Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 01.10.2019  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Informácie o pripravovanom projekte rekonštrukcie historického parku v Lednických

       Rovniach

  3./ Prerokovanie návrhu  a schválenie zmluvy na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu

       historického parku v Lednických Rovniach

  4./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Rokovanie OZ zahájil Mgr. Martin Mišík, zástupca starostu obce, privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  starostu obce, ktorý je na služobnej ceste a poslankyne  Ing. Ivetu Karasovú a Ing. Gabrielu Brezániovú, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Štefana  Ďurka a  p. Milana Chudadu.

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť p. Danielu Mončekovú a  Ing. Stanislava Backa.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uviedol, že program bol zverejnený a doručený včas. Spýtal sa, či niekto z poslancov má doplňujúce návrhy, a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Informácie o pripravovanom projekte rekonštrukcie historického parku

                        v Lednických Rovniach

 

Mgr. Mišík – informoval o pripravovanom projekte rekonštrukcie historického parku. V novembri 2019 je uzávierka žiadostí uchádzačov  o nórske fondy. Chceli by sme sa o to uchádzať, ale potrebujeme projektovú dokumentáciu. V materiáloch obdržali poslanci návrh  rekonštrukcie parku. Projektová dokumentácia  je veľmi rozsiahly  dokument, navrhli sme rozsah plnenia, ktorý taktiež poslanci obdržali  v materiáloch. Rozsah je obrovský, preto sme to rozdelili na dve etapy. Z prvej etapy nám vzíde aj celková cena, a v druhej by sme sa zamerali na identifikáciu rastlín niekedy na jar budúceho roka. Prebehla súťaž o dodávateľa projektovej dokumentácie, vyhrala firma OBNOVA z Banskej Štiavnice, ponúkli najnižšiu cenu. Je to spoločnosť zameraná na rekonštrukciu historických objektov. Cena za PD je uvedená v zmluve o dielo. Na najbližšom OZ predložíme aj rozpočtové opatrenie, aby bolo jasné aj financovanie projektu a otvoril rozpravu.

 

p.Štefina – kedy bude jasné, že sme uspeli, alebo nie.  

 

Mišík – spracovávame teraz návrh, okrem PD ide aj kompletný projekt, Nóri presadzujú, aby tá pamiatka mala udržateľnosť aj do budúcnosti. 70 % dajú na rekonštrukciu a 30% na akcie nekapitálového charakteru, ako kult.podujatia, a vyžadujú udržateľnosť aj v budúcnosti  komerčného charakteru. Preto hľadáme partnerov ako je RONA, ktorí budú prevádzkovať múzeum, Hunty Fish, ktorí budú prevádzkovať gastro, rokujeme s TSK, o sklárskej huti, ktorá bola nedávno zavretá na učilišti. Nóri prideľujú body aj za to, že získame partnera od nich. Máme dohodnuté rokovanie s nórskou dizajnérskou firmou. Ak by to nevyšlo, museli by sme to financovať zo svojich prostriedkov. Termín predloženia je 15.11.2019, štandardne rozhodujú do troch mesiacov, ale všetko si do detailu preverujú. Spolupracujú aj s pamiatkarmi a v maximálnej miere sa chceme prispôsobiť. V dolnej - lužnej časti parku, pamiatkari akceptovali projekt bludiska, a to by mal byť prvok tej komercie.

Projekt chceme postaviť na histórii skla, Schreibercov,  kaštieľ a park.

 

Ing. Backo – akou formou chcú budovať a obnoviť chodníky?

Mgr. Mišík – vkladá sa tam taká drť – volá sa to mlát. Všetky historické objekty sú takto riešené.

 

p.Janovec – sklárske múzeum bude rovnaké alebo obnovené.

Mišík – rokujeme s Ronou, v podstate  s tým problém nemá, budeme to musieť zastrešovať zatiaľ my, a do budúcna je možnosť financovať to aj z fondov.

 

Mgr. Mišík – momentálne sa snažíme, aj za podpory  SAV, aby TSK previedol huť na obec za symbolickú cenu. Chceli by sme získať partnerov, možno aj so súkromného sektora,  a vytvoriť funkčný model troch hutí – zážitkový model.

 

p. Štefina – odkiaľ zoberieme 70 tis.€ na to?

Ing. Backo – aké sú tam spoluúčasti?

 

Mgr. Mišík – nie je tam zaťažujúca spoluúčasť. Povinnosť spoluúčasti majú partneri cca 30%.

70 tis.€ vyskladáme = 27 tis.€ sme dostali dotáciu z Min. kultúry,  27 tis.€ je prebytok rozpočtu a z investičných prostriedkov vyčleníme ostatok. Rozpočtové opatrenie predložíme na ďalšom OZ.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Prerokovanie návrhu  a schválenie zmluvy na projektovú dokumentáciu na 

                        rekonštrukciu historického parku v Lednických Rovniach

 

Mgr. Mišík – uviedol, že zmluvu obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a požiadal o ich vyjadrenie, alebo pozmeňujúce návrhy.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy, ani pripomienky Mgr. Mišík požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia - PD na rekonštrukciu hist.parku  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Mišík dal priestor na dotazy poslancov.

 

p. Štefina – kedy sa začne s garážami v časti Majer?

Odpovedal p. Pokorný – plánujeme začať na jar budúceho roka, betónovým strešným systémom, a cena vychádza cca 10 tis.€ bez DPH, pretože sú to väčšie garáže.

 

p.Daniš – kedy sa budú robiť parkovacie miesta pri zdrav.stredisku, a navrhol vyhradiť miesta pre lekárov

p. Pokorný – dlažba má prísť v najbližších dňoch, termín približne do mesiaca.

Doplnil Mgr. Mišík – máme spracovaný aj projekt rozšírenia parkoviska za obecnou bytovkou.

 

K bodu 5./      Záver

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, Mgr. Mišík – zástupca starostu obce,  poďakoval prítomným za účasť  a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Štefan  Ďurko 

p. Milan Chudada

                                                                                              Mgr. Martin Mišík

                                                                                          zástupca starostu obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:168
TÝŽDEŇ:2176
CELKOM:1833176

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.