Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.11.2019  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Odmeňovanie darcov krvi

  3./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 07.11.2019

  4./ Návrh projektu na park

  5./ Garáže Majer

  6./ Návrh zmluvy na infocentrum

  7./ Prenájom priestorov v dome služieb 

  8./ Informácia o voľbe kontrolóra obce

  9./ Informácia o schválení projektu SFZ – oplotenie futbalového ihriska

10./ Návrh zmeny termínu konania OZ na 11.12.2019 (streda o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ)

11./ Príspevky občanov

12./ Rôzne

13./ Záver

 

            V úvode rokovania požiadal starosta obce všetkých prítomných, aby sme  minútou ticha uctili pamiatku zosnulého kontrolóra obce Ing. Jozefa Tichého. 

 

Rokovanie

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Stanislava Backa a p. Jána Daniša, DiS.

 

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Na schválenie predložil  program rokovania, ktorý bol zverejnený a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Odmeňovanie darcov krvi

 

Starosta obce privítal pozvaných darcov krvi, prihovoril sa k odmeneným, poďakoval za ich ochotu pomáhať a pristúpil k ich odmeňovaniu. Požiadal  Bc. Hollana, aby oboznámil prítomných s ocenenými držiteľmi Jánskeho plakety. 

 

Bc. Jozef Hollan – poďakoval prítomným držiteľom Jánskeho plakety, za ich humánny čin, za ktorý im boli udelené plakety, prečítal zoznam odmenených   a následne im boli  odovzdané upomienkové predmety a finančná odmena.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 07.11.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu plnenia uznesení, prečítal uznesenia zo dňa 07.11.2019 a konštatoval, že úlohy sú vo fáze priebežného plnenia.

Kontrolu plnenia uznesenia OZ berie na vedomie.

 

 

K bodu   4./     Návrh projektu na park

 

Starosta obce informoval o pripravovanom projekte obnovy parku cez Nórske fondy. Uviedol, že sme navštívili aj nórskeho partnera a snažili sme sa to nastaviť tak, aby sme toho spravili čo najviac. Jedná sa o obdobie 3-och rokov a požiadal Mgr. Mišíka o vysvetlenie.

 

Mgr. Mišík uviedol, že všetkému predchádzalo vypracovanie projektovej dokumentácie. Časť projektovej dokumentácie  prevýšila očakávané výdavky a preto sme museli projekt redukovať, aby sme mohli získať dotáciu. Skladá sa z dvoch častí, a to: z investičnej časti cca 700 tis.€ a neinvestičných výdavkov cca 300 tis.€, ktoré zahŕňajú hlavnú víziu Nórskych fondov, a to dlhodobo udržateľný projekt.  Súčasťou by mali byť kultúrne a spoločenské  podujatia. Ďalej informoval o investičných aktivitách – posielal poslancom emailom informáciu. Uviedol, že hlavná dizajnérka nórskeho partnera by mala vytvoriť v obci pútavé dielo, hodné návštevnosti celého regiónu. Účasť nórskeho partnera je významná podmienky Nórskych fondov, za ktorú sa prideľujú body. Prvá etapa by zahŕňala elektrifikáciu, kamerový systém, chodníky, vežu kostola, mauzóleum a výrub starej a obnovu novej zelene.  Rozpočet celého majú poslanci predložený, sú tam konkrétne sumy rozdelené na investičné a neinvestičné výdavky. Je nevyhnutná aj finančná účasť obce, nakoľko pamiatkari nepovolili žiadnu techniku, takže sa to bude musieť všetko kopať ručne, celá kabeláž bude musieť byť položená v telese chodníkov. Ďalšie dofinancovanie sa týka roštového chodníka v dolnej – lužnej časti parku, jeho dokončenie, lebo nevyšiel celý chodník. Ďalej bude treba odstrániť pôvodné asfaltové chodníky, takže podiel obce z vlastných zdrojov by predstavoval sumu cca 46 tis.€ na rozpočtové obdobie 2021. Dnes chceme odoslať žiadosť, aby sa dostala do systému, dokumentácia je vo výstupnej forme, projektanti komunikujú s firmami. Projekt zahŕňa elektrifikáciu, chodníky a zeleň.  

