Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 05.04.2018  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 7.3.2018

  3./ Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017

  4./ Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov   

       a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1

  5./ Návrh zmeny výstavby v časti Háj – lokalita 12, nová IBV

  6./ OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE HÁJ IBV 4.kolo

  7./ Návrh Kúpnej zmluvy - Goralka

  8./ Návrh Nájomnej zmluvy - kúpalisko

  9./ Návrh zámeny pozemkov - Bolegovci

10./ Návrh odpredaja pozemku – p. Šerá

11./ Návrh zmluvy na DDS

12./ Príspevky občanov

13./ Rôzne

14./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov  Ing. Stanislava Backa a p. Tomáša Pokorného, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Milana Cinka  a p Milana Chudadu. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne oslovil poslancov, či má niekto návrh na zmenu programu. Nakoľko sa nikto z poslancov neprihlásil, starosta obce dal o predloženom programe hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, p.Cinko)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        07.03.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 31/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 07.03.2018. Konštatoval, že OZ prijalo celkom 14 uznesení v kapitole „Schvaľuje“, ktoré neboli konkrétne terminované a všetky sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal opraviť  prijaté uznesenie OZ č. 31/2018.  V bode E/1

 doplniť termín 30.09.2018 a v bode E/3 vysvetliť skratky SRZ (Slovenský rybársky zväz) a VOS (Verejná obchodná súťaž).

 

Starosta obce – uviedol, že uznesenie bude doplnené podľa požiadaviek Mgr. Hantáka.

 

Kontrolu plnenia uznesenia č. 31/2018 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017

 

Starosta obce informoval, že správu o kontrolnej činnosti prerokoval aj s poslancami OR a vyjadril sa k stanovisku Ing. Tichého, kontrolóra obce.  Uviedol, že konsolidovaná účtovná závierka nemá vplyv na predkladanie žiadostí o eurofondy. Na vysvetlenie uviedol, že k tomu došlo v čase, kedˇ odstúpil konateľ a ekonómka spoločnosti Ledrov.  A čo sa týka jarmoku – negeneruje žiadne príjmy z toho dôvodu, že sme oslovili, iba remeselníkov, teda ľudové remeslá, nie komerčný predaj. Úmysel je robiť tradičný jarmok, aby sa propagovali naše organizácie a remeslá. 

 

Ing. Jozef Tichý  - uviedol, že celá správa sa drží plánu, ktorý bol na tento polrok schválený. Poukázal hlavne na dva body v správe, a to konsolidovaná účtovná závierka a jarmok. Čo sa týka závierky, musí konštatovať, že došlo k porušeniu zákona č. 431/2002, (§ 22 odst. 13), o účtovníctve, pretože vyplýva povinnosť materskej organizácii zostaviť účtovnú závierku. Došlo teda k nerešpektovaniu materskej účtovnej spoločnosti tým, že neboli predložené jednotlivé účtovné závierky (rozpočtové, príspevkové a s.r.o). Druhý bod sa týka jarmoku, a to, že z toho bol nulový príjem a evidovaný je iba výdaj. Dáva na uváženie, či by nebolo  dobré prijať smernicu na komerčný predaj, aby teda nejaký príjem z tejto akcie bol. Ide iba o postreh.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že z toho, čo je v správe napísané si musí urobiť záver sama. To že neboli účtovné závery dodané, tiež o niečom svedčí a spýtala sa prečo Dozorná rada nedozorovala, že sa tieto výkazy mali odovzdať. Ďalej sa spýtala, kam idú financie, ktoré získajú hasiči z predaja guláša.

Starosta obce – uviedol, že nedokáže ovplyvniť, ak si niekto neplní povinnosti, riešili sme to trestným oznámením. Hasiči majú založené Občianske združenie.

Ing. Jozef Tichý – doplnil informáciu, že je pravda, že ak pozývame remeselníkov, vychádzame im v ústrety, napr. poskytnutím elektriky, a komercia je o inom, tá by mala byť spoplatnená.  

Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok berie OZ na vedomie.

 

K bodu 4./      Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane 

                       programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1

           

Starosta obce  predložil návrh prvej zmeny rozpočtu obce na rok 2018, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Bolo to prerokované aj na zasadnutí OR.  Informoval o bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch, vysvetlil jednotlivé položky rozpočtového opatrenia  a otvoril rozpravu.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že pri rybároch sme hovorili o sume 6 tis. €. Spýtala sa či rybári kúpili tú časť za 12 tis.€ ?

Odpovedal starosta obce – rozprávali sme o sume 2,-€/m2. Čakáme na znalecký posudok, ale po diskusii s rybármi je odhad 12 tis.€.

Mgr. Milan Hanták – na pamätník Sgt. Antona Vanka je kapitálový rozpočet 10 tis.€. Kto prispel a koľko?

Starosta obce – sú vypracované darovacie zmluvy, organizuje si to p. Karol Vanko, zatiaľ je vyzbieraných 6 tis.€

Mgr. Milan Hanták –  uviedol, že v bode 3./ programu schvaľujeme 8.300,-€ na dôchodkové sporenie a v bode 11./ programu budeme znova schvaľovať  to isté.  

Starosta obce – vysvetlil, že v bode 3./ schvaľujeme rozpočtové opatrenie. Ak v bode 11./ dôchodkové sporenie neschválime 8 tis.€ môžeme rozpustiť. Sumu môžeme použiť až po schválení zmluvy. 

Mgr. Milan Hanták – na čo je  schválená rozpočtová položka na investičné akcie v r.2018, chce vedieť presne na akú akciu?

Starosta obce – je to balík, o ktorom vždy presne informuje. Teraz sa oplocuje cintorín Hôrka, prerába sa pekárenská predajňa, opravuje sa voda na cintoríne v LR

Doplnila Mgr. Balážová – balík sa bude rozpúšťať a v čerpaní to bude presne určené.

Mgr. Milan Hanták – 20 tis.€ na akú prekládku, kto to bude robiť a kedy bola súťaž?

Starosta obce -  robia si to elektrárne, ktoré majú na to monopol.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o rozpočtovom opatrení  dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Návrh zmeny výstavby v časti Háj – lokalita 12, nová IBV

 

Starosta obce informoval, že tak ako navrhoval  poslanec p. Holbička,  predkladáme riešenie  predaja pozemkov v časti Háj. O radovú výstavbu nie je záujem, preto navrhujeme prekvalifikovať radovú výstavbu (RV) na individuálnu bytovú výstavbu (IBV), spojiť dva a dva pozemky. Uvedená problematika bola prerokovaná aj na OR, kde poslanci vyjadrili jednohlasný súhlas s návrhom.

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, aká firma spravila projekt

Odpovedal starosta obce – projekt robila to tá istá firma, ktorá aj predtým. Zákazky zadávame ľuďom, ktorí sú šikovní, a lacní, všetko je vysúťažené a kvalitné. Hovoríme o zlučovaní dvoch a dvoch pozemkov, takže požiadal Mgr. Hantáka, aby podal návrh k uvedenej problematike.  

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o návrhu zmeny výstavby v časti Háj a   dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Poslanec p. Milan Cinko bol počas hlasovania neprítomný.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE HÁJ IBV 4.kolo

 

Starosta obce informoval, že obchodná verejná  súťaž (OVS) je navrhnutá štandardne, ako predchádzajúce kolá. Podmienky poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie aj s priloženou zmluvou. Ako spomínal v predchádzajúcom bode, združujú sa dva a dva pozemky a otvoril rozpravu. 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby v podmienkach verejnej obchodnej súťaže v bode 7./ bol namiesto termínu „maximálne úsilie“ doplnený  konkrétny termín 30.09.2018.

