Zápisnica

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 07.11.2018  o 16,00 hod.

 v zasadačke  OcÚ  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

      voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 20.09.2018

3./  Prerokovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska

4./  Prerokovanie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve – pri zdravotnom stredisku

5./  Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve – vybudovanie prístupovej cesty v Horeniciach

6./  Návrh riešenia parkovacích plôch v časti Súhradka

7./  Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce - zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslankyňu  Ing.Brezániovú a kontrolóra obce Ing. Tichého.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p.Ďurko a p. Holbička. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr.  Mišíka a Bc.Mašlaňa.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce požiadal o schválenie predloženého programu, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne starosta obce navrhol schválený program doplniť o bod  7./ Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku a bod 8./ Príspevky občanov a pokračovať bodom 9./ Záver.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa

                        20.09.2018

 

Bc. Hollan – prečítal predloženú správu kontrolórom obce a konštatoval, že všetky uznesenia  sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia č. 37/2018 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Prerokovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska

 

Starosta obce uviedol, že projekt bol podaný v prvom kole, Ministerstvo zdravotníctva nám ho schválilo a požiadal Mgr. Mišíka o doplnenie.

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že ide o komplexnú rekonštrukciu zdravotného strediska. Predložili sme projektový zámer – 26. 06.2018, čo bolo schválené uznesením. Teraz vyšla ostrá výzva na predkladanie žiadostí a je potrebné preschváliť pôvodné  uznesenie , pretože tam nebola kompletná projektová dokumentácia a rozpočet. Okrem finančného krytia musia byť schválené aj  zmluvy s lekármi, ktorí tam sídlia. Obci vyplýva povinnosť 5 ročného krytia. Doplnil materiály o uzneseni č. 35/2018 a tabuľku rozpočtu, ktorá odzrkadluje reálne krytie.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – spýtal sa koľko teraz vychádza spoluúčasť, a o ktorých lekárov sa jedná?

Odpovedal Mgr. Mišík – je uvedené 36800,-€

Informáciu doplnil starosta obce – neoprávnené výdavky sú 130 tis.€. Pokiaľ budeme rekonštruovať podnikateľské  priestory (1.poschodie) – musíme to hradiť z vlastných prostriedkov. Spoluúčasť v projekte je 5%. S lekármi boli zložité rokovania, musia garantovať 5-ročnú lehotu fungovania. Ide o ambulancie  MUDr.Provazníkovej, MUDr.Galajdu, MUDr.Fuzákovej, MUDr.Talafu a MUDr.Ďurkecha.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Prerokovanie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve – pri zdravotnom stredisku

 

Starosta obce informoval, že prebehli rokovania s vlastníkmi pozemkov pri zdravotnom stredisku a dohodli sa, že  uzatvoria dodatok k zlmuve, aby obec mohla vybudovať parkovisko, spevnené plochy a bezbarierové plochy pri zdrav.stredisku a bez problémov realizovať celý projekt rekonštrukcie zdravotného strediska. Fondy vyžadujú, aby 5 rokov po vybudovaní projektu  neboli žiadne zmeny. Rokujeme o kúpe, alebo zámene týchto priestorov. Parkoviská budú vybudované až po skončení rokovaní o kúpe, alebo zámene pozemkov.

 

Mgr. Hanták – koľko ide obec investovať do týchto parkovísk?

 

Starosta obce – máme spracovaný komplexný projekt všetkých parkovísk (pri ZS, pri telocvični aj pri výmeníkovej stanici).

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o dodatku k nájomnej zmluve pri zdrav.stredisku  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve – vybudovanie prístupovej cesty v 

                        Horeniciach

 

Starosta obce informoval o predložených materiáloch k výstavbe rod.domu p. Prenosila, ml. Vysvetlil, že v minulosti p. Prenosil už vybudoval k uvedenému územiu most, ktorý obci daruje za 1,-€. Má záujem pokračovať vo výstavbe cesty v uvedenej lokalite, ale požiadal o preplatenie nákladov. Rokovali sme aj s p. Mišúnom, ktorý vlastní pozemky z hornej časti,z ktorej by mohol byť prístup,  ale bolo by to komplikovanejšie a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – nie je tam uvedená suma, za koľko bude cesta vybudovaná, v projekte nie je uvedená dĺžka cesty, a spýtal sa, prečo to nevybuduje  obec?

 

Odpovedal starosta obce – cenu rieši čl.II. zmluvy, kde je uvedené, že cena stavby bude stanovená znaleckým posudkom. Súdny znalec, ktorý si zodpovedá za posudok,  musí odmerať cestu a podľa toho stanoviť cenu.

Doplnila Ing.Kopačková – ak požadujete cenu, bude to len rozpočtová cena, nie skutočná, za ktorú dodávateľ stavbu zrealizuje. Skutočnú cenu určí znalec znaleckým posudkom.  Parametre cesty sú stanovené v  schválenej projektovej dokumentácii.

 

Mgr. Hanták – trvá na tom, aby to bolo v zmluve doplnené

 

Mgr. Mišík – trváte na tom, aby obec budovala cesty. Týmto obec dáva priestor podnikateľom a obec to preplatí.

 

Mgr. Hanták – podal návrh, uviesť v zmluve s p. Prenosilom, presné parametre cesty (dĺžka a šírka)  a sumu, za koľko to bude vybudované.

