Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 13.12.2018  o 16,00 hod.

 v zasadačke OcÚ  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 29.11.2018

  3./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2018 a návrh rozpočtového opatrenia č.6

  4./ Správa kontrolóra obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k úprave rozpočtu 

  5./ Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021

  6./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021

  7./ Správa kontrolóra obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce

  8./ Prerokovanie upozornenia prokurátora

  9./ Návrh VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Lednické Rovne

10./ Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

11./ Návrh VZN č. 2/2019 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom 

       na území obce Lednické Rovne

12./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

13./ Návrh a schválenie zmlúv – VOS malý kaštiel

14./ VOS Háj pozemky 7. kolo

15./ VOS Háj pozemky 8. kolo

16./ VOS Praga V3S – hasičská

17./ Návrh zloženia komisií

18./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

19./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

20./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

21./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

22./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

23./ Program odpadového hospodárstva

24./ Prerokovanie žiadosti LEDROV- u spol. s. r. o.

25./ Prerokovanie žiadosti AGROFARMA Červený Kameň

26./ Príspevky občanov

27./ Diskusia

28./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p. Tomáš Pokorný a p. Vladimír Janovec. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p.Štefana Ďurku.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, od poslancov neobdržal žiadne návrhy ani pripomienky, pristúpil teda k hlasovaniu  za predložený program rokovania.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     1 poslanec (p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 29.11.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol aj kontrolu plnenia uznesenia č. 38/2018 z predposledného zasadnutia OZ, konaného dňa 07.11.2018. Konštatoval, že všetky body, ktoré boli prijaté v kapitole schvaľuje sú vo fáze priebežného plnenia. Posledné – slávnostné zasadnutie OZ zo dňa 29.11.2018 prebehlo v súlade s predpismi.

Kontrolu plnenia uznesení  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2018 a návrh   rozpočtového           opatrenia č.6

 

Starosta obce uviedol, že materiály poslanci obdržali s pozvánkou, bližšie vysvetlil niektoré položky v čerpaní  rozpočtu, uviedol že svoje stanovisko predložili aj FML komisia a kontrolór obce a otvoril diskusiu.

 

Ing.Brezániová – požiadala o vysvetlenie položky – príjem z predaja bytov

Odpovedal Mgr. Balážová a starosta obce – dva byty boli  predávané podľa zákona 182/1992 a tri byty boli predávané VOS (verejno-obchodnou súťažou), na základe znaleckého posudku.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy starosta obce požiadal  Mgr. Mišík, aby prečítal uznesenie čerpaní rozpočtu a dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce  otvoril rozpravu k čerpaniu rozpočtu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa, či sme už začali čerpať úver 200 tis.€? Uviedla, že podľa správy kontrolóra obce je zadĺženosť obce k júnu 2018 vo výške 45,87%, preto bola proti.

 

Vysvetlil starosta obce – čerpanie bolo za mesiace 01-09/2018, preto bolo čerpanie úveru v tabuľkách nulové.

 

Ing.Tichý – uviedol, že rozpočet musí byť vyrovnaný a zadĺženosť obce môže byť až 60%, takže ešte je rezerva. Aj úver bol braný ako určitá rezerva. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy starosta obce požiadal  Mgr. Mišík, aby prečítal uznesenie o rozpočtovom opatrení č.6 a dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./      Správa kontrolóra obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k úprave  rozpočtu 

 

Starosta obce uviedol, že kontrolór obce aj FML komisia sa vyjadrili písomne a stanoviská obdržali poslanci v materiáloch a požiadal ich o vyjadrenie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce uviedol, že stanovisko kontrolóra a FML komisie   berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./ 6./ 7./

 

5./  Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021

6./  Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021

7./  Správa kontrolóra obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce

 

Starosta obce uviedol, že uvedené body spolu úzko súvisia, preto navrhol prejednať uvedené body spolu. Nikto z poslancov nemal pripomienky.

 

Starosta obce informoval, že vyšlo nové zákonné ustanovenie, ktoré sa týka zvýšenia poplatkov za uloženie odpadu. Poplatok je stanovený podľa toho, ako obec separuje. Poplatok je odvádzaný štátu a v roku 2019 sa navýšenie odhaduje na 8,- až 10,- € na tonu.   Ďalšie roky sa bude poplatok ešte zvyšovať. Toto ustanovenie zasiahlo všetky mestá a obce. Uviedol aj ďalšie povinnosti obcí, ktoré sa nás budú dotýkať v ďalšom roku. Je to navýšenie platov vo verejnej správe o 10%, čistenie chodníkov, zníženie podielových daní,  a dotácia na MŠ a otvoril diskusiu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa:

  • materiál, ktorý mala predložený na stole sa týka MŠ ?
  • či 3,5% doplnkové dôchodkové sporenie, je to suma pre učiteľky MŠ, ktorá je započítaná?
  • či máme overené, že občianske združenia majú vysporiadané všetky náležitosti aj voči daňovému úradu?  
  • nenašla sumu 10 tis.€, ktoré boli navrhnuté pred 3-mi rokmi na Medovú ulicu, nepočítame s tým?

