Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 29 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 14.12.2017 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne.

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, p.Milan Chudada

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 28/2017 zo zasadnutia OZ dňa 23.11.2017.
 2. Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu obce za 1 – 9/ 2017.
 3. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky2019 a 2020, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
 4. Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2018, 2019 a 2020.
 5. Návrh riešenia bytového domu Sokolská 71.
 6. Vyúčtovanie hospodárenia spoločnosti Prima LR s.r.o. za rok 2017 tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 7. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Ledrov, spol. s r.o. zo strany Mgr. Martina Mišíka.
 8. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Prima LR s.r.o. zo strany Mgr. Martina Mišíka.
 9. Informácia o súdnom konaní – Emília Barková – EMIBAR.
 10. Informáciu starostu obce Lednické Rovne o získaní financií pre miestnu akčnú skupinu Naše Považie.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ s jednou zmenou, a to prerokovať bod č. 21./ ako bod bod 3./
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 1 – 9 / 2017, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
 4. Štvrtú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 5. Rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2018 vrátane programov  a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ
 6. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické   Rovne na roky 2018, 2019 a 2020, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
 7. VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Lednické Rovne so zmenou v § 2 ods.2./ - doplnenie miesta na vyvesovanie volebných plagátov.
 8. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 9. VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce Lednické Rovne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne na I. polrok 2018, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
 11. Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúcich sa na prízemí stavby – budovy so súp. č. 369 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 12. Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1149 m2, nachádzajúcich sa v stavbe – Dom služieb so súp. č. 1 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 13. Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom stavby so súp. č. 191 – zdravotné stredisko tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 14. Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2018 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 15. Nájomnú zmluvu so spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, v znení tak, ako predložená na rokovanie OZ.
 16. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve medzi Obcou Lednické Rovne a Občianske združenie Fitklub Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 17. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve medzi spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. a spoločnosťou BARTOŠEK s. r. o. tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
 18. Členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ IBV 2“, a to v zložení Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, p.Milan Cinko, Ing. Gabriela Brezániová a členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „HÁJ RV 2“, a to v zložení Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Milan Cinko, Ing. Gabriela Brezániová.
 19. V zmysle ust. § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení odmenu hlavnému kontrolórovi obce Lednické Rovne za mesiac november 2017, a to vo výške 420,- EUR.
 20. Odmenu zástupcovi starostu vo výške 420,-.

 

 

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej na mimosúdne vyrovnanie, s tým aby si ani

    jedna strana  neuplatňovala nárok na finančné vyrovnanie, každá  strana si zaplatí svoje

    náklady na právne zastupovanie a p. Barková má nárok na hnuteľné veci z majetku

    Emibaru.    

2.   Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej doplniť vo VZN č.4/2017 v §2, že 

      kandidujúcim subjektom bude pridelená rovnako veľká plocha na vylepovanie volebných

      plagátov.

3.   Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej, že na ostatných miestach verejného

      priestranstva je zakázané umiestňovať volebné plagáty   

4.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, vypustiť preambulu v zmluve na prenájom  

      nebytových priestorov, obec – Ledrov, s.r.o. budova č.s. 369

5.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, vypustiť preambulu v zmluve na prenájom  

      nebytových  priestorov, obec – Ledrov, s.r.o., budova Domu služieb

6.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, vypustiť preambulu v zmluve o prenájom 

      nebytových priestorov, obec – Ledrov, s.r.o. budova Zdravotného strediska

7.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, v čl. III. bod 4./ v Zmluve o vývoze komunálneho

      odpadu pre rok 2018 - kalkulačný prepočet na mesačný vývoz  znížiť cenu za vývoz 110

      litrovej nádoby na sumu 0,70 €/nádoba  a 1100 litrovej nádoby na sumu 3,50 €/nádoba.

8.   Neschvaľuje návrh poslanca p. Milana Cinku v Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s OZ

      Fitklub Lednické Rovne pre rok 2017  znížiť cenu za prenájom  úžitkovej plochy na sumu

      3,- €/m2

9.   Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej v Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s OZ

      Fitklub Lednické Rovne v čl. III. bod 1./ vypustiť „a ďalšie roky“   

10. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, v Dodatku zmluvy s p. Bartoškom  uviesť:

      „ zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú“

11. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, vykonávať funkciu konateľa spoločností Ledrov a  

      Prima

12. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, znížiť plat starostu obce o 40%.

 

F.  Ukladá                                                                                                  

 

                                                                                                          Marian Horečný

                                                                                                                   starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:131
TÝŽDEŇ:131
CELKOM:1816406

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.