Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenia zo zasadnutia OZ

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 27/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo

                                                           Bc. Juraj Mašlaň

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 28/2022-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

2. bod programu – Príspevky občanov

Uznesenie č. 29/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

hodnotiacu správu JDS Horenická Hôrka, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

3. bod  programu - Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ, konaných 29.9.2022, 8.11.2022

Uznesenie č. 30/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 29.9.2022 a 08.11.2022.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

4. bod program – Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2022 a návrh rozpočtového opatrenia č.2, uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu 

Uznesenie č. 31/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

  1. Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2022, tak ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.
  2. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2022, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 32/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu na rok 2022.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

5. bod programu – Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2023

Uznesenie č. 33/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023, v zmysle platného VZN. č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne, vo výške navrhnutej finančnou komisiou obecného zastupiteľstva, na základe doručených žiadostí nasledovne:

1. JDS Horenická Hôrka vo výške 900,- EUR.

2. Style Karate Lednické Rovne vo výške 6 500,- Eur

3. Slovenský rybársky zväz vo výške 1 100,- EUR

4. OZ Fitklub Lednické Rovne vo výške 720,- EUR

5. ŠK LR CRYSTAL s.r.o. vo výške 40 000,- EUR.

6. Rímskokatolícka cirkev farnosť LR vo výške 6 000,-EUR

7. Klub dôchodcov a Základná organizácia SZZP vo výške 1 244,- EUR.

8. Box klub Lednické Rovne vo výške 1 000,- EUR.

Finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2023.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

6.bod programu – Návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2023,2024 a 2025

Uznesenie č. 34/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2023, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 35/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2024 a 2025, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 36/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2023, 2024 a 2025.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

7. bod programu - Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025

Uznesenie č. 37/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky  2021, 2022 a 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

8. bod programu - Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

Uznesenie č. 38/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Návrh poslanca Mgr. Kozáka doplniť čl. 15 VZN.č1/2023, pričom pôvodný bod 3 sa označí ako bod 3 a) a doplní sa bod 3 b), ktorý znie: „Obec poplatok za drobný stavebný odpad odpustí, vždy jedenkrát ročne, jednej domácnosti do množstva 1 tony tohto odpadu, ktorý poplatník privezie na zberný dvor a predloží právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu.“

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 39/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu návrhu čl. 15 a prílohy č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bola zmena predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 40/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

9. bod programu - Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne

Uznesenie č. 41/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu návrhu čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne, ktorou na znižuje výška príspevku na mzdy a prevádzku MŠ Súhradka 204, Lednické Rovne na 362 745 €.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č.42/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

10. bod programu - Návrh VZN č. 3/2023 o podmienkach prideľovania a nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na území obce Lednické Rovne

Uznesenie č. 43/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o podmienkach prideľovania a nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

11. bod programu - Návrh VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne

Uznesenie č. 44/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu návrhu čl. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne, ktorou na znižuje výška poplatkov nasledovne: stavby na bývanie 10€, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 5€, priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 25€ a ostatné stavby 15€.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 45/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

12. bod programu - Návrh členov komisií

Uznesenie č. 46/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov finančnej komisie:

Bc. Jozef Hollan

            Ing. Miroslava Pavúčková

            Ing. Iveta Karasová

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

1

Mgr.art. Ivan Turza

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 47/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov komisia sociálno-zdravotnej: 

Adela Vráblová          

            Helena Fajtová

            Mária Šlesarová         

            Anna Rodová

            Anna Prekopová

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

1

Mgr.art. Ivan Turza

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 48/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného  poriadku:

Tomáš Pokorný

            Marián Kamenický

            Štefan Ďurko                         

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

1

Mgr.art. Ivan Turza

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 49/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:

Tomáš Pokorný

            Milan Chudada

            Ing. Ľuboš Kamenický PhD

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 50/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež:

Ing.  Iveta Karasová

            Mgr. Martin Mišík

            Mgr. Marica Chaloupková

            Mgr. Mária Gorelková

            Bc.   Juraj Mašlaň 

            Mgr. Michal Kozák

            Viktória Marry

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 51/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov bytovej komisie:

Ing. Gabriela Brezániová

            Mgr. art. Ivan Turza 

            Mariana Korbelová

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 52/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov komisie pre občianske záležitosti:

Anna Rodová

            Ing. Gabriela Brezániová    

            Mgr. Alena Belejová

          Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 53/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

členov komisie na ochranu verejného záujmu:

Mgr. Michal Kozák

            Milan Chudada 

            Vladimír Janovec

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

13. bod programu – Delegovanie poslancov OZ do Rady ZŠ a Rady MŠ

Uznesenie č. 54/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zloženie členov rady Materskej školy Lednické Rovne za Obec Lednické Rovne:

p. Dana Mončeková

Ing. Stanislav Backo

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 55/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zloženie členov rady Základnej školy Lednické Rovne za Obec Lednické Rovne:

Ing. Gabriela Brezániová        

Ing. Stanislav Backo

Bc. Juraj Mašlaň

Milan Chudada

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

14. bod programu - Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku – Aliis PU, s.r.o.

