Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 08.12.2022  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Príspevky občanov

  3./ Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ, konaných 29.9.2022, 8.11.2022

  4./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2022 a návrh rozpočtového opatrenia č.2,  uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu 

  5./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2023

  6./ Návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2023,2024 a 2025

  7./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025

  8./ Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  9./ Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa  materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne

10./ Návrh VZN č. 3/2023 o podmienkach prideľovania a nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na území obce Lednické Rovne

11./ Návrh VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne

12./ Návrh členov komisií

13./ Delegovanie poslancov OZ do Rady ZŠ a Rady MŠ

14./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

15./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

16./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

17./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

18./ Žiadosť o predaj stavby - Medné

19./ Žiadosť o zámenu pozemku - Ďurko

20./ Prerokovanie žiadosti – PK Reality

21./ Žiadosť na prenájom nebytových priestorov – ARCHSTYL s. r. o.

22/  Návrh nájmu pozemku -  Cafe dArt

23./ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve -  Rapán

24./ Rôzne

25./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov Ing.Gabrielu Brezániovú a Ing. Jaroslavu Kazdovú. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Vladimír Janovec a p. Dana Mončeková. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Návrh bol schválený.

 

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali s materiálmi, nakoľko nikto nepredložil pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o programe dnešného rokovania.  Upozornil občanov, že záznam z rokovania bude zverejnený na stránkach obce. 

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p.Mária Šlesarová – predložila výročnú správu Jednoty dôchodcov Slovenska Lednické Rovne, časť Horenická Hôrka. Vymenovala akcie, ktoré počas roka organizovali a ktorých sa zúčastnili. Poďakovala za spoluprácu a sponzorské dary. Správa po prečítaní bola doplnená k  materiálom OZ.   

 

OZ BERIE NA VEDOMIE           

hodnotiacu správu JDS Horenická Hôrka, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

p. Marta Gabrišová – požiadala o informáciu, ako bude vyriešený problém častých dopravných nehôd na Ulici sv.Anny v blízkosti ich domu. Požiadala o ochranné zvodidlá.

 

Odpovedal Bc. Jozef Hollan – prebehli rokovania so Slovenskou správou ciest, lebo cesta je v správe TSK. Informovali nás, že to zaradia do rozpočtu v budúcom roku. Musí to posúdiť aj Okresný dopravný inšpektorát, ale prisľúbili, že to poriešia a dajú tam zvodidlá.

 

Do diskusie sa zapojili Ing. Štefan Daško, kontrolór obce a Ing. Jozef Prekop a na dotazy odpovedal starosta obce. 

 

 

K bodu 3./      Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ, konaných

                        29.9.2022 a 08.11.2022

 

Ing. Štefan Daško uviedol, že v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladá poslancom kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 29.09.2022 a 08.11.2022 v písomnej forme.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 29.9.2022 a 08.11.2022.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 4./      Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2022 a návrh

                        rozpočtového opatrenia č.2,  uznesenie finančnej komisie k čerpaniu

                        rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu 

 

Starosta obce – uviedol, že materiály obdržali poslanci v dostatočnom predstihu a vyzval ich k rozprave.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky dal hlasovať o tomto bode rokovania.

 

OZ SCHVAĽUJE

  1. Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2022, tak ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.
  2. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2022, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

 

OZ  BERIE NA VEDOMIE

uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu na rok 2022.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 5./      Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2023

 

Starosta obce – predložil žiadosti o dotácie na budúci rok. Najvyššiu dotáciu má  ŠK LR Crystal, a to z dôvodu, že chceme udržať detské futbalové oddiely a vyzval poslancov k rozprave.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať o tomto bode rokovania.

 

OZ SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023, v zmysle platného VZN. č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne, vo výške navrhnutej finančnou komisiou obecného zastupiteľstva, na základe doručených žiadostí nasledovne:

1. JDS Horenická Hôrka vo výške 900,- EUR.

2. Style Karate Lednické Rovne vo výške 6 500,- Eur

3. Slovenský rybársky zväz vo výške 1 100,- EUR

4. OZ Fitklub Lednické Rovne vo výške 720,- EUR

5. ŠK LR CRYSTAL s.r.o. vo výške 40 000,- EUR.