Doplnil starosta obce – mysleli sme si, že z investičných financií pokryjeme viac prác, ale pamiatkové veci sa pohybujú v iných reláciách. Siete by sme si mohli robiť vo vlastnej réžii s vlastnými pracovníkmi, podmienka je investovať aj do propagácie a kultúrnych akcií, tak sú Nórske fondy postavené. V lete by mal byť hotový celý projekt parku a na  ďalšie fragmenty parku môžeme žiadať z iných fondov. Momentálne prebieha  číslovanie stromov, chceli sme najskôr zrekonštruovať pamiatky, ale KPÚ nás upozornil na zlý stav zelene. Plány sú – zviditeľniť a zvýšiť návštevnosť sklárskeho múzea, prehliadky spojené s výrobou skla,  aby pri návšteve parku bol duch parku uchovaný.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie týkajúce sa žiadosti o Nórske fondy  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci  (Ing.Brezániová, p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 5./      Garáže Majer

 

Starosta obce informoval o výstavbe garáži v časti Majer. Požiadavka bola stavať väčšie garáže, takže aj cena bude vyššia, cca 10 tis.€ Garáže by mali byť aj zateplené, alebo postavíme betónové garáže, je to otázka diskusie. Systém by bol ako v minulosti, obec s kupujúcim uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve, garáže sa začnú stavať a potom obec uzavrie zmluvy. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o garážach v časti Majer  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 6./      Návrh zmluvy na infocentrum

 

Starosta obce uviedol, že na minulom OZ sme schválili prenájom budovy infocentra p. Hromádkovej Janovcovej a teraz predkladáme zmluvu na prenájom uvedených priestorov. Návrh je na dobu určitú  - jeden rok, s možnosťou predĺženia. Nájom je určený na 100,-€ mesačne, z toho dôvodu, že nájomca si platí energie sám a prevádzkuje aj verejné WC a infocentrum. Pokiaľ by to mala platiť obec, stálo by nás to oveľa viac financií.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve na infocentrum  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanci  (p.Štefina)

Návrh bol schválený. Poslanec p. Daniš nebol počas hlasovania prítomný.

 

 

K bodu 7./      Prenájom priestorov v dome služieb

 

Starosta obce informoval, že na minulom OZ sme chybovali, pretože nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v dome služieb uzatvára Ledrov. Predložil na prerokovanie žiadosti uchádzačov o uvedený priestor, opätovne informoval o ich zámeroch – otvoriť občerstvenie a predajňu motoriek. Uviedol, že nájomca, ktorý tam bol,  ak posunul nájom inému nájomcovi, hrubo porušil zmluvu  a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – rada by sa dopátrala, či sa to posunulo, nech p. Dimčev vysvetlí, lebo minulé OZ bola informácia o spolupráci, tak ako to teda je? 

 

p.Dimčev – prišla nám výpoveď, bude hovoriť v mene p. Ivaniša, stará sa o motorky, zmluva medzi nimi nie je žiadna, iba sa o to stará. Výpoveď prišla z dôvodu rekonštrukcie. Dozvedel som sa, že rekonštrukciu má robiť p. Dolinaj, takže to považuje za podvod. 

 

Starosta obce – uviedol, že zmluva bola uzatvorená s p. Ivanišom, v zmluve je konkrétne uvedené, že nájomca nie je oprávnený prenechať uvedený priestor tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka, takže ide o hrubé porušenie zmluvy. Spôsob výpovede je štandardný s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ak p. Ivaniš nesúhlasil mal sa odvolať. V zmluve je napísané, že ju možno ukončiť aj bez udania dôvodu.

 

JUDr. Pecnová . spýtala sa p. Dimčeva, či je zamestnanec, alebo  v akom sú vzťahu s nájomcom, z právneho hľadiska, či má splnomocnenie na zastupovanie?

p.Dimčev – mená splnomocnenie, nebol zamestnanec, iba sa kamarátsky o to staral.