Odpovedal starosta obce, MŠ - je to vysvetlenie, prečo je tam nárast, preto sa k tomu budeme musieť vrátiť, 3,5% je plánované doplnkové dôchodkové sporenie,

Doplnila Mgr. Balážová -  Občianske združenia musia byť vysporiadané voči obci, s daňovým úradom to nesúví, a čo sa týka Medovej ulice, takéto akcie sú naplánované v jednom balíku – investičné akcie - kapitálové výdavky.

 

Ing.Karasová – na výsadbu zelene na Majeri je plánovaných 500 €, nie je to málo? Bolo sľubované, že Majer bude vybudovaný a chodníky sú v dezolátnom stave.

 

Starosta obce – nie je problém upraviť túto sumu, na Majeri sa priebežne pracuje, môže sa to ocitnúť aj v iných položkách. Položka 9.1 je celý balík, budeme sa baviť, ako ju rozdelíme. V priebehu roka môžeme prerozdeliť  aj na  Majer aj na Medovú ulicu.

 

Ing.Brezániová – ráta sa, že doriešime Medovú ulicu?

Odpovedal starosta obce – chceli by sme ju doriešiť, ale závisí to od právnych krokov, keď to bude reálne, určite to navrhnem.

 

Starosta obce – úprava rozpočtu bude aj  v časti MŠ, pôvodne bolo 269 tis., upraví sa na 257 tis.€,  s tým že sa ešte o tom budeme rozprávať. Aj položka podielové dane sa určite bude meniť.

 

p.Janovec – navrhol položku 6 tis.€ na farský úrad a kultúrne pamiatky  presunúť na opravu schodov na dome služieb. Za posledných 10 rokov išlo na farský úrad 70 tis.€, za čo sme mohli mať nové chodníky. Cirkev dostáva financie od štátu, nemá nič proti cirkvi, ale peniaze sa môžu využiť tam, kde to potrebujeme.  

 

Starosta obce – je to položka, ktorú dávame každý rok, máme ešte aj položku na opravu obecných budov vo výške 60 tis.€, oprava domu služieb môže isť z tejto položky.

 

Ing.Brezániová –  uviedla, že nevidí dôvod, prečo práve z tejto položky farský úrad, pre drvivú väčšinu ľudí je to športová aj kultúrna činnosť. 84 % obyvateľov sa hlási ku rimsko-katolíckej cirkvi.   

 

Mgr. Mišík – súhlasí s p.Brezániovou, kostol je miesto na stretávanie sa. Financie sú využité len na prevádzku a funkčnosť. Súhlasí aj s rekonštrukciou schodov, ale financie môžeme zobrať z balíka na opravu budov v majetku obce.

 

Starosta obce – uviedol, že v kostole sa konajú aj kultúrne akcie ako adventný koncert, a dal hlasovať za návrh p. Janovca presunúť financie na opravu schodov na dome služieb.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Backo,p.Pokorný,p.Janovec)                

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko)

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec p.Daniš.

Návrh nebol schválený.

 

Ing.Backo  - spýtal sa na položku verejné osvetlenie – bola navýšená o 10 tis.€, prečo?

 

Starosta obce – uviedol, že v položke verejné osvetlenie sme naplánovali výmenu a opravu niektorých ulíc. V tomto roku boli vymenené staré lampy napr. na  uliciach Pod Skalkou a Na barinách, aby bola nižšia spotreba. Vyčlenili sme financie preto, aby  sme postupne staré lampy vymenili za nové a úspornejšie.

 

p.Chudada – upozornil na zlý stav ciest v Horenickej Hôrke, spýtal sa v akom štádiu je projekt  kanalizácie, aby mohli byť cesty upravené aspoň v roku 2020.  Čo sa stane ak PVS financie na projekt  nedostane.

Odpovedal starosta obce – projekty sú spracované, ale príslušné ministerstvo ešte výzvu nevydalo. Zatiaľ riešime chodníky na Púchovskej ceste a ul. Sv.Anny. Ak bude nutné môžeme vyčleniť financie z balíka kapitálové výdavky.

 

Starosta obce uviedol, že správu kontrolóra obce a FML komisie obdržali poslanci s materiálmi  na rokovanie a požiadal Ing. Tichého, aby predložil správu kontrolóra.

 

Ing.Tichý –  potvrdil súlad so zákonom o rozpočtových pravidlách, teda zákonné postupy boli dodržané a rozpočet je vyrovnaný. Podrobne informoval o predloženej správe. Konštatoval, že po prerokovaní všeobecných pripomienok a návrhov, odporúča dokument schváliť a zobrať na vedomie návrhy rozpočtu na roky 2020 a 2021.

 

Ďalej starosta obce uviedol, že strategický plán, obsahuje všetky položky rozpočtu obce, ako vyžaduje zákon. Je to spracované podľa programov.

 

Ing. Tichý – vyjadril sa, že strategický plán je spracovaný výborne,  prehľadne,  podľa jednotlivých oblastí a klasifikácií, oceňuje to.

Starosta obce uviedol, že uvedeným sa zaoberala aj FML komisia a dala kladné stanovisko, ktoré bolo súčasťou predložených materiálov.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce uviedol, že stanovisko kontrolóra a FML komisie   berie OZ na vedomie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu rozpočtu na rok 2019 hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že zmeny rozpočtu budú premietnuté aj v strategickom pláne a  požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Prerokovanie upozornenia prokurátora

 

Starosta obce uviedol, že v septembri 2018 sme obdržali upozornenie prokurátora, že obec nemá VZN o referende. Po telefonickom rozhovore s p. prokurátorkou sme sa dohodli, že uvedené prejednáme na najbližšom pracovnom zasadnutí OZ.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či súhlas prokurátorky má starosta písomný, alebo ústny?

Odpovedal starosta obce – ústny súhlas.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce uviedol, že upozornenie prokurátora  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 9./      Návrh VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce       

                        Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že návrh VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Lednické Rovne  obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 4/2018 a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./   Návrh  VZN   č.   1/2019  o  miestnych daniach  a  miestnom poplatku za 

                        komunálne  odpady   a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

                        Rovne

 

Starosta obce upozornil, že vo VZN o daniach nastali niektoré zmeny. Zvýšil sa poplatok za vývoz a uloženie odpadu. Po prepočítaní je návrh 25,20 € na osobu a rok. Porovnal ceny aj s inými obcami a mestami v okolí.  Uviedol, že menšie obce majú menšie poplatky, ale nemajú takú frekvenciu vývozu odpadu, ako naša obec a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že suma 25,20 € na osobu a rok je pre ňu vysoká. Mali by sme mať benefit, že máme skládku. Takáto suma je pre občana dosť vysoká.    

 

Starosta obce vysvetlil, že za každú tomu dovezenú na skládku musíme zaplatiť, ale zákon ustanovuje, že  nemôžeme to dotovať z iných položiek.

 

Ing. Havránek – doteraz bol v platnosti zákon 17/2004 o poplatkoch, ktorý nezakazoval, použiť poplatok, ktorý nám platila zberovka. Nastala zmena v zákone, teraz platí zákon 329/2018 a ten exaktne zakazuje použiť financie na zníženie poplatku. Teraz nemôžeme financie, ktoré dostaneme od Megawestu použiť na zníženie poplatku, ako sme to robili doteraz.  Suma podľa reálnych nákladov by mala byť cez 30,-€, takže stále to budeme dotovať rozpočtu, ale nie z poplatku od Megawestu.

Doplnil starosta obce -  závisí to od %-ta separácie a z tohto %-ta budeme vychádzať.

Ing. Karasová – spýtala sa, ako by sme motivovali ľudí, aby separovali. V Mednom nemajú toľko odpadu ako v Led.Rovniach.

 

Ing.Havránek – rád by videl, aby platil ten kto produkuje odpad. V rodinných domoch by to bolo možné poriešiť, ale problém je v panelákoch,  ako to urobíme v tam.

 

Starosta obce – na jar by sa mali rozdávať kompostéry. Ku každému rod.domu bude pridelený jeden kompostér. Zamestnali sme nového pracovníka na zberný dvor, ktorý bude dohliadať na separovanie. Chceme, aby to %-to separácie bolo čo najlepšie. Zberné miesta a nádoby budú  rozmiestnené aj v Horenickej Hôrke a v Mednom.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o poplatku za odpad  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina, Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce uviedol, že dva roky sme nenavyšovali dane. Chceme uchovať zľavu, ktorá sa týka občanov nad 65 rokov, kde sa dane znižujú na 50%, ale meníme tie najnižšie položky:

  • položka 5) stavby na bývanie   ............................ na 0,14 €
  • položka bod 4a) – byty             ............................ na 0,14 €   
  • o 10% navýšiť podnikateľské dane  ..................... na 2,75 €

ostatné dane, čo sa týka pozemkov a garáží sa nemenili a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – nesúhlasí s navýšením podnikateľskej dane na 2,75€. Upozornila na čl. 4, bod 5b) – stavby  na hospodársku produkciu – skleníky -  navýšené na  ............ na 0,14 €.

Príde jej úsmevné navyšovať dane občanom, keď sme na minulom OZ zvyšovali plat starostovi.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia navýšit podnikateľkú daň -  čl. 4 body e) a f) na sumu 2,75€ o ostatných položkách budeme hlasovať amblok  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     4 poslanci (Ing.Backo, Ing.Brezániová, p.Štefina,

                                                                         Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce – prešiel k ďalšej časti, kde sa  jedná  o osoby ŤZP, v čl. 8 je doplnený bod h) na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a v bode e) je návrh doplniť, že miesto platí pre konkrétne motorové vozidlo. Upozornil, že týmto si odbúrame viacero parkovacích miest v obci. Uvažovali sme, či to spoplatniť, alebo nie, navrhujeme teda sumu zhruba 67,-€ ročne pre ŤZP a ŤZPS, týmto spôsobom by sme to trochu obmedzili.  Uvažovali sme aj o spoplatnení aj pre parkovacie miesta pre ostatných občanov, dospeli sme k cifre cca 350,-€ za rok. Zatiaľ sú to len úvahy. Pripravujeme aj VZN o parkovaní a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, akým štýlom sa to bude robiť, bude dosť takýchto miest, kto môže žiadať, teda kto, ako a za akých podmienok?