6. Rímskokatolícka cirkev farnosť LR vo výške 6 000,-EUR

7. Klub dôchodcov a Základná organizácia SZZP vo výške 1 244,- EUR.

8. Box klub Lednické Rovne vo výške 1 000,- EUR.

Finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2023.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 6./      Návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025, správa kontrolóra obce a 

                        uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2023,2024 a 

                        2025 

 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025 a vyzval poslancov k rozprave.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky dal hlasovať o tomto bode rokovania.

 

OZ SCHVAĽUJE

rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2023, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2024 a 2025, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2023, 2024 a 2025.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 7./      Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025

 

Starosta obce – uviedol, že strategický plán je rozpočet v inej podobe a požiadal Mgr. Balážovú o doplnenie.

 

Mgr. Balážová – doplnila, že  strategický plán vychádza z údajov predchádzajúceho bodu a sú v ňom stanovené ciele a ukazovatele.

 

OZ SCHVAĽUJE

strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky  2023, 2024 a 2025, tak ako bol predložený na rokovanie OZ

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 8./      Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

                        komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

                        Rovne

Starosta obce – rokovali sme aj so starostami z celého púchovského okresu. Zvyšujeme dane a poplatky za smeti vo výške inflácie. Ako nám zákon určuje na smetiach nemôžeme ani zarábať a ani ich dotovať. Vzhľadom na to, čo chystá štát môžeme konštatovať, že poplatkové povinnosti budú iba rásť. Chystáme umiestnenie fotopascí na stojiská, aby sme zabránili vyvážaniu odpadu z iných obcí do našej obce.  Nechávame vo VZN zľavu 50% pre občanov nad 65 rokov, čo iné obce zrušili. Musíme zvýšiť ročný poplatok na osobu a rok. U nás sme na sume 38,-€, napr. Beluša má poplatok až 45,-€.

 

Ing. Karasová – uviedla, že bude proti zvýšeniu dane pre občanov, nakoľko sa im zvyšujú poplatky za energie. Súhlasí s oplotením stojísk. Spýtala sa, čo je pravdy na tom, že z rodinných domov má byť zabezpečený odvoz separovaného odpadu – nulová vzdialenosť.

 

Odpovedal Ing. Havránek – áno,  od nového roka platí nulová donášková vzdialenosť v IBV. Budú do domácností distribuované modré vrecia na papier a budú sa zbierať tak ako plasty, tetrapaky a plechovky, v jeden deň. Bude rozmiestnených aj viacej kontajnerov na sklo v IBV.

Doplnil starosta – plánujeme aj stretnutie so zástupcami bytových domov, odpad bude jedna z vyšších položiek, sú to zákonné opatrenia.

 

Mgr. Kozák – spýtal sa na bod č. 15/ vo VZN – na drobný stavebný odpad platí 250 kg, to je tá zmena.

Starosta obce, v minulosti to bola tona stavebného odpadu, teraz sme to obmedzili na 250 kg.

 

Mgr. Kozák navrhol zmenu v tomto bode rokovania.

Do diskusie sa ďalej zapojili: Ing. Karasová, Ing. Backo, Bc.Mašlaň, Bc. Kurtiová, Ing.Daško a z občanov Ing. Prekop.

 

OZ SCHVAĽUJE

Návrh poslanca Mgr. Kozáka doplniť čl. 15 VZN. č   1/2023, pričom pôvodný bod 3 sa označí ako bod 3 a) a doplní sa bod 3 b), ktorý znie: „Obec poplatok za drobný stavebný odpad odpustí, vždy jedenkrát ročne, jednej domácnosti do množstva 1 tony tohto odpadu, ktorý poplatník privezie na zberný dvor a predloží právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu.“

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu návrhu čl. 15 a prílohy č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bola zmena predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 9./      Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

                        a prevádzku na dieťa  materskej školy a žiaka školských zariadení, so

                        sídlom  na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že návrh bol zverejnený, vychádzali sme z kalkulácií na teplo, je to zapracované v návrhu VZN. Zmena sa týka výšky poskytnutej sumy.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky dal hlasovať o tomto bode rokovania.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu návrhu čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne, ktorou na znižuje výška príspevku na mzdy a prevádzku MŠ Súhradka 204, Lednické Rovne na 362 745 €.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 10./    Návrh VZN č. 3/2023 o podmienkach prideľovania a nakladania

                        s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov, ktoré sa

                        nachádzajú na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce vyzval Mgr. Štefancovú, aby vysvetlila dôvody zmeny.

