Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 28. júna 2023

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 124/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašľaň

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 125/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

2. bod programu – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 18.04.2023 

Uznesenie č. 126/2023-6

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 18.04.2023.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

3. bod  programu – Prenájom kúpaliska

Uznesenie č. 127/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

žiadosť o dlhodobý nájom areálu kúpaliska s prevádzkovou budovou spoločnosti Mischele restaurant, s.r.o.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

4. bod program – Príspevky občanov

 

Uznesenie č. 128/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Príspevky občanov, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

5. bod programu – Záverečný účet obce za rok 2022, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2022

Uznesenie č. 129/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 130/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2022 bez výhrad.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 131/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

 • Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume  48 228,71 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  upravený   o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške  168 134,26 EUR / vylučuje sa z prebytku/,  a takto zistený schodok /upravený schodok bežného  a kapitálového rozpočtu / v sume 119 905,55 EUR, bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný
  • z finančných operácií v sume  119 905,55 EUR,
 • Rozdiel / PFO-VFO/  finančných operácií v sume 124 586,85  EUR, ktorý bol  použitý na: vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  119 905,55 EUR
 • Zostávajúcu  časť   finančných operácií v sume  4 681,30 EUR,  podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /po vysporiadaní upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu/,  jej použitie na :
 • tvorbu rezervného fondu  v čiastke  4 681,30   EUR,
 • a následne tento rezervný fond vo výške 4 681,30 EUR, bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2022, použitý na kapitálové výdavky  rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2023, rozpočtovým opatrením č.1/2023, zo dňa 28.06.2023,

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

6. bod programu - Návrh na prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023

Uznesenie č. 132/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

7. bod programu - Návrh čerpania úveru

Uznesenie č. 133/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

odporúčajúce kladné stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu úveru vo výške 200 000,-EUR, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 134/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

prijatie univerzálneho úveru poskytnutého kontokorentnou formou vo výške 200 000,- EUR, s možnosťou opakovaného čerpania, s účelom na kapitálové a bežné výdavky, ktorý poskytuje Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B, splatnosť nekonečná s 2mesačnou výpovednou lehotou, s úrokovou sadzbou: 1-mes. EURIBOR + prirážka vo výške 0,36% p. a., tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

8. bod programu - Návrh VZN č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

Uznesenie č. 135/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Stanislava Backa hlasovať najskôr o doplnení zverejneného návrhu VZN a následne o celom VZN č. 8/2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 136/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

zmenu návrhu Všeobecne záväzného nariadenie č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári, ktorou sa dopĺňa článok 6 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, pričom doterajší článok 6 Záverečné ustanovenie sa onačí ako článok 7 a tiež schvaľuje doplnenie príloh č. 2 až 6, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 137/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec,  Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

9. bod programu - Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

Uznesenie č. 138/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 139/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2023.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

10. bod programu - Informácia kontrolóra obce o absolvovaní školenia so záverečným testom

Uznesenie č. 140/2023-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu, informáciu o absolvovaní školenia so záverečným testom a získanie Osvedčenia na prácu s  ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

11. bod programu - Návrh zmeny členov finančnej komisie

Uznesenie č. 141/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

nové zloženie Finančnej komisie, ktoré je nasledovné:

Predseda:        Ing. Stanislav Backo

Tajomník:        Ing. Lea Sedláčková

Členovia:        Bc. Jozef Hollan                 

Ing. Iveta Karasová

Ing. Miroslava Pavúčková

 

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

12. bod programu - Areál pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít pre multigeneračné využitie a rozvoj pohybových zručností

Uznesenie č. 142/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Areál pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít pre multigeneračné využitie a rozvoj pohybových zručností., realizovaného v rámci „výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ číslo: 2/2023/SRR Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,  ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Lednické Rovne
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu do výšky 5 % zo sumy predmetnej zákazky, ktorá vzíde z procesu verejného obstarávania (v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci) v maximálnej výške 7178,18€.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

13. bod programu - Schválenie žiadosti - park

 

Uznesenie č. 143/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

čerpanie dodatočných finančných prostriedkov pre projekt CLT01028 a s tým súvisiace spolufinancovanie, pričom pôvodný grant bol 999.789,-€ sa navyšuje a nový grant je 1.251.818,-€