 

Starosta obce – upresnil, že teraz prejednávame VZN o poplatkoch a daniach. Podmienky budeme špecifikovať v pripravovanom VZN o parkovaní a predložíme ho na niektorom z ďalších zasadnutí.

 

Ing. Karasová – navrhla vyradiť trvalé parkovanie osobného motorového vozidla, lebo miest je málo, riešila by to parkovacími kartami, pretože niektoré rodiny  majú 3-4 autá. Nie ŤZP, ale tie ostatné.

 

Ing. Tichý – informoval o podaniach p. Tománkovej. Ďalej informoval, že  VZN o parkovaní má rozpracované, je v jednaní. Uviedol, že VZN o daniach sa schvaľuje raz ročne, ale o parkovaní môžeme schváliť aj na ďalšom OZ.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu p. Karasovej vypustiť vo  VZN o daniach a poplatkoch v bode 8./ článok f).

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec Mgr. Mišík nebol počas hlasovania prítomný.

 

Starosta obce ďalej navrhol doplniť vo  VZN o daniach a poplatkoch v bode e) ŤZP občanov, pretože žiadateľka nemá ŤZP-S.

 

Ing.Karasová – uviedla, že veľa ľudí má ŤZP. ŤZP-S sú ľudia, ktorí musia mať sprievod, navrhla posúdenie zdravotného stavu a dať túto výhodu iba imobilným ľuďom. Nemáme žiadne štatistiky, koľko občanov by malo záujem, alebo koľko je takto postihnutých.

 

Mgr. Hudecová – bolo by vhodné doplniť do VZN o parkovaní  presné  prílohy k žiadosti, ako napr. prehlásenie, že nevlastnia garáž, alebo od posudkového lekára.

 

Ing.Brezániová – tvorba VZN bude náročná, vzhľadom na GDPR nie je vhodné žiadať zdravotný stav od občanov.

 

Starosta obce konštatoval, že  VZN ponecháme v takom znení, ako bolo navrhnuté – teda necháme len ŤZP-S občanov, tak ako bolo navrhnuté  a dal hlasovať za celý návrh VZN č. 1/2019 o daniach a poplatkoch aj s navrhnutými zmenami. 

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina, Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./    Návrh VZN č. 2/2019 o financovaní  materskej školy a školských  

                        zariadení  so sídlom   na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – zmeny o ktorých sme už rozprávali, zníženie pôvodnej čiastky 269 tis.€ na 257 tis.€, sa odzrkadlili aj v rozpočte, kde sa menili položky, uviedol, že  k tejto téme sa v priebehu roka určite vrátime a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal o prečítanie uznesenia o VZN č. 2/2019  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 12./    Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 

 

Starosta obce uviedol, že kontrolór obce vykonáva kontroly podľa plánu a na návrh OZ. Plán kontrolnej činnosti obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a dal slovo kontrolórovi obce.

 

Ing. Tichý – prečítal navrhovaný plán kontrolnej činnosti na rok 2019, ktorý obsahuje 5 úloh.    

 

Ing. Brezániová – navrhla doplnenie plánu kontrolnej činnosti.  Požiadala o vyčíslenie kultúrnych akcií  za rok 2018 - Michalské hody, Letné slávnosti, MDD, MDŽ, koľko stál Gladiátor.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing.Brezániovej doplniť plán kontrolnej činnosti o vyčíslenie kultúrnych akcii za rok 2018.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce dal hlasovať za celý - doplnený plán kontrolnej činnosti

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 13./    Návrh a schválenie zmlúv – VOS malý kaštiel

 

Mgr. Mišík – informoval, že sa uskutočnila verejno obchodná súťaž (VOS) na predaj bytov v malom kaštieli – 2.kolo, z ktorej  vzišli traja záujemci. Kúpne zmluvy a podmienky VOS boli predložené s materiálmi na dnešné rokovanie.

Doplnil starosta obce – do 1.kola súťaže sa neprihlásil nikto, znalecké posudky boli urobené, na obhliadku prišlo 10-12 ľudí, ponuku v 2.kole  dali iba dvaja záujemci a otvoril rozpravu.

 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesení o predaji bytov – VOS malý kaštieľ  a dal o nich hlasovať:

 

Uznesenie na predaj bytu č.1 – Ing. Anton Martinko:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie na predaj bytu č.3 – p. Ondrej Remšík:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie na predaj bytu č.5 – p. Ondrej Remšík:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./    VOS Háj pozemky 7. kolo

 

Starosta obce informoval, že ide o 7.kolo VOS na pozemky v časti  Háj. Jedná sa o parcely 670/139 a 670/141. Cena podľa znaleckého posudku za 1m2 je 35,-€. Materiál poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VOS  Háj pozemky – 7.kolo a  dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 15./    VOS Háj pozemky 8. kolo

 