 

Mgr. Štefancová – uviedla, že sme mali schválené dve VZN k nájomným bytom, ale podľa novej legislatívy je to v rozpore so zákonom, preto predkladáme návrh novej VZN o nájomných bytoch. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu VZN č. 3/2023  hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o podmienkach prideľovania a nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 11./    Návrh VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce

                        Lednické Rovne

 

Starosta obce – prerokovali sme to aj v obecnej rade,  ide o to, že každý kto ide stavať dom, jednorázovo zaplatí obci poplatok, ktorý bude použitý na rozvoj infraštruktúry v obci, čím by sa infraštruktúra v obci zlepšovala.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, či sa platí aj podlahová plocha poschodia?

Odpovedal starosta obce – platí sa za obytnú plochu domu.

 

Ing. Daško – kontrolór obce, odporučil by poslancom uvedené VZN schváliť. Zo skúseností vie, že v iných obciach boli problémy s investormi a toto VZN je nápomocné, hlavne čo sa týka investorov a priemyslu.

 

V diskusii poslanci navrhli upraviť poplatky za jednotlivé stavby.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu návrhu čl. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne, ktorou na znižuje výška poplatkov nasledovne: stavby na bývanie 10€, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 5€, priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 25€ a ostatné stavby 15€.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 12./    Návrh členov komisií

 

Starosta obce uviedol, že predkladá návrh členov komisií a doplnil, že niektoré komisie majú z úsporných dôvodov menej členov a prečítal návrhy a dal o nich hlasovať:

 

OZ SCHVAĽUJE

členov finančnej komisie:

Bc. Jozef Hollan

            Ing. Miroslava Pavúčková

            Ing. Iveta Karasová

 

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

1

Mgr.art. Ivan Turza

 

OZ SCHVAĽUJE

členov komisia sociálno-zdravotnej: 

Adela Vráblová          

            Helena Fajtová

            Mária Šlesarová         

            Anna Rodová

            Anna Prekopová

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

1

Mgr.art. Ivan Turza

 

OZ SCHVAĽUJE

členov komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného  poriadku:

            Tomáš Pokorný

                        Marián Kamenický

                        Štefan Ďurko                          

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

1

Mgr.art. Ivan Turza

 

OZ SCHVAĽUJE

členov komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:

Tomáš Pokorný

            Milan Chudada

            Ing. Ľuboš Kamenický PhD

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

členov komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež:

Ing.  Iveta Karasová

                        Mgr. Martin Mišík

           Mgr. Marica Chaloupková

                        Mgr. Mária Gorelková

                        Bc.   Juraj Mašlaň 

                        Mgr. Michal Kozák

                        p. Viktória Marry

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

členov bytovej komisie:

Ing. Gabriela Brezániová

                        Mgr. art. Ivan Turza 

                        p. Mariana Korbelová

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

členov komisie pre občianske záležitosti:

Anna Rodová

            Ing. Gabriela Brezániová    

            Mgr. Alena Belejová

 

          Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

členov komisie na ochranu verejného záujmu:

Mgr. Michal Kozák

            Milan Chudada 

            Vladimír Janovec

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 13./    Delegovanie poslancov OZ do Rady ZŠ a Rady MŠ

 

Starosta obce prečítal návrhy na osadenie Rady MŠ a ZŠ.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhoch   hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zloženie členov Rady Materskej školy Lednické Rovne za Obec Lednické Rovne:

            p. Dana Mončeková

            Ing. Stanislav Backo

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zloženie členov Rady Základnej školy Lednické Rovne za Obec Lednické Rovne:

Ing. Gabriela Brezániová        

Ing. Stanislav Backo

Bc. Juraj Mašlaň

p. Milan Chudada

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 14./    Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

 

Starosta obce vysvetlil, že každoročne schvaľujeme príspevok na náklady postihnutého občana. Príspevok sa každoročne zvyšuje z pochopiteľných dôvodov.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy    hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a neziskovou organizáciou Aliss PU, n.o., so sídlom Osloboditeľov 681/8, 914 41 Nemšová, IČO: 50 437 879, ktorej predmetom je poskytnutie príspevku na prevádzku vo výške 900 ,- EUR.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 15./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

