Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 11.12.2020  o 16,30 hod.

 v telocvični pri Zdravotnom stredisku v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.09.2020

  3./ Správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie  I. polroka

       2020 (1.6.2020) a správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za

       obdobie  1. – 8. 2020.

  4./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2020 a návrh rozpočtového opatrenia č.2,  

       správa kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave  

       rozpočtu 

  5./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2021

  6./Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023, správa kontrolóra obce a uznesenie FML 

       komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023

  7./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

  8./ Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  9./ Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na

       dieťa  materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické

       Rovne

10./ Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným

       stavebným  odpadom na území obce Lednické Rovne

11./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

12./ VOS – prenájom pozemku v časti Háj

13./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

14./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

15./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

16./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

17./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

18./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

19./ Návrh zmluvy – Vivien s.r.o.

20./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mališovci

21./ Prejednanie výstavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci Lednické

       Rovne

22./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Rácovci, Bednárovci

23./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Cíbik

24./ Cyklotrasa – pozemky Yura corporation

25./ Žiadosť na kúpu pozemku p.Štefinová

26/  Rôzne

27./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Tomáš Pokorný a p. Ján Daniš, DiS.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p. Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce vysvetlil dôvod preloženia zasadnutia OZ a uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        10.09.2020

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, uviedol, že spracovaný materiál ku kontrole uznesení poslanci obdržali s vyhodnotením jednotlivých uznesení písomne.

Kontrolu uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za  

                        obdobie  I. polroka 2020 (1.6.2020) a správa z kontroly stavu, vývoja,

                        plnenia a čerpania  rozpočtu obce za  obdobie  1. – 8. 2020.

 

Ing. Daško – uviedol, že z dôvodu pandémie boli niektoré zasadnutia OZ zrušené, a preto  predkladá správu z kontroly čerpania rozpočtu aj za obdobie 01-06/2020 a 01-09/2020 na dnešnom zasadnutí. Správy obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie v písomnej forme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu  a dal hlasovať o správe z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie 01-06/2020 a 01-09/2020.

Uvedenú správu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 4./      Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2020 a návrh

                        rozpočtového opatrenia č.2,   správa kontrolóra obce a uznesenie FML

komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave  rozpočtu 

 

Starosta obce – uviedol, že k uvedenému bodu budeme schvaľovať viacej uznesení, lebo so sebou súvisia, materiál poslanci obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu.   

Ing. Brezániová – telefonicky rozobrala čerpanie rozpočtu s p. Balážovou, a uviedla, že rozpočet nepodporí.

Ing. Daško – dôvodová správa bola predložená s materiálmi , svoje stanovisko predložil aj k návrhu rozpočtu aj k programovému rozpočtu. Navrhovaný rozpočet spĺňa všetky náležitosti a preto odporúča OZ schváliť a k navrhovanému programovému rozpočtu navrhuje zobrať na  vedomie.

Starosta obce – prečítal stanovisko FML komisie , ktorá taktiež odporúča uvedený návrh schváliť.

Ing. Brezániová – uviedla, že kolegyňa Karasová ešte v apríli požadovala ekonomický prehľad na dopad COVID-u, vytkla by, že sa komisia týmto nezaoberala.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal hlasovať o uzneseniach v tomto bode.

 

OZ berie na vedomie stanoviská hlavného kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu na rok 2020.

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu 01-09/2020 a druhú zmenu rozpočtu v roku 2020:

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2021

 

Starosta obce - uviedol, že vzhľadom na výpadok príjmov obce, komisia doporučila znížiť dotácie o 10%  a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – je za to, aby sa dotácie ponechali v takej výške, ako organizácie požadujú, a navrhuje, aby dotácie na Farský úrad boli ešte navýšené o 1.000,-€.  

 

Starosta obce – uviedol, že sa bavíme o rozpočte na budúci rok, ktorý bude veľmi ťažký vzhľadom na rozbehnuté investičné akcie, ktoré splácame. Treba všetky veci nastaviť reálne.