Starosta obce informoval, že o 8.kole VOS na pozemky v časti  Háj. Jedná sa o parcely 670/135 a 670/136. Cena podľa znaleckého posudku za 1m2 je 35,-€. Materiál poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a otvoril rokovanie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VOS  Háj pozemky – 8.kolo a   dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zároveň starosta obce navrhol zriadenie komisie na otváranie obálok pre VOS na predaj pozemkov v časti Háj 7. a 8. kolo, aj na otváranie obálok VOS na predaj motorového vozidla PRAGA V3S. Navrhol členov komisie: Mgr. Mišík, Mgr.Balážová, Ing.Brezániová, p.Štefina, p.Chudada.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 16./    VOS Praga V3S – hasičská

 

Starosta obce uviedol, že v 1.kole súťaže bola len jedna ponuka, ktorá nespĺňala podmienky, preto sme ju neprijali.   Cena za vozidlo bola stanovená 4 tis.€. VOS prebieha takým štýlom, že kto ponúkne viac vyhráva a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VOS na motorové vozidlo PRAGA V3S  dal  o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec Ing.Backo  nebol počas hlasovania prítomný.

 

K bodu 17./    Návrh zloženia komisií

 

Starosta obce uviedol, že návrh zloženia komisií obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie. Od poslancov neobdržal žiadne návrhy a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – uviedla, že mala záujem o prácu v komisii pre kultúru šport a školstvo, ale ocitla sa v bytovej komisii, asi to má nejaký zmysel, rada sa popozerá, ako sa prideľujú byty. Ďalej uviedla, že nevidí dôvod prečo  je p. Mišík v každej druhej komisii, keďže mu to vyplýva z funkcie zástupcu starostu, taktiež nevidí dôvod prečo je p.Cinko členom kultúrnej komisie, prečo nemôže byť členom p. Štefina? Chýba jej, že členkami kultúrnej komisie nie sú riaditeľky MŠ a ZŠ. Spýtala sa či je možné odčleniť komisiu pre školstvo?    

 

Starosta obce uviedol, že táto komisia je výkonná, vyžaduje sa pracovné prepojenie, preto sú navrhnutí uvedení členovia.

 

Ing.Brezániová – navrhuje doplniť do komisie Mgr. Potočnú, Bc.Provazníkovú, p. Štefinu a Ing. Brezániovú.

 

Starosta obce – materiály na dnešné rokovanie obdržali pred 7 dňami, očakával návrhy, ale nikto návrh neposlal. Pani riaditeľky neoslovil preto, lebo vie že sú dostatočne vyťažené, a spýtal sa ich či majú záujem pracovať v komisii pre kultúru, školstvo a šport.

Obe riaditeľky súhlasili.

 

Ing. Brezániová – navrhla zloženie komisie pre kultúru, školstvo a šport v zložení:

Predseda: Ing. Backo,

Tajomníčka Mgr. Kucejová,

Členovia: p.Cinko, p.Pokorný, p.Daniš, Ing.Karasová, p.Chaloupková, Mgr. Gorelková, Mgr. Potočná, Bc.Provazníková, Ing.Brezániová a p. Štefina.

 

Starosta obce dal  hlasovať o navrhnutých členoch jednotlivo:

 

Návrh Ing.Brezániovej, aby Mgr. Mišík nebol členom komisie pre kult.,školstvo a šport:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová, p.Štefina)    

„ proti“-7 poslancov

            „ zdržali sa“ -1 poslanec (p.Janovec)

Návrh nebol schválený.

 

Návrh Ing.Brezániovej, doplniť za členku komisie pre kultúru, školstvo a šport Mgr. Ľubu Potočnú:

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Návrh Ing.Brezániovej, doplniť za členku komisie pre kultúru, školstvo a šport Bc. Jarmilu Provazníkovú:

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Návrh Ing.Brezániovej, doplniť za členku komisie pre kultúru, školstvo a šport Ing.Gabrielu Brezániovú:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová, p.Štefina)    

                        „ proti“          -     5 poslanci (p.Pokorný,p.Chudada,Ing.Backo,

                                                                       p.Janovec, Mgr.Mišík)          

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Ďurko,p.Daniš,p.Mončeková)

Návrh nebol schválený.

 

Návrh Ing.Brezániovej, doplniť za člena komisie pre kultúru, školstvo a šport p. Petra Štefinu:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová, p.Štefina)    

                        „ proti“          -     5 poslanci (p.Pokorný,p.Chudada,Ing.Backo,

                                                                       p.Janovec, Mgr.Mišík)          

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Ďurko,p.Daniš,p.Mončeková)

Návrh nebol schválený.

 

Návrh Ing. Backa, aby p. Marica Chaloupková  nebola členkou komisie pre kultúru, školstvo a šport:

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (p.Chudada, Ing.Backo)       

„ proti“-3 poslanci (Mgr.Mišík,p.Mončeková,p.Pokorný)

            „ zdržali sa“ -6 poslancov (Ing.Brezániová,Ing.Karasová,p.Štefina,

                                             p.Janovec, p.Daniš, p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že komisia pre kultúru, školstvo a šport bude doplnená o ďalšie dve členky.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa starostu obce, prečo nie je schopný obsadiť komisiu pre Občianske záležitosti pri toľkých fanúšikoch? Je to komisia s dlhoročnou tradíciou.