 

Ing. Daško – hlavný kontrolór obce vysvetlil, že zo zákona mu vyplýva dvakrát ročne predložiť plán kontrolnej činnosti, ktorý poslanci obdržali s materiálmi. Sú to zosumarizované všetky kontroly a stanoviská, zahrnul aj kontrolu spol. Prima LR.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy    hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2023.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

K bodu 16./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Starosta obce uviedol, že konateľ predložil návrh cien a kalendár vývozov a otvoril rozpravu.

 

Ing. Karasová – pri porovnaní cien vyskočili veľké rozdiely, na základe čoho sa vypočítava cena.

 

Ing. Havránek – navyšovala sa iba cena za vývoz veľkoobjemových kontajnerov, cena vývozu malých nádob sa nezvyšovala.

 

Starosta obce – vysvetlil, že pôvodne navrhoval konateľ cenu navýšenú o dopravu, pretože sa momentálne vozí do Trenčína. Nakoniec sme sa dohodli, že cena sa navyšovať nebude.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy    hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2023 medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ so zmenou v čl. V. Zmluvy, tak ako bola zmena predložená na zasadnutí OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 17./    Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Starosta  obce uviedol, že cena za vývoz VO kontajnerov sa zvýšila o 5,-€.

 

Ing. Havránek – doplnil, že konateľ cenu odôvodnil nákupom nového ramena na auto.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy    hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2023 medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 18./    Žiadosť o predaj stavby – Medné

 

Starosta obce – žiadosťou sa zaoberala aj OR. Jedná sa o starú stavbu asi 100 ročnú  v Mednom a p. Baška je vlastníkom polovice pozemku pod stavbou. Znaleckým posudkom bola stavba ohodnotená na cca 12 tis.€. OR navrhla navýšenie ceny za odpredaj stavby na 15 tis € s tým, že financie budú použité na rekonštrukciu KD v Mednom. Obec starú budovu požiarnej zbrojnice nevyužíva a nemá o ňu záujem a dal slovo p. Baškovi.

 

p. Baška – vysvetlil, vzniknutú situáciu, opísal postup, ako sa snažil budovu získať do vlastníctva už niekoľko rokov. Uviedol, že stavba je stará a pre neho nemá využitie, takže ju chce zbúrať, zvýšená cena sa mu zdá vysoká. S cenou zo znaleckého posudku by súhlasil.

 

Ing. Backo – cenu navrhli navýšiť preto, že financie budú účelovo viazané na obnovu KD v Mednom.

 

p. Ďurko – znalecký posudok je na cca 12 tis€, nepríde mu fér navyšovať cenu.

 

Ing. Daško – všeobecná hodnota budovy je uvedená v znaleckom posudku, nájomný vzťah s obcou tu nebol. Bolo by vhodné posunúť to ďalej a vyhovieť žiadateľovi.

 

Bc.Kürtiová – vysvetlila, prečo bol proces dlhodobý. Súpisné číslo bolo pridelené, ale legislatíva nepovoľuje usporiadať stavbu na cudzom pozemku. Keď to bolo možné dali sme vypracovať GP a zameranie stavby. Taktiež sme dali vypracovať znalecký posudok k tomuto účelu, a na základe GP sa muselo nanovo prideliť súpisné číslo, preto celý proces toľko trval.

 

Starosta obce – upresnil, že sa schvaľujeme zámer. Znalecký posudok bol vypracovaný tesne pred voľbami, preto sa to prerokováva až teraz.

 

Ing. Backo dal návrh na odpredaj budovy za cenu uvedenú v znaleckom posudku.