 

Mgr. Mišík – ako predseda finančnej komisie chce ozrejmiť, prečo navrhli 10% úpravu dotácií. Už teraz je zrejmé, že nás čaká odhadovaný výpadok príjmov  a na druhej strane nás čaká splácanie investičných akcií, ako MŠ, Denný stacionár, ktorý budeme musieť spolufinancovať a dostali sme neoficiálnu informáciu, že nám bola schválená dotácia na park, a to sú dôvody, prečo sme navrhli 10% úpravu dotácií. 

 

Ing.Brezániová – áno treba robiť úspory, ale tam kde sú možné, napr. znížiť výplaty. Pán kontrolór uviedol, že rozpočet je vyrovnaný, takže ona je za to, aby sme dotácie dali.

 

Ing. Karasová – je tiež zato, aby sa dotácie ponechali, dokonca  na farnosť, aby  sa dotácia  zvýšila. S úsporou by súhlasila, keby boli úspory aj z iných položiek.

 

Starosta obce – konzultovali sme to aj so žiadateľmi o dotácie, a nikto z nich nemal problém, sú si vedomí ťažkej situácie.

 

p. Štefina – spýtal sa, či na komisii padol aspoň jeden návrh o znížení platov, alebo odmien poslancom o 20-30% ? Ak uberať tak všetkým.

 

Ing. Brezániová – navrhla:  „OZ obce Led.Rovne schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  na rok 2021  pre Rímskokatolícku cirkev, Farský úrad Lednické Rovne v sume 7 tis.€“.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)      

                        „ proti“          -    5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (p.Mončeková,Mgr.Mišík)

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o schválení dotácií znížených o 10% a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    7 poslancov                      

                        „ proti“          -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023, správa kontrolóra obce a 

                        uznesenie FML  komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023

 

Starosta obce – uviedol na rokovanie tento bod programu a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – upozornila poslancov, že v návrhu rozpočtu máme dotáciu 1.590,-€ na  knihu „Púchov a okolie“ keď je kríza.

Starosta obce – budúci rok si pripomíname 550. výročie založenia obce, preto je to tam zahrnuté.  Ostatné kultúrne akcie sú ponížené.

Ďalej starosta obce uviedol, že v predchádzajúcom bode sú priložené aj písomné stanoviská kontrolóra obce a FML komisie, ktorí odporúčajú schváliť. 

p.Ďurko – spýtal sa či je brané do úvahy IVECO pre hasičov Hor.Hôrky a poistka?

 

Odpovedal starosta obce – sú tam položky, ktoré sa týkajú hasičov, zákonné veci sa budú hradiť, určite sa bude rozpočet v priebehu roka upravovať.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal hlasovať o uzneseniach v tomto bode.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenia:

 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a  FML komisie k predloženému návrhu  rozpočtu na roky 2021,2022,2023 a k druhej úprave rozpočtu na rok 2020.

 

Uvedenú správu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

OZ schvaľuje rozpočet na r. 2021 s navrhnutými zmenami.

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    2 poslanec (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanci (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

OZ berie na vedomie rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2022 a 2023:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

 

Starosta obce – uviedol, že strategický plán obce je spracovanie rozpočtu v inej forme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie VZN č. 1/2021. Poplatok za odpad bol navýšený o 0,20€ na osobu a mesiac, čo predstavuje 2,40 € na osobu a rok. Navýšenie je dôsledok toho, že nebude otvorená skládka v regióne.  Obec túto činnosť dotovať nemôže zo zákona a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – verila, že v tomto roku sa cena za odpad nebude navyšovať. Dostala otázku od občanov, ako sú zvýhodnení tí, ktorí separujú odpad. Tým, že sa cena navyšuje, nemôže podporiť toto VZN.

