Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 27.06.2019  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.5.2019

  3./ Prerokovanie kúpy vozidla na vývoz  komunálneho odpadu (KO)

  4./ Záverečný účet za rok 2018 a stanovisko FML komisie k záverečnému účtu za rok 2018

  5./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019

  6./ Oznámenie o zverejnení zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

  7./ Návrh zámeru previesť nehnuteľný majetok obce

  8./ Návrh zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce OVS

  9./ Žiadosť o dotáciu na vydanie knihy OKAMIHY VZDORU

10./ Návrh smernice na prenájom telocvične a multifunkčného ihriska

11./ Prerokovanie podanej petície – obchod Horenická Hôrka

12./ Návrh a schválenie nahrávania a vysielania OZ televíziou TV Považie

13./ Informácia o schválených, realizovaných a pripravovaných projektoch

14./ Stanovisko k skládke Podstránie

15./ Príspevky občanov

16./ Rôzne

17./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslanca p. Tomáša Pokorného a kontrolóra obce Ing. Tichého, ktorý je dlhodobo PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Štefana  Ďurka a  p. Danielu Mončekovú.

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Vladimíra Janovca.

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Janovec)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, a doručené včas, a navrhol jednu zmenu, aby bod 3./ bol premenovaný na „Návrh  na zvýšenie majetkovej účasti obce Lednické Rovne  spoločnosti Ledrov, spol. s.r.o. novým vkladom do jej základného imania (Prerokovanie kúpy vozidla TKO)“ a dal za zmenu názvu bodu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne starosta obce dal hlasovať za zmenený program rokovania:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce sa vyjadril k natáčaniu rokovania OZ, že zamestnanci OcÚ, pani právnička  a niektorí občania nesúhlasia so zverejňovaním.

Zároveň privítal právničku JUDr. Pecnovú, ktorá sa vyjadrila, že verejní činitelia môžu byť vidieť, ale zamestnanci a právnik nie.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že v zázname vidieť len p. Hollana, a spýtala sa, či súhlasí so zverejnením.

 

Bc. Hollan – dnes to už necháme tak, ale nabudúce to poriešime, ako by to malo byť.

 

 

 K bodu 2./     Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.05.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu uznesenia, prečítal znenie uznesenia a konštatoval, že

niektoré  uznesenia sú splnené a niektoré v štádiu priebežného plnenia.

Kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./     Návrh na zvýšenie  majetkovej účasti obce Lednické Rove  spoločnosti

                        Ledrov s r.o. novým vkladom do jej základného imania (Prerokovanie

                        kúpy vozidla na vývoz tuhého komunálneho odpadu - TKO)

 

Starosta obce informoval, že auto na vývoz TKO sa pokazilo a teraz ide o to, aby sme sa rozhodli, či pomôžeme, alebo nie spol. Ledrov. Ak by sme si vývoz TKO objednávali, môže dôjsť k navýšeniu ceny za vývoz a budeme závislí od iných spoločností.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, z čoho to chcete vykrývať, pozrela si kalkuláciu a nie sú  započítaní  vodič a naskakovači v réžii. Vyjadrila sa, že v tejto chvíli sa zdrží hlasovania a nesúhlasí s navýšením imania  spol. Ledrov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zvýšení majetkovej účasti obce spoločnosti  Ledrov a kúpe vozidla na vývoz TKO a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Ing. Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./      Záverečný účet za rok 2018 a stanovisko FML komisie k záverečnému

                        účtu za rok 2018

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie záverečný účet obce. Je to rozsiahlejší dokument, ktorý poslanci  obdržali v materiáloch, ak máte otázky -  odborné veci zodpovie  Mgr. Balážová a otvoril rozpravu.  

 

Ing. Brezániová – nemá pripomienku k rozpočtu, ale spýtala sa, či sme  vymáhali penále z oneskorenej dodávky rekonštrukcie zberného dvora, a čo znamená položka služobný byt vo výdavkovej časti rozpočtu na strane 8.

 

Odpovedala Mgr. Balážová – penále sme vymáhali, aj boli zaplatené v roku 2019 v sume 23.700,-€, a na strane  8 sú to preddavky na náklady za elektrinu. Jeden byt bol predaný vo VOS a druhý nájomníkom, v tom čase sme si to tak nazvali, pretože ostatné byty spravoval Ledrov, a tieto dva boli naše.

 

Doplnil starosta obce – projekt zberného dvora bol úspešne dokončený. S firmou boli veľké problémy, ale dopadlo to dobre.

 

Starosta obce požiadal o vyjadrenie FML komisie.

