Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  14. decembra 2017 / štvrtok / 

o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

   1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

   2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.11.2017

   3./ Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2017, návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce    

        Lednické Rovne, rozpočtovým opatrením č. 4 a stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie  

        k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1-9/2017

   4./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020 a stanovisko kontrolóra obce  

        a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020

   5./ Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2018, 2019 a 2020

   6./ Návrh VZN č. 4/ 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce

   7./ Návrh VZN č. 1//2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

        a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

   8./ Návrh VZN č. 2/2018 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na 

        území obce Lednické Rovne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

   9./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018

 10./ Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o., budova č. 369

 11./ Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o., dom služieb

 12./ Návrh Nájomnej zmluvy, obec – Ledrov s.r.o., zdravotné stredisko

 13./ Návrh Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

 14./ Návrh Nájomnej zmluvy, obec – VÚB, a.s.

 15./ Návrh Dodatku k nájomnej zmluve, obec – OZ Fitklub Lednické Rovne

 16./ Návrh Dodatku zmluvy - Bartošek

 17./ Návrh riešenia bytového domu Sokolská 71

 18./ Návrh členov komisie na VOS Háj

 19./ Vyúčtovanie hospodárenia spol. Prima LR, s.r.o., za rok 2017

 20./ Vzdanie sa funkcie konateľa spol. Ledrov s.r.o. a Prima LR s.r.o.

 21./ Informácia o súdnom konaní – EmiBar

 22./ Príspevky občanov

 23./ Rôzne

 24./ Záver

 

 V Lednických Rovniach 5.12. 2017 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár