Zápisnica

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 11.12.2020  o 16,30 hod.

 v telocvični pri Zdravotnom stredisku v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.09.2020

  3./ Správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie  I. polroka

       2020 (1.6.2020) a správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za

       obdobie  1. – 8. 2020.

  4./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2020 a návrh rozpočtového opatrenia č.2,  

       správa kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave  

       rozpočtu 

  5./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2021

  6./Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023, správa kontrolóra obce a uznesenie FML 

       komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023

  7./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

  8./ Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  9./ Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na

       dieťa  materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické

       Rovne

10./ Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným

       stavebným  odpadom na území obce Lednické Rovne

11./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

12./ VOS – prenájom pozemku v časti Háj

13./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

14./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

15./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

16./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

17./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

18./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

19./ Návrh zmluvy – Vivien s.r.o.

20./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mališovci

21./ Prejednanie výstavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci Lednické

       Rovne

22./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Rácovci, Bednárovci

23./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Cíbik

24./ Cyklotrasa – pozemky Yura corporation

25./ Žiadosť na kúpu pozemku p.Štefinová

26/  Rôzne

27./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Tomáš Pokorný a p. Ján Daniš, DiS.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p. Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce vysvetlil dôvod preloženia zasadnutia OZ a uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        10.09.2020

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, uviedol, že spracovaný materiál ku kontrole uznesení poslanci obdržali s vyhodnotením jednotlivých uznesení písomne.

Kontrolu uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za  

                        obdobie  I. polroka 2020 (1.6.2020) a správa z kontroly stavu, vývoja,

                        plnenia a čerpania  rozpočtu obce za  obdobie  1. – 8. 2020.

 

Ing. Daško – uviedol, že z dôvodu pandémie boli niektoré zasadnutia OZ zrušené, a preto  predkladá správu z kontroly čerpania rozpočtu aj za obdobie 01-06/2020 a 01-09/2020 na dnešnom zasadnutí. Správy obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie v písomnej forme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu  a dal hlasovať o správe z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie 01-06/2020 a 01-09/2020.

Uvedenú správu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 4./      Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2020 a návrh

                        rozpočtového opatrenia č.2,   správa kontrolóra obce a uznesenie FML

komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave  rozpočtu 

 

Starosta obce – uviedol, že k uvedenému bodu budeme schvaľovať viacej uznesení, lebo so sebou súvisia, materiál poslanci obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu.   

Ing. Brezániová – telefonicky rozobrala čerpanie rozpočtu s p. Balážovou, a uviedla, že rozpočet nepodporí.

Ing. Daško – dôvodová správa bola predložená s materiálmi , svoje stanovisko predložil aj k návrhu rozpočtu aj k programovému rozpočtu. Navrhovaný rozpočet spĺňa všetky náležitosti a preto odporúča OZ schváliť a k navrhovanému programovému rozpočtu navrhuje zobrať na  vedomie.

Starosta obce – prečítal stanovisko FML komisie , ktorá taktiež odporúča uvedený návrh schváliť.

Ing. Brezániová – uviedla, že kolegyňa Karasová ešte v apríli požadovala ekonomický prehľad na dopad COVID-u, vytkla by, že sa komisia týmto nezaoberala.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal hlasovať o uzneseniach v tomto bode.

 

OZ berie na vedomie stanoviská hlavného kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu na rok 2020.

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu 01-09/2020 a druhú zmenu rozpočtu v roku 2020:

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2021

 

Starosta obce - uviedol, že vzhľadom na výpadok príjmov obce, komisia doporučila znížiť dotácie o 10%  a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – je za to, aby sa dotácie ponechali v takej výške, ako organizácie požadujú, a navrhuje, aby dotácie na Farský úrad boli ešte navýšené o 1.000,-€.  

 

Starosta obce – uviedol, že sa bavíme o rozpočte na budúci rok, ktorý bude veľmi ťažký vzhľadom na rozbehnuté investičné akcie, ktoré splácame. Treba všetky veci nastaviť reálne.

 

Mgr. Mišík – ako predseda finančnej komisie chce ozrejmiť, prečo navrhli 10% úpravu dotácií. Už teraz je zrejmé, že nás čaká odhadovaný výpadok príjmov  a na druhej strane nás čaká splácanie investičných akcií, ako MŠ, Denný stacionár, ktorý budeme musieť spolufinancovať a dostali sme neoficiálnu informáciu, že nám bola schválená dotácia na park, a to sú dôvody, prečo sme navrhli 10% úpravu dotácií. 

 

Ing.Brezániová – áno treba robiť úspory, ale tam kde sú možné, napr. znížiť výplaty. Pán kontrolór uviedol, že rozpočet je vyrovnaný, takže ona je za to, aby sme dotácie dali.

 

Ing. Karasová – je tiež zato, aby sa dotácie ponechali, dokonca  na farnosť, aby  sa dotácia  zvýšila. S úsporou by súhlasila, keby boli úspory aj z iných položiek.

 

Starosta obce – konzultovali sme to aj so žiadateľmi o dotácie, a nikto z nich nemal problém, sú si vedomí ťažkej situácie.

 

p. Štefina – spýtal sa, či na komisii padol aspoň jeden návrh o znížení platov, alebo odmien poslancom o 20-30% ? Ak uberať tak všetkým.

 

Ing. Brezániová – navrhla:  „OZ obce Led.Rovne schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  na rok 2021  pre Rímskokatolícku cirkev, Farský úrad Lednické Rovne v sume 7 tis.€“.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)      

                        „ proti“          -    5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (p.Mončeková,Mgr.Mišík)

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o schválení dotácií znížených o 10% a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    7 poslancov                      

                        „ proti“          -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023, správa kontrolóra obce a 

                        uznesenie FML  komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023

 

Starosta obce – uviedol na rokovanie tento bod programu a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – upozornila poslancov, že v návrhu rozpočtu máme dotáciu 1.590,-€ na  knihu „Púchov a okolie“ keď je kríza.

Starosta obce – budúci rok si pripomíname 550. výročie založenia obce, preto je to tam zahrnuté.  Ostatné kultúrne akcie sú ponížené.

Ďalej starosta obce uviedol, že v predchádzajúcom bode sú priložené aj písomné stanoviská kontrolóra obce a FML komisie, ktorí odporúčajú schváliť. 

p.Ďurko – spýtal sa či je brané do úvahy IVECO pre hasičov Hor.Hôrky a poistka?

 

Odpovedal starosta obce – sú tam položky, ktoré sa týkajú hasičov, zákonné veci sa budú hradiť, určite sa bude rozpočet v priebehu roka upravovať.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal hlasovať o uzneseniach v tomto bode.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenia:

 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a  FML komisie k predloženému návrhu  rozpočtu na roky 2021,2022,2023 a k druhej úprave rozpočtu na rok 2020.

 

Uvedenú správu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

OZ schvaľuje rozpočet na r. 2021 s navrhnutými zmenami.

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    2 poslanec (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanci (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

OZ berie na vedomie rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2022 a 2023:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

 

Starosta obce – uviedol, že strategický plán obce je spracovanie rozpočtu v inej forme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie VZN č. 1/2021. Poplatok za odpad bol navýšený o 0,20€ na osobu a mesiac, čo predstavuje 2,40 € na osobu a rok. Navýšenie je dôsledok toho, že nebude otvorená skládka v regióne.  Obec túto činnosť dotovať nemôže zo zákona a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – verila, že v tomto roku sa cena za odpad nebude navyšovať. Dostala otázku od občanov, ako sú zvýhodnení tí, ktorí separujú odpad. Tým, že sa cena navyšuje, nemôže podporiť toto VZN.

 

Starosta obce – upozorňoval, že neotvorenie skládky bude mať vplyv na cenu za odpad v celom regióne.

