Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 18.02.2021 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č. 297/2021-2  až     /2021-2

 

Uznesenie č. 297/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 298/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice: p. Tomáš Pokorný a p. Daniela Mončeková

 

Uznesenie č. 299/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a p. Milan Chudada

 

Uznesenie č. 300/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 301/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

návrh Ing. Brezániovej vypustiť bod 16./ Príspevky občanov

Uznesenie č. 302/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

NESCHVAĽUJE

návrh Ing. Brezániovej zaradiť do programu rokovania, ako bod 16./ Prerokovanie návrhu o predbežnom nároku na náhradu škody spol. Stavbyt LR, s.r.o.  

Uznesenie č. 303/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 11.12.2020.

Uznesenie č. 304/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok 2020, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 305/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Lednické Rovne, pričom potvrdzuje, že  proces spracovania, prerokovania a schvaľovania  novej územnoplánovacej dokumentácie obce je zmluvne uzavretý a nastavený s lehotami na tieto úkony v maximálnej dĺžke do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácii.

Uznesenie č. 306/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh Ing. Karasovej vypustiť bod 5./ z  rokovania z programu a nehlasovať o ňom

Uznesenie č. 307/2021-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

objemovú štúdiu PK Reality s.r.o., Púchov, vypracovanú firmou TeKa Project s.r.o. Trenčín, pod názvom „Bytový dom – Alej“ na pozemku parc. č. KNC 372/35, 372/36, 372/3 v k. ú. Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 308/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

  • pozemok v registri C KN par. č. 54/111, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľubomír Cíbik, s trvalým pobytom Horovce 169, 020 62 Horovce za kúpnu cenu vo výške 19,03 Eur/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Na pozemku je vybudovaná garáž, ktorú má vo vlastníctve žiadateľ. Pozemok je vhodný iba na účel na aký je využívaný v súčasnosti. Vzhľadom k jeho polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 309/2021-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

  • pozemok v registri C KN par. č. 168/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, ktorý vznikol z pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri E KN par. č. 1501/19 druh pozemku: ostatná plocha o výmere 300 m2, podľa Geometrického plánu GP č. 14/2020, zo dňa 25.11.2020

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Anna Bajzíková, s trvalým pobytom Rovňanská 175/6, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 3,17 Eur/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúca.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Vzhľadom k  polohe a veľkosti pozemku nie je možné iné jeho využitie obcou. Žiadateľka Anna Bajzíková vlastní susedné pozemky predmetnej nehnuteľnosti (LV č. 247, k.ú. Lednické Rovne) a predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo udržiava.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 310/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

zameniť nehnuteľný majetok – časť pozemku (cca 6,8m2) vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne o veľkosti podielu 1/1 k celku nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne, v  k. ú. Lednické Rovne, parcela registra C KN, zapísaná na LV č. 1, parc. č. 489/11 o výmere 78 m2, druh pozemku: orná pôda

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok – časť pozemku (cca 6,8m2) vo výlučnom vlastníctve v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľubomír Šesták a Oľga Šestáková, obaja trvale bytom Medová 469/47, 020 61 Lednické Rovne, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne, v k. ú.  Lednické Rovne, parcela registra C KN, zapísaná na LV č. 1902, parc. č. 489/111 o výmere 651 m2, druh pozemku: orná pôda

ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zamieňané parcely budú odčlenené od vyššie uvedených parciel na základe geometrického plánu. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať žiadatelia.

Zámena sa schvaľuje bez finančného dorovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané parcely budú mať rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania užívanej časti pozemku žiadateľmi. Zámenou pozemkov si budú môcť žiadatelia vyhotoviť nové oplotenie, ktoré bude priamejšie, bez zbytočných zakrivení, a taktiež sa priaznivo zväčšia šírkové a najmä oblúkové parametre priľahlej pravouhlej komunikácie, čo v budúcnosti ovplyvní bezpečnosť premávky v danej lokalite.  

 

Uznesenie č. 311/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3815 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu ,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú, a to na 2 roky od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Valéria Čillingová – VALERI, IČO: 34 532 561 so sídlom 018 52 Dulov 242, za nájomné vo výške 28,-Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Predajňa zmrzliny“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

 

Uznesenie č. 312/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3815 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu ,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú, a to na 2 roky od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Valéria Čillingová – VALERI, IČO: 34 532 561 so sídlom 018 52 Dulov 242, za nájomné vo výške 28,-Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Predajňa zmrzliny“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2021.

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 313/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre Gabriela Kuhajdová, IČO: 46 213 708 so sídlom Tuchyňa 184, 018 55 Tuchyňa za účelom zriadenia fyzioterapie (rehabilitácia a liečebná telesná výchova). Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

 

Uznesenie č. 314/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spoločnosti Ledrov spol. s r.o. oprávnenie poskytnúť finančnú zľavu z podnájomného pre subjekty, ktoré sú so spoločnosťou Ledrov spol. s r.o. v podnájomnom vzťahu (dom služieb, zdravotné stredisko), a ktorí z charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené alebo obmedzené v 2. vlne pandémie. Zľava z podnájomného môže byť maximálne vo výške 50 %, a to za obdobie sťaženého užívania v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zľava sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí zľavy.

 

Uznesenie č. 315/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

oprávnenie pre obec Lednické Rovne poskytnúť finančnú zľavu z nájomného pre subjekty, ktoré sú s obcou Lednické Rovne v nájomnom vzťahu, a ktorí z charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené alebo obmedzené v 2. vlne pandémie (Vivienn s.r.o. - kvetinárstvo,  Občianske združenie Fitklub Lednické Rovne - fitnesscentrum). Zľava z nájomného môže byť maximálne vo výške 50 %, a to za obdobie sťaženého užívania v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zľava sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí zľavy.

Uznesenie č. 316/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 26.05.2016 medzi Obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144 ako nájomcom, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 317/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu v zložení Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, pričom nové zloženie Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia je nasledovné:

Predseda:        Milan Chudada

Tajomník:        Ing. Jaroslava Kazdová

Členovia:        Mgr. Martin Mišík                 

                        Bc. Jana Kürtiová

                        Mgr. Art. Ivan Turza  

                        Ing. Margita Kopačková.

 

Uznesenie č. 318/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán OZ na rok 2021, so zmenou termínu v decembri na 09.12.2021, ostatné termíny,  tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 319/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

predaj nadbytočného kalamitného dreva za cenu podľa aktuálne platného cenníka LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik zverejneného na ich internetovej stránke www.lesy.sk v čase predaja nadbytočného dreva.

Uznesenie č. 320/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh Ing.Brezániovej, že: „OZ Led.Rove schvaľuje,  že sa prerokovaním návrhu o predbežnom nároku na náhradu škody spol. Stavbyt LR, s.r.o.  zaoberať nebude“.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 19.02.2021

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:10
TÝŽDEŇ:2990
CELKOM:1782792

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.