 

Starosta obce – hľadáme niekoho, kto by bol schopný čítať na týchto obradoch. Komisia je schopná aj funkčná, spýtal sa Ing.Brezániovej, či má nejaký návrh.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať o doplnení členov jednotlivých komisií:

 

Zloženie Finančnej komisie v nasledovnom znení:

Členovia:  Jozef Hollan, Milan Chudada, Magdaléna Markovičová

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zloženie Sociálno-zdravotnej komisie v nasledovnom znení:

Členovia:  Adela Vráblová, Mária Zemanová, Helena Fajtová, Mária Šlesarová, Peter Greguška, PhDr. Tatiana Štraussová,  Ján Daniš, Dis. 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zloženie Komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku v nasledovnom znení:

Členovia:  Vladimír Janovec, Peter Štefina, Marián Kamenický

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zloženie Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia v nasledovnom znení:                     

Členovia:  Mgr. Martin Mišík, Bc. Jana Kürtiová, Mgr. Art. Ivan Turza  

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zloženie Komisie pre školstvo, kultúru a šport v nasledovnom znení :

Členovia:  Milan Cinko, Tomáš Pokorný, Ján Daniš, Dis., Ing. Iveta Karasová, Mgr. Martin Mišík, Mgr. Marica Chaloupková, Mgr. Mária Gorelková, Mgr. Ľuba Potočná,  Bc. Jarmila Provazníková     

 

Zloženie Bytovej komisie v nasledovnom znení:

Členovia:  Ing. Gabriela Brezániová, Peter Štefina, Mariana Korbelová  

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zloženie Komisie pre občianske záležitosti v nasledovnom znení:

Predseda:  Mgr. Martin Mišík 

Tajomník: Anna Rodová

Členovia:  PhDr. Tatiana Štraussová, Peter Štefina                

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu v nasledovnom znení:

Členovia:  Tomáš Pokorný, Milan Chudada, Vladimír Janovec.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 18./    Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

 

Starosta obce uviedol, že predkladá na prerokovanie nájomné zmluvy medzi obcou a spol. Ledrov. Sú to štandardné zmluvy, ktoré sa schvaľujú každý rok a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o nájomnej zmluve na Zdravotné stredisko a dal o ňom  hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 19./    Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

 

Starosta obce informoval, že Ledrov  platí obci nájom, ale obec prispieva na energie, lebo sú tam hasiči  a zasadačka a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – v predchádzajúcej zmluve boli opravy  v cene nájmu, prečo vypadla zo zmluvy klauzula v čl. 4 bod 3./ - zmluvné strany sa dohodli, že sa vyčíslia  opravy  v cene nájmu.

 

p. Pokorný  - fungovalo to tak, že Ledrov  platil nájom a v rámci toho nájmu sme mali vykonať opravy. Teraz obec za nájom vystaví faktúru, ktorú Ledrov zaplatí,  a je  na nej či si objedná niečo od Ledrovu, alebo u niekoho iného.

Doplnil starosta -  v minulosti vo výške nájmu Ledrov odviedol opravy, teraz platí nájom a obec si objednáva služby.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o nájomnej zmluve na budovu Ledrov-u a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 20./    Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

 

Starosta obce uviedol na rokovanie nájomnú zmluvu medzi obcou a spol Ledrov na Dom  služieb.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o nájomnej zmluve na budovu Ledrov-u a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 21./    Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Starosta obce informoval, že cena za vývoz sa nezvyšovala posledných 6 rokov,  preto navrhujeme navýšenie o 10%   a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o vývoze TKO na rok 2019 a  dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 22./    Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Starosta obce informoval, že cenu za vývoz VO kontajnerov navyšujeme tiež o 10%  a otvoril rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o vývoze veľkoobjemových kontajnerov na rok 2019 a  dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 23./    Program odpadového hospodárstva

 

Ing. Havránek – uvedený POH prijímame zo zákona. Platí tu postupnosť, že schváli štát, následne  kraj a do 4-och mesiacov to musí prijať obec. Prijímame všetky časti, ako nám ich schválil nadriadený orgán, teda TSK posudzuje súlad s nadriadeným orgánom a v tejto forme to predkladáme.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana  o prečítanie uznesenia o POH a  dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“

Poslanci  Ing.Karasová a Mgr.Mišík  neboli počas hlasovania prítomní.

 

K bodu 24./    Prerokovanie žiadosti LEDROV- u spol. s. r. o.

 

Starosta obce informoval o žiadosti spol. Ledrov, na prevádzku kúpaliska. Informoval, že na kúpalisko bola schválená dotácia 10 tis.€, teraz žiadajú o 5 tis.€.  Uviedol, že bufet bol v prenájme a klientela kúpaliska nebola veľká, pretože sa otvorili kúpaliská  v Novej  Dubnica a v Nemšovej. Starosta obe otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – na kúpalisko sme dali dotáciu 10 tis. €, teraz požadujú ďalších 5 tis.€,  spýtala sa či energie platila pani, čo mala bufet v prenájme, alebo my?