 

Starosta obce uviedol, že cesta je v tvare oblúka, a dal o návrhu Mgr.Hantáka hlasovať.:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták,p.Holbička,p.Cinko)                

                        „ proti“          -     6 poslancov (p.Pokorný,Ing.Backo,p.Greguška,p.Chudada,

                                                                          p.Ďurko,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zmluve k prístupovej ceste v Horeniciach a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

K bodu 6./      Návrh riešenia parkovacích plôch v časti Súhradka

Starosta obce informoval, že spoločnosť DCa Therm  nás oslovila, že vybudujú 5 parkovacích miest pri   bývalej výmeníkovej stanici. Upresnil, že pozemky nepredávame, návrh bol, aby vybudovali parkovacie miesta a potom previedli do vlastníctva obce. Predkladá dohodu, kde vlastne DCa Therm  vybuduje 5 parkovacích miest a prevedie ich do vlastníctva obce za 1,-€ a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadl Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o parkovacích plochách v Súhradke a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec p. Greguška nebol počas hlasovania prítomný.

K bodu 7./      Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o informáciu.

Mgr. Mišík – predložil žiadosť p. Drgovej, zubnej laborantky, na prenájom priestorov v zdratovnom stredisku. Pani Drgová urgentne požiadala o prerokovanie, pretože potrebuje predložiť doklady k povoleniu na podnikanie, preto predkladá žiadosť na dnešnom rokovaní.  

Mgr. Hanták – prečo predkladá žiadosť až teraz, keď bola prijatá ešte v októbri

Odpovedal Mgr. Mišík – pretože žiadosť nemala byť predmetom rokovania na dnešnom zasadnutí, ale opakuje, že  p. Drgová požiadala o urgentné prerokovanie, pretože to potrebuje k povoleniu na podnikanie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadl Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prenájme priestorov v zdrav.stredisku:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Príspevky občanov

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

p.Šlesarová – predniesla svoje požiadavky:

-  požiadala o pristavenie kontajnerov na lístie a uviedla, že by bolo dobré vyzvať firmy a  

   občanov, aby sa zapojili do brigády

-  požiadla vykosiť trávu na cintoríne Hôrka

-  upozornila na odložené kamene na zástavke v Horenickej Hôrke

- pochválila kruháč – je veľmi pekný

- prečítala správu o činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska Lednické Rovne, časť Horenická

  Hôrka, v ktorej okrem iného uviedla, že JDS nemá priestory na svoju činosť.

 

Starosta obce- poďakoval za príspevok a odpovedal na dotazy p. Šlesarovej. Taktiež uviedol, že priestory vedľa zasadačky OcÚ Led.Rovne sú určené pre JDS Hor.Hôrka.

 

Mgr. Hanták – reagoval, prečo by JDS nemohla mať priestory v KD v Horenickej Hôrke.

Odpovedal starosta obce – problém je vo vykurovaní, pretože sa kúri drevom. Priestory OcÚ sú vykurované stale, preto sme ponúkli takéto riešenie.

 

Ing.Prekop – sa spýtal starostu obce, čo považuje za úspech a čo za neúspech vo svojom volebnom období,  a čo hovorí na predvolebnú kampaň?

 

Starosta obce – odpovedal, čo sa týka úspechov a neúspechov, dal správu o činnosti, ale za úpech považuje to, že sa podarilo nastavenie spol. Ledrov, že sa podarilo získať do vlastníctva MŠ, a za neúspech možno to, že sme zanedbali park, máme však plány, chceme požiadať o dotácie.  Čo sa týka volebnej kampane, vyjadril sa, že dostal pár podpásových úderov, ale rozhodli sme sa, že kapmaň postavíne na tom, čo sme spravili, a tak sme do toho aj išli. Sme malá komunita, a chcel by som, aby sme aj po voľbách dobre vychádzali.

 

p. Hudec – spýtal sa, či je v pláne vybudovať nové parkovacie miesta v Súhradke, pri bytovke č.195 je len sedem parkovacích miest, a či by bola možnosť prenajať si konkrétne parkovacie miesto?  Aj parkovisko pri železničnej trati býva plné.

 

Ing.Prekop – reagoval, že parkovisko pri žel.trati je plné iba počas sviatkov

 

Starosta obce – v Súhradke pribudli parkovacie miesta pri žel.trati, ale máme v plane odkúpiť od súkromníka zeleň a rozšíriť tam parkovacie plochy a cestu. Čo sa týka platených parkovacích miest, malo by to byť predmetom VZN, ktoré sa schvaľuje vždy v decembri na ďalší rok a určiť v ňom poplatky. Ale keď vyčleníme miesto pre jedného, je v priebehu dňa nevyužité. Projekty na rozšírenie parkovacích miest máme spracované pri zdravotnom stredisku a pri obecných bytovkách.

 

p.Šlesarová – spýtala sa, či je v pláne oprava cesty v Hor.Hôrke – Ul. Družstevná a Pod brehom.

Odpovedal starosta obce – vybudovali sme cestu – tzv. cez družstvo. Družstevná ulica sa bude musieť vyfrézovať, aby tam nevytápalo domy. Ak by počasie dovolilo, ešte by sme spravili aspoň výtlky.   

 

K bodu 9./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval všetkým  poslancom za ich prácu, poprial im veľa úspechov, ďalej poďakoval   prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Ďurko

p.  Holbička 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár