Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 17. februára 2022

č. 484/2022-2 – č. 510/2022-2

Uznesenie č. 484/2022-2       

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 485/2022-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

 • za zapisovateľa: Ing. Miroslavu Pavúčkovú
 • za overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Backo, p. Štefan Ďurko

Uznesenie č. 486/2022-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Vladimír Janovec

Uznesenie č. 487/2022-2     

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 488/2022-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 09.12.2021.

Uznesenie č. 489/2022-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Brezániovej rokovať o bode č. 3 až na nasledujúcom zasadnutí OZ, nakoľko p. poslankyňa má viacero otázok na hlavného kontrolóra, ktorý nie je prítomný. 

Uznesenie č. 490/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 2 s rozlohou 37,50 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 34,97 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

a spôsob jeho prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 491/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž „Nebytový priestor č. 2 – zdravotné stredisko“

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Nájom nehnuteľností identifikovaných v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 491/2022-02 zo dňa 17.02.2022.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na nájom nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej v texte aj „nájomná zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom

úrade Púchov, katastrálny odbor, a to:

 • nebytový priestor č. 2 s rozlohou 37,50 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 48,33 m2 – v prípade ambulancie pre deti a dorast a o výmere 34,43 m2 v prípade ambulancia pre dospelých alebo špecializovanej ambulancie), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2

(ďalej v texte parcela aj ako „predmetná nehnuteľnosť“).

2. Obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu cenu nájmu:

 • za nebytový priestor na sumu 23,- eur/1m2/rok
 • za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) na sumu 11,-eur /1m2/rok
 • za náklady za energie.

V cene nájmu nie je upratovanie predmetnej nehnuteľnosti, poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu, služby zabezpečenia priestorov, telekomunikačné služby, tz. nájomca si zabezpečí vo vlastnej réžii.

Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho súťažiacich ponúknutá stanovená minimálna cena.

3. Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy s výpovednou dobou 2 mesiace,  ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

4. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v zdravotnom stredisku obce Lednické Rovne a je určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to:

 • prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast,
 • prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých,
 • prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 16.03.2022 do 12:00 hod.

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.

Adresa:

Obec Lednické Rovne
Námestie slobody 32
020 61 Lednické Rovne 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„Obchodná verejná súťaž – nájom nebytového priestoru č. 2 zdravotné stredisko - NEOTVÁRAŤ“

3. Ponuka musí obsahovať:

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

 • u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra v ktorom je súťažiaci zapísaný nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - nebytový priestor č. 2 s rozlohou 37,50 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 34,97 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2;

c)  cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1m2/rok;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

f) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s návrhom zmluvy;

g) účelu nájmu;

h) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy

i) dátum a podpis súťažiaceho.

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

5. Podmienkou nájmu v prípade, ak bude úspešným súťažiteľom všeobecný lekár pre dospelých alebo špecializovaný lekár je oddelenie čakárne od čakárne pre deti na vlastné náklady.

6. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

7. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

8. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

III.

Vyhodnotenie ponúk

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 16.03.2022 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne. Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.

2. Komisia zoradí doručené návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy nasledovne:

 1. Úspešným súťažiteľom sa stane súťažiaci, ktorý predloží návrh na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast. V prípade viacerých ponúk na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.
 2. V prípade, ak nebude doručený žiadny návrh na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý predložil návrh na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých. V prípade viacerých ponúk na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.
 3. V prípade, ak nebude doručený ani návrh na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý predložil návrh na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie. V prípade viacerých ponúk na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý bol zaradený na druhé miesto podľa vyššie uvedeného kľúča. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

3. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

4. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

5. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci ktorý splnil podmienky súťaže.

6. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná cena nájmu bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

8. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

9. V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť dohodnúť obhliadku a získať ďalšie informácie na tel. čísle: 0944 913 820 alebo osobne na Obecnom úrade v Lednických Rovniach, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.

V Lednických Rovniach dňa: .................................................................................

17.02.2022, Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

Uznesenie č. 492/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor pod telocvičňou zloženú z: Ing. Miroslava Pavúčková, Mgr. Erika Štefancová, Bc. Jozef Hollan, Mrg. Martin Mišík, p. Peter Štefina

Uznesenie č. 493/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

 • Nebytový priestor č. 2 o výmere 26m2
 • Nebytový priestor č. 3 o výmere 41m2
 • Nebytový priestor č. 4 o výmere 38m2
 • Nebytový priestor č. 5 o výmere 29m2 

nachádzajúce sa v budove so súp. č. 241 – telocvičňa, postavenej na pozemku v registri C KN, parc. č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

a spôsob jeho prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 494/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462, DIČ:2020615597

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž „Nebytový priestor – pod telocvičnou, ul. Majerská“

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Prenájom nehnuteľnosti identifikovanej v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 494/2022-2 zo dňa 17.02.2022.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej v texte aj „nájomná zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to:

 • Nebytový priestor č. 2 o výmere 26m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 3 o výmere 41m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 4 o výmere 38m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 5 o výmere 29m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2

2.  Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

3.  Minimálna výška nájomného je  25,-eur/1m2/rok bez energií. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž, pokiaľ nebude zo strany žiadneho zo súťažiacich ponúknutá výška nájomného minimálne 25,- eur/1m2/rok.

