Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 16.04.2020 o 16,00 hod. v Kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

č. 177/2020-4  až  195/2020-4

 

UZNESENIE č. 177/2020-4

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 178/2020-4

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

Ing. Stanislava Backa a p. Danielu Mončekovú  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 179/2020-4

OZ 

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • p. Vladimír Janovec

 

UZNESENIE č. 180/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 181/2020-4

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 20.02.2020.

 

UZNESENIE č. 182/2020-4

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 183/2020-4

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

stanovisko hlavného kontrolóra obce k poskytnutiu úveru vo výške 300.000,-Eur na dobu 10 rokov, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 184/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

prijatie úveru vo výške 300.000,-Eur, ktorý poskytuje Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na financovanie viacerých investičných akcií obce za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

 

UZNESENIE č. 185/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

zmenu splatnosti existujúceho úveru č.  15/001/08, na 10 rokov odo dňa podpísania dodatku k Úverovej zmluve č. 15/001/08, ktorý poskytla Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

 

UZNESENIE č. 186/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku - parc. č. C KN 372/35, druh pozemku: záhrada, o výmere 1748 m2 a pozemku - parc. č. C KN 372/36, druh pozemku: záhrada, o výmere 500 m2 , ktorý vznikol oddelením od parcely registra CKN, parc. č.  372/1  o výmere 4430 m2, druh pozemku: záhrada, na základe Geometrického plánu č. 18/2020 zo dňa 13.02.2020 vypracovaným geodetom: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov nachádzajúcich sa v časti obce ul. Uhrovecká, zapísaných na LV č. 1, k.ú.: Lednické Rovne a spôsob jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 187/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

 

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462, DIČ:2020615597

 

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž – KBV

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností.

 

Prevod nehnuteľností identifikovaných v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. .........../2020-4 zo dňa 16.04.2020.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej v texte aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to dvojicu pozemkov:

 

  •  parc. CKN č. 372/35, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 1748m2
  • parc. CKN č. 372/36, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 500m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku - parc. CKN č. 372/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 4430m2 na základe Geometrického plánu č. 18/2020 zo dňa 13.02.2020 vypracovaným geodetom: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov

(ďalej v texte aj ako „predmetné nehnuteľnosti“).

 

2. Obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu kúpnu cenu na sumu 65,- eur/1m2. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho súťažiacich ponúknutá cena minimálne 65,- eur / 1 m2.

 

3.  Predmetné nehnuteľnosti (parcely) identifikované v ods. 1 tohto článku je možné odkúpiť iba spoločne.

 

4. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

 

5. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne obce Lednické Rovne, vo východnej časti katastrálneho územia obce Lednické Rovne (ďalej v texte aj ako „obec“) v susedstve s existujúcou zástavbou bytových domov a sú určené platným územným plánom obce na bytovú výstavbu. V súčasnosti sú nezastavané a jej terén je rovinatý. Napojenie územia na dopravnú infraštruktúru je riešené z existujúcej miestnej komunikácie, na ktorú sa napojí navrhovaný systém komunikácií.

 

6. Jeden a ten istý súťažiaci môže dať na dvojicu parciel iba jednu ponuku.

 

Čl. II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 06.05.2020 do 12:00 hod.

 

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.. Telefonický kontakt pre doručenie obálky s ponukou (vzhľadom na uzavretý obecný úrad) je:  042 / 285 34 01 alebo 0944 / 913 820.

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž KBV – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - parc. CKN č. 372/35, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 1748m2, parc. CKN č. 372/36, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 500m2;

c) cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1 m2;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže – KBV a že predmetné nehnuteľnosti kúpi spoločne a tak ako stoja a ležia;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

f) čestné vyhlásenie, že na predmetných nehnuteľnostiach bude realizovať bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kde pod plochami nízkopodlažnej resp. malopodlažnej zástavby sa rozumie zástavba do 4 nadzemných podlaží (prízemia a troch poschodí) so šikmou strechou (uhol do 45°), pričom je možná zástavba aj do 5 nadzemných podlaží (prízemia a štyroch poschodí) s plochou strechou (uhol do 10°), v zmysle vyhotovenia §39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, a zabezpečenia súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb;

g) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so znením návrhu kúpnej zmluvy a pristúpi na uzatvorenie kúpnej zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy a správny poplatok za vkladové konanie pôjde na ťarchu súťažiaceho (kupujúceho);

j) číslo účtu na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

k) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 5.000 eur (slovom: päťtisíc eur) na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002.  V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 05.05.2020 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu ako aj neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 35 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 

6. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú kúpnu zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 65,- eur/m2. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

 

7. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

10. V prípade, ak budú splnené požiadavky určené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je úspešný súťažiteľ povinný dať sa zapísať do tohto registra tak, aby bol zapísaný pri podpise kúpnej zmluvy. Nesplnenie tejto požiadavky bude považované za odstúpenie úspešného navrhovateľa od jeho návrhu, čo bude mať za následok prepadnutie zábezpeky.

 

11. Táto obchodná súťaž nahrádza všetky ostatné, doteraz vyhlásené verejné obchodné súťaže na predmetné nehnuteľnosti.

 

Čl. III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 06.05.2020 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

8. V priebehu vyhlásenej súťaže bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820.

 

UZNESENIE č. 188/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – KBV zloženú z:

Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová.

 

UZNESENIE č. 189/2020-4

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

UZNESENIE č. 190/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

Návrh poslankyne Ing. Brezániovej do Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020 doplniť bod: „Kontrola, či štatutár obce predložil OZ všetky doklady a náležitosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona za spoločnosť Prima LR,  s.r.o.“

 

UZNESENIE č. 191/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s doplnením návrhu Ing.Brezániovej o bod:  „Kontrola, či štatutár obce predložil OZ všetky doklady a náležitosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona za spoločnosť Prima LR,  s.r.o.“

 

UZNESENIE č. 192/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

spôsob prenájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne:

  • stavbu so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

 

na  dobu určitú do 07.12.2020 spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné vo výške 100,-€/mesiac, a to ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9 písm.  c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade terajšia nájomníčka Miroslava Hromádková Janovcová podľa nájomnej zmluvy zo dňa 28.11.2019 požiadala Obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu, na spoločnosť Vivienn s.r.o., v ktorej je jedinou spoločníčkou, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel ako boli uvedené v nájomnej zmluve zo dňa 28.11.2019. 

 

UZNESENIE č. 193/2020-4

OZ

S c h v a ľ u j e:

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne:

  • stavbu so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

 

na  dobu určitú do 07.12.2020 spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné vo výške 100,-€/mesiac, a to ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9 písm.  c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade terajšia nájomníčka Miroslava Hromádková Janovcová podľa nájomnej zmluvy zo dňa 28.11.2019 požiadala Obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu, na spoločnosť Vivienn s.r.o., v ktorej je jedinou spoločníčkou, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel ako boli uvedené v nájomnej zmluve zo dňa 28.11.2019. 

UZNESENIE č. 194/2020-4

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

zriadenie transparentného účtu za účelom riešenia vzniknutých situácií v dôsledku koronavírusu. Finančné prostriedky z transparentného účtu budú využité na potrebné opatrenia, hygienické prostriedky, sociálnu a inú výpomoc a iné náklady súvisiace s koronavírusom.

UZNESENIE č. 195/2020-4

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

návrh poslankyne Ing. Brezániovej na zriadenie oficiálnej Facebook stránky obce Lednické Rovne.

Podpísal dňa:  17.04.2020

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:219
TÝŽDEŇ:2561
CELKOM:1830156

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.