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslancov (Ing. Brezániová, Mgr.Hanták)                 

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o spôsobe prevodu pozemkov prostredníctvom VOS (verejná obchodná súťaž) a  dal o návrhu hlasovať.

Starosta obce upozornil, že komisia VOS bude pracovať v tom istom zložení.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Rozprava ku kúpnej zmluve  - VOS v časti Háj.

 

Mgr. Milan Hanták -  žiada opraviť v návrhu kúpnej zmluvy v čl. 1 „Okresný úrad Považská Bystrica“ na „Okresný úrad Púchov“.

Starosta obce – opravíme to

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta  obce  požiadal  Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o podmienkach VOS

(verejná obchodná súťaž) a  dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./      Návrh Kúpnej zmluvy – p. Goralka

 

Starosta obce – uviedol, že už v minulosti prebehli rokovania o vysporiadaní pozemkov na Ul. Medová. Teraz ide o kúpu pozemku od p. Goralku, pod otoč na konci ulice. Hovoríme o 78 m2, časť znaleckého posudku majú poslanci predloženú. Znalec uvedený pozemok ohodnotil na  7,89 € za m2, v celkovej cene 615,-€. O uvedený pozemok máme záujem  a myslíme si, že je to pre obec výhodné  a otvoril k uvedenému bodu rozpravu. 

Mgr. Milan Hanták  - v minulosti bola určená cena cca 10 tis.€ na výkup pozemkov pod cestu na Ul. Medová, prečo obec nerealizovala  najskôr výkup pozemkov pod cestu a až potom pod otoč. Prioritne by sa mal vykúpiť pozemok pod cestu od SPF a od vlastníkov a až potom od p. Goralku.

Starosta obce – na uvedenej problematike pracovala Ing. Kopačková, ktorá nás upozornila, že je pripravená kúpa pozemku pod otoč. Keď nastúpi do práce po PN, bude sa tomu venovať ďalej. Ďalej starosta obce uviedol, že ak je p. Hanták ochotný predať svoj podiel pod cestou za uvedenú sumu, rád pristúpi k podpísaniu zmluvy.

Ing. Gabriela Brezániová – plánuje sa odpredať celá parcela 489/4 pod cestu. Príde jej zvláštne kupovať iba malý ostrovček na tej ulici

Starosta obce – rokujeme s SPF, je to dlhodobý proces, žiadosť je podaná,  berie sa to ako miestna komunikácia, takže by to mali previesť, ostatné veci sú tiež v riešení.

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa kto to zaplatil a kto to vypracoval?

Bc. Jana Kürtiová – platila to obec, ale v čase keď bola vypracovaná dokumentácia pod prečerpávajúcu stanicu.

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh Nájomnej zmluvy - kúpalisko

 

Mgr. Martin Mišík – v minulosti bolo uzatvorených procesne viacero zmlúv, ktoré sa týkajú kúpaliska. Ide o zmluvy o správe majetku obce medzi:  obcou, Ledrovom a Primou. Po porade s odborníkmi teraz predkladáme štandardizovanú nájomnú zmluvu, ako by mal nájomný vzťah medzi obcou a Ledrovom fungovať.  Na to nadväzuje aj zrušenie pôvodných zmlúv. Upozornil na niektoré články v zmluve, (nájomné a dotácie na prevádzku a údržbu kúpaliska). Výpočet ceny bol prerátaný podľa roku 2017. V bode 7./ sa riešia ostatné náklady, ktoré vznikli nad rámec dotácie a budú sa hradiť zo vstupného, ktoré navrhujeme prerozdeliť zo zisku ( 70% obec a 30% prevádzka kúpaliska). 

Starosta obce otvoril rozpravu k dohode o ukončení správy majetku obce a Ledrovom.