Uznesenie č. 56/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a neziskovou organizáciou Aliss PU, n.o., so sídlom Osloboditeľov 681/8, 914 41 Nemšová, IČO: 50 437 879, ktorej predmetom je poskytnutie príspevku na prevádzku vo výške 900 ,- EUR.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

15. bod programu – Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Uznesenie č. 57/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 58/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2023.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

16. bod programu – Návrh zmluvy na vývoz TKO

Uznesenie č. 59/2022-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2023 medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ so zmenou v čl. V. Zmluvy, tak ako bola zmena predložená na zasadnutí OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

17. bod programu – Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

Uznesenie č. 60/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2023 medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

18. bod programu – Žiadosť o predaj stavby – Medné

Uznesenie č. 61/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Stanislava Backa, aby bola požiarna zbrojnica odpredaná za sumu 12.825€.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 62/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

stavba so súp. č. 208, postavená na pozemku - parcela reg. KN C parc. č. 1/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Roman Baška a manželka Monika Bašková obaja s trvalým pobytom: Medňanská 192/18B, 020 61 Lednické Rovne – Medné, za kúpnu cenu vo výške 12.825€ Eur, pričom peniaze získané predajom budú účelovo viazané na rekonštrukciu KD v Mednom. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o prebytočný majetok obce, ktorý je pre obec a jeho organizácie nepoužiteľný a obec ho nepotrebuje na výkon svojich funkcií. Žiadatelia sú vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov ako aj pozemku  reg. KN E parc. č. 6, k.ú. Medné a väčšinovým vlastníkom pozemku reg. KN E parc. č. 5, k.ú. Medné, na ktorých je predmetná stavba postavená.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

19 . bod programu – Žiadosť o zámenu pozemku

Uznesenie č. 63/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prevodu (zámeny) – nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to prevod:

pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/7 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 25.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Štafan Ďurko, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne;

z  á m e n o u  za pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku Štafana Ďurka, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/9 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/5, zapísaný na liste vlastníctva č. 675, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 25.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámena sa schvaľuje bez finančného dorovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané parcely budú mať rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov medzi obcou a žiadateľom. K uvedenému pozemku vo vlastníctve žiadateľa má obec zriadené vecné predkupné právo zapísané pod č. V 1523/15 a tiež zmluvou zakotvené obmedzenie žiadateľa predať uvedený pozemok len so súhlasom obce, čo žiadateľa ako vlastníka pozemku značne obmedzuje pri dispozícií s pozemkom. Obec a žiadateľ majú uzatvorenú aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorá je potrebná na výstavbu chodníka. Zámenou pozemkov dôjde k doriešeniu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov medzi obcou a žiadateľom, pričom obec nadobudne pozemok potrebný na výstavbu chodníka a žiadateľ bude môcť voľne disponovať s pozemkom v jeho vlastníctve, nakoľko obec a žiadateľ sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o zrušení predkupného práva a dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve súčasne s uzatvorením zámennej zmluvy.

Poplatok za návrh na vklad bude znášať žiadateľ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

20 .bod programu – Prerokovanie žiadostí PK RALITY, s.r.o.

Uznesenie č. 64/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 3.6.2020 medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462 ako predávajúcim a spoločnosťou PK RALITY, s.r.o., Ferka Urbánka 799, 020 01 Púchov, IČO: 51 030 870 ako kupujúcim, predmetom ktorého bude predĺženie lehoty výstavby bytového domu, pričom potreba predĺženia tejto lehoty je spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 a tiež súdnymi konaniami, ktoré nemohli zmluvné strany v čase vyhlásenia VOS a podpisu zmluvy predvídať. Pôvodné znenie čl. IV. bod 4 Kúpnej zmluvy sa nahradí nasledovným znením: „V prípade neuskutočnenia výstavby bytového domu do 3.12.2024, kupujúci sa zaväzuje, že uvedený pozemok odpredá predávajúcemu za cenu, za ktorú mu bol uvedený pozemok odpredaný.“

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

21 .bod programu – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Uznesenie č. 65/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre nájomcu ARCHSTYL, s.r.o., Pažite 423/1, 907 01 Myjava, IČO: 45 665 851 na kancelárske účely súvisiace s predmetom činnosti nájomcu. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

22. bod programu - Návrh nájmu pozemku – Café d´Art

Uznesenie č. 66/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

ukončenie nájmu časti pozemku parc. reg. KNC, č. 420/1, k.ú. Lednické Rovne, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne uznesením č. 312/2021-2 dňa 18.2.2021, uzavretého Nájomnou zmluvou zo dňa 26.3.2020 medzi prenajímateľom obcou Lednické Rovne a nájomcom Valériou Čillingovou - VALERI so sídlom Dulov 242, 018 52 Pruské, IČO: 34 532 561. Nájomný vzťah bude ukončený dohodou v zmysle Čl. V. ods. 2, písm. b) Nájomnej zmluvy ku dňu 31.12.2022.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 67/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Café d´Art, IČO: 50 961 667 so sídlom Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava, za nájomné vo výške 30,80 -Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služby „Predajňa zmrzliny“, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 23.11.2022

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

23 .bod programu – Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Rapán

Uznesenie č. 68/2022-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcimi predávajúcimi sú p. Štefán Rapán a p. Michaela Dulanská obaja bytom , Horenická 107/7, 020 61 Lednické Rovne – Horenická Hôrka a budúcim kupujúcim je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k:

  1. nehnuteľnosti - ktorá vznikne odčlenením z nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Horenice, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 222, a to: parcela reg. KN C, parc. č. 43, druh pozemku: záhrada o výmere 738 m2 a z nehnuteľnosti parcela reg. KN C, parc. č. 44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 557 m2,
  2. Ceste (ako stavebnému telesu) – ktorá bude postavená na nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) a na pozemku parc. reg. KN C č. 23/2 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 240m2, evidovanom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre Okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice na LV č. 560, v zmysle a rozsahu vyznačenom v projekte rozšírenia miestnej komunikácie ul. Horenická o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku,

 

za kúpnu cenu 9.543,65 EUR

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 12.12.2022                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:132
TÝŽDEŇ:132
CELKOM:1816407

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.