Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 25.01.2018  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 14.12.2017

  3./ Informácia o príprave umiestnenia pamätníka

  4./ Návrh Kúpnopredajných zmlúv na pozemky v časti Háj

  5./ Návrh OVS obec Lednické Rovne Háj IBV 2. kolo

  6./ Návrh OVS obec Lednické Rovne Háj RV 2. kolo

  7./ Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

  8./ Návrh splátkového kalendára Ledrov s. r. o. a obec

  9./ Návrh odmeňovania darcov krvi

10./ Plán zasadnutí OZ na r. 2018

11./ Návrh výstavby mosta v časti Horenická Hôrka

12./ Prerokovanie žiadosti Ľubomíra Janovca a spol.

13./ Príspevky občanov

14./ Rôzne

15./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslanca p. Petra Gregušku a  p. Štefan Ďurko sa dostaví v priebehu rokovania. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Tomáš Pokorný a Bc. Juraj Mašlaň. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Stanislava Backa.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, od poslancov neobdržal žiadne návrhy ani pripomienky, pristúpil teda k hlasovaniu  za predložený program rokovania.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, p.Cinko)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

O 16,05 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Štefan Ďurko.

 

 K bodu 2./     Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 14.12.2017

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 29/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 14.12.2017. Konštatoval, že OZ prijalo celkom 20 uznesení v kapitole „Schvaľuje“, ktoré neboli konkrétne terminované. Všetky body, ktoré boli prijaté sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Informácia o príprave umiestnenia pamätníka

 

Starosta obce informoval, že termín odhalenia pamätníka by bol 07.05.2018. Uviedol, že uvažovali o zmene miesta umiestnenia pamätníka pred obecným úradom na trávnatej ploche v polkruhu a privítal na zasadnutí OZ p. Karola Vanku, ktorého požiadal o bližšie informácie.

 

p. Karol Vanko – poďakoval poslancom, že schválili umiestnenie pamätníka v obci Lednické Rovne – rodisku Sgt. Antona Vanku, ktorý by sa tento rok dožil 100 rokov. Uviedol, že umiestnenie pamätníka pred OcÚ je dôstojné miesto a ďalší dôvod je, že v Súhradke sa uvažuje s parkovacími plochami. Predbežný termín 07.05.2018 plánujú za účasti p. Jaroslava Bašku, ďalej členov ministerstva obrany, anglickej ambasády a vybavujú aj prelet lietadiel. Poslancov OZ chce požiadať o schválenie miesta a dátumu.

 

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že ako poslanci vítajú, že sa rodina zasadila o umiestnenie pamätníka v obci a spýtala sa, ako ešte môžu poslanci byť ústretoví, aj finančne, a ako môžu pomôcť?

 

p. Karol Vanko – vysvetlil financovanie uvedenej akcie, financie môžu smerovať na účet obce, potom to všetko zosumarizujeme, rieši to v súčinnosti s p. Baškom a v spolupráci s obcou.

 

Starosta obce doplnil, že budeme musieť zrušiť uznesenie o umiestnení pamätníka v Súhradke a prečítal nové uznesenie na umiestnenie pred OcÚ.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, či nevznikne problém s umiestnením pamätníka na námestí, keď bolo námestie financované z eurofondov.

Odpovedal starosta obce – pri umiestnení pamätníka spolupracujeme s TSK, nemyslí si, že by vznikol problém, ale celú situáciu budeme konzultovať na TSK - SORO, kde sa ale vyžaduje predbežný súhlas OZ, ktorý im predložíme.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o zrušení uz. 28/2017-D/6 o zámere umiestnenia pamätníka v Súhradke a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce prečítal uznesenie o umiestnení pamätníka Sgt. Antona Vanku pred OcÚ v Lednických Rovniach a dalo ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Navrhovaný termín umiestnenia pamätníka – 07.05.2018 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 4./      Návrh Kúpnopredajných zmlúv na pozemky v časti Háj

 

Starosta obce uviedol, že prebehla VOS, niektorí poslanci boli členmi výberovej komisie, záujemcov o pozemky bolo viac, ale mali záujem o rovnaké pozemky, takže je predpoklad, že sa tieto pozemky predajú. V materiáloch poslanci obdržali  návrhy kúpno-predajných zmlúv a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – na obecných pozemkoch sú stromy, kto bude riešiť ich výrub? Sú stromy aj v znaleckých posudkoch a požiadal do uznesenia doplniť cenu.