Nakoľko nikto nemal žiadne dotazy, Mgr. Mišík prečítal uznesenie a starosta obce dal  o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce otvoril rozpravu k dohode o ukončení nájomnej zmluvy medzi obcou a Primou

Mgr. Milan Hanták -  prečo tu je termín jún, o ukončení dohody, keď to už teraz prejednávame, ide o rozpor s novou zmluvou.

Mgr. Martin Mišík – myslíte v článku II.? Procesne je dôležité, aby dobehli dohody, ktoré sú uzatvorené,  pretože všetky povolenia sú ešte na spoločnosť Prima. Nie je to rozpor, pretože ide o dva subjekty.

Starosta obce - zmluva je platná až po podpise a zverejnení

Mgr. Mišík – prečítal uznesenie o ukončení nájomnej zmluvy medzi obcou a Primou

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce otvoril rozpravu k dohode o ukončení nájomnej zmluvy medzi obcou a Ledrovom.

Mgr. Milan Hanták – navrhol vyhlásiť VOS (verejnú obchodnú súťaž) na prenájom kúpaliska

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Milana Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci   (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)                  

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

 Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – v čl. 6 bod 3./ zmluvy sa uvádza, že nájomca to môže prenajímať tretím osobám po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Na čo je zmluva pre Ledrov, keď to idú prenajímať niekomu inému?

Mgr. Martin Mišík -  okrem iného, sa tam plánujú aktivity, ako predaje, stánky a pod. Zaoberáme sa aj myšlienkou, že by bol bufet prenajatý tretej strane, nakoľko aj štatistické ukazovatele z minulého roka svedčia o tom, že nie je  v našich silách urobiť to tak, ako by to spravili komerčné firmy. Ekonomicky je pre nás prevádzka bufetu stratová, a práve z toho dôvodu uvažujeme o tretej strane.  

Starosta obce – rozprávali sme sa o tom aj na OR, preto klauzula „po predchádzajúcom súhlase“

Ing. Gabriela Brezániová – „už v tejto chvíli určite vieš, kto tam pôjde, preto nerozumiem, prečo sme nepodporili VOS, aby to bolo transparentné,   príde mi to úsmevné“

Starosta obce – hľadáme alternatívy, aby prevádzka kúpaliska bola výhodná

Mgr. Milan Hanták – za minulý rok bola dotácia kúpaliska 21.800,-€ a obec nemala naspäť ani jedno euro. Treba to robiť transparentne, ako povedala kolegyňa Brezániová.  V novej zmluve sa uvádza, že 70% zo zisku zo vstupného môže Ledrov použiť na prevádzku kúpaliska.

Starosta obce – požiadal p. Hantáka, aby mu povedal, kde funguje  letné kúpalisko, ktoré nemá termálnu vodu a je ziskové? Tí ľudia, ktorí tam pracujú majú cca 2,50€/hod., takže je probém zohnať tam pracovníkov. Sú to väčšinou mladí ľudia, ktorí počas leta, keď je teplo chcú byť doma a nie v robote. Preto je tá úvaha, či to nepustiť súkromnému sektoru, nájom v tomto prípade, by bol istý príjem, hľadáme len riešenia, aby to fungovalo.  

Mgr.  Martin Mišík – požiadal Mgr. Hantáka, aby si odpustil tú netransparentnosť. Asi tri zastupiteľstva dozadu sme preberali celkové financovanie letného kúpaliska, kde to poslanci obdržali v tabuľkovej forme – úplne rozpitvané, neviem či to potrebujete premietať na budovu OcÚ, aby to bolo ešte transparentnejšie. V tejto veci si myslím sme urobili zadosť. Aktivity a činnosť, ktoré sme tam minulý rok vykonávali, boli úplne nad rámec  akéhokoľvek ohodnotenia a vo voľnom čase. Takže nevie o akú černotu tu ide. A to či vieme, alebo nevieme, komu by sme to mali prenajať, ešte neznamená, že to  budeme robiť za chrbtom OZ, a  že sa to udeje, môže to skončiť tak, že to bude prevádzkovať Ledrov.

p. Miloš Holbička – chce iba pripomenúť všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili valného zhromaždenia, že myšlienka o prevádzkovaní  občerstvenia  na kúpalisku iným subjektom bola jeho, keď videl hospodárske výsledky,  dokonca dal nejaké typy na prevádzkovateľov. 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala p. Mišíka, aby jej nevkladal do úst slová, ktoré nehovorila. Nehovorila o černote, ale o transparentnosti v najlepšom zmysle slova.

Mgr. Milan Hanták – podal návrh vypustiť v nájomnej zmluve na kúpalisko v čl. V -  Nájomné body 6./ a 7./

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Milana Hantáka:

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci   (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)                  

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme kúpaliska a starosta obce dal  o ňom hlasovať. 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce predložil na prejednávanie zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku kúpaliska a otvoril rozpravu.

Mgr. Milan Haták – spýtal sa aké zľavy boli poskytnuté žiakom a dôchodcom

Odpovedal starosta obce – bolo to predmetom správy o hospodárení a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o poskytnutí fin.príspevku.

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh zámeny pozemkov - Bolegovci

Starosta obce uviedol, že o zámene pozemkov sme rokovali na minulom zasadnutí OZ, kde sme schvaľovali zámer zámeny. Ide o zámenu cca  rovnakej výmery pozemkov,  a p. Bolega ešte obci doplatí  cca 11 tis.€. 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy Mgr. Mišík prečítal uznesenie o zámene pozemkov a starosta obce dal  o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./    Návrh odpredaja pozemku – p. Šerá

 

Starosta obce informoval o stretnutí s p. Šerou a vysvetlil stanoviská oboch strán. Uviedol, že v roku 2015 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve, ktorá je platná, zároveň informoval o stanovisku hasičov z Horenickej Hôrky, ktorí požadujú, aby obec pozemok nepredávala, prečítal uznesenie DHZ Hor.Hôrka. Upozornil, že odpredaj pozemku musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov,  a  požiadal p. Šerú, aby predniesla svoje stanovisko a otvoril rozpravu.

Mgr. Eva Šerá – uviedla, že po vzájomnej dohode v roku 2015 urobila prvý ústupok, a požiadala o stiahnutie  nájomnej zmluvy s SPF, aby obec mohla uvedené pozemky  odkúpiť. Dohoda bola, že 90 m2 im bude odpredaných s tým, aby sa zachoval prístup k hasičskej zbrojnici a chodník pre peších. Platili nájom SPF a využívali to aj ostatní občania. 20 rokov sa starajú o pozemok a udržiavajú ho, teraz žiadajú iba o dodržanie dohody. A nevidí ani hasičov, že by vyvíjali nejakú aktivitu. 

p. Štefan Ďurko – vyjadril sa za hasičov. Ako už bolo spomínané,  druhý rok sme tam poriadali fašiangy, taktiež využívajú plochu ako prístup,  a pre hasičskú techniku keď sa čistí a pod.  

Doplnil starosta obce – zúčastnil sa výročnej členskej schôdza DHZ, kde bolo cca 40 ľudí, takže sa nedá povedať, že nie sú aktívni, ide o to, ako sa k uvedenému problému postavia poslanci.

p. Ferdinand Šlesar – uviedol, že má 70 rokov a nikto uvedené pozemky nepovažoval za iné ako obecné. Pri ROEP-e prešli pozemky pod SPF, ale vždy sa využívali ako obecné, je to zmysluplné využívanie pozemkov pre všetkých občanov v dedine.

p. Milan Chudada – je občanom Horenickej Hôrky. Problém vyplával na povrch pri poriadaní obecnej zabíjačky. Bolo by vhodné, aby sa uvedený pozemok využíval na obecné aktivity. Kedysi sa tam robilo aj MDD, a rôzne akcie. Ak p. Šerá posunie pozemok tretej osobe, alebo ho ohradí bude celý pozemok znefunkčnený, je to pre neho ako občana Hor.Hôrky neprijateľné.