Odpovedal starosta obce – bola uzatvorená nájomná zmluva, energie boli v cene. Návštevnosť nebola veľká, príjem a obraty tam nie sú, a všetky okolité kúpaliská sú dotované.

 

Ing. Karasová – čo znamená tržba 70%? Prečo celá tržba nie je 100%.

 

p.Pokorný – 30% je na správu kúpaliska príjem Ledrovu. Sú tam uvedené náklady, na tých, ktorí tam pracovali, plavčíci. Nie sú tam napr. náklady na účtovníčku. Je to v zmysle zmluvy.

 

Starosta obce  - požiadal o návrhy, uviedol, že Ledrov nie je v ideálnych číslach, a ide o reálnu požiadavku.

 

Ing.Brezániová – jediná zisková vec je z predaja občerstvenia a to sme si vyblokovali za 860 €, odkrojili si 30% a ešte chcú dotáciu?

 

p.Pokorný – nikto nepovedal, že kúpalisko je v dobrých číslach. Suma 5.400,-€ sa teraz platí iba za vykurovanie. Možno niekedy na začiatku keď sa vykurovalo teplou vodou zo sklární, bolo v dobrých číslach, ale posledných 10 rokov to tak isto nie je.  

 

Starosta obce – kúpalisko navštevujú aj karatisti a futbalisti. Uvíta návrhy aj na prevádzkovanie kúpaliska aj bufetu. Napr. Nemšová dotovala prestavbu kúpalisko sumou 800 tis.€.

 

Mgr. Mišík – nápočet  vychádzal z roku predtým. 30% odmena bola schvaľovaná OZ. Výber vstupného bol veľmi nízky, správca kúpalisko musí spravovať, či sú tam ľudia, alebo nie. Návštevnosť sme nevedeli odhadnúť.

 

Ing. Karasová – účtovníčka videla, že 10 tis.€ dotácia je vyčerpaná, mala  upozorniť, že ideme hospodáriť do straty.

 

Mgr. Mišík – kúpalisko funguje 2 mesiace, mnohé faktúry prichádzajú po sezóne, v bežnej ekonomickej operatíve sa to zobrazí až neskôr. Ak chceme poskytovať tú službu občanom,  tak s tým, že to obec dofinancuje. Ak nechceme poskytovať, tak neposkytneme.   

 

Starosta obce - počas noci voda vychladne, ohrieva sa plynom. Je na nás či áno, alebo nie, a za akých podmienok.

 

p.Štefina – máme konateľa, treba tam ľudí dotiahnuť, vymýšľať nejaké služby, nie len pýtať.

p. Pokorný – vlastníkom je obec. Toto riešime niekoľko rokov. Generálna oprav by stála cca 1 mil.€, aby sme boli konkurencie schopní. Pred dvoma rokmi tam bolo množstvo akcií a ľudia aj tak neprišli, skôr prišli cudzí. Skúšali sme to rozbehnúť aj cez sponzorov.

 

Ing. Brezániová – dotácia bola aj na úhradu energie, alebo bola platená zvlášť?

Odpovedal p. Pokorný – energiu platí obec priamo.

 

p.Daniš -  prečo sa neotvorí kúpalisko skôr?

 

Mgr.Chutko – po skúsenostiach vieme, že ľudia tam neprídu. Najväčšie náklady sú na réžiu. Ak sú pekné víkendy dá sa zarobiť, ale ak nie nezarobíme, a tento rok nebolo pekné počasie, preto taká strata.  

 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka  o prečítanie uznesenia o poskytnutí dotácie na kúpalisko a dal o ňom  hlasovať:

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina, Ing.Karasová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 25./    Prerokovanie žiadosti AGROFARMA Červený Kameň

 

Starosta obce informoval, že sme obdržali list od Agrofarmy Červený Kameň, kde nás informovali, že bolo súdne konanie, kde bola spochybnená zmluva s PZ Ostrá hora. Požiadali obec, ako vlastníka pozemkov o súhlas na uskutočnenie Valného zhromaždenia a o súhlas na zastupovanie. Starosta navrhol, dať im taký istý súhlas, ako predtým poľovnému združeniu, teda dať súhlas iba na zvolanie val. Zhromaždenia, nie na zastupovanie a otvoril rozpravu.

 

Ibg. Brezániová – pred dvoma rokmi OZ rokovalo a súviselo to so zmluvou o užívaní poľovného revíru PZ Ostrá hora. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor Pov.Bystrica eviduje zmluvu od 14.12.2017  do 14.12.2032. Agrofarma pošle nejakú žiadosť, a my nevieme o čom súd je. Ako poslanci sme splnomocnili PZ Ostrá hora, aby mohli zvolať valné zhromaždenie. Čo chce od nás Agrofarma, keď nepredložili žiadne doklady?

 

Starosta obce citoval z listu, ktorý predložili Agrofarma, s.r.o., čo obdržali aj poslanci OZ.

Doplnil Bc. Hollan – obec spolu s ďalšími vlastníkmi poľovných pozemkov, môže zvolať valné zhromaždenie ak má viac ako 33%. Agrofarma žiada, aby sme im schválili iba zvolanie valného zhromaždenia.