 

Odpovedal starosta obce – každý vlastník si to musí stromy poriešiť sám

 

Ing. Gabriela Brezániová – cez stred ide elektrické vedenie, na čie náklady sa bude riešiť prekládka, kto spraví infraštruktúru?

 

Starosta obce – beží územné konanie, po vydaní územného rozhodnutia budeme žiadať o prekládku elektrárne. Z tohto dôvodu bola aj cena pozemkov vyššia.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesení s doplnením ceny:

 

Uznesenie o kúpnej zmluve s p.Katrínou Orieškovou:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie o kúpnej zmluve s manželmi Holúbkovcami:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie o kúpnej zmluve s p. Jánom Korbelom:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 5./      Návrh OVS obce Lednické Rovne Háj IBV 2.kolo

 

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na záujem o rovnaké pozemky predkladáme 2.kolo OVS na pozemky v časti Háj – IBV  a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa pre koho sú vyčlenené pozemky č. 670/146 a 670/147, keď nejdú do OVS.

 

Odpovedal starosta obce – sú určené ako verejná zeleň a pozemok 670/146 je určený na výmenu s p. Bolegom za pozemok pod cintorín.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o OVS – IBV Háj 2.kolo a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./        Návrh OVS obce Lednické Rovne Háj RV 2.kolo

 

Starosta obce uviedol, že pri OVS Háj radová výstavba si dovolil predložiť zmenené podmienky súťaže, a to z toho dôvodu, že do 1.kola súťaže sa nikto neprihlásil, a aj potencionálni záujemci mali výhrady pri platbe za pozemok. Preto navrhujeme, aby sa 50 % z ceny platilo do dvoch týždňov pri podpise zmluvy a 50 % do 6 mesiacov. Týmto krokom sa snažíme vychádzať v ústrety prípadným vlastníkom a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – požaduje, aby pri podpise bolo splatených 100 % sumy. Ak sa niečo stane, ako to bude obec vymáhať?

 

Odpovedal starosta obce – podmienky si môžeme určovať, ak bude záujem, tu nebola ponuka žiadna. V zmluve je to ošetrené, sú tam zmluvné pokuty a prečítal článok zo zmluvy.  

 

Mgr. Milan Hanták – žiada, aby bolo okamžite vyplatených 100 %.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (Ing.Brezániová,Mgr.Hanták, p.Holbička,

                                                                        Bc.Mašlaň)               

                        „ proti“          -     5 poslancov (p.Cinko,p.Ďurko,Ing.Backo,p.Chudada,

                                                                           Mgr.Mišík

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Pokorný)

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že je jej ľúto, že malým stavebníkom sme nevyšli v ústrety a developerom vychádzame v ústrety.

 

p. Miloš Holbička – navrhol zmeniť radovú výstavbu na IBV

 

Starosta obce – v tomto momente máme pripravenú OVS na radovú výstavbu. Upozornil, že budeme musieť zastaviť územné konanie a  žiadať o nové vyjadrenia od dotknutých organizácií.

 

Starosta obce požiadal p. Holbičku o naformulovanie uznesenia.

 

p. Miloš Holbička – navrhuje zmeniť predmet OVS a uvedené pozemky predávať nie pod RV ale pod IBV – štyri menšie pozemky.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (p.Holbička,Ing.Brezániová,Mgr.Hanták)    

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Bc.Mašlaň,p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

p. Milan Chudada – uviedol, že máme pripravené 2. kolo súťaže, ak sa nenájde záujemca, tak potom môžeme  prepracovať súťaž na IBV.

 

Starosta obce – uviedol, že sme ponúkli pozemky na predaj, zámer bol daný tým, že sme nechceli predávať po kúskoch.

 

Mgr. Milan Hanták – prečo pozemok 670/137 nejde do VOS

Odpovedal Bc. Kurtiová – pozemok je určený pod zeleň a parkoviská.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o OVS – RV Háj 2.kolo a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslanci

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová,Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Holbička)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./      Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

 

Starosta obce – uviedol, že materiály poslanci obdržali s pozvánkou, vysvetlil, že ide o pozemky pod základnú školu, pozemky okolo obchodu v Mednom a Požiarnej zbrojnice v Mednom.