Mgr. Milan Hanták – v roku 2015, ste chceli, aby p.Šerá zrušila zmluvu – prvýkrát ustúpila, teraz ustúpila druhýkrát, keď súhlasila s rozšírením prístupovej cesty pre požiarnu zbrojnicu.

Ing. Gabriela Brezánová – zmluva je platná, odsúhlasili sme ju a keďže ju schvaľovala  pred dva a pol rokom, tak musí za ňu zdvihnúť ruku aj v tejto chvíli. 

p. Milan Cinko – neexistuje iné riešenie?

p. Šerá – už ústupok urobili, upravil sa pozemok aby bol vstup, trvajú na tom, aby sa postupovalo podľa nového GP.    

Starosta obce prečítal uznesenie OR, že neodporúčajú odpredaj uvedeného pozemku a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zámere opredaja pozemku v Hor.Hôrke pani Šerej.

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci   (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová, p.Holbička)

                        „ proti“          -     1 poslanec  (p.Chudada)

                        „ zdržali sa“   -     5 poslancov (p.Cinko, p.Greguška,p.Ďurko,Bc.Mašlaň,

                                                                           Mgr.Mišík)

Návrh nebol schválený 3/5 väčšinou.

 

K bodu 11./    Návrh zmluvy na DDS

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS) pre zamestnancov OcÚ. Bol som oslovený zamestnancami, je to v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy, ktorá pojednáva o 2 až 6 %, dohodli sme sa na 3,5%  a otvoril k uvedenému rozpravu.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že sa zdrží hlasovania z dôvodu, že ak budú mať DDS zamestnanci OcÚ, tak v tejto chvíli apeľuje, aby uvedené DDS mali zriadené aj zamestnanci materskej školy. Je za DDS¸ ale iba v tom prípade, ak bude pre všetkých zamestnancov aj v zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Starosta obce – uviedol, že je v jednaní aj s pani riaditeľkou MŠ.

Nakoľko nikto nemal žiadne dotazy Mgr. Mišík prečítal uznesenie o zriadení zmluvy o DDS a starosta obce dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Mgr. Hanták , Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Príspevky občanov

Nakoľko nikto z občanov sa neprihlásil, starosta obce  ukončil tento bod rokovania.

K bodu 13./    Rôzne

Starosta obce uviedol, že sme dostali žiadosť od občanov z Javorovej ulice. Vznikol tam problém pri vybudovaní cesty a kanalizácie,  a boli sme oslovení 12–timi spoluvlastníkmi cesty, tým trinástym spoluvlastníkom je poslanec p. Milan  Hanták, ktorý vlastní 1/13 pozemku pod cestou. Spôsobuje to problémy aj pri budovaní kanalizácie PVS, zápis so stretnutia mali  poslanci v materiáloch. Voda a kanalizácia môže byť vybudovaná z EU fondov, ale p. Hanták požaduje 2.000,-€ ako náhradu za 72 m2  pozemok. Oslovil ma aj riaditeľ PVS, či by sme neboli nápomocní pri riešení tohto problému. Obyvatelia ulice navrhovali p. Hantákovi niekoľko riešení, ale nebol prístupný ani jednému z nich. V podstate teraz nám to ponúkajú, aby sme sa my nejako dohodli s p.Hantákom.

p. Galová – poprosila p. Hantáka, aby sa vyjadril, aký má zámer s uvedeným pozemkom. V určitom období sa dalo s p. Hantákom komunikovať, dohodli sa, že uvedenú časť pozemku pod cestou odpredá, ale neskôr na výzvy nereagoval a nepreberal ani výzvy od právnika v zákonnej lehote. Tým, že sa stal vlastníkom aj vedľajšieho pozemku pod stavbou, nielen pozemku pod cestou, nie je možné v súdnom konaní pokračovať a jediná možná cesta je, aby obec odkúpila pozemky pod cestou a požiadala p. Hantáka o vyjadrenie.  