 

Starosta obce – upozorňoval, že neotvorenie skládky bude mať vplyv na cenu za odpad v celom regióne.

 

Ing. Karasová – je škoda, že do rozpočtu na budúci rok sa nezahrnul aj výdavok na separáciu odpadov a na motiváciu obyvateľov aspoň v rod.domoch, napr. na základe čipov, aby boli ľudia motivovaní, že keď uvidia, že sú nižšie poplatky v RD, tak budú aj v panelákoch viac separovať, aby sa v tejto oblasti tento prvý polrok čo najviac urobilo, aby sa nevyvážali plné kontajnery.

 

Ing.Daško – takéto systémy už v niektorých obciach začínajú fungovať. Ak percento separovania bude vysoké, bude sa to premietať aj do ceny za odpad.

 

Ing.Havránek – navrhoval, aj takéto spôsoby separovania, napr. Ilava investovala cca 11 tis.€, ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu sú iné priority. Počkáme ako sa vyvinie situácia v Ilave.

 

Do diskusie sa  ďalej zapojili: Ing. Brezániová, Ing.Karsová, Mgr.Burianová J, starosta obce.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.1/2021.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

                        a prevádzku na dieťa  materskej školy a žiaka školských zariadení, so

sídlom  na území obce Lednické  Rovne

 

Starosta obce informoval o VZN č. 2/2021  - výška poplatku sa prepočítava koeficientom podľa počtu detí. Na rok 2021 bol koeficient znížený, uvidíme či budú poskytnuté od štátu dotácie, zatiaľ sme to nastavili podľa kalkulácie štátu a informácií od ZMOS-u, s tým že pri otvorení ďalšej triedy v MŠ sa bude tento stav navyšovať a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.2/2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

                        a drobným stavebným  odpadom na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – požiadal Ing. Havránka o vysvetlenie

 

Ing. Havránek – jedná sa o zmeny, čo sa týka zavedenia  zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od januára  2021 a informoval, že sa nám podarilo získať odberateľa na minerálny olej zo zberného dvora – toto sa dopĺňalo do VZN.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať o Dodatku č. 2 k VZN č.9/2016.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

Starosta obce – uviedol na prerokovanie plán kontrolnej činnosti na rok 2021. Informoval, že Ing.Brezániová predložila písomnú požiadavku o doplnenie úloh, a upresnil, že prioritne by kontrolu obecných spoločností mala vykonávať Dozorná rada.

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, predložil plán kontrolnej činnosti na I.polrok  2021, ktorý je v zmysle zákona povinný predkladať 2x ročne. Plán poslanci obdržali s materiálmi, uviedol, že obdržal doplňujúci návrh od Ing. Brezániovej, kde navrhuje zmenu kontroly hospodárenia obecnej spoločnosti  z Prima  LR na spol. Ledrov aj so znením zamerania kontroly. Je teda na Vás s akými návrhmi prídete.  

 

Ing. Brezániová – spol. Prima ste v podstate minulý polrok skontrolovali a spol. Ledrov  so zameraním kontroly na: - ako dodržiavanie zákonnosti, hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávané finančné kontroly, pracovno-právna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. 

Ďalej Ing.Brezániová prečítala svoje zdôvodnenie a návrh kontrol, ktoré požaduje doplniť.

 

Starosta obce – uviedol, že s.r.o.-čky majú svoj kontrolný orgán, a keby p. Brezániová chodila pravidelne na Valné zhromaždenia Ledrovu  vedela by o tom.

 

Ing. Brezániová – navrhla doplniť do plánu kontrol hlavného kontrolóra na I.polrok 2021 :

  • Kontrola hospodárenia obecnej spoločnosti Ledrov s.r.o. za rok 2020 zameranej na dodržiavanie zákonnosti, hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovno-právna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. 
  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistenia nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku
  • Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór  dozvedel pri svojej činnosti.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Hlasovanie:     „ za“               -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)      

                        „ proti“          -    1 poslanec (p.Chudada)

                        „ zdržali sa“   -    7 poslancov 

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o pláne kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 s navrhnutou opravou v bode 3./ - rok 2021.

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie, že poverujeme hlavného kontrolóra vykonaním kontrol :

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    VOS – prenájom pozemku v časti Háj

 

Mgr. Mišík – informoval, že prenájom sa týka dvoch parciel, každej samostatne. Cena je určená znaleckým posudkom na 0,40€/m2 a rok. Dĺžka nájmu je navrhnutá na 5 rokov.

 

Doplnil starosta obce - k uvedenému budeme prijímať tri uznesenia o prebytočnosti, o verejno-obchodnej súťaži (VOS) a určenie komisie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o uvedenom prenájme pozemkov.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prebytočnosti parciel 670/149 a 670/150:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o VOS na prenájom pozemkov 670/149 a 670/150:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesie o schválení 5-člennej komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – pozemky Háj zloženú z:

  • Mgr. Martin Mišík
  • Mgr. Mária Balážová
  • Bc. Jozef Hollan
  • Ing. Gabriela Brezániová
  • Ing. Jaroslava Kazdová.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 13./    Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

 

Starosta obce uviedol, že zmluvu poslanci obdržali s materiálmi. V uvedenom zariadení je umiestnený jeden občan Lednických Rovní, poskytnutie príspevku sme schvaľovali aj minulý rok.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 14./    Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

 

Starosta obce uviedol, že predkladá na schválenie zmluvy, ktoré sa týkajú spoločnosti Ledrov. Uvedené zmluvy (body 14 až 18) sa schvaľujú každý rok,  a preto navrhuje predĺžiť dobu nájmu na 5 rokov, aby sme sa k tomu nevracali každý rok. Je tam možnosť výpovede, a taktiež navýšenia nájmu každoročne.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Bc.Hollana  o prečítanie uznesení  a  dal o nich hlasovať:

 

Bc. Hollan prečítal uznesenia týkajúce sa nájomnej zmluvy so spol. Ledrov:

 

Spôsob nájmu Zdravotného strediska:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Nájomná zmluva na  Zdravotné stredisko:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 15./    Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

 

Bc. Hollan prečítal uznesenia týkajúce sa nájomnej zmluvy so spol. Ledrov:

 

Spôsob nájmu – budova Ledrovu:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Nájomná zmluva na  budovu Ledrovu:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 16./    Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

 

Bc. Hollan prečítal uznesenia týkajúce sa nájomnej zmluvy so spol. Ledrov:

 

Spôsob nájmu – Dom služieb:

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

Nájomná zmluva na  Dom služieb:

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Bc. Hollan prečítal uznesenie týkajúce sa vývozu TKO:

 

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) s doplnením vývozu biologického odpadu.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 18./   Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Bc. Hollan prečítal uznesenie týkajúce sa vývozu VO kontajnerov:

 

Vývoz VO (veľkoobjemových)  kontajnerov.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 19./    Návrh zmluvy – Vivien s.r.o.

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh zmluvy na predĺženie nájmu nebyt.priestorov spoločnosti Vivienn, ktorú poslanci obdržali s materiálmi a navrhol  zrušenie otváracích hodín verejných WC v nedeľu, pretože ich nikto nevyužíva a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že sa zdrží hlasovania, pretože jej vadí zámer osobitného zreteľa. Podľa jej názoru, je toto ten prípad, kedy ešte nájomca nespĺňa titul osobitného zreteľa, preto sa zdrží hlasovania.