Ide o to, aby OZ vyslovilo súhlas s tým, aby SPF previedol uvedené pozemky na obec a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o majetkovo právnom usporiadaní pozemkov na každý pozemok zvlášť a dal o ňom hlasovať:

 

Majetkovo právne usporiadanie pozemkov pod ZŠ:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

Majetkovo právne usporiadanie pozemkov – Medné:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh splátkového kalendára Ledrov, s.r.o. a obec

 

Starosta obce uviedol, že ako mali poslanci predložené v materiáloch, evidujeme dlh Ledrovu vo výške 33.823,-€. Ledrov sa týmto splátkovým kalendárom zaväzuje platiť 563,71€ mesačne a to od 03/2018 do 28.03.2023 a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že p.kontrolór vo svojej správe uvádza dvakrát  zmluvu o výpožičke 25 tis.€.

 

Ing. Jozef Tichý – je to v súvislosti zo zmluvami, ktoré spomína v správe, a pýtal sa či jedna nebola predložená duplicitne. Problém je v tom, že to bolo dvakrát zverejnené.

 

Doplnil starosta obce – uviedol, že pôžička bola vyplatená iba raz. Financie boli prevedené raz, a to 25 tis.€.  Ďalej uviedol, že p. Hanták, ako poslanec, schvaľuje výdavkovú časť rozpočtu a už sa na uvedenú čiastku pýtal.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – dozvedala sa, že Ledrov je v dobrej kondícii, videla súpis p.kontrolóra, kde boli uvedené sumy, ktoré išli Ledrovu, a teraz chcú splátkový kalendár do r. 2023.

 

Starosta obce – všetko sú to dlhy z minulosti, bežia dve podozrenia z trestného konania – vyšetruje to polícia. Problémy boli obrovské, dlhodobo  neriešené a tiež bolo vyplácané odstupné. Teraz máme zo skládky viac, ako keď sme ju vlastnili.

 

Ing.Gabriela Brezániová – idú dve trestné oznámenia z Ledrovu, tak prečo keď sa za p. Michálka nič nedialo, išlo na neho trestné oznámenie.

 

Mgr. Milan Hanták – za p.Michálka, roky 2015 a 2016, obec dala na Ledrov 600 tis.€, na činnosti, ktoré robil Ledrov.

 

Starosta obce – všetko bolo vysúťažené (Ledrov je povinný súťažiť) a robilo sa to z dôvodu toho, aby sme neprišli o tri nehnuteľnosti, ktoré boli založené, preto sme Ledrovu pomáhali.

 

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce – celú kontrolu požadovalo OZ, takže mala právny základ, výsledkom bolo, že navrhol prehodnotenie zmlúv, a financie ktoré spomenul vo svojej správe boli za vykonané práce a služby.     

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o splátkovom kalendári spol. Ledrov a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci  (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh odmeňovania darcov krvi

 

Starosta obce uviedol, že si dovolil predložiť poslancom návrh na odmeňovanie darcov krvi, materiál obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie OZ.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že po prepočítaní vychádza jeden odber 3,-€, preto navrhuje, aby odmena za Kňazovického plaketu bola 240,-€ a nie 150,-€.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov 

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Cinko, Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla odmenu za Jánskeho plaketu (diamantovú plaketu) zo 120,-€ zvýšiť na 180,-€.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov 

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Cinko, Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o odmeňovaní darcov krvi aj s prijatými zmenami a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Plán zasadnutí OZ na r. 2018

 

Starosta obce uviedol, že bol poslancom predložený s materiálmi na dnešné rokovanie aj plán zasadnutí rokovaní OZ. Ďalej uviedol, že dátum zasadnutí môžeme operatívne zmeniť podľa situácie a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol júnový termín zasadnutia OZ – 21.06.2018 zmeniť na termín 14.06.2018, nakoľko sa už koncom júna čerpajú dovolenky. Z rovnakého dôvodu navrhol zmeniť aj termín 20.09.2018 na termín 27.09.2018.