4. Nájomca je povinný uhrádzať platby za služby spojené s nájmom, a to najmä za vodu a stočné, za dodávku plynu, tepla, elektrickej energie, telekomunikačné služby, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení vo vlastníctve Nájomcu alebo vo výlučnom užívaní Nájomcu, pokiaľ je to technicky možné, služby zabezpečenia priestorov a upratovanie Predmetu nájmu, poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu si bude Nájomca zabezpečovať vo vlastnej réžii.

S prenájmom nebytového priestoru je spojené právo užívať spoločné priestory stavby, v ktorej sa predmet zmluvy nachádza (o výmere 66m2), s čím je spojená povinnosť nájomcu za užívanie pomernej časti tohto priestoru uhrádzať nájomné vo výške 25,-Eur/m2/rok (11m2 x 25,- EUR/m2 = 275,- EUR/rok).

5. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

6. Predmetné nebytové priestory identifikované v článku I ods. 1 je možné prenajať len jednotlivo, a to každý nebytový priestor v celosti. Jeden a ten istý súťažiaci môže získať všetky nebytové priestory identifikované v článku I ods. 1. Počet ponúk súťažiaceho teda zodpovedá počtu nebytových priestorov, o ktoré súťaží, ale vo vzťahu k jednému a tomu istému nebytovému priestoru môže dať každý súťažiaci len jednu ponuku.

Čl. II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 16.03.2022 do 12:00 hod.

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.

Adresa:

Obec Lednické Rovne
Námestie slobody 32
020 61 Lednické Rovne 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž „Nebytový priestor – pod telocvičnou, ul. Majerská“ – cenová ponuka.“

3. Ponuka musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje súťažiaceho:

 • u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 
 • u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - Nebytový priestor č. 2/ Nebytový priestor č. 3/ Nebytový priestor č. 4/ Nebytový priestor č. 5;

c)  cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1m2/rok;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

f) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s návrhom zmluvy

g) popis účelu nájmu;

h) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy

i) dátum a podpis súťažiaceho

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

5. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 25,- eur/1m2/rok. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

6. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

7. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

8. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

Čl. III.

Vyhodnotenie ponúk

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 16.03.2022 o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne. Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena za prenájom. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhoduje skorší čas podania návrhu.

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

3. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže.

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná nájomná cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena,

e) súťažné ponuky, v ktorých účel nájmu bude v rozpore s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo posúdiť účel nájmu uvedený v ponuke a v prípade rozporu s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru, právo odmietnuť predloženú ponuku.

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

8. V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť dohodnúť obhliadku a získať ďalšie informácie na tel. čísle: 0944 913 820 alebo osobne na Obecnom úrade v Lednických Rovniach, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.

V Lednických Rovniach dňa: .................................................................................

17.02.2022,  Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

Uznesenie č. 495/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor pod telocvičňou zloženú z: Ing. Miroslava Pavúčková, Mgr. Erika Štefancová, Bc. Jozef Hollan, Mrg. Martin Mišík, p. Peter Štefina

Uznesenie č. 496/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu ceny nájmu schválenú na rokovaní OZ dňa 09.12.2021 uznesením č. 476/2021-12, pre nájomcu p. Miroslava Jambora na sumu 25,-EUR/1m2 od 1.3.2022, na prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to  nebytový priestor č. 6 s rozlohou 30,5 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2

Uznesenie č. 497/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o spolupráci uzatvorenú v zmysle schváleného uznesenia OZ č. 290/2020-12, medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 498/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

predaj vyťaženého dreva z projektu EHP a NF s názvom: „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach,“ za cenu bez DPH podľa aktuálne platného cenníka LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik zverejneného na ich internetovej stránke www.lesy.sk v čase predaja vyťaženého dreva zníženú o 20%.

Uznesenie č. 499/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Brezániovej, aby ponuky na predaj vyťaženého dreva z projektu EHP a NF s názvom: „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach,“ bola zverejnená v oblastných novinách, na webovej stránke obce a na všetkých prístupných miestach.

Uznesenie č. 500/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob zániku členstva v komisií OZ, a to písomným vzdaní sa funkcie člena komisie doručeným na OcÚ Lednické Rovne, pričom účinky tohto vzdania sa nastávajú dňom doručenia písomného vzdania sa na OcÚ Lednické Rovne. Starosta obce o vzdaní sa funkcie člena komisie informuje OZ na najbližšom zasadnutí, na ktorom OZ schváli nové zloženie komisie.

