a pokračovať bodom 9./ Záver.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa

                        20.09.2018

 

Bc. Hollan – prečítal predloženú správu kontrolórom obce a konštatoval, že všetky uznesenia  sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia č. 37/2018 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Prerokovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska

 

Starosta obce uviedol, že projekt bol podaný v prvom kole, Ministerstvo zdravotníctva nám ho schválilo a požiadal Mgr. Mišíka o doplnenie.

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že ide o komplexnú rekonštrukciu zdravotného strediska. Predložili sme projektový zámer – 26. 06.2018, čo bolo schválené uznesením. Teraz vyšla ostrá výzva na predkladanie žiadostí a je potrebné preschváliť pôvodné  uznesenie , pretože tam nebola kompletná projektová dokumentácia a rozpočet. Okrem finančného krytia musia byť schválené aj  zmluvy s lekármi, ktorí tam sídlia. Obci vyplýva povinnosť 5 ročného krytia. Doplnil materiály o uzneseni č. 35/2018 a tabuľku rozpočtu, ktorá odzrkadluje reálne krytie.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – spýtal sa koľko teraz vychádza spoluúčasť, a o ktorých lekárov sa jedná?

Odpovedal Mgr. Mišík – je uvedené 36800,-€

Informáciu doplnil starosta obce – neoprávnené výdavky sú 130 tis.€. Pokiaľ budeme rekonštruovať podnikateľské  priestory (1.poschodie) – musíme to hradiť z vlastných prostriedkov. Spoluúčasť v projekte je 5%. S lekármi boli zložité rokovania, musia garantovať 5-ročnú lehotu fungovania. Ide o ambulancie  MUDr.Provazníkovej, MUDr.Galajdu, MUDr.Fuzákovej, MUDr.Talafu a MUDr.Ďurkecha.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Prerokovanie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve – pri zdravotnom stredisku

 

Starosta obce informoval, že prebehli rokovania s vlastníkmi pozemkov pri zdravotnom stredisku a dohodli sa, že  uzatvoria dodatok k zlmuve, aby obec mohla vybudovať parkovisko, spevnené plochy a bezbarierové plochy pri zdrav.stredisku a bez problémov realizovať celý projekt rekonštrukcie zdravotného strediska. Fondy vyžadujú, aby 5 rokov po vybudovaní projektu  neboli žiadne zmeny. Rokujeme o kúpe, alebo zámene týchto priestorov. Parkoviská budú vybudované až po skončení rokovaní o kúpe, alebo zámene pozemkov.

 

Mgr. Hanták – koľko ide obec investovať do týchto parkovísk?

 

Starosta obce – máme spracovaný komplexný projekt všetkých parkovísk (pri ZS, pri telocvični aj pri výmeníkovej stanici).

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o dodatku k nájomnej zmluve pri zdrav.stredisku  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve – vybudovanie prístupovej cesty v 

                        Horeniciach

 

Starosta obce informoval o predložených materiáloch k výstavbe rod.domu p. Prenosila, ml. Vysvetlil, že v minulosti p. Prenosil už vybudoval k uvedenému územiu most, ktorý obci daruje za 1,-€. Má záujem pokračovať vo výstavbe cesty v uvedenej lokalite, ale požiadal o preplatenie nákladov. Rokovali sme aj s p. Mišúnom, ktorý vlastní pozemky z hornej časti,z ktorej by mohol byť prístup,  ale bolo by to komplikovanejšie a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – nie je tam uvedená suma, za koľko bude cesta vybudovaná, v projekte nie je uvedená dĺžka cesty, a spýtal sa, prečo to nevybuduje  obec?

 

Odpovedal starosta obce – cenu rieši čl.II. zmluvy, kde je uvedené, že cena stavby bude stanovená znaleckým posudkom. Súdny znalec, ktorý si zodpovedá za posudok,  musí odmerať cestu a podľa toho stanoviť cenu.

Doplnila Ing.Kopačková – ak požadujete cenu, bude to len rozpočtová cena, nie skutočná, za ktorú dodávateľ stavbu zrealizuje. Skutočnú cenu určí znalec znaleckým posudkom.  Parametre cesty sú stanovené v  schválenej projektovej dokumentácii.

 

Mgr. Hanták – trvá na tom, aby to bolo v zmluve doplnené

 

Mgr. Mišík – trváte na tom, aby obec budovala cesty. Týmto obec dáva priestor podnikateľom a obec to preplatí.

 

Mgr. Hanták – podal návrh, uviesť v zmluve s p. Prenosilom, presné parametre cesty (dĺžka a šírka)  a sumu, za koľko to bude vybudované.