 

Mgr. Mišík – prečítal stanovisko FML komisie, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o záverečnom účte  a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Stanovisko FML komisie berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./      Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019

 

Starosta obce informoval, že sme hospodárili s prebytkom, a tak ako nám ukladá zákon, musíme tieto prostriedky použiť na kapitálové výdavky.

Ďalej informoval o žiadosti p. riaditeľky ZŠ o dovybavenie školskej jedálne v sume 26 tis.€ . Dohodli sme sa, že prispejeme 2 tis.€ na opravu telocvične, čím škola ušetrí a môže financie použiť na krúžkovú činnosť, ako navrhovala Ing. Brezániová. My ako zriaďovateľ, nemôžeme tieto financie presunúť na krúžkovú činnosť, pretože škola na túto činnosť získava tzv. poukazy.

Taktiež poďakoval pani Lenke Masnej, ktorá cez projekty SPP pomohla získať 46 tis.€ na výmenu okien dolnej budovy.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že škola má občianske združenie, kde môžeme prispieť. Spojí sa s rodičovskou radou, aby si požiadali, aby sa prispelo na činnosť krúžkov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o rozpočtovom opatrení č. 2/2019  a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./      Oznámenie o zverejnení zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

 

Starosta obce informoval, že sa jedná o pozemky v časti Háj. Predložili sme oznámenie zámeru prenajať pozemky. Požiadali sme obyvateľov – užívateľov o vyjadrenie a tí súhlasili. Ide o dva typy nájomných zmlúv, a to, kde sú siete  a kde nie sú siete, preto sme predložili dva typy zmlúv. Ak ľudia osobne prejavia záujem, môžu sa pozemky odpredať, ale iba tie kde nie sú siete. Cena bola stanovená znaleckým posudkom, od obyvateľov bola požiadavka na predkupné právo a požiadal o prečítanie uznesení, aby sme vedeli o čo sa jedná.

Starosta zdôraznil, že neodpredávame, ale uvedené pozemky dávame do prenájmu, s tým, že občania požadujú doplniť predkupné právo.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že v materiáloch jej chýba znalecký posudok a dôvodová správa  k osobitnému zreteľu. Vyjadrila sa, že polemizuje, či je to osobitný zreteľ, a nesúhlasí s predkupným právom.

 

JUDr. Pecnová – osobitný zreteľ je presne špecifikovaný – dlhodobé užívanie. 

 

Ing. Karasová – ideme prenajímať, osobitný zreteľ je keď užívate viac ako 10 rokov.

 

Ing. Kopačková – väčšina užívateľov to užíva viac ako 10 rokov, a po pôvodných tam sú právni nástupcovia.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že chce, aby to užívali v nájme

 

Starosta obce – dohodli sme sa teda, že nájom schvaľujeme bez predkupného práva.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o  zámere prenajať nehnuteľný majetok obce  a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 7./      Návrh zámeru previesť nehnuteľný majetok obce

 

Starosta obce informoval, že ide o záhrady v časti Háj na strane od hlavnej cesty. Osobitný zreteľ je postavený na tom, že pozemky dlhodobo užívajú, alebo ich užívajú ich právni nástupcovia.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že chce, aby sme uznesenia  schvaľovali zvlášť a citovala §9 ods.7./ zákona o majetku obce, kde je uvedené, že majetok obce - cituje „obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu,  ktorá je v tejto obci starostom obce, poslancom OZ,  štatutárnym zástupcom, prednostom. zamestnancom obce, hlavných kontrolórom, alebo  blízkou osobou uvedených písm. a) – e)“. Pán Backo je poslancom OZ, preto z hľadiska legislatívy vidí problém, a preto chce hlasovať o každom zvlášť. Ak uvedený pozemok zoberie p. Backo do nájmu nemá s tým problém. Ide o to, aby sme dodržali literu zákona.

 

Starosta obce – teraz schvaľujeme zámer, ktorý je zverejnený, do ďalšieho rokovania to môžu napadnúť. Nejedná sa o priamy predaj, ale zámer, že obec má záujem uvedený majetok previesť  osobitným zreteľom. Schvaľovať predaj budeme až niekedy v septembri.

 

Ing Karasová – navrhla zmeniť zásady hospodárenia s majetkom obce, ak chceme ošetriť odpredaj poslancovi, lebo všetko je do 1 roka napadnuteľné. Nemá problém odpredať, ale podľa zákona.