 

Mgr. J. Burianová   - uviedla, že nájomca spĺňa titul osobitného zreteľa.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o spôsobe nájmu priestorov Infocentra Led.Rovne:

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme  priestorov Infocentra Led.Rovne:

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 20./    Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mališovci

 

Starosta obce – uviedol, že rod. Mališovcov požiadala o nájomnú zmluvu, nakoľko potrebujú ku svojmu rod.domu dotiahnuť siete, návrh zmluvy poslanci obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zmluve o zriadení vecného bremena a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 21./    Prejednanie výstavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci

                        Lednické  Rovne

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o 7 km sietí v obci Led.Rovne. Podmienky obdržali poslanci s materiálmi, obec rokuje so spol. Slovak Telekom, a upresnil požiadavky obce voči spoločnosti Slovak Telekom,  zmluva bude prejednávaná v OZ a otvoril rozpravu. Bude to nepríjemné, lebo bude rozkopaná celá obec, ale je to pokrok, ktorý nezastavíme.

 

Ing. Brezániová – či je v tomto pláne zahrnuté dotiahnutie káblov z iného mesta, ako sú Rovne. Máme už z centrály zavedený na LR optický kábel? Aby nevzniklo, že obec bude mať zavedený v celej obci optický kábel, ale nebude tzv. „šťava“.

 

Ing. Kazdová – optická sieť je zavedená v spol. YURA a RONA. Počíta sa s tým, že keď idú robiť takú veľkú investíciu v obci majú to doriešené. Cez obec LR prechádza optický kábel aj do obce Dolná Breznica.

 

p.Chudada – uviedol, že optická sieť je dotiahnutá do bývalej pošty.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o schválení investičného zámeru s navrhnutými zmenami a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o schválení požiadaviek obce týkajúcich sa výstavby optickej siete a starosta obce dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 22./    Schvaľovanie spôsobu prevodu – Rácovci, Bednárovci

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o schválenie prevodu na základe ich žiadosti, materiály poslanci obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu. 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prebytočnosti majetku a spôsobe prevodu rod. Rácovej a Bednárovej a starosta obce dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 23./    Schvaľovanie spôsobu prevodu – Cíbik

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prebytočnosti majetku a spôsobe prevodu p.Cíbikovi a starosta obce dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 24./    Cyklotrasa – pozemky YURA Corporation

 

Starosta obce uviedol, že dlhodobo rokujeme so spoločnosťou YURA o možnom pripojení na vážsku cyklomagistrálu. Územné konanie je ukončené – rieši to obec Beluša. Požiadali sme o odkúpenie pozemkov za YURO-u, bude vypracovaný geometrický plán a presné zameranie  parcely a prečítal návrh uznesenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce dal o uznesení hlasovať

Informáciu  o zámere odkúpenia pozemku od spol. YURA berie OZ na vedomie. 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 25./    Žiadosť na kúpu pozemku p.Štefinová

 

Starosta obce uviedol, že s právnym zástupcomp.Štefinovej, JUDr.Štrbáňom rokovali a materiály od práv.zástupcu predložil poslancom, a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa, čo bolo obsahom osobného rokovania, a či navrhol starosta, že si môžu požiadať o odkúpenie pozemku pred KD? Pred časom sme prejednávali žiadosť p. Pagáča, o výmene pozemkov, a pani Štefinová mohla byť dávno ukončená ešte na OZ v Horeniciach.

 

Starosta obce – nenavrhol, a ani sa s návrhom nestotožňuje.

 

p.Štefina – majú rozhodnutie Okresného súdu Pov.Bystrica, potvrdené aj Trenčínom, že  stavba sa nedá odstrániť. Chceli sa dohodnúť, a je to len na zvážení poslancov, ako budú hlasovať.

 

Starosta obce – nájomná zmluva bola ukončená pred niekoľkými rokmi, bola uzatvorená na dobu 10 rokov. V Horeniciach sa o tom hlasovalo, poslanci to neschválili,  ale teraz si dali znova žiadosť, tak ju predložil poslancom.

 

p.Štefina – pripravujú podnet na súd na ušlé zisky rodičov, za obdobie, ktoré boli zatvorení.

