Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 14.07.2022  o 15,30 hod.

 v sobášnej miestnosti OcÚ Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Rekonštrukcia starého kostola v parku – projekt INTEREG 2022

  3./ Prerokovanie žiadosti o výstavbu polyfunkčného objektu na námestí obce

  4./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - ŽSR

  5./ Príspevky občanov

  6./ Rôzne

  7./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Marian Horečný, starosta obce, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov,  teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p.Daniša a Ing. Backa,  a p. Chudada by sa mal dostaviť. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Štefan Ďurko a p. Vladimír Janovec. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Tomáša Pokorného.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

p. Milan Chudada

 

Program dnešného rokovania poslanci obdržali spolu s materiálmi, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

 

OZ  SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

p. Milan Chudada

 

Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec p.Milan Chudada.

 

K bodu 2./      Rekonštrukcia starého kostola v parku – projekt INTEREG 2022

 

Mgr. Mišík informoval, že MIRRI vydalo výzvu na predkladanie žiadostí v rámci projektu INTEREG 2022 na cezhraničnú spoluprácu. Cieľom projektu je vzájomná spolupráca s cezhraničným partnerom. Na českej strane sme našli mesto Karolínka, ktorí majú záujem o spoluprácu, ide o projekt o záchranu kultúrneho dedičstva a zároveň chceme prepojiť sklárske umenie, lebo obec Karolínka má ešte dlhšiu sklársku históriu ako obec Lednické Rovne. Na našej strane by sme chceli zrekonštruovať vežu starého kostola, pretože z nórskych fondov to nie je možné, a na strane partnera by mali z tohto projektu vybudovať za starou sklárňou, ktorá už nie je v prevádzke, oddychovú zónu, v ktorej bude postavená socha zakladateľa ich sklárne – Salomona Rejcha. V rámci projektu sa budú konať kultúrne podujatia plné sklárskych prvkov, na ktoré budú prizývaní ako českí aj tak aj slovenskí umelci. Teraz by sme mali schvaľovať iba podanie projektu. Ak by bol projekt úspešný mal by byť schválený začiatkom roka a trvať cca do septembra 2023.

 

Ing. Brezániová – tých 300 tis.€ je pre obe obce. Uviedla, že jej chýba finančná analýza, ďalej sa spýtala, či vitráže konzultovali s pamiatkovým úradom. Uvítala by aj kalkuláciu, koľko bude stáť veža kostola, lebo je to kultúrna pamiatka.

 

Mgr. Mišík – nie 300 tis.€  je iba pre Lednické Rovne. Celá suma, o ktorú sa uchádzame je 450 tis.€, teda 300 tis.€ pre Lednické Rovne a 150 tis.€ pre mesto Karolínka. Všetko je odkonzultované s KPÚ aj s projektantom, je spravený odhadovaný rozpočet. Máme stanovisko profesionálnych vitrážistov. Celý projekt je finančne náročný.

 

Starosta obce – uviedol, že máme predstavu prezentovať našu obec ako „obec skla“, čo zapadá aj do rozbehnutých projektov a celá myšlienka projektu  je spraviť našu obec ako umelecké a kultúrno - historické centrum zamerané na sklo.

 

Ing. Karasová – spýtala sa na konkrétnu sumu na opravu veže kostola.

 

Mgr. Mišík – cca 500 tis.€, vitráže sú okolo 60-65 tis.€. Cena je približná, pretože realizácia bude prebiehať až v budúcom roku.

Doplnil starosta ceny vyplynú z verejného obstarávania

 

Ing. Daško – spýtal sa či výška fin.prostriedkov výzvy -  3 mil. € je pre celé Slovensko.

Odpovedal Mgr. Mišík – je to určené pre pohraničie, týka sa troch krajov, Trenčianského Trnavského a Žilinského.

Ing. Daško – zhodnotil situáciu na Slovensku z hľadiska čerpania EÚ fondov, uviedol, že považuje  investičné projekty za výhodné, vzhľadom na výšku dotácie.

 

Starosta obce – informoval, že agentúra INECO hodnotí našu obec za zdravú z hľadiska splácania úverov.

 

OZ  SCHVAĽUJE

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ realizovaného v rámci výzvy: „INTERREG V-A SK-CZ/2022/14“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR.

 

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, p. Peter Štefina

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s mestom Karolínka (ČR).

Za:

7

Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, p. Peter Štefina

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 3./      Prerokovanie žiadosti o výstavbu polyfunkčného objektu na námestí obce

 

Starosta obce – obdržali sme žiadosť  na výstavbu polyfunkčného objektu na námestí v obci.

Projekt nie je totožný s našim pripravovaným ÚP, prerokovali sme to aj s krajským úradom, zhodli sme sa, že by nebolo vhodné meniť prerokovanú verziu ÚP, nakoľko by sme prišli o dotáciu poskytnutú na ÚP a už veľa stavebníkov čaká na výstavbu svojich rod.domov.

Žiadosť teda nedoporučujeme schváliť, čo sa týka zmeny územného plánu, ale navrhli sme, investičný zámer síce schváliť ale s tým, že investor si podá žiadosť o doplnok č.1 k ÚP, kde by boli všetky zmeny ÚP poriešené a náklady  bude hradiť investor.

 

Starosta vyzval investora o doplnenie informácie o projekte.