 

Ing. Kopačková – pripravovali to s predchádzajúcou pani právničkou a zhodli sa na tom, že aj podľa Metodických pokynov Min. financii hovorí o  osobitnom zreteli, že je to  kompetencia obecného zastupiteľstva rozhodnúť o štýle osobitný zreteľ pre človeka, ktorý to dlhodobo užíva, a osobitný zreteľ  je o tom, že sa tam neuplatňujú súťažné ani trhové podmienky. A uvažujme o tom, môžeme to my predať niekomu inému? „Nie“. Osobitný zreteľ sa poslanca netýka, týka sa ho priamy predaj.  Nejedná sa o priamy predaj, ale o osobitný zreteľ.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o  zámere previesť nehnuteľný majetok obce rod. Backových a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Janovec, Ing. Karasová)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o  zámere previesť nehnuteľný majetok obce p.Balážovej, rod. Ivanišovej a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Návrh zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce OVS

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť spoločnosti Stavbyt Lednické Rovne. Jedná sa o pozemok na zákrute  – časť parcely 372/1 o výmere cca 1.700 m2. Požiadal o stanovisko, či ideme uvedený pozemok predávať VOS (verejno-obchodná súťaž), alebo nebudeme predávať. Momentálne pozemok udržujeme, kosíme, ak predáme, bude príjem aspoň z daní.

 

Ing. Brezániová – nesúhlasí s predajom pozemku. V prípade, ak by šlo o výmenu pozemkov pri zdravotnom stredisku – nemá problém. VOS určite nie.

 

p.Štefina – nesúhlasí s odpredajom pozemku, v budúcnosti sa tam môže niečo vybudovať.

 

Ing. Karasová – je proti predaju pozemku, zvlášť keď sa to kúskuje. Ak by sa to predávalo, tak amblok – celé.

 

Starosta obce -  navrhujeme na odpredaj 1.748 m2. Uvažovali sme o zachovaní zelene, je to ochranná zeleň, ktorá chráni celú tú lokalitu. Ak to bude schválené bude predložená VOS – aj cena a zmluva. Teraz budeme rozhodovať, či to chceme odpredať, alebo nie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o  zámere odpredať nehnuteľný majetok obce  OVS  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanec (p.Štefina, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Žiadosť o dotáciu na vydanie knihy OKAMIHY VZDORU

 

Mgr. Mišík – informoval, že pri OcÚ pracuje komisia, ktorá bola stanovená k vojnovým hrobom. Oslovili nás ohľadne príspevku na knihu Okamihy vzdoru, ide o publikáciu, ktorú písal p. Vladimír Fraňo, je to bývalý rovňanec, píše knihu o protifašistickom odboji a píše stať o rodákovi z LR – p. Řehákovi, ktorý počas vojny odišiel do RAF do Anglicka. Oslovili nás, či by sme vedeli dať nejakú dotáciu, návrh je 700-800€, a podporiť túto publikáciu. Poskytnú niekoľko výtlačkov knihy.

Poslanci navrhli schváliť sumu 700,-€

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o dotácii na vydanie knihy OKAMIHY VZDORU s navrhnutou sumou 700,-€.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Návrh smernice na prenájom telocvične a multifunkčného ihriska

 

Starosta obce – informoval, že po prieskume, ako to funguje v  okolitých obciach, sme navrhli cenu za prenájom telocvične navýšiť na 10,-€ na hodinu a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – navrhla rozdeliť cenu na dve časti. Cena 10,-€ pre deti a cena 20,-€ pre dospelých. Chodia tam aj chlapi z Púchova a Ilavy.

Starosta obce – uviedol, že naše deti chodia zdarma. Prenájom bol 5,-€/hod., teraz zvyšujeme  na 10,-€/hod. , takže zvyšujeme o 100%.

 

p. Ďurko – ak si dvaja idú zahrať napr. bedminton, je podľa neho 20,-€ na hodinu veľa. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Brezániovej :  -20,-€ dospelí a 10,-€ deti na hod.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanc  (p.Štefina, Ing.Brezániová)

                        „ proti“          -     6 poslanci            

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Mončeková, Ing. Karasová)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o smernici na prenájom telocvične  a ihriska, ako bola predložená  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing. Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 11./    Prerokovanie podanej petície – obchod Horenická Hôrka

 

Starosta obce uviedol, že uvedeným problémom sa zaoberalo aj Valné zhromaždenie Ledrovu. Informoval, že obchod je za minulé roky stratový a nie je tam započítaná el. energia, ktorú platí OcÚ. Taktiež vznikol problém aj s ekasou. Preto navrhujeme alternatívne ponúknuť obchod do bezplatného užívania aj s vnútorným zariadením obchodu - bezplatný prenájom priestoru. Vrátane zariadenia na prevádzku potravín.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o bezplatnom prenájme obchodu v Horeniciach   a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Návrh a schválenie nahrávania a vysielania OZ televíziou TV Považie