 

Starosta obce dal o návrhoch Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Za nový júnový termín: 14.06.2018

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslancov  (Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Ďurko, Bc.Mašlaň, p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Za nový septembrový termín: 27.09.2018 – tu starosta obce upozornil poslancov, že v tomto termíne sa už pripravujú  Michalské hody.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslancov (Ing.Brezániová,Mgr.Hanták)                   

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala, aby návrh zasadnutí OZ mali poslanci predložený už v decembri, aby si mohli naplánovať súkromné termíny a požiadala, o preloženie marcového zasadnutia OZ na 07.03.2018, pretože v navrhovanom termíne - 08.03.2018 sú určite naplánované oslavy MDŽ.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing.Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie – plán zasadnutí OZ aj s prijatými zmenami a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./    Návrh výstavby mosta v časti Horenická Hôrka

 

Starosta obce informoval o vzniknutej situácii pri výstavbe mosta v Horenickej Hôrke. Dohoda bola taká, že obec bude nápomocná pri vybavovaní papierov a p. Prenosil vybuduje most, ktorý pomôže aj ostatným obyvateľom pri plánovanej novej výstavbe. Z našej strany veci neboli dotiahnuté, pretože ich riešila Ing.Kopačková, ktorá je dlhodobo PN, ale p. Prenosil už vybudoval časť mosta. Z rokovaní s p. Prenosilom vyplynulo, že po dobudovaní je ochotný most darovať obci za symbolickú cenu 1,-€ a obec sa zaväzuje, že bude spolupracovať, hlavne, čo sa týka projektovej dokumentácie. Z toho dôvodu sme predložili dve zmluvy  o zabezpečení spolupráce a zmluvu o budúcej zmluve a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – je tu stavebný úrad, komisia, bol porušený zákon a my to máme schvaľovať?  

 

Starosta obce – informoval o vzniknutom - terajšom stave,  preto sme predložili uvedené zmluvy. Pán Prenosil chce obci darovať majetok – určitú hodnotu a my sa máme rozhodnúť o postupe riešenia.

 

Mgr. Milan Hanták – obec má vybudovať infraštruktúru, je smutné, že občan musí vybudovať most.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia a dal o nich hlasovať:

 

Uznesenie o zabezpečení spolupráce s p.Prenosilom, ml.:

 Hlasovanie:   „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Uznesenie o budúcej zmluve s p. Prenosilom,ml.:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Prerokovanie žiadosti Ľubomíra Janovca a spol.

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Ľubomíra Janovca a spol. o uložení spoločnej elektrickej prípojky k radovým garážam za Zdravotným strediskom. Súhlas by bol udelený za dodržania stanovených podmienok, aby nám to nenarúšalo plánovanú výstavbu parkovísk v tejto lokalite.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o udelení súhlasu na vybudovanie el.prípojky ku garážam a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./    Príspevky občanov

 

Ing. Miroslav Súsedka – prečítal pripravený príspevok, ktorý tvorí prílohu zápisnice, apeloval na poslancov, pretože majú podpísaný kódex poslanca. Zaráža ho správanie p. starostu, respektíve jeho dcéry, ktorá stavia rod,dom v ich susedstve. Uviedol, že pri kontrole stavu, ako dodržiavajú dohodnuté podmienky, starosta povedal jeho manželke Želke „čo čumíš?“

 

Mgr. Želmíra Súsedková – uviedla, že sa pohybuje po verejnom priestranstve, a nepraje si aby jej p. starosta tykal.

 

Starosta obce – reagoval, že keď sa p. Súsedková postaví pred okno na 2 hodiny a bezdôvodne ich fotí, tak to nie je slušné. Spýtal sa p. Súseku, či im vznikla škoda, ak áno, rád ju odstráni. Ak sa ich dotkol, hlboko sa ospravedlňuje. Navrhol stretnutie. OZ nie je na to, aby riešilo susedské spory, a spýtal sa, či im on, alebo jeho rodina spravila nejakú ujmu. Na čo oni neodpovedali. Ďalej uviedol, že ak majú nejaké sťažnosti rieši to  polícia a komisie.

 

Ing. Jozef Prekop – vzniesol požiadavku, aj za iných občanov, na vybudovanie kolumbária  v obci, aby  vzniklo vhodné  a  úctyhodné miesto aj pre takých občanov, čo sa rozhodnú pre kremáciu.

 

Starosta obce – je to vo fáze riešenia, vypracovávajú sa znalecké posudky na výmenu pozemkov pod cintorín, všetko bude predmetom ďalších rokovaní. Taktiež je v riešení aj urnový háj.   

