Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č.  3 / 2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného

dňa 14.02.2019 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Mišík, p. Chudada

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 2/2018 zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2018.
 2. Stanovisko spoločnosti Ledrov spol. s r.o. k vedeniu kúpaliska Lednické Rovne.
 3. Predložený materiál – Dohodu o usporiadaní vlastníckeho práva, predmetom ktorej je prevod spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6, ktorý vlastní Ján Kamenický, dátum narodenia: 20.11.1979, trvale bytom: Sihoť 177/16, 019 01 Ilava (ako účastník 2.) na pozemku: E-KN 623/1, o výmere 313m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 1856 vedený pre katastrálne územie Lednické Rovne v prospech Obce Lednické Rovne, sídlo: Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 (ako účastník 1.).
 4. Predložený materiál – list: „Oznámenie a výzva na prerokovanie výšky kúpnej ceny“ zo dňa 14.01.2019, ktorý bol dňa 17.01.2019 doručený právnemu zástupcovi obce Lednické Rovne – advokátskej kancelárii LEGAL POINT s.r.o.
 5. Informáciu o stave spoločnosti Ledrov spol. s r.o.
 6. Informáciu o kúpe telocvične SOŠ sklárska  a zámene pozemkov.
 7. Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018.
 8. Správu ObP o činnosti za rok 2018.
 9. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.

 

 1. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou FISH&AGRO farma, s.r.o., IČO: 36 708 780 so sídlom Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj hnuteľnej veci, a to motorového nákladného vozidla: Praga V3S ARS12M, , ako výsledku verejnej obchodnej súťaže, v celkovej cene 4.000,-Eur.

 

 1. V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v stavbe na adrese – Námestie slobody 32/4,  020 61 Lednické Rovne medzi obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa obec Lednické Rovne snaží o zachovanie kontinuity bankomatu VÚB a.s. v obci, nakoľko ide o bankomat vo vlastníctve  predchádzajúceho nájomcu VÚB, a.s. a po zavretí pobočky bol zo strany obyvateľov obce záujem, aby bankomat VÚB a.s. zostal zachovaný.   

 

 1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v stavbe na adrese – Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ s navrhnutými zmenami OR, a to zvýšenie nájomného na 2.500,-Eur ročne vrátane energií a trvanie zmluvy na dobu neurčitú.

 

 1. Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je nájom kúpaliska tvoreného z nehnuteľností, vedených Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, zapísaných na LV č. 1, pre k. ú. Lednické Rovne, a to:

-pozemok – parcela registra „C“ parc. č. 189/3, o výmere 4442m2,

-stavba - so súp. č. 170, postavená na parcele C KN č. 189/4, o výmere 368m2,

-stavba bazén – bez súp. č., postavená na parcele C KN č. 189/2, o výmere 880 m2, tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku a údržbu kúpaliska v Lednických Rovniach medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, predmetom ktorej je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku a údržbu kúpaliska v Lednických Rovniach vo výške 15.000,-Eur a to tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Rámcovú zmluvu o zabezpečení prevádzky, kontroly a údržby detských ihrísk medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odplatné poskytovanie služieb a činnosti v oblasti prevádzkovania, kontrol a údržby verejných detských ihrísk na území obce Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ s navrhnutou zmenou OR, a to v čl. I. bod 5./ „zabezpečenie odstránenia drobných nedostatkov do hodnoty 2.000,-Eur / ročne.“

 

 1. Dohodu o usporiadaní vlastníckeho práva, predmetom ktorej je bezodplatný prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6, na pozemku: E-KN 623/1, o výmere 313 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 1856 vedený pre katastrálne územie Lednické Rovne, uzatvorená medzi fyzickou osobou: Ján Kamenický, dátum narodenia: 20.11.1979, trvale bytom: Sihoť 177/16, 019 01 Ilava (ako účastník 2.) a Obcou Lednické Rovne, sídlo: Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 (ako účastník 1.).
 2. Výšku navrhovanej kúpnej ceny zo strany SPF, t.j. 8,16,-Eur/m2, za ktorú by obec Lednické Rovne odkúpila spoluvlastnícke podiely na pozemkoch:

 

-pozemok – parcelné číslo: E-KN 625 o výmere 1292 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 1173 vedený pre k. ú. Lednické Rovne

Nezistený vlastník: Jozefa Šlesarová – zákonne zastúpený SPF – spoluvlastnícky podiel: 1/6