 

Starosta obce – uviedol, že tento bod rokovania vyplynul z minulého OZ. Informoval, že paušálna ponuka za vysielanie by bola cca 300,- až 400,-€. Vyslovil názor, že momentálne je to zbytočné, pretože to môžeme riešiť aj cez internet a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – je za vysielanie v TV Považí. Starší ľudia si to želajú, cena je smiešna, môžeme si znížiť odmeny.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že jej chýba materiál – ponuka od TV Považie. Vyjadrila sa, že OZ nemusí zasadať každý mesiac, stačí raz za 3 mesiace, a v tom prípade by bola cena 1200,-€ za rok. Je za to, aby to ľudia videli.

 

p. Chudada – vyjadril sa, že mu volal známy zo Žiliny a povedal mu: „máte to super, bavíme sa na tom“. Nie je za to, aby sa ľudia dívali na hádky, radšej investujme do ihrísk pre deti, alebo do obchodu v Horeniciach. 

 

Ing. Karasová – je za to , aby zasadnutia OZ boli vysielané v TV Považie, aj cez internet. Ľudia budú mať bližšie informácie, a financie sa môžu nájsť znížením poslaneckých platov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o vysielaní OZ v TV Považie  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Karasová, Ing.Brezániová, p.Štefina)   

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Mončeková)

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 13./    Informácia o schválených, realizovaných a pripravovaných projektoch

 

Starosta obce informoval o získaných dotáciách. Je to obrovské množstvo práce.

 • Kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska – 652 tis.€ spolu s technickým vybavením pre lekárov, projekt ktorý nás čaká na jeseň. Spoluúčasť je cca 130 tis.€
 • Rekonštrukcia MŠ – 760 tis.€ - musíme 5 rokov monitorovať
 • Rekonštrukcia zberného dvora – 560 tis.€
 • Kamerový systém – 5 tis.€
 • Futbalová tribúna – 35 tis.€
 • Rozšírenie kapacít MŠ – 362 tis.€ - súťaž beží (prebieha kontrola projektu)
 • Centrum integrovanej starostlivosti – 560 tis.€
 • Denný stacionár – materiály sú tu k nahliadnutiu
 • Kompostéry – 2x nám ich dodávateľ nedodal
 • Rekonštrukcia parku – 27 tis.€
 • výmena okien v budove ZŠ
 • detské ihrisko – 15 tis.€
 • parčík – 8 tis.€
 • dotácia na úpravu a údržbu parku (projekt s nezamestnanými) – 6 tis.€
 • Máme podané projekty : - rekonštrukciu strechy OcÚ – 175 tis.€
 • rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Horenice
 • rekonštrukcia  zasadačky  has.zbrojnice v LR

 

Spolu je to 2.594 tis.€ z fondov EÚ a 427 tis.€ z iných zdrojov. Za všetkým je obrovské množstvo práce a poďakoval všetkým zamestnancom. 

 

Informáciu o projektoch  berie OZ na vedomie.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila veľkú česť všetkým, ktorí pripravujú projekty. K materiálom na OZ sa vyjadrila, že nemusí mať celý šanón, stačí jej záverečné zhrnutie, keď bude chcieť viac príde na OcÚ. Mnové veci sú aj na nosičoch a poslanci majú aktívne emailové adresy, takže by to bolo aj rýchlejšie. 

 

K bodu 14./    Stanovisko k skládke Podstránie

 

Starosta obce informoval o stanovisku spol. Megawaste Pov.Bystrica k skládke odpadov Podstránie, ktoré poslanci obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – vyslovila sa, že je rada, že po ohlasoch z minulého OZ, okamžite skládka vyzerá tak, ako má skládka vyzerať.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

K bodu 15./    Príspevky občanov

 

p.Šlesar – použil citát poslancov „ budem pracovať pre dobro obce“ a spýtal sa, aké dobro vyplýva z postoja niektorých poslancov, napríklad, že sa niečo bude natáčať.  Pozrite sa koľko je tu prázdnych miest, „oni chcú , tak nech sa zdvihnú  a prídu počúvať“. Každý chce, ale nikoho nezaujíma akým spôsobom.

 

p.Hanák – navrhol vysielať OZ cez miestny rozhlas.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že veľa ľudí pracuje na zmeny, a môžu si to pozrieť v zázname. Sledovanosť jej vysielania je v priemere  750 ľudí.

 

Príspevky občanov berie OZ na vedomie.