 

p. Hanák – spýtal sa v akom stave je riešenie Hôrčanského cintorína a Domu smútku – fasáda. Požiadal vyriešiť otáčanie sa áut pri hornej bráne cintorína, a spýtal sa, ako napreduje kanalizácia v Horeniciach, či má informácie ohľadne trasy kanalizácie a chodníka. 

 

Odpovedal starosta obce – nezabudli sme na to, riešime to postupne, je potrebné tam naviesť makadam, bránu plánujeme posunúť pre lepší prístup a tiež plánujeme oplotenie cintorína. Čo sa týka kanalizácie, projekt je hotový – pripravovala ho PVS, ale podľa posledných informácií, to v tomto roku asi nebude, pretože sa čaká na financovanie z eurofondov a vyhlásenie súťaže. Pri stretnutí s predsedom VÚC a na Mikroregióne dal požiadavku na rekonštrukciu cesty II.triedy Led.Rovne – Púchov. 

 

Nakoľko nikto z občanov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce  ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 14./    Rôzne

 

Starosta obce informoval o zámere p. Oskara Hantáka. Jedná sa o lokalitu medzi Kopánkami a Hájom. Pán Hanták v spolupráci s JUDr. Hermanovou predkladajú návrh riešenia uvedenej lokality. Uviedol, že uvedenú informáciu berie OZ iba na vedomie, aby to nebolo v rozpore s územným plánom obce, a požiadal p. Oskara Hantáka o bližšie vysvetlenie.

 

p. Oskar Hanták – na vysvetlenie uviedol, že sa zaujímal o pozemky, ktoré zdedil po starých rodičoch a rodičoch. Skúmal, ako by sa dali tieto pozemky vysporiadať, pretože niekde je veľa spoluvlastníkov a našiel spôsob na jednoduché pozemkové úpravy. Oslovil dve geodetické kancelárie, ktoré mu dali cenovú ponuku. Ako výhodnejšia vyšla geodet.kancelária z Trenčína. Výsledkom by bolo, že vlastníci, ktorí sú tam, by potom vlastnili pozemok 1/1 a hradili by si to sami. Jedná sa im o záštitu obce, aby mohli zvolať vlastníkov pozemkov, a navrhnúť im, či by chceli takéto riešenie. Náklady predbežne vyčíslili cca 150,-€ na jedného vlastníka, aby každý vlastnil pozemok v 1/1 a samozrejme v súlade s územným plánom. Vlastník by získal cca 500 m2 pozemok, dnes je to roľa a potom by to bol stavebný pozemok. Jedná sa im o to, aby obec súhlasila, aby niečo takéto urobili.

 

Starosta obce – chce aby poslanci boli informovaní. Oslovili ho už viacerí vlastníci uvedených pozemkov, ale zatiaľ nemôžeme konať, chceme vlastníkom pozemkov pomôcť.  

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.     

 

Starosta obce – dovolil si predložiť v materiáloch dva listy, ktoré boli adresované rodine Šudíkovej. Na vysvetlenie uviedol, že pri zameraní hlavnej cesty sa zistilo, že terasa pohostinstva je vo vlastníctve obce. Zameranie sa robilo z dôvodu rekonštrukcie priechodu pre chodcov a jeho osvetlenia. V prvom liste požiadal o predloženie dokumentov, ktoré by vysvetľovali ich vlastnícke právo, alebo o písomné vyjadrenie. Nakoľko vyjadrenie nedoručili, v druhom liste – výzve požiadal  o vypratanie uvedenej terasy. Problém spočíva hlavne v tom, že pri prechode nie je deti vidieť.    

 

p.Oľga Šudíková – uviedla, že sa bola na OcÚ informovať, kedy to preddomie prešlo pod obec? Chalupa bola postavená ešte v 40-tych rokoch minulého storočia a vybudoval ju jej svokor aj s dvojitou žumpou, ktorá je na terase. Použitý betón je totožný aj s betónom, ktorý je aj vedľa pri rod.dome Weisových. Bola sa informovať aj v katastri nehnuteľnosti, a tam sa dozvedela, že pri ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov), o tieto pozemky prišla, tak isto ako aj celá ulica od domu p. Tomanovej. Tak kde sa stala chyba, kto to vysvetlí? A to „rákošie“, ktoré tam je, jej chráni chalupu. Chodia tadiaľ kamióny, udržiava tam poriadok a čistotu. A geodet jej povedal, že ak sa stala chyba pri ROEP-e je povinnosťou obce ju odstrániť.      