 

Starosta obce uviedol, že cesta je v tvare oblúka, a dal o návrhu Mgr.Hantáka hlasovať.:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták,p.Holbička,p.Cinko)                

                        „ proti“          -     6 poslancov (p.Pokorný,Ing.Backo,p.Greguška,p.Chudada,

                                                                          p.Ďurko,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zmluve k prístupovej ceste v Horeniciach a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

K bodu 6./      Návrh riešenia parkovacích plôch v časti Súhradka

Starosta obce informoval, že spoločnosť DCa Therm  nás oslovila, že vybudujú 5 parkovacích miest pri   bývalej výmeníkovej stanici. Upresnil, že pozemky nepredávame, návrh bol, aby vybudovali parkovacie miesta a potom previedli do vlastníctva obce. Predkladá dohodu, kde vlastne DCa Therm  vybuduje 5 parkovacích miest a prevedie ich do vlastníctva obce za 1,-€ a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadl Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o parkovacích plochách v Súhradke a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec p. Greguška nebol počas hlasovania prítomný.

K bodu 7./      Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o informáciu.

Mgr. Mišík – predložil žiadosť p. Drgovej, zubnej laborantky, na prenájom priestorov v zdratovnom stredisku. Pani Drgová urgentne požiadala o prerokovanie, pretože potrebuje predložiť doklady k povoleniu na podnikanie, preto predkladá žiadosť na dnešnom rokovaní.  

Mgr. Hanták – prečo predkladá žiadosť až teraz, keď bola prijatá ešte v októbri

Odpovedal Mgr. Mišík – pretože žiadosť nemala byť predmetom rokovania na dnešnom zasadnutí, ale opakuje, že  p. Drgová požiadala o urgentné prerokovanie, pretože to potrebuje k povoleniu na podnikanie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadl Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prenájme priestorov v zdrav.stredisku:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Príspevky občanov

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

p.Šlesarová – predniesla svoje požiadavky:

-  požiadala o pristavenie kontajnerov na lístie a uviedla, že by bolo dobré vyzvať firmy a  

   občanov, aby sa zapojili do brigády

-  požiadla vykosiť trávu na cintoríne Hôrka

-  upozornila na odložené kamene na zástavke v Horenickej Hôrke

- pochválila kruháč – je veľmi pekný

- prečítala správu o činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska Lednické Rovne, časť Horenická

  Hôrka, v ktorej okrem iného uviedla, že JDS nemá priestory na svoju činosť.

 

Starosta obce- poďakoval za príspevok a odpovedal na dotazy p. Šlesarovej. Taktiež uviedol, že priestory vedľa zasadačky OcÚ Led.Rovne sú určené pre JDS Hor.Hôrka.

 

Mgr. Hanták – reagoval, prečo by JDS nemohla mať priestory v KD v Horenickej Hôrke.

Odpovedal starosta obce – problém je vo vykurovaní, pretože sa kúri drevom. Priestory OcÚ sú vykurované stale, preto sme ponúkli takéto riešenie.

 

Ing.Prekop – sa spýtal starostu obce, čo považuje za úspech a čo za neúspech vo svojom volebnom období,  a čo hovorí na predvolebnú kampaň?

 

Starosta obce – odpovedal, čo sa týka úspechov a neúspechov, dal správu o činnosti, ale za úpech považuje to, že sa podarilo nastavenie spol. Ledrov, že sa podarilo získať do vlastníctva MŠ, a za neúspech možno to, že sme zanedbali park, máme však plány, chceme požiadať o dotácie.  Čo sa týka volebnej kampane, vyjadril sa, že dostal pár podpásových úderov, ale rozhodli sme sa, že kapmaň postavíne na tom, čo sme spravili, a tak sme do toho aj išli. Sme malá komunita, a chcel by som, aby sme aj po voľbách dobre vychádzali.

 

p. Hudec – spýtal sa, či je v pláne vybudovať nové parkovacie miesta v Súhradke, pri bytovke č.195 je len sedem parkovacích miest, a či by bola možnosť prenajať si konkrétne parkovacie miesto?  Aj parkovisko pri železničnej trati býva plné.

 

Ing.Prekop – reagoval, že parkovisko pri žel.trati je plné iba počas sviatkov

 

Starosta obce – v Súhradke pribudli parkovacie miesta pri žel.trati, ale máme v plane odkúpiť od súkromníka zeleň a rozšíriť tam parkovacie plochy a cestu. Čo sa týka platených parkovacích miest, malo by to byť predmetom VZN, ktoré sa schvaľuje vždy v decembri na ďalší rok a určiť v ňom poplatky. Ale keď vyčleníme miesto pre jedného, je v priebehu dňa nevyužité. Projekty na rozšírenie parkovacích miest máme spracované pri zdravotnom stredisku a pri obecných bytovkách.

 

p.Šlesarová – spýtala sa, či je v pláne oprava cesty v Hor.Hôrke – Ul. Družstevná a Pod brehom.

Odpovedal starosta obce – vybudovali sme cestu – tzv. cez družstvo. Družstevná ulica sa bude musieť vyfrézovať, aby tam nevytápalo domy. Ak by počasie dovolilo, ešte by sme spravili aspoň výtlky.   

 

K bodu 9./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval všetkým  poslancom za ich prácu, poprial im veľa úspechov, ďalej poďakoval   prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Ďurko

p.  Holbička 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:27
TÝŽDEŇ:2604
CELKOM:1818879

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.