 

Ing. Karasová – je škoda, že do rozpočtu na budúci rok sa nezahrnul aj výdavok na separáciu odpadov a na motiváciu obyvateľov aspoň v rod.domoch, napr. na základe čipov, aby boli ľudia motivovaní, že keď uvidia, že sú nižšie poplatky v RD, tak budú aj v panelákoch viac separovať, aby sa v tejto oblasti tento prvý polrok čo najviac urobilo, aby sa nevyvážali plné kontajnery.

 

Ing.Daško – takéto systémy už v niektorých obciach začínajú fungovať. Ak percento separovania bude vysoké, bude sa to premietať aj do ceny za odpad.

 

Ing.Havránek – navrhoval, aj takéto spôsoby separovania, napr. Ilava investovala cca 11 tis.€, ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu sú iné priority. Počkáme ako sa vyvinie situácia v Ilave.

 

Do diskusie sa  ďalej zapojili: Ing. Brezániová, Ing.Karsová, Mgr.Burianová J, starosta obce.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.1/2021.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov                      

                        „ proti“          -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

                        a prevádzku na dieťa  materskej školy a žiaka školských zariadení, so

sídlom  na území obce Lednické  Rovne

 

Starosta obce informoval o VZN č. 2/2021  - výška poplatku sa prepočítava koeficientom podľa počtu detí. Na rok 2021 bol koeficient znížený, uvidíme či budú poskytnuté od štátu dotácie, zatiaľ sme to nastavili podľa kalkulácie štátu a informácií od ZMOS-u, s tým že pri otvorení ďalšej triedy v MŠ sa bude tento stav navyšovať a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.2/2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

                        a drobným stavebným  odpadom na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – požiadal Ing. Havránka o vysvetlenie

 

Ing. Havránek – jedná sa o zmeny, čo sa týka zavedenia  zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od januára  2021 a informoval, že sa nám podarilo získať odberateľa na minerálny olej zo zberného dvora – toto sa dopĺňalo do VZN.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať o Dodatku č. 2 k VZN č.9/2016.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

Starosta obce – uviedol na prerokovanie plán kontrolnej činnosti na rok 2021. Informoval, že Ing.Brezániová predložila písomnú požiadavku o doplnenie úloh, a upresnil, že prioritne by kontrolu obecných spoločností mala vykonávať Dozorná rada.

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, predložil plán kontrolnej činnosti na I.polrok  2021, ktorý je v zmysle zákona povinný predkladať 2x ročne. Plán poslanci obdržali s materiálmi, uviedol, že obdržal doplňujúci návrh od Ing. Brezániovej, kde navrhuje zmenu kontroly hospodárenia obecnej spoločnosti  z Prima  LR na spol. Ledrov aj so znením zamerania kontroly. Je teda na Vás s akými návrhmi prídete.  

 

Ing. Brezániová – spol. Prima ste v podstate minulý polrok skontrolovali a spol. Ledrov  so zameraním kontroly na: - ako dodržiavanie zákonnosti, hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávané finančné kontroly, pracovno-právna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. 

Ďalej Ing.Brezániová prečítala svoje zdôvodnenie a návrh kontrol, ktoré požaduje doplniť.

 

Starosta obce – uviedol, že s.r.o.-čky majú svoj kontrolný orgán, a keby p. Brezániová chodila pravidelne na Valné zhromaždenia Ledrovu  vedela by o tom.

 

Ing. Brezániová – navrhla doplniť do plánu kontrol hlavného kontrolóra na I.polrok 2021 :

 • Kontrola hospodárenia obecnej spoločnosti Ledrov s.r.o. za rok 2020 zameranej na dodržiavanie zákonnosti, hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovno-právna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. 
 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistenia nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku
 • Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór  dozvedel pri svojej činnosti.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Hlasovanie:     „ za“               -    3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)      

                        „ proti“          -    1 poslanec (p.Chudada)

                        „ zdržali sa“   -    7 poslancov 

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o pláne kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 s navrhnutou opravou v bode 3./ - rok 2021.

