Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

                                                                                                           

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č.  2 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného

dňa 13.12.2018 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing.Marti Mišík, p. Štefan Ďurko

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 38/2018 zo dňa 07.11.2018 a uznesenia OZ č. 1/2018 zo zasadnutia OZ dňa 29.11.2018.
 2. Správu hlavného kontrolóra obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Lednické Rovne a k úprave rozpočtu.
 3. Správu hlavného kontrolóra obce a FML komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne.
 4. Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 20.09.2018.
 5. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.
 3. Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2018 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
 4. Šiestu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 5. Rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2019, 2020 a 2021, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s navrhnutými  zmenami – zníženie príjmu z podielových daní a zníženie dotácie na MŠ.
 6. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické  Rovne na roky 2019, 2020 a 2021, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s navrhnutými zmenami – zníženie príjmu z podielových daní a zníženie dotácie na MŠ.
 7. VZN č. 4/2018 obce Lednické Rovne o organizácii miestneho referenda na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 8. Zvýšenie poplatku za odpad na sumu 25,20 € na osobu a rok, s prepočtom na  kalendárny mesiac a osobu a kalendárny deň a osobu.  
 9. Zvýšenie poplatku pre právnické osoby čl. 4  v bode e) a f) na sumu 2,75 € na m2
 10. Vypustiť v čl. 8 v bode 7./ písm. f) vo VZN č. 1/2019
 11. VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené   na rokovanie OZ  s navrhnutými zmenami.
 12. VZN obce Lednické Rovne č. 2/2019 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené  na rokovanie OZ, aj so zmenami navrhnutými na dnešnom rokovaní
 13. Návrh Ing.Brezániovej doplniť plán kontrolnej činnosti na prvý polrok o ďalší bod - vyčísliť kultúrne akcie, ktoré sa konali v roku 2018.
 14. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s doplnením bodu.
 15. Zmluvu o prevode vlastníctva bytu a pozemkov medzi Obcou Lednické Rovne a Ing. Antonom Martinkom, bytom Pod Zábrehom 1568/29, 020 01 Púchov, ktorej predmetom je odpredaj bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode č. 1 na ulici Sokolská, Lednické Rovne, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1857, umiestnený na prízemí bytového domu so súpisným číslom 71, postavenom na pozemku C KN s parc. č. 325/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 9496/44012 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a jeho príslušenstve, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 9496/44012 na pozemku s parc. C KN č. 322, druh pozemku: Záhrady, vo výmere: 610 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 9496/44012 na pozemku s parc. C KN č. 325/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 560 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 9496/44012 na pozemku s parc. C KN č. 326/1, druh pozemku: Záhrady, vo výmere: 525 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže.
 16. Zmluvu o prevode vlastníctva bytu a pozemkov medzi Obcou Lednické Rovne a Ondrejom Remšíkom, bytom Dulov 166, 018 52 Dulov, ktorej predmetom je odpredaj bytu č. 3 nachádzajúcom sa vo vchode č. 1 na ulici Sokolská, Lednické Rovne, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1857, umiestnenom na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 71, postavenom na pozemku C KN s parc. č. 325/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 9755/44012 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a jeho príslušenstve, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  7726/44012 na pozemku s parc. C KN č. 322, druh pozemku: Záhrady, vo výmere: 610 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 9755/44012 na pozemku s parc. C KN č. 325/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 560 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 7726/44012 na pozemku s parc. C KN č. 326/1, druh pozemku: Záhrady, vo výmere: 525 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže.
 17. Zmluvu o prevode vlastníctva bytu a pozemkov medzi Obcou Lednické Rovne a Ondrejom Remšíkom, bytom Dulov 166, 018 52 Dulov, ktorej predmetom je odpredaj bytu č. 5 nachádzajúcom sa vo vchode č. 1 na ulici Sokolská, Lednické Rovne, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1857, umiestnenom na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 71, postavenom na pozemku C KN s parc. č. 325/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 10567/44012 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a jeho príslušenstve, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 10567/44012 na pozemku s parc. C KN č. 322, druh pozemku: Záhrady, vo výmere: 610 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 10567/44012 na pozemku s parc. C KN č. 325/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 560 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 10567/44012 na pozemku s parc. C KN č. 326/1, druh pozemku: Záhrady, vo výmere: 525 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže.
 18. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „IBV Háj – 7. kolo“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 19. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „IBV Háj – 8. kolo“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 20. Komisiu na otváranie obálok VOS na predaj pozemkov v časti Háj a na otváranie obálok VOS na predaj motorového vozidla PRAGA V3S   v zložení: Mgr. Mišík, Mgr.Balážová, Ing.Brezániová, p.Štefina a p.Chudada.
 21. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj motorového vozidla PRAGA V3S vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „PRAGA V3S – 2.kolo“, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 22. Doplniť  členku do komisie pre kultúru, šport a školstvo Mgr. Ľubu Potočnú