 

Starosta obce – hľadáme riešenie, ak sa stala krivda, nemá problém rešpektovať opravu. Žiadal len o písomné vyjadrenie k situácii, hlavný problém je neprehľadný priechod pre chodcov.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa prečo v materiáloch nenašla výzvu na vypratenie pozemkov pre p. Tomanovú, p.Makoša, p. Weisovú a firmu URODENT. Bude informovať aj ostatných majiteľov uvedených pozemkov. V roku 2012 prišli nejakým štýlom o pozemky v ROEP-e. Ide o ich „dedovizeň“, toto je ubratie z pozemkov.

 

Starosta obce – chceli sme riešiť priechod pre chodcov, nemáme kde umiestniť značku a prípadné osvetlenie priechodu, a takýmto spôsobom sme na to prišli. V návrhu  riešenia to môžu poslanci zohľadniť.

 

Mgr.Milan Hanták – pri riešení ROEP-u si bol zástupcom starostu.

 

Starosta obce – ROEP prebiehal za zatvorenými dverami, a ja som nebol členom komisie ROEP.  A teraz očakávam návrhy, ako to riešiť.

 

Ing. Gabiela Brezániová – uviedla, že na uvedenej adrese býva 45 rokov a do júna 2017 nevedela, že je na obecnom pozemku, a teraz má dokazovať, že je niečo jej.

 

Ing. Jozef Brezáni – spýtal sa starostu, z čoho vychádzal, že je to veľmi nebezpečné miesto?

 

Starosta obce – keď ide dieťa do 10 rokov, nie je ho vidieť. Chce hľadať vecné riešenie.

 

Bc. Jozef Hollan – podal vysvetlenie, ako prebiehala ROEP-ka. Ako prvé sa robilo zameranie a bod dva boli pozemkové úpravy. Teraz sa robila 1.časť – zameranie.  ROEP nerobila obec, robil ho kataster Púchov, ktorý si na to objednal firmu. A v druhom  bode – do dvoch rokov mohli ľudia podať námietky. Všetci občania, ktorých sa to týkalo, boli vyzvaní pri úpravách pozemkov a vyzval Mgr. Milana Hantáka o doplnenie informácie.

 

Mgr.Milan Hanták – vyjadril sa, že každý mal dostať. Povinnosť bola vyrozumieť každého, či boli všetci vyrozumení, to nevie.

 

Starosta obce – za túto situáciu obec nemôže, spracovával to kataster, ak sa stala krivda, budeme to riešiť, evidujeme majetok, musíme konať, je možné že sa dohodneme na symbolickej výmene, alebo cene a požiadal o písomný návrh riešenia.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla znížiť o 1/3 „rákošie“ – je za takúto alternatívu.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol na prvý priechod dať reflexnú značku, poprípade osvietiť ho. Spýtal sa, či ku všetkým majiteľom pozemkov  sa pristupovalo rovnako

 

p. Milan Cinko – riešime priechod pre chodcov, pri ostatných priechod nie je.

 

Starosta obce – na tento problém sme narazili pri riešení uvedeného priechodu pre chodcov. A čo sa týka „rákošia“ nemôžeme prikázať niekomu, keď ide o jeho majetok.

 

Ing. Tichý – kontrolór obce – je to vec polície – Okresného dopravného inšpektorátu, tiež to riešia cestou nejakého projektu.

 

Starosta obce – uvíta nejakú odpoveď.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že na január 2018 bolo vytýčené súdne pojednávanie s p. Barkovou. Požiadala o informáciu, k čomu tento súdny spor dospel.

Odpovedal starosta obce -  p. Barková požaduje vypočutie ďalších svedkov, takže proces pokračuje.

 

Starosta obce – podal informáciu o pripravovaných akciách:

  • 10.02. – zabíjačkav Horenickej Hôrke spojená so sprievodom masiek a zábavou
  • 03.02. – ples hasičov
  • 10.02. – ples ZŠ
  • 17.02. – ples športovcov, kde budú ohodnotení najlepší športovci okresu
  • Informoval, že našu obec navštívil prezident SR p. Andrej Kiska
  • 05.05. – 130.výročie založenia DHZ

 

K bodu 15./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.    

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

Bc. Juraj Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:211
TÝŽDEŇ:2678
CELKOM:1782480

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.