Uznesenie č. 501/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 317/2021-2 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 18.02.2021. Predmetným uznesením OZ schválilo

zmenu v zložení Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, pričom zloženie Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia bolo nasledovné:

Predseda: Milan Chudada

Tajomník: Ing. Jaroslava Kazdová

Členovia:

 • Mgr. Martin Mišík                 
 • Bc. Jana Kürtiová
 • Mgr. Art. Ivan Turza  
 • Ing. Margita Kopačková.

Uznesenie č. 502/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nové zloženie Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktoré je nasledovné:

Predseda: Milan Chudada

Tajomník: Bc. Jana Kürtiová

Členovia:

 • Mgr. Martin Mišík                 
 • Mgr. Art. Ivan Turza  
 • Ing. Margita Kopačková
 • Ing. Jaroslava Kazdová

Uznesenie č. 503/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

preplatenie škody, ktorá bola spôsobená na hrobe nachádzajúcom sa na cintoríne v obci Lednické Rovne, v dôsledku veternej kalamity na území obce dňa 14.07.2021. Na základe predloženej faktúry a dokladu o úhrade sa prepláca škoda už opraveného hrobu, nakoľko škoda nebola spôsobená vlastníkmi hrobu ani tretími osobami a škodu nemožno preplatiť poistením, a to p. Jane Ružovej, bytom Púchovská 117, 020 61 Lednické Rovne vo výške 200,-EUR,

Uznesenie č. 504/2021-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE,

že nejde o konečnú sumu za preplatenie škody spôsobenej veternou kalamitou dňa 14.07.2021, nakoľko ešte nie sú opravené všetky hroby.

Uznesenie č. 505/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 68/2019-9, prijatého na rokovaní OZ dňa 12.09.2019, v časti písm. k) týkajúci sa pozemku v registri CKN č. 670/105, záhrada o výmere 86 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

Uznesenie č. 506/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 670/105, druh pozemku: záhrada, o výmere 86m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Rudolfovi Vršanskému, Košice-západ, 040 21 Košice, momentálne bytom: Háj 322/39, 020 61 Lednické Rovne za nájomné vo výške 14,02 EUR /ročne (slovom: štrnásť EUR dva centy), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne daný pozemok nevyužíva a dlhodobo ho prenajíma vlastníkovi bytu č. 1 nachádzajúceho sa v obytnom dome so súp. č. 322/39, ktorý je postavený na pozemku v reg. C KN č. 670/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 983, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne. Vzhľadom na uznesenie OZ č. 16/2016 bod D č.17, ktorým OZ schválilo prenájom záhrad v časti Háj nájomníkom, ktorý pozemky užívajú, obec Lednické Rovne dané pozemky v minulosti prenajala p. Pavlovi Vršanskému, ako vlastníkovi bytu č. 1, ktorý však svoj byt predal, a tak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej s novým vlastníkom je p. Rudolf Vršanský súčasným užívateľom bytu, a tak aj daných pozemkov. Ide o právny záujem obce na zosúladení faktického stavu so stavom právnym.

Uznesenie č. 507/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 69/2019-9, prijatého na zasadnutí OZ 12.09.2019, v časti písm. c) týkajúci sa pozemku v registri CKN č. 670/87, záhrada o výmere 82 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne.

Uznesenie č. 508/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 670/87, druh pozemku: záhrada, o výmere 82m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Rudolfovi Vršanskému, Košice-západ, 040 21 Košice, momentálne bytom: Háj 322/39, 020 61 Lednické Rovne za nájomné vo výške 12,05 -EUR /ročne (slovom: dvanásť Eur päť centov) /pozemok obmedzený jestvujúcou kanalizáciou/, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne daný pozemok nevyužíva a dlhodobo ho prenajíma vlastníkovi bytu č. 1 nachádzajúceho sa v obytnom dome so súp. č. 322/39, ktorý je postavený na pozemku v reg. C KN č. 670/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 983, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne. Vzhľadom na uznesenie OZ č. 16/2016 bod D č.17, ktorým OZ schválilo prenájom záhrad v časti Háj nájomníkom, ktorý pozemky užívajú, obec Lednické Rovne dané pozemky v minulosti prenajala p. Pavlovi Vršanskému, ako vlastníkovi bytu č. 1, ktorý však svoj byt predal, a tak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej s novým vlastníkom je p. Rudolf Vršanský súčasným užívateľom bytu, a tak aj daných pozemkov. Ide o právny záujem obce na zosúladení faktického stavu so stavom právnym.

Uznesenie č. 509/2022-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ na rok 2022, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 510/2022-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb uzatvorenú medzi spoločnosťou SVOP, spol. s r. o. so sídlom Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava, IČO: 307 75 264 a Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462, ktorej predmetom je využívanie informačného systému a servisná podpora tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

V Lednických Rovniach,  dňa 22.02.2022

________________________
Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:190
TÝŽDEŇ:640
CELKOM:1803642

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.