Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Hlasovanie poslancov

HLASOVANIE POSLANCOV

 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 23.11.2022

 

Bod programu: 6. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, správa mandátovej komisie

Hlasovanie č.1

OZ  VOLÍ

členov mandátovej komisie v zložení: p. Dana Mončeková, p. Milan Chudada

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 1/2022-12

 

Hlasovanie č.2

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo a p.Štefan Ďurko

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 2/2022-12

 

Hlasovanie č.3

OZ  Lednické Rovne

A . BERIE NA VEDOMIE

  1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lednické Rovne
  2. predloženie správy mandátovej komisie.

 

B.KONŠTATUJE, ŽE

  1. novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 3/2022-12

 

Bod programu 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Hlasovanie č.4

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 4/2022-12

Hlasovanie č.5

Hlasovanie o návrhu poslankyne Ing. Brezániovej o doplnení programu o bod 15./ Voľba členov do Rady ZŠ a MŠ.

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

6

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková,Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

3

Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

 

Bod programu 8: Návrh a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  zvolávať a   viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie č.6

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej, aby  poslancom, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ bola Ing. Gabriela Brezániová:

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

8

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec

Zdržal sa:

1

Mgr.art.Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý.

Hlasovanie č. 7

OZ  Lednické Rovne

POVERUJE

  1. poslanca p. Milana Chudadu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

2

Ing. Iveta Karasová, Milan Chudada

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

                                         

Prijaté uznesenie č. 5/2022-12

 

Bod programu 9: Návrh a schválenie sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva a určenie sobášnej  miestnosti

Hlasovanie č. 8

OZ SCHVAĽUJE

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine poveruje sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie Ing Stanislav Backo a Milan Chudada a zároveň určuje sobášnu miestnosť, ktorou je sobášna sieň v budove OcÚ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 6/2022-12

 

Bod programu 10: Návrh zriadenia obecnej rady (OR) a voľba jej členov

Hlasovanie č. 9

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej, že obecné zastupiteľstvo nezriaďuje Obecnú radu

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

9

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

 

 

Hlasovanie č. 10

OZ  ZRIAĎUJE

obecnú radu

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 7/2022-12

 

Hlasovanie č. 11

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej o zložení OR: Mgr.art.Turza, p.Ďurko, Ing.Brezániová, p.Mončeková, Ing. Karasová

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

6

Ing.Stanislav Backo, p.Štefan Ďurko,p.Milan Chudada, Vladimír Janovec,Mgr. Michal Kozák, p.Dana Mončeková,

Zdržal sa:

3

Ing.Jaroslava Kazdová, Bc.Juraj Mašlaň, Mgr.art.Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

Hlasovanie č. 12

OZ   VOLÍ

členov obecnej rady, a to: Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec,  Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 7/2022-12 ako celok

Bod programu 11: Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu

Hlasovanie č. 13

OZ BERIE NA VEDOMIE

informáciu starostu obce o poverení zástupcu starostu, ktorým je Ing. Stanislav Backo

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Stanislav Backo, Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 8/2022-12

Bod programu 12: Návrh zriadenia komisií a voľba ich predsedov a tajomníkov

Hlasovanie č. 14.

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej, aby bola zriadená komisia pre školstvo a mládež.

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

7

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, ,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

2

Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý.

 

Hlasovanie č. 15

OZ  SCHVAĽUJE

zriadenie finančnej komisie.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 9/2022-12

Hlasovanie č. 16

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej, aby bola predsedníčkou  finančnej komisie  Ing. Iveta Karasová.

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Proti:

1

Ing.Stanislav Backo,

Zdržal sa:

8

Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová,  Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

Hlasovanie č. 17

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka finančnej komisie nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Mária Balážová

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 10/2022-12

 

Hlasovanie č. 18

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie sociálno-zdravotnej.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 11/2022-12

Hlasovanie č. 19

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka sociálno-zdravotnej komisie nasledovne:

 

Predseda:                    Dana Mončeková

Tajomník:                   PhDr. Tatiana Štraussová

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 12/2022-12

Hlasovanie č. 20

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 13/2022-12

Hlasovanie č. 21

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku nasledovne:

 

Predseda:                    Vladimír Janovec

Tajomník:                   Mgr. Ľubor Chutko

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Vladimír Janovec

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 14/2022-12

Hlasovanie č. 22

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. 

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 15/2022-12

Hlasovanie č. 23

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka komisie výstavby, dopravy a životného prostredia nasledovne:

 

Predseda:                    Mgr. art. Ivan Turza

Tajomník:                   Bc. Jana Kürtiová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 16/2022-12

Hlasovanie č. 24

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 17/2022-12

 

 

 

Hlasovanie č. 25

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej aby bola predsedníčkou komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež bola Ing. Gabriela Brezániová.

Za:

2

Ing.Gabriela Brezániová, Ing.Iveta Karasová

Proti:

9

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

 

Hlasovanie č. 26

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Eva Kucejová

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 18/2022-12

Hlasovanie č. 27

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie bytovej.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 19/2022-12

 

Hlasovanie č. 28

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka komisie bytovej nasledovne:

 

Predseda:                    Štefan Ďurko

Tajomník:                   Zuzana Mikulášová

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 20/2022-12

Hlasovanie č. 29

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie pre občianske záležitosti.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 21/2022-12

Hlasovanie č. 30

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka komisie pre občianske záležitosti nasledovne:

 

Predseda:                    Mgr. Michal Kozák

Tajomník:                   PhDr. Tatiana Štraussová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 22/2022-12

Hlasovanie č. 31

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 23/2022-12

 

 

Hlasovanie č. 32

OZ SCHVAĽUJE

predsedu a tajomníka komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne:

 

Predseda:                    Ing. Stanislav Backo

Tajomník:                   Mgr. Erika Štefancová

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 24/2022-12

 

Bod programu 13: Prerokovanie žiadosti starostu obce

Hlasovanie č. 33

OZ SCHVAĽUJE

žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky za kalendárny rok 2022 v rozsahu 19 dní.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 25/2022-12

Bod programu 14: Návrh a schválenie platu starostu obce

Hlasovanie č. 34

Hlasovanie o návrhu Ing. Brezániovej, aby navýšenie platu starostu obce bolo vo výške 20%.

Za:

1

Ing.Gabriela Brezániová

Proti:

9

Ing.Stanislav Backo, p.Milan Chudada,Mgr. Michal Kozák, Bc.Juraj Mašlaň, p.Dana Mončeková, Štefan Ďurko,Ing.Jaroslava Kazdová,Vladimír Janovec, Mgr.art.Ivan Turza

Zdržal sa:

1

Ing.Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol prijatý

 

Hlasovanie č. 35

OZ SCHVAĽUJE

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu obce Mgr. Mariana Horečného o 49,32%.

                        Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. art. Ivan Turza,

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 26/2022-12

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:213
TÝŽDEŇ:663
CELKOM:1803665

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.