 

-pozemok – parcelné číslo: E-KN 622 o výmere 513 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 1170 vedený pre k. ú. Lednické Rovne

Nezistený vlastník: Ján Horecký – zákonne zastúpený SPF – spoluvlastnícky podiel: 1/2

 

-pozemok – parcelné číslo: E-KN 626 o výmere 1690 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 1708 vedený pre k. ú. Lednické Rovne

-pozemok – parcelné číslo: E-KN 628/102 o výmere 811 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 1708 vedený pre k. ú. Lednické Rovne

Nezistený vlastník: Rudolf Dubový – zákonne zastúpený SPF – spoluvlastnícky podiel: 1/3

 

Kúpna cena bude navýšená o poplatok za poštovné 5,-Eur.

Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (66,-Eur) bude znášať obec Lednické Rovne ako kupujúci.

 

   10. Návrh  poslanca  p. Štefinu  na  výstavbu  väčších  garáží  v časti Majer, znížiť počet garáží

         a zväčšiť rozmer.

 

   11. Zámer výstavby murovaných garáží v časti Majer, predmetom ktorého je výstavba 9            

         murovaných garáží, tak ako bolo prerokované na  OZ s doplnkami a príslušným cenovým

         navýšením.

Rozmer garáže (vonkajší): 6m x 3,55m

Cena za jednu garáž: v zmysle projektu

Ostatné náklady:

cena za pozemok pod garážou = odhadovaná cena max. 10,-Eur/m2 t.j. 192,-Eur/garáž

cena za vyhotovenie geometrického plánu= 80,-Eur/garáž + prístupová cesta

návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti(poplatok za kolok)= 66,-Eur/garáž

Výber uchádzačov bude realizovať stavebná komisia na základe definovaných podmienok výberu.

 

12. Dodatok č.1/2019 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného

      zastupiteľstva v Lednických Rovniach, tak ako bol predložený na rokovanie OZ

      s navrhnutou zmenou OR, a to v čl. III. v bode 3./ „Rečníkovi za účasť na občianskom

      obrade  (pohreb) ako účinkujúcemu patrí odmena 60,-Eur za obrad.“

 

13.  Poskytnutie dotácie v prospech spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom

       Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne na prevádzku predajne Horenická Hôrka na rok

       2019 v celkovej výške 5049,48,-Eur, a to v zmysle predloženej žiadosti o dotáciu

       a hospodárskeho výsledku predajne Horenická Hôrka za rok 2018.

 

14.  Žiadosť spoločnosti FISH&AGRO farma, s.r.o., IČO: 36 708 780 so sídlom Jilemnická 56/30,

       020 61 Lednické Rovne zo dňa 05.02.2019 vo veci povolenia vybudovania pouličného

       verejného osvetlenia na prístupovej ceste do areálu Hunty Fish, pričom náklady súvisiace    

      s vybudovaním verejného osvetlenia vybaveného modernou technológiou nízkoenergetických   

      LED svietidiel s možnosťou riadenia osvetlenia bude znášať spoločnosť FISH&AGRO farma,

      s.r.o. a Obec Lednické Rovne bude vykonávať prevádzku a údržbu tohto osvetlenia.

 

15. Obstaranie nového územného plánu obce Lednické Rovne, tak ako bolo prerokované na OZ.

 

16. Zloženie členov rady Materskej školy Lednické Rovne za Obec Lednické Rovne:

                         Dana Mončeková

                         Ing. Stanislav Backo

 

17. Zloženie členov rady Základnej školy Lednické Rovne za Obec Lednické Rovne:

                        Mgr. Martin Mišík

                        Ing. Stanislav Backo

                        Ing. Gabriela Brezániová

                        Milan Chudada

 

18. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.

 

19. Zloženie Komisie pre školstvo, kultúru a šport v nasledovnom znení:

Predseda:  Ing. Stanislav Backo

Tajomník: Mgr. Eva Kucejová

Členovia:  Milan Cinko

              Tomáš Pokorný

              Ján Daniš, Dis.

              Ing. Iveta Karasová

              Mgr. Martin Mišík

              Mgr. Marica Chaloupková

              Mgr. Mária Gorelková

              Mgr. Ľuba Potočná

              Bc. Jarmila Provazníková

                         

E. Neschvaľuje

F.  Ukladá

  

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:13
TÝŽDEŇ:2993
CELKOM:1782795

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.