 

p. Štefina – na minulom OZ bolo povedané, že výpoveď išla bez udania dôvodu, list prišiel, že z dôvodu rekonštrukcie, tak sa dohodnime, z akého dôvodu je výpoveď. Keď to má p.Ivaniš v nájme, nie je jedno, kto sa o to stará? Vyhodiť niekoho bez udania dôvodu, to sa mi nepáči. V prvom rade sme mali osloviť pôvodného nájomcu.

 

Starosta obce – môže sa mu o to starať hocikto, ale nemôže vystupovať ako nájomca. Dostali sme ponuku, tak sme reagovali, je to dom služieb, takže očakávame aj prínos pre obec. Pán Ivaniš mal možnosť požiadať o predĺženie nájmu, ale neurobil tak. 

 

Ing. Karasová – ako bude dokladovať, či bola investovaná  do rekonštrukcie suma 10-15 tis €.

 

p.Štefina – tak to do tej zmluvy uveďme, aby investoval túto sumu.

 

Starosta obce – nebavili sme sa o presnej sume, v žiadosti má uvedený rozsah prác, pokiaľ si to p. Dolinaj urobí svojpomocne, nemôžeme mu určovať sumu. Nerobili sme to ani pri predchádzajúcich rekonštrukciách v dome služieb.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o nájomnej zmluve v Dome služieb a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     4 poslanci  (Ing.Brezániová,p.Janovec,p.Ďurko,p.Daniš,DiS.)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 8./      Informácia o voľbe kontrolóra obce 

 

Starosta obce - ako už spomínal v úvode, navždy odišiel kontrolór obce, Ing. Jozef Tichý. Z uvedeného dôvodu budeme musieť  na ďalšom OZ  schvaľovať podmienky súťaže voľby nového kontrolóra obce v zmysle zákona. Požiadal poslancov, aby informovali, že obec hľadá kontrolóra na čiastočný úväzok.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.     

 

K bodu 9./      Informácia o schválení projektu SFZ – oplotenie futbalového ihriska.

Starosta obce informoval, že sme sa zapojili do výzvy a dostali sme príspevok zo SFZ vo výške 20 tis.€ na opravu oplotenia ihriska (od rieky).  Objaví sa to aj v rozpočte na budúci rok. Povinná spoluúčasť obce je cca 6.700,-€. Celkové náklady na oplotenie by boli okolo 60 tis.€, vzhľadom na výšku prideleného príspevku opravíme len časť oplotenia.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.  

 

K bodu 10./                Návrh zmeny termínu konania OZ na 11.12.2019

                                    (streda o 16,30 hod. v  zasadačke OcÚ).

 

Starosta obce uviedol, že už na minulom OZ spomínal, že decembrové zastupiteľstvo by bolo preložené z 12.decembra na 11.decembra z dôvodu toho, že 12.12. sa koná adventný koncert, ktorého sa  každoročne  zúčastňujeme a oceňujeme deti ZUŠ. Rozmýšľali sme aj o 13.12., ale tam je naplánované 50. výročie ZŠ, takže ani tento termín nie je možný. Ak sme niekomu spôsobili problém, tak sa ospravedlňujeme, ale decembrové OZ je dôležité, lebo sa schvaľuje rozpočet, VZN o daniach a školské VZN, a ďalšie dôležité dokumenty, preto by som bol rád, aby účasť poslancov bola čo najvyššia a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, prečo to schvaľujeme? Veď na ostatné OZ, ktoré boli mimo schválený harmonogram sme dostali pozvánky len emailom. Rokovací poriadok definuje, ako sa schvaľujú zasadnutia OZ. Keď príde k zmene treba presne stanoviť prečo, čl.6, bod 8 Rokovacieho poriadku.

 

Starosta obce – ako už vysvetlil, na poslednom decembrovom zastupiteľstve sa schvaľujú dôležité dokumenty, preto by bol rád, aby sa zúčastnil maximálny počet poslancov. Uvedenú zmenu nemusíme schvaľovať, stačí ju zobrať na vedomie, ale ak chce môžeme schváliť.  Termíny zastupiteľstiev sme nemenili, pridali sme ďalšie kvôli schvaľovaniu uznesení na rôzne projekty.