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie, že poverujeme hlavného kontrolóra vykonaním kontrol :

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Karasová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    VOS – prenájom pozemku v časti Háj

 

Mgr. Mišík – informoval, že prenájom sa týka dvoch parciel, každej samostatne. Cena je určená znaleckým posudkom na 0,40€/m2 a rok. Dĺžka nájmu je navrhnutá na 5 rokov.

 

Doplnil starosta obce - k uvedenému budeme prijímať tri uznesenia o prebytočnosti, o verejno-obchodnej súťaži (VOS) a určenie komisie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o uvedenom prenájme pozemkov.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prebytočnosti parciel 670/149 a 670/150:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o VOS na prenájom pozemkov 670/149 a 670/150:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesie o schválení 5-člennej komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – pozemky Háj zloženú z:

 • Mgr. Martin Mišík
 • Mgr. Mária Balážová
 • Bc. Jozef Hollan
 • Ing. Gabriela Brezániová
 • Ing. Jaroslava Kazdová.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 13./    Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

 

Starosta obce uviedol, že zmluvu poslanci obdržali s materiálmi. V uvedenom zariadení je umiestnený jeden občan Lednických Rovní, poskytnutie príspevku sme schvaľovali aj minulý rok.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 14./    Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

 

Starosta obce uviedol, že predkladá na schválenie zmluvy, ktoré sa týkajú spoločnosti Ledrov. Uvedené zmluvy (body 14 až 18) sa schvaľujú každý rok,  a preto navrhuje predĺžiť dobu nájmu na 5 rokov, aby sme sa k tomu nevracali každý rok. Je tam možnosť výpovede, a taktiež navýšenia nájmu každoročne.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Bc.Hollana  o prečítanie uznesení  a  dal o nich hlasovať:

 

Bc. Hollan prečítal uznesenia týkajúce sa nájomnej zmluvy so spol. Ledrov:

 

Spôsob nájmu Zdravotného strediska:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Nájomná zmluva na  Zdravotné stredisko:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 15./    Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

 

Bc. Hollan prečítal uznesenia týkajúce sa nájomnej zmluvy so spol. Ledrov:

 

Spôsob nájmu – budova Ledrovu:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

Nájomná zmluva na  budovu Ledrovu:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 16./    Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

 

Bc. Hollan prečítal uznesenia týkajúce sa nájomnej zmluvy so spol. Ledrov:

 

Spôsob nájmu – Dom služieb:

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

Nájomná zmluva na  Dom služieb:

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Bc. Hollan prečítal uznesenie týkajúce sa vývozu TKO:

 

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) s doplnením vývozu biologického odpadu.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 18./   Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Bc. Hollan prečítal uznesenie týkajúce sa vývozu VO kontajnerov:

 

Vývoz VO (veľkoobjemových)  kontajnerov.

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 19./    Návrh zmluvy – Vivien s.r.o.

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh zmluvy na predĺženie nájmu nebyt.priestorov spoločnosti Vivienn, ktorú poslanci obdržali s materiálmi a navrhol  zrušenie otváracích hodín verejných WC v nedeľu, pretože ich nikto nevyužíva a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že sa zdrží hlasovania, pretože jej vadí zámer osobitného zreteľa. Podľa jej názoru, je toto ten prípad, kedy ešte nájomca nespĺňa titul osobitného zreteľa, preto sa zdrží hlasovania.