Starosta obce sa spýtal p. Hantáka, či sa chce vyjadriť.

Mgr. Milan Hanták – „sme na vyšetrovačke?“

Starosta obce – je to verejný záujem, nerozumie konaniu p. Hantáka, pretože vybudovaním kanalizácie by zhodnotil aj svoj pozemok. Toto nie je jediný problém,  v ktorom p. Hanták figuruje, ide aj o umelé ihrisko pri ZŠ a taktiež o pozemky pod druhou budovou ZŠ, kde skúpil pozemky a požaduje za ne 50€/m2.  Toto nám zabránilo získať financie napr. na opravu umelej trávy, kde aj ty chodíš hrávať futbal, prečo to robíš tým ľuďom a  deťom?

p. Eva  Chupáčová – nám sa vyjadrite, prečo to robíte?

Mgr. Milan Hanták -  kupovali sme to za určitých podmienok a určitej situácie, kde bola vtedy PVS, keď sme tam budovali vodu a kanalizáciu? Čo chcete odo mňa, ja už nikomu neustúpim.

p. Eva Chupáčová – boli sme si vedomí  tej investície, ale teraz máme čakať ďalších neviem koľko rokov, kým sa vy p. Hanták rozhodnete.

Starosta obce – očakávame od teba p. Hanták, konkrétnu odpoveď

Mgr.Milan Hanták – odpoviem Ti  starosta tak ako Ty mne „príď ku mne domov, pozývam Ťa na čaj, tam Ti odpoviem“.

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa: „či naozaj vyvinula obec jednanie s poslancom Hantákom a predložila mu nejaký návrh, alebo spôsob, ako s ním komunikovať. Nie ústny,  pýta sa na písomný, ktorý je teda relevantne doložený, a nemusíme hovoriť, kto,  čo, kde  hovoril, ako to povedal.  Predložila obec poslancovi Hantákovi, nejakou formou ako by riešil tento problém?“

JUDr. Michal  Ševčík -  v prvom rade si treba uvedomiť, že ide o podielových spoluvlastníkov, je tam zákonné predkupné právo, čiže obec nemôže a nemá dôvod kúpiť podiel bez toho, aby bolo využité predkupné právo. Musia sa dohodnúť podieloví spoluvlastníci. Obec nemôže kúpiť podiel od niekoho, kým sa nevyrieši v rámci podielového spoluvlastníctva ich vlastný postup a ich predkupné právo. Sú na to aj iné inštitúty. Obec nemôže jednať s každým, musia sa dohodnúť spoluvlastníci, a následne až potom k tomu môže pristúpiť obec.      

Ing. Gabriela Bezániová – ďakuje za právny výklad, ale pýta sa na ľudský rozmer.

JUDr. Michal Ševčík – ak teda chcete počuť ľudský rozmer, oslovte ho s predkupným právom, ak nebude akceptovať predkupné právo, tak potom predajte všetci 12-ti obci, ostane jeden spoluvlastník. Obec podá žalobu na súd a vyporiada podielové spoluvlastníctvo s tým dielom, s ktorým sa nedá. Je to univerzálne riešenie pre všetky prípady, ale stále platí, to čo som povedal, musia tu konať spoluvlastníci. Obec môže chcieť pomôcť, ale právo v tomto prípade nepustí. Aktivita môže ísť len od spoluvlastníkov.

