Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 25.08.2022  o 15,30 hod.

 v sobášnej miestnosti OcÚ Lednické Rovne.

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z OZ konaných 23.6.2022 a 14.7.2022

  3./ Návrh rozpočtového opatrenia starostu obce č.4

  4./ Návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ledrov spol. s. r. o.

  5./ Návrh zmluvy o refundácií nákladov - Ledrov spol. s. r. o.

  6./ Cintorín Medné

  7./ Prerokovanie žiadosti p. Buriana

  8./ Príspevky občanov

  9./ Rôzne

10./ Záver

Rokovanie

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Martin Mišík, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil starostu obce a poslancov p. Štefinu, Ing. Brezániovú, p. Chudadu a p. Daniša, DiS. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p.Štefan Ďurko a  p. Vladimír Janovec. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a p. Danielu Mončekovú.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo a Daniela Mončeková

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

Mgr. Mišík uviedol, že program obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a dal o ňom hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

K bodu 2./       Kontrola plnenia uznesení z OZ konaných 23.6.2022 a 14.7.2022

 

Ing. Daško – uviedol, že kontrolu plnenia uznesení predložil v písomnej forme z dvoch zasadnutí konaných dňa  23.6.2022 a 14.7.2022.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného 23.06.2022 a 14.07.2022

 

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 3./      Návrh rozpočtového opatrenia starostu obce č.4

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že rozpočtové opatrenie súvisí s navýšením ceny za asfaltovanie, prípravné práce  a odvodnenie ulice Družstevná. V príjmovej časti očakávame výnos dane a to pôjde na opravu komunikácií v obci.

OZ BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 4/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 4./      Návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ledrov spol.

                        s.r.o.

 

Mgr. Mišík – uviedol, že energetická kríza vniesla potrebu na dofinancovanie energií. Ide o budovu Ledrovu, kde sa nachádzajú Has.zbrojnica a  zasadačky pre verejnosť a pre hasičov. Doteraz sme refundovali čiastku 4 tis.€, teraz ide o dofinancovanie celkovej sumy 9 tis.€. V dodatku sú upravené jednotlivé články, ktoré sa týkajú ceny za dofinancovanie ceny energií. Ledrov používa iba malú časť z priestorov.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, „ako ste vypočítali 80% z ceny“ a doporučila dať tam do budúcna merače na radiátory.

p.Pokorný – cenu sme vyrátali z podlahovej plochy

p. Ďurko – vysvetlil, že garáže musia byť vykurované aj v zime kvôli hasičskej technike, aby bola pripravená v prípade zásahu.

Doplnil Mgr. Mišík -  garážovanie hasičskej techniky je upravené aj vyhláškami, pretože technika musí byť použiteľná a zásahu schopná  aj v zime. Budova nie je zateplená a sú tam vysoké stropy kvôli technike.

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, zástupca starostu obce ukončil rozpravu, požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov LED-12/2020 medzi Obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako nájomcom, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

6

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 5./      Návrh zmluvy o refundácií nákladov - Ledrov spol. s. r. o.

 

Mgr. Mišík informoval, že je to súvisiaci bod s bodom 4./. Spoločnosť Ledrov požiadala touto žiadosťou o doplatenie rozdielu medzi  vniknutými nákladmi a nákladmi, ktoré boli zmluvne upravené,  vo výške 2.384,22 € za rok 2021. Refundovaná suma je prepočet reálnej spotreby k celkovej podlahovej ploche.

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, zástupca starostu obce ukončil rozpravu, požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie Zmluvy o refundácií nákladov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

6

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 6./      Cintorín Medné

Mgr. Mišík – vysvetlil, že ide o vysporiadanie parciel pod cintorínom v Mednom. Rodina Medňanská prejavila záujem odkúpiť určitú časť parcely vyznačenú geom.plánom, s tým že bol vypracovaný znalecký posudok, aby si zjednodušili prístup k svojmu pozemku. Dali prísľub, že nám odpredajú parcely pod cintorínom.

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, zástupca starostu obce ukončil rozpravu, požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne rodine Medňanskej, pozemok v registri C KN č. 54/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 83 m2 za dohodnutých podmienok.

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 7./      Prerokovanie žiadosti p. Buriana

 

Mgr. Mišík informoval, že p. Jaroslav Burian požiadal o zriadenie vecného bremena v prospech SPP, tak ako je to zakreslené v geom.pláne. Materiál obdržali poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu. 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, zástupca starostu obce ukončil rozpravu, požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne a to:   pozemok reg. KN C č. 183/1 o výmere 17111 m2,  pozemok reg.  KN C č. 529/4 o výmere 70 m2  a pozemok reg.  KN E č. 1501/1 o výmere 13602 m2, v prospech oprávneného z vecného bremena SPP-Distribúcia a.s, Bratislava, za jednorazovú odplatu v sume 400 €.

 

Za:

6

Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, Ing. Stanislav Backo

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Gabriela Brezániová, p. Ján Daniš,DiS, p. Milan Chudada, p.Peter Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 8./      Príspevky občanov

 

            Nakoľko nikto z občanov nemal dotazy, ani pripomienky zástupca starostu  obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 9./       Rôzne

 

Ing. Karasová – upozornila, že v žiadosti o refundáciu nákladov  spol. Ledrov, s.r.o. je uvedená iná suma ako v zmluve.

 

K bodu 10./    Záver

 

            V závere zástupca starostu obce konštatoval, že boli vyčerpané všetky body rokovania,   poďakoval prítomným za účasť  a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Štefan Ďurko

p. Vladimír Janovec

 

                                                                                              Mgr. Martin Mišík 

                                                                                           zástupca starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:17
TÝŽDEŇ:2594
CELKOM:1818869

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.