 

Starosta obce – vyjadril sa, že nepreferuje ani jednu stranu. Poslali nám žiadosť, a my sa k tomu máme vyjadriť hlasovaním. Do sporu nechceme vstupovať.

 

p. Štefina – vyjadril sa, že chce vidieť rozhodnutie, tak ako p.Chudada.

 

Odpovedal p. Chudada – po Horeniciach a po Mednom chodia poľovníci, pýtajú podpisy,  rozprával sa s nimi o tom.

 

Mgr. Mišík – pred dvoma rokmi nás o zvolanie valného zhromaždenia požiadali poľovníci z PZ Ostrá hora, teraz žiada Agrofarma o to isté, tak reagujme.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka  o prečítanie uznesenia o súhlase pre Agrofarmu  a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

 

K bodu 26./    Príspevky občanov

 

O 19,25 hod. odišiel z rokovania poslanec p. Janovec.

 

Ing. Prekop – požiadal o informáciu o SOŠ sklárskej, pretože počul, že funguje posledný rok. Počul všelijaké šumy, preto navrhuje, aby sme vstúpili do rokovania s TSK a zistili ich víziu, aby z budovy nevznikla iba ubytovňa. Ďalej vyjadril názor na dotáciu pre farský úrad, v minulosti sa hovorilo, že sa opraví kúrenie a dotácia nebude taká veľká, navrhol vyčísliť úsporu na kúrení a o túto čiastku dotáciu ponížiť.  

 

Odpovedal starosta obce – dotácií bolo viac, aj od sponzorov. Kostol je vynovený, ale dotácia od obce ide aj na kaplnky Sv.Anny, v Horeniciach a v Mednom. A tiež ceny energií idú hore. O učilišti rokoval aj s majiteľmi RONA, aj s TSK. Spýtal sa aj či by nám ho nepredali, ale TSK môže predávať iba za cenu znaleckého posudku a ten je 1 mil.€, na čo obec nemá financie. Máme záujem riešiť parkovacie miesta a kúpiť nejaké pozemky od TSK aj pri telocvični. TSK bude z týchto financií dotovať aj školu v Púchove.

 

K bodu 27./    Diskusia

 

Ing.Brezániová – ak to raz niekto kúpi, ako mu rozkážete, čo tam má byť. Uviedla, že sme dostali dotáciu na rozšírenie MŠ, teda kapacita sa navýši o 23 miest. V súčasnosti hygiena povolila používať telocvičňu, kde je 17 detí. Ide teda o navýšenie 6 miest?

 

Starosta obce – rozširujeme kapacitu o 23 miest na dostavbu MŠ. Budeme to operatívne riešiť podľa počtu detí, ak bude potrebné budeme používať aj telocvičňu.

 

Bc. Provazníková – vyjadrila sa, že do škôlky prijímali iba rovňanské deti, a nie mladšie ako 3 roky. Kapacita MŠ je 96 detí,  a tých 17 detí bolo iba v tomto školskom roku.

 

Ing.Brezániová – požiadala o plán zasadnutí OZ na rok 2019, zatiaľ ho nenašla. Ďalej požiadala o zverejnenie termínov zasadnutí komisií, aby sa mohli zúčastňovať aj občania, a spýtala sa v ako štádiu sú kompostéry.

 

Odpovedal starosta obce -  plán zasadnutí OZ zverejníme v mesiaci 01/2019, zisťovali sme pracovnú vyťaženosť poslancov, ktorí pracujú na zmeny. Zasadnutie komisií sa rieši operatívne, akčne. Kompostéry – verejné obstarávanie je ukončené, kontrola dopadla dobre, vyhrala najnižšia ponuka. Ide o 6 obcí, zhodli sme sa so starostami na tom, aby nám predviedli jeden kompostér, pretože máme objednávať 1420 ks. Pokiaľ si to nepozrieme, nebudeme objednávať.

 

p.Štefina – uviedol, že by privítal program zastupiteľstiev a spýtal sa ako to funguje s opravou verejného osvetlenia?

 

Odpovedal starosta obce – systém funguje tak, že sa nahlasujú poruchy a priebežne raz za mesiac sa opravujú, ak je to akútne  treba volať starostovi. Robí sa to v subdodávke, ak vypadne celá ulica opravy robíme hneď, ak vypadne jedna lampa, rieši sa to priebežne.

 

Ing.Karasová – spýtala sa, či je otváracia doba na zbernom dvore záväzná? Navrhla porozmýšľať o piatku - je zatvorené.

 

Starosta obce – zatiaľ to bude fungovať takto, pracovník je tam na ½ úväzku.

Doplnil Ing.Havránek – piatok býval pokojnejší, a keďže je to riešené ½ úväzkom, preto je jeden deň zatvorené. Vieme to operatívne zmeniť.

 

K bodu 28./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým šťastné prežitie vianočných sviatkov, pozval na oslavu Silvestra a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Pokorný 

p.  Janovec

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:184
TÝŽDEŇ:2192
CELKOM:1833192

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.