Starosta obce – vyzval p. Hantáka, „nech teda dá nejaké riešenie, aby sme aj my, ako obec mohli  isť ďalej, či už  s vodou, kanalizáciou alebo s cestou, a čo vlastne chceš? A čo sa týka písomného oslovovania, oslovovali Ťa vlastníci, lebo oni majú to právo, aj povinnosť. Nechcel som do toho vstupovať, lebo som vedel, že to bude zbytočné, nechal som to na nich, aby Ťa ako susedia, a možno kamaráti, presvedčili o tom, že je to prínosom aj pre Teba“.

p. Galová – čo sa týka ústnej formy, bol p. Hanták oslovený spoluvlastníkmi, dokonca mu bol predložený návrh kúpnej zmluvy,  ale v poslednej chvíli si to rozmyslel, a dôvod neuviedol. Tak sa oslovil písomnou formou, no v zákonnej lehote si zásielku – listinu neprevzal a iná možnosť už nebola. V podstate neprevzal nič, čo mu bolo ponúknuté.

Starosta obce – očakáva od p. Hantáka písomné vyjadrenie, aby sa aj tí ľudia mohli zariadiť. Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie s tým, že do ďalšieho zastupiteľstva pripravíme nejakú možnosť riešenia.

Starosta obce informoval o probléme aj na ulici Pod skalkou. Počas dažďov tam stojí voda, a obyvatelia sa obrátili na obec so žiadosťou o pomoc. Podľa predpisov nemôže isť dažďová voda do kanalizácie, pripravili sme návrh uznesenia, a teda riešenia a prečítal návrh uznesenia a otvoril k uvedenému rozpravu.

Mgr.Milan Hanták – za naše obecné peniaze sa má vybudovať kanalizácia, nemá to robiť PVS? Prečo PVS účtuje poplatok za dažďovú vodu?

Starosta obce – podľa nových predpisov nemôže ísť dažďová voda do kanalizácie, preto navrhujeme vybudovať nad jedno potrubie ďalšie, aby PVS mohli získať financie z EU fondov. V starej kanalizácii je to tak, že dažďová voda ide do kanalizácie, ale v EU projektoch to tak nemôže byť.

p. Peter Bielik – spýtal sa, či je stále Javorová ulica zahrnutá v projektoch PVS.

 

Odpovedal starosta obce – zatiaľ áno, stále verím, že sa s p. Hantákom dohodneme.

Nakoľko nikto nemal žiadne dotazy, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o Ulici Pod skalkou  a starosta obce dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Martin Mišík – predložil na rokovanie žiadosť o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku na kancelárske účely pre firmu Sollau, s.r.o. Dolná Breznica, ktorá sa zaoberá predajom magnetických separátorov na triedenie odpadov.

Nakoľko nikto nemal žiadne dotazy, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o prenájme nebytových priestorov v ZS a  starosta obce dal  o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že nám vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov vyplynuli určité povinnosti, preto si dovolil poučiť poslancov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom obecného zastupiteľstva. Jedná sa o zákon o ochrane osobných údajov, ktorým sa chránia osobné údaje, a všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, čo sú v tomto prípade poslanci OZ, musia toto poučenie absolvovať, alebo si  ho vypočuť. Oprávnené osoby sú poslanci OZ.  Poučenie vykonal Mgr. Martin Mišík  a prečítal poučenie v plnom znení. Poučenie o ochrane osobných údajom je súčasťou materiálov. (Zákon č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, v Led.Rovniach dňa 05.04.2018).

Starosta obce uviedol, že poučenie bolo prečítané, aby nevznikali pochybnosti, či bol niekto poučený, alebo nie.

Mgr.  Milan Hanták – spýtal sa, kto povolil výrub stromov pri skládke Podstránie, a či je podané stavebné povolenie?

Odpovedal starosta obce – výrub povolil obecný úrad s tým, že náhradná výsadba bude realizovaná v parku v hodnote cca 30-35 tis.€. Stavebné povolenie vydáva inšpekcia ŽP, nie obec.

 

K bodu 14./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozval všetkých na pripravované akcie  a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Milan Cinko

p. Milan Chudada 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:13
TÝŽDEŇ:2590
CELKOM:1818865

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.