Zástupca investora – predložil vizualizáciu projektu a informoval poslancov o projekte a požiadal o otázky.

 

Ing. Karasová – vyjadrila sa, že projekt je pekný, ale nepáči sa jej prístupová cesta z parkoviska, vyriešiť vjazd a výjazd z hlavnej cesty. Nie je tomu moc naklonená. Spýtala sa či im nebude robiť problém spodná voda, keďže je budova  vedľa  rieky.

 

p. Pokorný – podzemné parkovisko bude verejné?

 

Ing. Brezániová – zámer  sa jej páči, oživí to námestie.

 

Starosta obce – vnímame tento projekt hlavne ako problém z dopravného hľadiska. Investor je vlastník pozemku. Čo sa nás vlastne pýta je to, že náš územný plán hovorí o troch podlažiach, investor chce tri podlažia a podkrovie, preto sa vyjadruje OZ. Okresný dopravný inšpektorát nedovolí vjazd ani výjazd na hlavnú cestu 150m od kruháča, križovatky. Projekt je zaujímavý, má svoje úskalia, ide o to aké podmienky určíme, schválením to posúvame ďalej na stavebné konanie, kde budú podmienky určené.

 

Mgr. Mišík – prikláňa sa za stavbu, zdieľa aj názor, že sa oživí námestie, ale vníma aj problém s parkovaním. Sú nástroje, ktorými to môžeme ovplyvniť.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ NESCHVAĽUJE

žiadosť p. Martina Madra, Očkov 207, 916 22 o zmenu územného plánu, nakoľko územný plán je v konečnej fáze schvaľovacieho procesu.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

investičný zámer na základe vypracovanej architektonicko-objemovej štúdie, spracovanej firmou Teka project, Kukučínova 718, 911 01 Trenčín pod názvom „Polyfunkčný bytový dom Lednické Rovne“ investora Martin Madro, Očkov 207, 916 22, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s tým, že tento bude riešený doplnkom č. 1 k územnému plánu, pričom náklady spojené s procesom spracovania a obstarania doplnku č. 1 k územnému plánu bude v plnej výške hradiť investor.

Za:

6

Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Milan Chudada

Proti:

1

p. Tomáš Pokorný

Zdržal sa:

2

Ing. Iveta Karasová, p. Vladimír Janovec

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 4./      Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – ŽSR

 

Starosta obce – táto problematika bola viackrát prejednávaná v OZ, ide o chodník na ul. sv.Anny.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len ako „Zmluva“) medzi budúcim povinným z vecného bremena Slovenskou republikou, zastúpenou Železnicami Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 ako správcom majetku štátu a budúcim oprávneným z vecného bremena Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena do 2 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, pričom vecné bremeno definované v bode 3.1. tejto Zmluvy sa zriadi za jednotnú cenu vo výške 1,00€ bez DPH.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 5./      Príspevky občanov

 

Nakoľko nikto z občanov nemal dotazy, ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

 

K bodu 6./      Rôzne

 

Starosta obce – zistili sme nedostatky v uzneseniach týkajúcich sa volieb. Je potrebné upraviť počet obyvateľov  k 30.06. teda o štyroch menej, a zmena okrsku č.2 pretože nie je bezbariérový prístup, a zmenu mena zapisovateľky v miestnej komisii z dôvodu vydaja. 

 

OZ  RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 562/2022-6 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 23.06.2022.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

OZ URČUJE

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov Obce Lednické Rovne v novom volebnom období  r. 2022 – 2026, a to v počte 11 poslancov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

OZ Lednické Rovne

 

A.Určuje

pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení 3 (tri)  viacmandátové volebné obvody a to:

viacmandátový volebný obvod č. 1, v ktorom sa budú voliť 3 (traja) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 2, v ktorom sa budú voliť 6 (šiesti) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 3, v ktorom sa budú voliť 2 (dvaja) poslanci,

tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

B.Tvorí

pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 4  zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný obvod. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, p. Dana Mončeková, p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko, p. Peter Štefina, p. Vladimír Janovec, p. Milan Chudada

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing Stanislav Backo, Ján Daniš Dis.

Nehlasovali:

0

 

 

Ing. Brezániová – spýtala sa konateľa spol. Ledrov, máme na prevádzku detských ihrísk vyčlenených 8 tis.€, čo sa za tieto financie urobilo? Plánuje sa doplnenie a lepšie vybavenie detského ihriska pri bytových domoch 195 a 198

Odpovedal  p.Pokorný – pravidelné kontroly, ročná kontrola, kosenie, natieranie, údržba. Doplnenie ihriska bude v dohľadnej dobe, prišli nové prvky.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa či sa plánuje obnova chodníka v Súhradke.

 

Starosta obce – v Súhradke boli vybudované nové parkoviská, chodník zatiaľ neplánujeme obnoviť, pretože sa bude kopať optická sieť, takže budeme uvažovať, až bude zrealizovaný projekt Telekomu. V časti Majer pôjde sieť v zeleni, rieši sa to po úsekoch, nie naraz, až keď urobia jednu časť, povolíme ďalšiu.   

K bodu 7./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Štefan  Ďurko

p. Vladimír Janovec

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:22
TÝŽDEŇ:2599
CELKOM:1818874

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.