Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 18.02.2021 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č. 297/2021-2  až     /2021-2

 

Uznesenie č. 297/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 298/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice: p. Tomáš Pokorný a p. Daniela Mončeková

 

Uznesenie č. 299/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a p. Milan Chudada

 

Uznesenie č. 300/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 301/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

návrh Ing. Brezániovej vypustiť bod 16./ Príspevky občanov

Uznesenie č. 302/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

NESCHVAĽUJE

návrh Ing. Brezániovej zaradiť do programu rokovania, ako bod 16./ Prerokovanie návrhu o predbežnom nároku na náhradu škody spol. Stavbyt LR, s.r.o.  

Uznesenie č. 303/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 11.12.2020.

Uznesenie č. 304/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok 2020, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 305/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Lednické Rovne, pričom potvrdzuje, že  proces spracovania, prerokovania a schvaľovania  novej územnoplánovacej dokumentácie obce je zmluvne uzavretý a nastavený s lehotami na tieto úkony v maximálnej dĺžke do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácii.

Uznesenie č. 306/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh Ing. Karasovej vypustiť bod 5./ z  rokovania z programu a nehlasovať o ňom

Uznesenie č. 307/2021-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

objemovú štúdiu PK Reality s.r.o., Púchov, vypracovanú firmou TeKa Project s.r.o. Trenčín, pod názvom „Bytový dom – Alej“ na pozemku parc. č. KNC 372/35, 372/36, 372/3 v k. ú. Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 308/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

  • pozemok v registri C KN par. č. 54/111, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľubomír Cíbik, s trvalým pobytom Horovce 169, 020 62 Horovce za kúpnu cenu vo výške 19,03 Eur/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Na pozemku je vybudovaná garáž, ktorú má vo vlastníctve žiadateľ. Pozemok je vhodný iba na účel na aký je využívaný v súčasnosti. Vzhľadom k jeho polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 309/2021-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

  • pozemok v registri C KN par. č. 168/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, ktorý vznikol z pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne v registri E KN par. č. 1501/19 druh pozemku: ostatná plocha o výmere 300 m2, podľa Geometrického plánu GP č. 14/2020, zo dňa 25.11.2020

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Anna Bajzíková, s trvalým pobytom Rovňanská 175/6, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 3,17 Eur/m2. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúca.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Vzhľadom k  polohe a veľkosti pozemku nie je možné iné jeho využitie obcou. Žiadateľka Anna Bajzíková vlastní susedné pozemky predmetnej nehnuteľnosti (LV č. 247, k.ú. Lednické Rovne) a predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo udržiava.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 310/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

zameniť nehnuteľný majetok – časť pozemku (cca 6,8m2) vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne o veľkosti podielu 1/1 k celku nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne, v  k. ú. Lednické Rovne, parcela registra C KN, zapísaná na LV č. 1, parc. č. 489/11 o výmere 78 m2, druh pozemku: orná pôda

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok – časť pozemku (cca 6,8m2) vo výlučnom vlastníctve v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľubomír Šesták a Oľga Šestáková, obaja trvale bytom Medová 469/47, 020 61 Lednické Rovne, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne, v k. ú.  Lednické Rovne, parcela registra C KN, zapísaná na LV č. 1902, parc. č. 489/111 o výmere 651 m2, druh pozemku: orná pôda

ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zamieňané parcely budú odčlenené od vyššie uvedených parciel na základe geometrického plánu. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať žiadatelia.

Zámena sa schvaľuje bez finančného dorovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané parcely budú mať rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania užívanej časti pozemku žiadateľmi. Zámenou pozemkov si budú môcť žiadatelia vyhotoviť nové oplotenie, ktoré bude priamejšie, bez zbytočných zakrivení, a taktiež sa priaznivo zväčšia šírkové a najmä oblúkové parametre priľahlej pravouhlej komunikácie, čo v budúcnosti ovplyvní bezpečnosť premávky v danej lokalite.  

 

Uznesenie č. 311/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3815 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu ,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú, a to na 2 roky od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Valéria Čillingová – VALERI, IČO: 34 532 561 so sídlom 018 52 Dulov 242, za nájomné vo výške 28,-Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Predajňa zmrzliny“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

 

Uznesenie č. 312/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť (27 m2) pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3815 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne – podľa situačného nákresu ,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú, a to na 2 roky od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Valéria Čillingová – VALERI, IČO: 34 532 561 so sídlom 018 52 Dulov 242, za nájomné vo výške 28,-Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Predajňa zmrzliny“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem, pričom ide o časť pozemku s malou rozlohou.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2021.

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 313/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre Gabriela Kuhajdová, IČO: 46 213 708 so sídlom Tuchyňa 184, 018 55 Tuchyňa za účelom zriadenia fyzioterapie (rehabilitácia a liečebná telesná výchova). Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

 

Uznesenie č. 314/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spoločnosti Ledrov spol. s r.o. oprávnenie poskytnúť finančnú zľavu z podnájomného pre subjekty, ktoré sú so spoločnosťou Ledrov spol. s r.o. v podnájomnom vzťahu (dom služieb, zdravotné stredisko), a ktorí z charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené alebo obmedzené v 2. vlne pandémie. Zľava z podnájomného môže byť maximálne vo výške 50 %, a to za obdobie sťaženého užívania v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zľava sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí zľavy.

 

Uznesenie č. 315/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

oprávnenie pre obec Lednické Rovne poskytnúť finančnú zľavu z nájomného pre subjekty, ktoré sú s obcou Lednické Rovne v nájomnom vzťahu, a ktorí z charakteru svojej podnikateľskej činnosti boli povinní mať svoje prevádzky zatvorené alebo obmedzené v 2. vlne pandémie (Vivienn s.r.o. - kvetinárstvo,  Občianske združenie Fitklub Lednické Rovne - fitnesscentrum). Zľava z nájomného môže byť maximálne vo výške 50 %, a to za obdobie sťaženého užívania v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Zľava sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí zľavy.

Uznesenie č. 316/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 26.05.2016 medzi Obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144 ako nájomcom, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 317/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu v zložení Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, pričom nové zloženie Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia je nasledovné:

Predseda:        Milan Chudada

Tajomník:        Ing. Jaroslava Kazdová

Členovia:        Mgr. Martin Mišík                 

                        Bc. Jana Kürtiová

                        Mgr. Art. Ivan Turza  

                        Ing. Margita Kopačková.

 

Uznesenie č. 318/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán OZ na rok 2021, so zmenou termínu v decembri na 09.12.2021, ostatné termíny,  tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 319/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

predaj nadbytočného kalamitného dreva za cenu podľa aktuálne platného cenníka LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik zverejneného na ich internetovej stránke www.lesy.sk v čase predaja nadbytočného dreva.

Uznesenie č. 320/2021-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh Ing.Brezániovej, že: „OZ Led.Rove schvaľuje,  že sa prerokovaním návrhu o predbežnom nároku na náhradu škody spol. Stavbyt LR, s.r.o.  zaoberať nebude“.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 19.02.2021

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 10. 2021
jasná obloha 13 °C 1 °C
utorok 26. 10. zamračené 11/3 °C
streda 27. 10. takmer jasno 14/5 °C
štvrtok 28. 10. takmer jasno 14/5 °C

Kalendár