Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 23.novembra 2022

 

 

6. bod programu – Voľba mandátovej a návrhovej komisie správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 1/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov mandátovej komisie v zložení: p. Dana Mončeková, p. Milan Chudada

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 2/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, p.Štefan Ďurko

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 3/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

A . BERIE NA VEDOMIE

  1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lednické Rovne
  2. predloženie správy mandátovej komisie.

 

B.KONŠTATUJE, ŽE

  1. novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

7. bod programu – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie

Uznesenie č. 4/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:  

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

8. bod programu – Návrh a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 5/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

POVERUJE

  1. poslanca p. Milana Chudadu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

2

Ing. Iveta Karasová, Milan Chudada

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

9. bod  programu - Návrh a schválenie sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva a určenie sobášnej miestnosti

Uznesenie č. 6/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine poveruje sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie Ing Stanislav Backo a Milan Chudada a zároveň určuje sobášnu miestnosť, ktorou je sobášna sieň v budove OcÚ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

10. bod program – Návrh zriadenia obecnej rady a voľba jej členov

Uznesenie č. 7/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

A . ZRIAĎUJE

obecnú radu

 

B. VOLÍ

členov obecnej rady, a to: Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

11. bod programu – Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu

 

Uznesenie č. 8/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu starostu obce o poverení zástupcu starostu, ktorým je Ing. Stanislav Backo

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Stanislav Backo, Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

12. bod programu – Návrh zriadenia komisií a voľba predsedov a tajomníkov

Uznesenie č. 9/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie finančnej komisie.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 10/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka finančnej komisie nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Mária Balážová

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie sociálno-zdravotnej.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 12/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka sociálno-zdravotnej komisie nasledovne:

 

Predseda:                    Dana Mončeková

Tajomník:                   PhDr. Tatiana Štraussová

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 14/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku nasledovne:

 

Predseda:                    Vladimír Janovec

Tajomník:                   Mgr. Ľubor Chutko

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Vladimír Janovec

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. 

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 16/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie výstavby, dopravy a životného prostredia nasledovne:

 

Predseda:                    Mgr. Art. Ivan Turza

Tajomník:                   Bc. Jana Kürtiová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie pre kultúru, šport a školstvo a mládež.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 18/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie pre kultúru, šport a školstvo a mládež nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Eva Kucejová

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 19/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie bytovej.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 20/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie bytovej nasledovne:

 

Predseda:                    Štefan Ďurko

Tajomník:                    Zuzana Mikulášová

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 21/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie pre občianske záležitosti.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 22/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

predsedu a tajomníka komisie pre občianske záležitosti nasledovne:

 

Predseda:                    Mgr. Michal Kozák

Tajomník:                   PhDr. Tatiana Štraussová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 23/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 24/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

 predsedu a tajomníka komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Erika Štefancová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

13. bod programu – Prerokovanie žiadosti starostu obce

Uznesenie č. 25/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky za kalendárny rok 2022 v rozsahu 19 dní.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

14. bod programu – Návrh a schválenie platu starostu obce

Uznesenie č. 26/2022-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu obce Mgr. Mariana Horečného o 49,32%.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 28.11.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:157
TÝŽDEŇ:3161
CELKOM:1802502

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.