 

Mgr. J. Burianová   - uviedla, že nájomca spĺňa titul osobitného zreteľa.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o spôsobe nájmu priestorov Infocentra Led.Rovne:

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme  priestorov Infocentra Led.Rovne:

Hlasovanie:     „ za“               -    8 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Poslanec p. Daniš, DiS nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 20./    Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mališovci

 

Starosta obce – uviedol, že rod. Mališovcov požiadala o nájomnú zmluvu, nakoľko potrebujú ku svojmu rod.domu dotiahnuť siete, návrh zmluvy poslanci obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zmluve o zriadení vecného bremena a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 21./    Prejednanie výstavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci

                        Lednické  Rovne

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o 7 km sietí v obci Led.Rovne. Podmienky obdržali poslanci s materiálmi, obec rokuje so spol. Slovak Telekom, a upresnil požiadavky obce voči spoločnosti Slovak Telekom,  zmluva bude prejednávaná v OZ a otvoril rozpravu. Bude to nepríjemné, lebo bude rozkopaná celá obec, ale je to pokrok, ktorý nezastavíme.

 

Ing. Brezániová – či je v tomto pláne zahrnuté dotiahnutie káblov z iného mesta, ako sú Rovne. Máme už z centrály zavedený na LR optický kábel? Aby nevzniklo, že obec bude mať zavedený v celej obci optický kábel, ale nebude tzv. „šťava“.

 

Ing. Kazdová – optická sieť je zavedená v spol. YURA a RONA. Počíta sa s tým, že keď idú robiť takú veľkú investíciu v obci majú to doriešené. Cez obec LR prechádza optický kábel aj do obce Dolná Breznica.

 

p.Chudada – uviedol, že optická sieť je dotiahnutá do bývalej pošty.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o schválení investičného zámeru s navrhnutými zmenami a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -    1 poslanec (Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o schválení požiadaviek obce týkajúcich sa výstavby optickej siete a starosta obce dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 22./    Schvaľovanie spôsobu prevodu – Rácovci, Bednárovci

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o schválenie prevodu na základe ich žiadosti, materiály poslanci obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu. 

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prebytočnosti majetku a spôsobe prevodu rod. Rácovej a Bednárovej a starosta obce dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 23./    Schvaľovanie spôsobu prevodu – Cíbik

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prebytočnosti majetku a spôsobe prevodu p.Cíbikovi a starosta obce dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 24./    Cyklotrasa – pozemky YURA Corporation

 

Starosta obce uviedol, že dlhodobo rokujeme so spoločnosťou YURA o možnom pripojení na vážsku cyklomagistrálu. Územné konanie je ukončené – rieši to obec Beluša. Požiadali sme o odkúpenie pozemkov za YURO-u, bude vypracovaný geometrický plán a presné zameranie  parcely a prečítal návrh uznesenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce dal o uznesení hlasovať

Informáciu  o zámere odkúpenia pozemku od spol. YURA berie OZ na vedomie. 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 25./    Žiadosť na kúpu pozemku p.Štefinová

 

Starosta obce uviedol, že s právnym zástupcomp.Štefinovej, JUDr.Štrbáňom rokovali a materiály od práv.zástupcu predložil poslancom, a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa, čo bolo obsahom osobného rokovania, a či navrhol starosta, že si môžu požiadať o odkúpenie pozemku pred KD? Pred časom sme prejednávali žiadosť p. Pagáča, o výmene pozemkov, a pani Štefinová mohla byť dávno ukončená ešte na OZ v Horeniciach.

 

Starosta obce – nenavrhol, a ani sa s návrhom nestotožňuje.

 

p.Štefina – majú rozhodnutie Okresného súdu Pov.Bystrica, potvrdené aj Trenčínom, že  stavba sa nedá odstrániť. Chceli sa dohodnúť, a je to len na zvážení poslancov, ako budú hlasovať.

 

Starosta obce – nájomná zmluva bola ukončená pred niekoľkými rokmi, bola uzatvorená na dobu 10 rokov. V Horeniciach sa o tom hlasovalo, poslanci to neschválili,  ale teraz si dali znova žiadosť, tak ju predložil poslancom.

 

p.Štefina – pripravujú podnet na súd na ušlé zisky rodičov, za obdobie, ktoré boli zatvorení.