 

OZ SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Stanislava Backa, aby bola požiarna zbrojnica odpredaná za sumu 12.825€.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

stavba so súp. č. 208, postavená na pozemku - parcela reg. KN C parc. č. 1/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Roman Baška a manželka Monika Bašková obaja s trvalým pobytom: Medňanská 192/18B, 020 61 Lednické Rovne – Medné, za kúpnu cenu vo výške 12.825€ Eur, pričom peniaze získané predajom budú účelovo viazané na rekonštrukciu KD v Mednom. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o prebytočný majetok obce, ktorý je pre obec a jeho organizácie nepoužiteľný a obec ho nepotrebuje na výkon svojich funkcií. Žiadatelia sú vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov ako aj pozemku  reg. KN E parc. č. 6, k.ú. Medné a väčšinovým vlastníkom pozemku reg. KN E parc. č. 5, k.ú. Medné, na ktorých je predmetná stavba postavená.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 19./    Žiadosť o zámenu pozemku – p.Ďurko

 

Starosta obce – vysvetlil, že ide o zámer výmeny pozemkov s poslancom p. Ďurkom. V Horenickej Hôrke sa bude budovať chodník a zámenou pozemkov dôjde k vysporiadaniu časti pozemku pod chodník v prospech obce a k zabezpečeniu vstupu na nehnuteľnosť p. Ďurku z Cintorínskej ulice. Ide o zámenu rovnakej výmery.

 

Mgr. Kozák – bude obmedzené parkovisko?

Odpovedal starosta -  parkovisko nebude obmedzené, vjazd bude vedľa parkoviska.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy    hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

zámer prevodu (zámeny) – nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to prevod:

pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/7 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 25.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Štefan Ďurko, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne;

z  á m e n o u  za pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku Štefana Ďurka, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/9 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/5, zapísaný na liste vlastníctva č. 675, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 25.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámena sa schvaľuje bez finančného dorovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané parcely budú mať rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov medzi obcou a žiadateľom. K uvedenému pozemku vo vlastníctve žiadateľa má obec zriadené vecné predkupné právo zapísané pod č. V 1523/15 a tiež zmluvou zakotvené obmedzenie žiadateľa predať uvedený pozemok len so súhlasom obce, čo žiadateľa ako vlastníka pozemku značne obmedzuje pri dispozícií s pozemkom. Obec a žiadateľ majú uzatvorenú aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorá je potrebná na výstavbu chodníka. Zámenou pozemkov dôjde k doriešeniu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov medzi obcou a žiadateľom, pričom obec nadobudne pozemok potrebný na výstavbu chodníka a žiadateľ bude môcť voľne disponovať s pozemkom v jeho vlastníctve, nakoľko obec a žiadateľ sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o zrušení predkupného práva a dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve súčasne s uzatvorením zámennej zmluvy.

Poplatok za návrh na vklad bude znášať žiadateľ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 20./    Prerokovanie žiadosti – PK Reality

 

Starosta obce – vysvetlil, že sa jedná o odpredaný pozemok 372/3 pod výstavbu bytovky. PK Reality požiadali o predĺženie lehoty pod výstavbu bytového domu, pričom potreba predĺženia tejto lehoty je spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 a tiež súdnymi konaniami, ktoré nemohli zmluvné strany v čase vyhlásenia VOS a podpisu zmluvy predvídať. Firma požiadala o predĺženie lehoty o 3 roky. Náš návrh je predĺžiť lehotu o 18 mesiacov, v ktorej je zohľadnená dĺžka trvania súdnych sporov a zákaz vychádzania počas pandémie. Starosta požiadal o vyjadrenie zástupcu firmy PK Reality.

p. Papšo – rozobral vzniknutú situáciu, vysvetlil celý postup povoľovacieho konania a problémy spôsobené pandémiou.

Do diskusie sa zapojili: Ing. Karasová, Mgr. Kozák, Ing. Daško, Bc. Hollan, Bc. Kürtiová, zástupcovia spoločnosti PK Reality a starosta obce.

Ing. Karasová – navrhla, aby uvedený bod bol prerokovaný na ďalšom zasadnutí OZ.

Starosta obce dal o návrhu Ing. Karasovej hlasovať:

OZ NESCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Karasovej, aby tento bod rokovania bol preložený do ďalšieho rokovania OZ. 