 

Starosta obce – nájomná zmluva bola na dobu určitú a tá uplynula, bude hájiť záujmy obce.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia k žiadosti p. Štefinovej a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Štefina)     

                        „ proti“          -    4 poslanci (p.Janovec,p.Ďurko,p.Chudada,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -    4 poslanci (Ing.Karasová,p.Mončeková,p.Daniš,Ing.Backo)

Poslanec p. Pokorný  nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 26./    Rôzne

 

Starosta obce – predložil poslancom stanovisko banky o schválenom úvere, a podal  informáciu ohľadom zmeny na komunál univerzálnom úvere č. 15/001/16 od Prima banky, ktoré obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenie o zmene na úvere  a  dal o ňom hlasovať:

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanci (Ing.Karasová)

Poslanec p. Pokorný  nebol počas hlasovania prítomný.

 

Ing. Havránek – podal informáciu, že vyšla výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na univerzálne komunálne vozidlo (na zametanie a kropenie) s možnosťou dokúpenia príslušenstva. Spoluúčasť obce je 5%.

Doplnil starosta obce – dotáciu je možné získať prostredníctvom Environmentálneho fondu a celková maximálna výška dotácie je 200 tis.€.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“ 

Poslanec p. Pokorný  nebol počas hlasovania prítomný.

 

Ing. Havránek – informoval, že od nového roka sa zavádza systém zberu kuchynského odpadu. Do každého bytu bude distribuovaný kýblik a 60 ks kompostovateľných vrecúšok a pri každom bytovom dome bude hnedá 240 litrová kompostovacia nádoba. S kýblikmi budú distribuované aj letáky s informáciou. Takto by sme chceli začať.

 

Starosta obce – informoval, že v obci bol vybudovaný nový rozhlas, je v skúšobnej prevádzke, poprosil o spoluprácu všetkých občanov, pretože hlasitosť každého  aparátu sa dá  nadstaviť, aby OcÚ informovali, ak  treba hlasitosť upraviť.

 

Ing. Havránek – informoval, že aplikácia „V OBRAZE“ má aktuálne cca 600 stiahnutí. Zapojených je asi 70% občanov a pripravuje sa nová verzia.

 

Ing. Brezániová – informovala, že nechodí na Valné zasadnutia Ledrovu, pretože si myslí, že zvolávanie nie je v súlade so stanovami spoločnosti, a nie je dodržaný čas. Upozornila, že na cintorínoch máme málo voľných hrobových miest a spýtala sa, čo s tým plánujeme urobiť? Ďalej sa spýtala, kedy sa bude asfaltovať chodník v Súhradke.

 

Odpovedal starosta obce – miesto na rozšírenie cintorína v LR  aj projekt máme, problém sú financie. Je to o určení priorít na budúci rok. O rozšírení cintorína v Mednom rokujeme. Rozširovanie cintorínov je jedna z vecí, ktoré budeme riešiť. Opravu chodníka môže p. poslankyňa navrhnúť, zatiaľ sme prioritne riešili EÚ fondy.

 

Ing. Brezániová – poďakovala za rozhlas, a uviedla, že všetci poslanci obdržali list od JUDr.Virdzekovej, ktorá zastupuje spol. Stavbyt, ktorá žiada kompenzáciu za zle zrealizovanú   VOS.    Požiadala,   aby  to  prioritne     prerokovali   na    najbližšom   OZ     aj

s pripraveným uznesením, aby prípadné náhrady škody znášal starosta obce. Navrhla, aby celý materiál prebrali s predmetným uznesením, ak sa poslanci chcú pridať s platením, môžu sa pridať, aby sme si uvedomili, že máme trestnoprávnu zodpovednosť.

 

Starosta obce – nebude sa k tomu vyjadrovať, lebo je to predmetom súdneho sporu.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 27./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poprial všetkým veľa zdravia a šťastia do nového roka, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

p. Ján Daniš, DiS. 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:208
TÝŽDEŇ:658
CELKOM:1803660

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.