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia o zmene termínu OZ  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -      0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -      1 poslanec  (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 11./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

Ing. Prekop – zaujímal sa o projekt parku:

  •  aká časť parku sa ide rekonštruovať,
  •  ako bude riešený vstup do parku,
  • či to bude prístupné stále,
  • ako sa podieľajú sklárne
  • čo spravíme za 1 mil.€

 

 

 

Odpovedal Mgr. Mišík – plánuje sa rekonštrukcia chodníkov a  revitalizácia zelene cca 380 tis.€ a rekonštrukcia  múzea cca 100 tis.€.

Príspevok obce by bol na kamerový systém, elektrifikáciu – kabeláž, a dokončenie chodníkov v spodnej časti parku. Zhodli sme sa na tom, že veľké veci urobíme z Nórskych fondov a menšie veci budeme žiadať z iných fondov, napr. z Min.kultúry.

Pôvodne sme chceli najskôr zrekonštruovať pamiatky, ale KPÚ nám doporučil najskôr zrevitalizovať zeleň a až potom sa pustiť do pamiatok. Rona dala k dispozícii múzeum, pokryjú  muzeálneho zamestnanca,   organizujú sympózium, a podmienkou je, že to budú musieť udržiavať aj ďalšie roky. Ak bude park zrekonštruovaný, sú ochotní sprístupniť vchod (bránu) za určitých podmienok – otváracia doba, aby bol park chránený voči vandalizmu. Povinná spoluúčasť obce je cca 52 tis.€, a dofinancovanie  (rozvody, roštový chodník v dolnej časti, odstránenie jestvujúceho starého asfaltu,...) je cca 143 tis.€.

Doplnil starosta obce – je to aj z toho dôvodu, že sa musia robiť špeciálne chodníky v parku  – mlátové chodníky, a predtým chceme položiť rozvody a siete, ktoré musia byť v telese chodníkov. KPÚ  jasne definoval svoje stanovisko.

 

p.Kontil – do revitalizácie spadá aj časť paku okolo rieky? Je zdevastovaná.

Odpovedal starosta obce – v súčasnosti sa v parku pohybuje Ing. Mladý, ktorý to mapuje. Aj dolná lúka, sa musí upraviť a celé sa to zokruhuje. 

 

Ing. Prekop -  dozvedel sa o udalostiach z minulého OZ, chce sa vyjadriť, že sa to nehodí, aby sa poslanci OZ slovne napádali, osobne sa mu to nepáči. Takto by sa poslanci nemali správať. Apaluje na poslancov, že takto by sa nemali správať.

 

Ing. Brezániová - udiali sa tu veľmi nepekné veci, žiaľ nemôže o nich  hovoriť, lebo ich postúpila na orgány, na ktoré to patrí. Opätovne apeluje na rokovací poriadok OZ Lednické Rovne , ktorý sme obdržali na ustanovujúcom OZ, na časť 2, čl. 4, bod 3./, aby zastupiteľstvo naplnilo bod  tohto rokovacieho poriadku.

 

Starosta obce – jeho reakcia na udalosti z minulého OZ je : “na svoju česť prehlasujem, že sa tu žiadnej dáme nič nestalo, a ak niekto hovorí niečo iné, tak klame. Môže ísť aj na detektor lží. Preto sa chce stretnúť s poslancami po zastupiteľstve, aby sme si to vydiskutovali.

 

K bodu 12./    Rôzne

 

Starosta obce – obdržali sme žiadosť od obce Horovce, že sa ide rozširovať prevádzka Bioplynky. My máme nachystané nesúhlasné – zamietavé stanovisko, ale ak by niekto z občanov sa chcel vyjadriť, je to možné formou zapojiť sa do petície, alebo svojim stanoviskom.

 

K bodu 13./               Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, uviedol, že najbližšie zasadnutie OZ je 11.12.2019, niektoré materiály sú už zverejnené  a  rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

Ing. Stanislav Backo

p. Ján Daniš, DiS.

 

                                                                                               Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:131
TÝŽDEŇ:131
CELKOM:1816406

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.