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

14. bod programu – Návrh prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Korbelová

Uznesenie č. 144/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 189/8, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 208 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,
 • pozemok v registri C KN č. 1287/61, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 138m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1287/5, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,
 • pozemok v registri C KN č. 1266/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 136 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1266/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,

na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne, za nájomné vo výške 37,11 Eur/rok, t.j. 0,077 Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že uvedené pozemky majú žiadatelia dlhodobo v prenájme. Nájom pozemkov bol schválený OZ obce Lednické Rovne uznesením č. 12/2013-D/12.1 zo dňa 25.06.2013, na dobu neurčitú. K opätovnému schvaľovaniu predmetu nájmu dochádza z dôvodu rozdelenia prenajatých parciel na 2 časti, pričom jedna časť bude žiadateľom odpredaná a druhá časť bude žiadateľom prenajatá.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

15. bod programu – Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  Korbelová

Uznesenie č. 145/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

 • pozemok v registri C KN č. 1287/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 299 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol rozdelením pôvodnej parcely KN C č. 1287/5 na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,
 • pozemok v registri C KN č. 1266/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 403 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol rozdelením pôvodnej parcely KN C č. 1266/1 na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 1291,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemkov, ktoré nie sú obcou dlhodobo využívané, a ktoré majú v súčasnosti žiadatelia v prenájme, nakoľko uvedené parcely slúžia ako jediný prístup k záhrade žiadateľov. Vzhľadom k polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou. Pozemok je vhodný iba na účel, na aký je využívaný v súčasnosti.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec,  Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 146/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne ako predávajúcim a kupujúcimi Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku v registri C KN č. 1287/5 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 299 m2, k.ú. Lednické Rovne a k pozemku v registri C KN č. 1266/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 403 m2, k. ú. Lednické Rovne, pričom podmienkou tejto zmluvy bude záväzok kupujúcich, že na uvedených pozemkoch nebudú vykonávať také terénne úpravy vrátane výrubu stromov, ktoré by viedli k zosuvu pôdy na predávaných pozemkoch. V prípade porušenia tejto podmienky budú kupujúci znášať náhradu spôsobenej škody.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

16. bod program – Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Medňanský

Uznesenie č. 147/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 54/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 83 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 54, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 21/2022 zo dňa 24.06.2022 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime BSM pre Jaroslav Medňanský a Božena Medňanská, Sadová 185/5, 020 61 Lednické Rovne - Medné za kúpnu cenu vo výške 18,23 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že obec Lednické Rovne sa dlhodobo snaží majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod cintorínom v Mednom, a tak zosúladiť faktický stav so stavom právnym. Nakoľko nie je možné vyhovieť požiadavke kupujúcich, ktorí nesúhlasili s predajom celého ich podielu obci, ale žiadali časť podielu predať a časť podielu vymeniť, pretože takýto prevod nie je možný, nakoľko by bolo potrebné zrušiť podielové spoluvlastníctvo, parcelu právne rozdeliť a tieto vzniknuté parcely samostatne prevádzať, čím by došlo k navýšeniu nákladov obce a predĺženiu celého procesu, obec LR kúpi celý ich podiel a časť, ktorú chceli kupujúci zameniť im za rovnakú cenu predá.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 148/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zriadenie vecného bremena in rem na pozemku reg. KN C parc. č. 54/1 druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 2 317 m2, zapísaného na LV č. 1 vedeného okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Medné, ktorý vznikol na základe GP č. 21/2022 zo dňa 24.06.2022 vyhotoveného: Bc. Zuzanou Mikovou, Nosice 58, 020 01 Púchov, IČO: 37 485 652, autorizačne overeným dňa 24.06.2022 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 07.07.2022 pod číslom G1 345/22 v prospech Jaroslav Medňanský a manželka Božena Medňanská, obaja bytom Sadová 185, 020 61 Lednické Rovne – Medné ako vlastníkov pozemku reg. KN C parc. č. 54/2, k.ú. Medné, spočívajúceho v práve prechodu pešo, vjazdu, prejazdu a výjazdu akýmkoľvek motorovým vozidlom a to bezodplatne na dobu určitú do doby vybudovania miestnej komunikácia na zaťaženom pozemku – parcela reg. KN C parc. č. 54/1, k.ú. Medné.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

17. bod programu – Cintorín Medné

Uznesenie č. 149/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

kúpu pozemkov do výlučného vlastníctva obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, vytvorených na základe Geometrického plánu č. 128/2021 zo dňa 05.11.2021 vyhotoveným: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov, autorizačne overeným dňa 05.11.2021 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 18.11.2021 pod číslom 612/21, a to:

 • parcelu registra C KN č. 52/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 165 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 45, zapísaný na liste vlastníctva č.762 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,
 • parcelu registra C KN č. 52/2, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 153 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 46, zapísaný na liste vlastníctva č.724 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
 • parcelu registra C KN č. 52/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 364 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 47, zapísaný na liste vlastníctva č. 586 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
 • parcelu registra C KN č. 52/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 245 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 37, zapísaný na liste vlastníctva č. 609 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
 • parcelu registra C KN č. 52/5, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 17 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 38, zapísaný na liste vlastníctva č. 816 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné

za kúpnu cenu stanovenú na základe dohody zmluvných strán nad cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 27/2022, vyhotovenom Ing. Martinom Kebískom zo dňa 04.05.2022, a to v celkovej výške 17.209,12 –Eur, čo predstavuje 18,23 –Eur/m2 jednotlivým vlastníkom ako predávajúcim podľa veľkosti ich podielov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

18. bod programu - Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa –Budjač

Uznesenie č. 150/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 670/54, druh pozemku: záhrada, o výmere 180 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Martin Budjač, Mikušovce 77, 018 57 Mikušovce za kúpnu cenu vo výške 50,00 Eur/m2, t.j.    9 000 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok je oplotený a bol dlhodobo užívaný vlastníkom bytu č. 1 v obytnom dome č. 318. Žiadateľ ako nový vlastník bytu č. 1 v obytnom dom č. 318 má záujem pozemok využívať ako záhradku a zosúladiť faktický stav dlhodobého užívaniu tohto pozemku so stavom právnym, nakoľko doterajší vlastník bytu č. 1 užíval pozemok bez právneho titulu. Susedné pozemky v tejto lokalite boli vlastníkom bytov v bytovom dome v minulosti odpredané, iba tento pozemok zostal nevysporiadaný.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 12.06.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

19. bod programu - Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

Uznesenie č. 151/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 94 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely č. E KN č. 1088/101, zapísaný na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre p. Alica Pecuchová, Sv. Anny 151, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 172,96 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľky viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý vlastní rodina žiadateľky. Kúpou pozemku žiadateľkou dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Za:

7

Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

20. bod programu - Žiadosť o odpredaj pozemku – Gíbl

Uznesenie č. 152/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/4, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 102 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely č. E KN č. 1088/101,  zapísaný na liste vlastníctva č.1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre dipl. Ing. Jozef Gíbl, Bohunice 271, 018 52 Bohunice za kúpnu cenu vo výške 187,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľa viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku žiadateľom, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Za:

7

Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

21. bod programu  - Prerokovanie žiadosti ArchArt, s.r.o. - umiestneniu elektrickej prípojky

Uznesenie č. 153/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

umiestnenie elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne reg. KN C parc. č. 302/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 068 m2 zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne. 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

22. bod programu - Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manželky Magdalény - odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 154/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

žiadosť p. Mareka Markoviča a manželky Magdalény o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne – parcela reg. KN C parc. č. 56/36 v katastrálnom území Hôrka.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

23. bod programu - Územný plán obce Lednické Rovne – doplnok č. 1

Uznesenie č. 155/2023-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Lednické Rovne s tým, že žiadatelia o zmeny sa budú podieľať na nákladoch spojených s obstaraním dokumentu na základe dohody, ktorá bude uzatvorená medzi žiadateľmi a obcou Lednické Rovne.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 07.07.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:170
TÝŽDEŇ:2178
CELKOM:1833178

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.