23.  Doplniť členku do komisie pre kultúru, šport a školstvo Bc.Jarmilu Provazníkovú

 

24.  Zloženie Finančnej komisie v nasledovnom znení:

Predseda:  Mgr. Martin Mišík

Tajomník: Mgr. Mária Balážová

Členovia:  Jozef Hollan

                                         Milan Chudada 

                                        Magdaléna Markovičová

25.  Zloženie Sociálno-zdravotnej komisie v nasledovnom znení:

Predseda:  Dana Mončeková

Tajomník: Anna Rodová

Členovia:  Adela Vráblová   

                                          Mária Zemanová 

                                         Helena Fajtová

                                         Mária Šlesarová   

                                         Peter Greguška

                                         PhDr. Tatiana Štraussová
                                         Ján Daniš, Dis. 

26.  Zloženie Komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku v nasledovnom znení:    Predseda:  Tomáš Pokorný

Tajomník: Mgr. Ľubor Chutko

Členovia:  Vladimír Janovec

                                          Peter Štefina

                                          Marián Kamenický

27.  Zloženie Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia v nasledovnom znení:             

Predseda:  Milan Chudada

Tajomník: Ing. Margita Kopačková                  

Členovia:  Mgr. Martin Mišík

                                         Bc. Jana Kürtiová

                                        Mgr. Art. Ivan Turza  

28. Zloženie Komisie pre školstvo, kultúru a šport v nasledovnom znení :

Predseda:  Ing. Stanislav Backo

Tajomník: Mgr. Eva Kucejová

Členovia:  Milan Cinko

                                         Tomáš Pokorný

                                         Ján Daniš, Dis.

                                         Ing. Iveta Karasová

                                         Mgr. Martin Mišík

                                         Mgr. Marica Chaloupková

                                         Mgr. Mária Gorelková

                                         Mgr. Ľuba Potočná

                                         Bc. Jarmila Provazníková           

 29.   Zloženie Bytovej komisie v nasledovnom znení:

Predseda:  Štefan Ďurko

Tajomník: Katarína Dejová

Členovia:  Ing. Gabriela Brezániová        

                                         Peter Štefina

                                         Mariana Korbelová  

30. Zloženie Komisie pre občianske záležitosti v nasledovnom znení:

Predseda:  Mgr. Martin Mišík 

Tajomník: Anna Rodová

Členovia:  PhDr. Tatiana Štraussová

                                         Peter Štefina                 

31. Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu v nasledovnom znení:

Predseda:  Mgr. Martin Mišík

Tajomník: Štefan Ďurko

Členovia:  Tomáš Pokorný

                                          Milan Chudada 

                                          Vladimír Janovec.

32.    Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o.,  

         ktorej predmetom je nájom stavby so súp. č. 191 – Zdravotné stredisko tak, ako bola

         predložená na rokovanie OZ.

33.    Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou

         Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej

         výmere 90 m2, nachádzajúcich sa na prízemí stavby – budovy so súp. č. 369 tak, ako

         bola predložená na rokovanie OZ.

34.    Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou    

         Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej  

         výmere 1149 m2, nachádzajúcich sa v stavbe – Dom služieb so súp. č. 1 tak, ako bola

         predložená na rokovanie OZ.

35.   Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2019 medzi Obcou Lednické Rovne

        a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov

        zhromaždených pôvodcom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ

36.   Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2019 medzi Obcou Lednické Rovne

        a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov

        zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch tak, ako bola predložená na

        rokovanie OZ.

37.   Program odpadového hospodárstva obce Lednické Rovne na roky 2016-2020.

38.   Doplatok dotácie v prospech spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., na prevádzku kúpaliska

        v Lednických Rovniach v celkovej sume 5.184,87 EUR v zmysle predloženého

        zúčtovania.

39.   Žiadosť spoločnosti AGROFARMA, spol. s r.o. zo dňa 27.11.2018, vo veci  zvolania

        zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, podľa § 5 ods. 3 zákona.

 

E. Neschvaľuje

 

 1.  Návrh poslanca p.Janovca presunúť sumu 6 tis.€ z položky farský úrad a kultúrne pamiatky na opravu schodov domu služieb.
 2. Návrh poslankyne Ing.Brezániovej vypustiť z komisie pre kultúru, šport a školstvo Mgr.Mišíka
 3. Návrh poslankyne Ing.Brezániovej, aby členkou komisie pre kultúru, šport a školstvo sa stala Ing.Brezániová
 4. Návrh poslankyne Ing.Gabriela Brezániovej, aby členom komisie pre kultúru, šport a školstvo sa stal p.Peter Štefina
 5. Návrh poslanca Ing.Backa vypustiť z komisie pre kultúru, šport a školstvo Mgr. Maricu Chaloupkovú

 

 

F.  Ukladá

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:227
TÝŽDEŇ:2694
CELKOM:1782496

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.