 

K bodu 16./    Rôzne

 

Starosta obce informoval o súdnych sporoch, ktoré obec rieši.

Prvý spor  je budova na námestí. Súdny spor sme vyhrali, ale je problém s odstránením stavby, odvolali sme sa na Krajský súd. Nájomná zmluva bola uzatvorená v roku 2003 na dobu určitú do roku 2013, napriek tomu sme nedospeli k dohode.

 

p. Štefina – nájomná zmluva je jedna vec. Z tvojej strany k dohode nedošlo, dali sme viacero návrhov. Navrhli sme priestory s tým, že vyplatíme všetky dlžoby a poslanci to zmietli zo stola. Ty si diktoval podmienky, a stále hovoríš iba ako to nejde.

 

Starosta obce – stále ste požadovali niečo do majetku, my sme ponúkali nájom. Stretnime sa a nájdime rozumné riešenie. Je šesť rokov odkedy skončila nájomná zmluva, môžeme mať rôzne názory, ale nenadávajme si a neurážajme sa.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že problém sa riešil aj pred dvoma rokmi, skúsme oveľa viac, nie diskutovať, ale vyriešiť to. Ako to bude ďalej pokračovať?

 

Starosta obce -  súdny spor pokračuje na Krajskom súde, navrhovali sme priestory do nájmu, protistrana chcela niečo do majetku. Ak sme mali dohodu o nájme, prečo by sme dávali niečo do majetku. Návrhy musia prísť aj od p. Štefinovej. Ponúkali sme aj priestory zo zadu v dome služieb, zmluva je jednoznačne napísaná.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta obce informoval o súdnom spore o pozemky pod školou. Bývalý pán poslanec poskupoval pozemky pod druhou budovou ZŠ a teraz požaduje 48,-€/m2, čo je strašne veľa. K dohode nedošlo takže to skončí na súde.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce informoval o pozemkoch v Súhradke. Jedná sa o stojisko pod kontajnermi a chodník k paneláku. Uviedol, že p. Jaroslav Burian, nadobudol pozemky v dedičskom konaní. Navrhli sme mu odkúpenie, s čím nesúhlasil, navrhol výmenu časti pod cestou a pod kontajnermi za adekvátnu časť pozemku. Ponúkali sme aj iné pozemky, ale nesúhlasil. Takže otázka je, či dôjde k výmene pozemkov.

 

p. Štefina – predtým sme nevedeli, že to nie sú naše pozemky? Prečo sa to neriešilo? 

Ing. Kopačková – riešili sme to s p. Dankou Potočnou, ale oni v rámci rodiny si to poriešili takto. Pán Burian súhlasí so zámenou. 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť p. Kataríny Mikulášovejna nechtové štúdio. Vysvetlil, že ide o prenájom priestorov v zdrav.stredisku uvoľnených po p.Teplickom – solárne štúdio o výmere cca 19 m2. Prečítal uznesenie  a dal o návrhu hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce informoval, že sa konalo výberové konanie na riaditeľky MŠ a ZŠ a vymenoval „staro-nové“  riaditeľky MŠ a ZŠ. 

Ďalej informoval, že sa uskutočnili majstrovstvá sveta v karate za účasti 46 krajín a naši športovci dosiahli veľké úspechy. Poďakoval p. Danišovi a všetkým oceneným. Je to veľký úspech pre Slovensko  a našu obec, že máme takýto klub. Pogratuloval p. Danišovi a celému kolektívu.

Ďalej starosta obce upozornil:

 •  na zmenu otváracích hodín zberného dvora počas letných mesiacov
 • na  zatvorený OcÚ od 08.-12.07.2019 pre čerpanie dovolenky.

Informoval o žiadosti p. riaditeľky MŠ na navýšenie rozpočtu o 6 tis.€ na odôvodnené výdavky.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či zamestnanci OcÚ sú tu ako súkromné osoby, alebo ste v práci?

Odpovedal Bc. Hollan – sme v práci.

 

p. Janovec – spýtal sa, ako sa bude postupovať na cintoríne v LR – budova, stromy, ..

Odpovedal starosta obce – chystáme sa ozerať ešte jednu lipu, je suchá, dom smútku má vymenenú dlažbu, opravenú strechu, na budúci rok plánujeme opravu fasády, a v danom roku podľa finančných možností.

 

K bodu 17./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, upozornil, že ak bude nutné, zvolá ešte jedno zasadnutie ohľadne kúpy auta na vývoz TKO  a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p.Štefan  Ďurko 

p. Daniela Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:164
TÝŽDEŇ:2172
CELKOM:1833172

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.