Za:

1

Ing. Iveta Karasová

Proti:

6

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

2

Štefan Ďurko, Bc. Juraj Mašlaň

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy na predĺženie lehoty hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 3.6.2020 medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462 ako predávajúcim a spoločnosťou PK RALITY, s.r.o., Ferka Urbánka 799, 020 01 Púchov, IČO: 51 030 870 ako kupujúcim, predmetom ktorého bude predĺženie lehoty výstavby bytového domu, pričom potreba predĺženia tejto lehoty je spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 a tiež súdnymi konaniami, ktoré nemohli zmluvné strany v čase vyhlásenia VOS a podpisu zmluvy predvídať. Pôvodné znenie čl. IV. bod 4 Kúpnej zmluvy sa nahradí nasledovným znením: „V prípade neuskutočnenia výstavby bytového domu do 3.12.2024, kupujúci sa zaväzuje, že uvedený pozemok odpredá predávajúcemu za cenu, za ktorú mu bol uvedený pozemok odpredaný.“

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 21./    Žiadosť na prenájom nebytových priestorov – ARCHSTYL s. r. o.

 

Starosta obce informoval, že v priestoroch zdravotného strediska sa uvoľnili priestory a p. Kamenický požiadal o ich prenájom.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu zmluvy na prenájom nebytových priestorov hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre nájomcu ARCHSTYL, s.r.o., Pažite 423/1, 907 01 Myjava, IČO: 45 665 851 na kancelárske účely súvisiace s predmetom činnosti nájomcu. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 22/     Návrh nájmu pozemku -  Cafe dArt

 

Starosta obce uviedol, že na minulom OZ bol schválený zámer a teraz schvaľujeme samotný prenájom.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhoch hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

ukončenie nájmu časti pozemku parc. reg. KNC, č. 420/1, k.ú. Lednické Rovne, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne uznesením č. 312/2021-2 dňa 18.2.2021, uzavretého Nájomnou zmluvou zo dňa 26.3.2020 medzi prenajímateľom obcou Lednické Rovne a nájomcom Valériou Čillingovou - VALERI so sídlom Dulov 242, 018 52 Pruské, IČO: 34 532 561. Nájomný vzťah bude ukončený dohodou v zmysle Čl. V. ods. 2, písm. b) Nájomnej zmluvy ku dňu 31.12.2022.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Café d´Art, IČO: 50 961 667 so sídlom Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava, za nájomné vo výške 30,80 -Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služby „Predajňa zmrzliny“, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 23.11.2022

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 23./    Zmluva o budúcej kúpnej zmluve -  p.Rapán

 

Starosta obce – jedná sa o cestu v Horenickej Hôrke k rodinným domom (p.Rakyta, p.Osrman, p.Horák). Cesta nespĺňa šírkové parametre, neprejdú tadiaľ smetiari ani hasiči. Dohodli sme sa so žiadateľmi, že rozšíria cestu a vybudujú oporný múr na vlastné náklady  a obec by od nich odkúpila rozšírenú cestu, ktorá bude slúžiť aj iným občanom za dohodnutú sumu cca 9 tis€.

Doplnila Bc. Kürtiová – odkúpili by sme iba časť pod miestnou komunikáciou

 

V diskusii sa vyjadrili Ing. Karasová, p.Chudada, Mgr. Kozák.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcimi predávajúcimi sú p. Štefán Rapán a p. Michaela Dulanská obaja bytom , Horenická 107/7, 020 61 Lednické Rovne – Horenická Hôrka a budúcim kupujúcim je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k:

  1. nehnuteľnosti - ktorá vznikne odčlenením z nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 222, a to: parcela reg. KN C, parc. č. 43, druh pozemku: záhrada o výmere 738 m2 a z nehnuteľnosti parcela reg. KN C, parc. č. 44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 557 m2,
  2. Ceste (ako stavebnému telesu) – ktorá bude postavená na nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) a na pozemku parc. reg. KN C č. 23/2 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 240m2, evidovanom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre Okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice na LV č. 560, v zmysle a rozsahu vyznačenom v projekte rozšírenia miestnej komunikácie ul. Horenická o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku,

 

za kúpnu cenu 9.543,65 EUR

 

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 24./   Rôzne

 

Starosta obce – nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta ukončil tento bod rokovania.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 25./    Záver  

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým pokojné sviatky a veľa zdravia do nového roka, pozval občanov na oslavu Silvestra do areálu Hunty Fish a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Vladimír  Janovec

p. Dana  Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:20
TÝŽDEŇ:2597
CELKOM:1818872

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.