 

Starosta obce – nájomná zmluva bola na dobu určitú a tá uplynula, bude hájiť záujmy obce.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia k žiadosti p. Štefinovej a  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -    2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Štefina)     

                        „ proti“          -    4 poslanci (p.Janovec,p.Ďurko,p.Chudada,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -    4 poslanci (Ing.Karasová,p.Mončeková,p.Daniš,Ing.Backo)

Poslanec p. Pokorný  nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 26./    Rôzne

 

Starosta obce – predložil poslancom stanovisko banky o schválenom úvere, a podal  informáciu ohľadom zmeny na komunál univerzálnom úvere č. 15/001/16 od Prima banky, ktoré obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenie o zmene na úvere  a  dal o ňom hlasovať:

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    1 poslanci (Ing.Karasová)

Poslanec p. Pokorný  nebol počas hlasovania prítomný.

 

Ing. Havránek – podal informáciu, že vyšla výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na univerzálne komunálne vozidlo (na zametanie a kropenie) s možnosťou dokúpenia príslušenstva. Spoluúčasť obce je 5%.

Doplnil starosta obce – dotáciu je možné získať prostredníctvom Environmentálneho fondu a celková maximálna výška dotácie je 200 tis.€.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“ 

Poslanec p. Pokorný  nebol počas hlasovania prítomný.

 

Ing. Havránek – informoval, že od nového roka sa zavádza systém zberu kuchynského odpadu. Do každého bytu bude distribuovaný kýblik a 60 ks kompostovateľných vrecúšok a pri každom bytovom dome bude hnedá 240 litrová kompostovacia nádoba. S kýblikmi budú distribuované aj letáky s informáciou. Takto by sme chceli začať.

 

Starosta obce – informoval, že v obci bol vybudovaný nový rozhlas, je v skúšobnej prevádzke, poprosil o spoluprácu všetkých občanov, pretože hlasitosť každého  aparátu sa dá  nadstaviť, aby OcÚ informovali, ak  treba hlasitosť upraviť.

 

Ing. Havránek – informoval, že aplikácia „V OBRAZE“ má aktuálne cca 600 stiahnutí. Zapojených je asi 70% občanov a pripravuje sa nová verzia.

 

Ing. Brezániová – informovala, že nechodí na Valné zasadnutia Ledrovu, pretože si myslí, že zvolávanie nie je v súlade so stanovami spoločnosti, a nie je dodržaný čas. Upozornila, že na cintorínoch máme málo voľných hrobových miest a spýtala sa, čo s tým plánujeme urobiť? Ďalej sa spýtala, kedy sa bude asfaltovať chodník v Súhradke.

 

Odpovedal starosta obce – miesto na rozšírenie cintorína v LR  aj projekt máme, problém sú financie. Je to o určení priorít na budúci rok. O rozšírení cintorína v Mednom rokujeme. Rozširovanie cintorínov je jedna z vecí, ktoré budeme riešiť. Opravu chodníka môže p. poslankyňa navrhnúť, zatiaľ sme prioritne riešili EÚ fondy.

 

Ing. Brezániová – poďakovala za rozhlas, a uviedla, že všetci poslanci obdržali list od JUDr.Virdzekovej, ktorá zastupuje spol. Stavbyt, ktorá žiada kompenzáciu za zle zrealizovanú   VOS.    Požiadala,   aby  to  prioritne     prerokovali   na    najbližšom   OZ     aj

s pripraveným uznesením, aby prípadné náhrady škody znášal starosta obce. Navrhla, aby celý materiál prebrali s predmetným uznesením, ak sa poslanci chcú pridať s platením, môžu sa pridať, aby sme si uvedomili, že máme trestnoprávnu zodpovednosť.

 

Starosta obce – nebude sa k tomu vyjadrovať, lebo je to predmetom súdneho sporu.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 27./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poprial všetkým veľa zdravia a šťastia do nového roka, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

p. Ján Daniš, DiS. 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár