Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 25.06.2020  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie

     návrhovej komisie a programu rokovania

2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 28.5.2020

3./ Návrh VZN č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne

4./ Prerokovanie protestu prokurátora

5./ Návrh VZN č.4/2020 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky

     služieb na území obce Lednické Rovne

6./ Záverečný účet obce za rok 2019, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce

     k záverečnému účtu za rok 2019

7./ Čerpanie rozpočtu za I – III. 2020, návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 a stanovisko

     FML komisie a kontrolóra obce

8./ Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR, s.r.o.

9./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

10./ Návrh Zadania územného plánu obce Lednické Rovne

11./ Návrh odpredaja pozemkov v časti Kopánky – p. Veliký

12./ Návrh odpredaja pozemkov v časti Kopánky – p. Panáček

13./ Návrh nájomnej zmluvy p. Daniš

14./ Návrh poskytnutia zľavy pre nájomné a podnájomné subjekty (COVID-19)

15./ Príspevky občanov

16./ Rôzne

17./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Chudadu a p. Štefinu. Ďalej opravedlnil JUDr. Zlochovú, prokurátorku, ktorá sa mala zúčastniť zasadnutia OZ, ale z rodinných dôvodov sa ospravedlnila. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Mončeková a p. Ďurko.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a Ing.Backa.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 

                        28.05.2020

 

Ing.Daško – informoval, že hlavný kontrolór okrem iných povinností vykonáva kontrolu plnenia uznesení schválených poslancami OZ. Uviedol, že vyjadrenie predložil písomne a odpovie na dotazy poslancov.

 

Ing. Brezániová – požiadala upresniť uznesenie k spoločnosti AUSEL, lebo je zmätočné.

 

Starosta obce – uviedol, že rokovanie s Ing. Martinkovou sa neuskutočnilo, čím nás spol. Ausel zavádzala. Nebráni sa novému prerokovávaniu. Navrhoval odložiť hlasovanie, ale spoločnosť Ausel trvala na hlasovaní.

 

Starosta obce uviedol, že kontrolu uznesenia berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Návrh VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce

                        Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že nakoľko bol novelizovaný zákon o pohrebníctve, museli sme pristúpiť k vypracovaniu VZN obce, ktorú poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu VZN o ochrannom pásme pohrebísk  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Prerokovanie protestu prokurátora

 

Starosta obce – ospravedlnil JUDr.Zlochovú, prokurátorku Okr.prokuratúry, ktorá sa mala zúčastniť zasadnutia OZ, no z vážnych rodinných dôvodov sa nemohla dostaviť. Stanovisko prokurátorky obdržali poslanci v materiáloch, kde je všetko vysvetlené, takže protestu prokurátora sa vyhovuje a rušíme VZN č.3/2007 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky  služieb na území obce Lednické Rovne z roku 2007 a v ďalšom bode budeme schvaľovať novú VZN a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zrušení VZN č. 3/2007 a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Návrh VZN č.4/2020 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času  prevádzky  služieb na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce vysvetlil, že na základe protestu prokurátorky, a taktiež nás obmedzuje legislatíva, kde sú stanovené pravidlá, pristúpili sme k návrhu novej VZN č.4/2020 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lednické Rovne.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa na dôvodovú správu č.4/2020, v ktorej je uvedená pripomienka Mgr. Mišíka, navrhuje v odseku 2 odtrániť „nočný pokoj nespomínať“, takže predpokladá, že v predkadanej VZN je to odstránené.

 

 

Mgr. Hudecová – vysvetlila, že to figurovalo v návrhu, ktorý bol zverejnený a teraz v materiáloch, ktoré boli predložené, to už bolo odstránené.

 

Mgr. Mišík – na základe požiadavky a vzhľadom na charakter služby s neobmedzenou prevádzkovou dobou,  požiadal doplniť  v čl.IV bod 1/ písm.a)  „pohrebné služby“.

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie za návrh Mgr. Mišíka.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

Ing.Brezániová – má pripomienku, že návrh Mgr. Mišíka nebol predložený 3 dni vopred. Možno by bolo dobré zakonponovať aj „ otvárací čas  podľa objednávky“. Chcela, aby sme si zapamätali túto chvíľu.

 

Odpovedal Bc.Hollan – včera volala p. Revúca,  predniesla svoju požiadavku a požiadala, či by sa táto pripomienky nemohla zakonponovať do návrhu VZN, preto sa návrh predkladá až dnes.

 

Starosta obce – túto chvíľu si zapamätáme. Lebo sme vyhoveli požiadavke občanov a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 4/2020 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

 

K bodu  6./     Záverečný účet obce za rok 2019, stanovisko FML komisie a kontrolóra  

                        obce k záverečnému účtu za rok 2019

 

Starosta obce uviedol, že materiál je obsiahly, poslanci ho obdržali s pozvánkou, informoval, že sme hospodárili s prebytkom, ktorý uvažujeme použiť na kapitálové výdavky a otvoril rozpravu.

 

Ing. Daško – uviedol, že Zákon 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách ukladá spracovať najneskôr do ½ roka  návrh záverečného účtu v rozpočtovom roku a predložiť stanovisko kontrolóra obce. Konštatuje, že záverečný účet spĺňa všetky náležitosti a odporúča ho OZ  schváliť.

 

Starosta obce – doplnil stanovisko FML komisie, ktorá odporúča záverečný účet schváliť a požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia k záverečnému účtu  a k použitiu prebytku a dal o nich hlasovať.

Hlasovanie k záverečnému účtu:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

 

 

Hlasovanie k použitiu prebytku:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

 

K bodu 7./      Čerpanie rozpočtu za I. – III. 2020, návrh rozpočtového opatrenia č. 

                        1/2020 a stanovisko FML komisie a kontrolóra obce

 

Starosta obce – uviedol, že materiály mali poslanci predložené. Informoval, že príjem z výnosu dane FO sme ponížili podľa predpokladu  cca na 130 tis.€. 

 

Mgr. Balážová – uviedla,  že výška rozpočtového opatrenia 1/2020 sa odvíja od  predpokladaných výdavkov a príjmov  za rozpočtované obdobie  I.-III./2020.

 

Starosta obce ďalej informoval, že zasadala aj FML komisia, ktorá doporučuje schváliť čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 1/2020.

 

Ing. Daško – považoval by za dôležité po skončení júna, spracovať ten I.polrok, či je bilancia aspoň vyrovnaná.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o čerpaní rozpočtu a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

 

Starosta požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prvej zmene rozpočtu a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

 

K bodu 8./    Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR, s.r.o.

 

Ing. Daško – spracoval a predložil OZ všetky doklady a náležitosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona za spol. Prima, s.r.o. Vytiahol si zo zdrojov výpisy z obch.registrov, niečo o firme a jej histórii, zmeny, ktoré boli realizované v priebehu 4 rokov, konštatoval nejaké finančné operácie za 3 roky. Prešiel si zákon o obecnom zriadení aj obchodný zákonník, ani jeden neustanovuje vo svojich paragrafoch žiadnu povinnosť starostovi, že musí predkladať určité dokumenty. Najdôležitejšie dokumenty sú  vlastne bilancie, súvahy, výsledovka, výkazy ziskov a strát, tie sú zverejnené vo verejnom  registri, to uviedol aj v správe,  takže sú kontrolovateľné.  Zákon o obecnom zriadení uvádza, že poslanci môžu interpelovať vedenie obce, starostu obce , alebo štatutára o hospodárení a činnosti. Prerokoval túto správu aj so štatutárom, ktorý doložil aj  zápisnice z Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva. Tým, že zákon nedáva povinnosť štatutárovi predkladať takéto náležitosti, nemohol ani nič porušiť. Na druhej strane podáva návrh, aby sa so spoločnosťou niečo riešilo, nemá zmysel jej existencia, pokiaľ sa nejako nezmení  jej podnikateľská náplň a je na rozhodnutí obce, čo budú ďalej so spoločnosťou robiť. Je to v bodoch správy zhrnuté.

 

Starosta obce – všetci viete, prečo bola spol. Prima založená, kde sa jedanalo o fungovanie obecných vecí, ako vývoz smetí, bytového spoločenstva, správa majetku a pod., keby náhodou skrachovala spol. Ledrov. Čo sa týka finančných vecí  v r.2017 – fungovala Prima preto, aby prevádzkovala kúpalisko, bolo to riadne zúčtované, OZ bolo informované, a v rokoch 2018 a 2019 Prima nevykazovala žiadnu inú obchodnú a podnikateľskú činnosť a koncom roka budem navrhovať jej likvidáciu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že veta, ktorá je napísaná v úvode správy kontrolóra obce: „ na verejných zasadnutiach OZ a OR neboli vedením obce, ani štatutárom predkladané všetky náležitosti v zmysle zákona“ , táto veta je pre ňu prioritná. Na druhej strane hneď uvádzate, že „zákon takéto povinnosti starostovi priamo neukladá“. Odporučila na výroky Najvyššieho súdu a Najvyššieho kontrolného úradu, z ktorých vyplýva, že zákon o obecnom zriadení je  v tomto prípade vyšší, ako obchodný zákonník , a teda starostovi vyplýva povinnosť aspoň jeden krát ročne informovať, teda jeden krát ročne predkladať správu a informovať poslancov.  A k požiadavke starostu obce, aby poslanci nezaťažovali obec a kontrolóra obce s otázkami, a nepýtali sa na skutočnosti, o ktorých boli v minulosti dostatočne informovaní. Takže kolegovia, náš jediný kontrolný orgán, nemáme do budúcnosti otravovať, aby nemal robotu.

 

Starosta obce – uviedol, že p.poslankyňa bola členkou OZ. O spoločnosti Prima sme sa na zasadnutiach bavili celkovo 7x a zhrnul všetky zasadnutia, na ktorých sa rokovalo o spoločnosti Prima, preto použil argument, že boli dostatočne informovaní. Takže jej nevyplývali iba práva, ale aj povinnosti, a za uvedené roky neobdržal on nej žiadny návrh, čo so spol. Prima.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že bola a je členkou OZ. Bola informovaná v roku 2017, ale za roky 2018 a 2019 sa nedozvedela nič. Keď hovoríš, že to nebola tvoja povinosť, je to v poriadku.

 

Ing. Daško – uviedol, že sa nikomu nesťažoval, fakt je, že má uväzok taký aký má. Vždy je ľahké  hľadať vinu u iného. Vy môžete interpelovať o všeličom. Vy ste mohli podať poslanecký  návrh, aby sa periodicky o spol . Prima a jej hospodárení rokovalo raz za účtovný rok. Mrzí ho, že došlo k takejto kontroverzii, určite by sa to nebolo stalo, keby sa takéto správy boli predkladali, ale zas sa nedá povedať, že by sa o Prime nehovorilo vôbec.

 

Ing.Brezániová – môže aj videom dokladovať, ako dopadlo jej domáhanie sa, keď si bola pýtať na OcÚ splnomocnenie na zastupovanie na jednom Valnom zhomaždení.

 

Starosta obce – len na doplnenie, to myslíš, zastupovanie poľovného združenia, ktorého je predsedom tvoj brat, to je skutočne obecný záujem.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o správe kontrolóra obce k spol. Prima  a dal o ňom hlasovať

Informáciu o správe kontrolóra obce k spol. Prima  berie OZ na vedomie

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

 

K bodu 9./      Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

 

Ing. Daško – predložil plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020,  ktorý je kontrolór povinný predkladať 2x ročne. Poslanci ho obdržali s materiálmi a bol riadne zverejnený.

 

Starosta obce otvoril rozpravu, nakoľko nikto z poslancov nemal dotaz ani pripomienky, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./     Návrh Zadania územného plánu obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že sme predložili na prerokovanie návrh zadania územného plánu a požiadal Ing. Kazdovú o doplnenie.

 

Ing. Kazdová – návrh bol zverejnený a odoslaný dotknutým orgánom na vyjadrenie, aj verejnosti. Všetky pripomienky, resp. vyjadrenia boli zapracované, doteraz sme riešili textovú časť ÚP (územného plánu), a teraz budeme riešiť grafickú časť. Spracovaný návrh zadania bol predložený na Okresný úrad v Trenčíne.  Postupujeme v zmysle legislatívy.

 

Ing. Brezániová – za verejnosť bola zverejnená na stránkach iba jedna osoba, či je to osoba ktorá sa vyjadrila k navrhovanej zmene, alebo je to žiadosť o začlenenie do UP obce, či ich je viacej, a či boli zakonponované.

 

Ing. Kazdová – teraz riešime textovú časť, riešili sa skôr prieskumy a rozbory, všetky pripomienky občanov budú zapracovávané až v grafickej časti.

 

Ing. Daško – praktickú vec - na Min.hospodárstva bývali zdroje na takého veci a bolo možné žiadať o financie, možno by bolo dobré preveriť možnosti.

 

Starosta obce – vieme o tom, pre korona vírus je všetko posunuté, jednali sme aj s pani, ktorá vypracováva ÚPD (Územno-plánovacia dokumentácia) a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./    Návrh odpredaja pozemkov v časti Kopánky – p. Veliký

 

Starosta obce uviedol, že uvedenú problematiku sme už prejednávali na minulom OZ, vyjadril sa aj p. Veliký. Informoval, že cena bola oproti znaleckému posudku znížená na sumu 4,66€/m2, a je na Vás poslancoch či zohľadníte krivdu z minulosti a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa, či pán Veliký súhlasí s cenou?

 

Starosta obce – áno, cena bola ponížená.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia o spôsobe prevodu a o prevode majetku obce  a dal o nich hlasovať.

 

Hlasovanie za spôsob prevodu:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Mgr.Mišík)

 

Hlasovanie za prevod pozemku:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Mgr.Mišík)

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 12./    Návrh odpredaja pozemkov v časti Kopánky – p. Panáček

 

Starosta obce uviedol, že ide o totožný problém, ako u rod. Velikých. Prejednávali sme to na minulom OZ, a cena bola taktiež ponížená na 4,66€ za 1m2.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia o spôsobe prevodu a o prevode majetku obce  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie za spôsob prevodu:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Mgr.Mišík)

 

Hlasovanie za prevod pozemku:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Mgr.Mišík)

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

K bodu 13./    Návrh nájomnej zmluvy p. Daniš

 

Starosta obce informoval, že sa jedná o pána poslanca, aby nevznikali pochybnosti. Ide o prívod vody nielen pre p. poslanca, ale pre celú lokalitu. Pre korona vírus sa nám ešte nepodarilo vybaviť stavebné povolenie na vodu. Vysvetlil, že pán Daniš si chce prípojku vybudovať na vlastné náklady, ale do obecného pozemku. Aby sme nemuseli vypracovávať nový geometrický plán, prenajímame mu celú parcelu, keď vybuduje nový  vodovod, bude to zrušené. Je to maximálne na 1 rok.

 

Ing. Brezániová – absentuje jej žiadosť od kolegu p. Daniša, že si chce prenajať predmetný pozemok obce. Upozornila, že sa v Púchove konal workshop o osobitnom zreteli a toto jej nepripadá úplne čisté.

 

Starosta obce – zúčastnili sme sa workshopu, uvedenú parcelu prenajímame maximálne na 1 rok. Potom to bude zrušené.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia o spôsobe nájmu a o nájme majetku obce  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie za spôsob nájmu:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Karasová, Ing.Brezániová)

 

Hlasovanie za nájom pozemku:

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   2 poslanci (Ing.Karasová, Ing.Brezániová)

Nájom nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

K bodu 14./  Návrh poskytnutia zľavy pre nájomné a podnájomné subjekty (COVID-19)

 

Starosta obce informoval, že ide o kompenzáciu malým podnikateľom. Štát poskytne dotáciu – zľavu na nájom pre podnikateľov, takú ako poskytne prenajímateľ. Ide o pomoc pre drobných podnikateľov v našich objektoch. Navrhujeme poskytnúť 50% zľavu. Uznesenia sú dve, lebo sa týkajú podnikateľov, ktorí majú zmluvu s Ledrovom, a druhé sa týka podnikateľov s priamym prenájmom priestorov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia o poskytnutí zľavy na prenájom pre drobných podnikateľov   a dal o nich hlasovať.

 

Hlasovanie za poskytnutie zľavy na nájom cez spol. Ledrov:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p.Ďurko)

 

Hlasovanie za poskytnutie zľavy na nájom – priamy nájom:

Hlasovanie:     „ za“               -   8 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Karasová)

 

K bodu 15./    Príspevky občanov

 

Ing. Prekop – uviedol, že v obci rezonuje otázka zvyšovanie daní a poplatkov. Keď sa pýtal na dôvod bolo mu povedané, že z titulu toho, že sa budú dotovať zvýšené platy učiteľov a obedy zadarmo pre žiakov MŠ a ZŠ. Chce požiadať o informáciu v jednoduchom a logickom postupe, že:

  • Dane a poplatky pre rok 2020 budú navýšené „o toľko a toľko“ oproti roku 2019
  • Z toho na platy učiteľov a obedy zdarma idú „takéto“ prostriedky
  • Dotácia z vlády, čo bolo deklarované, že obciam poskytne na zvýšenie platov a obedy zdarma, bola „takáto“
  • A koľko robí ten rozdiel zvýšenia daní vzhľadom na platy učiteľov a obedy zdarma
  • V nadväznosti na korona vírus by mohla prísť informácia, ako nás ovplyvnila v obci korona kríza a koľko sme dali finančných prostriedkov naviac.
  • Aký je zámer ukončiť túto kazetu smetiska, ten „kopček“ rastie a aký je ďalší investičný zámer
  • Ako sa pokračuje v rozširovaní cintorína
  • V akom stave je obecný rozhlas, lebo v Súhradke nie je zrozumiteľný

 

Odpovedal starosta obce – zastavili sme všetky investičné akcie, teda aj rozhlas. Chceme ísť takým systémom, ako v Dolnej Breznici, celková rekonštrukcia by bola cca 50 tis.€. Projekt máme v podstate hotový, čakáme, aká bude finančná situácia. Čo sa týka cintorína, oslovili sme spracovateľku projektu, ale problém sú opäť financie. Podstránie, „kopček“ je spôsobený tým, že skládka bola zle postavená, praskla tam fólia na spodu pri šachte, musela sa opraviť a museli sme vykopať 10-12 m všetky smeti, aby sa to mohlo opraviť. Do budúcna sa pripravuje  výstavba novej skládky, kde obec to má nastavené zmluvne tak, že by nemala investovať nič, ale má podiel na uložených tonách, blokujú to traja občania Led.Rovní, je vytýčené ústne pojednávanie. Platy učiteľov sú platené priamo zo štátu, ale navyšovali sa platy pomocnému personálu. Dane a poplatky sa navyšovali preto, lebo bol výpadok z príjmu fyzických osôb, nie len na platy učiteľov a obedy zdarma. Za platy učiteľov bojovali školské odbory, prvý mesiac mali učitelia 100% a ďalšie mesiace 80%, takže šetrenie tam nebolo veľké. K prepúšťaniu sme nechceli pristúpiť. Dostali sme zásadne menej financií od štátu, hovorí sa niečo o dotáciách z EU. Takže zvyšovanie daní a poplatkov nebolo len pre navyšovanie platov učiteľov a obedy zdarma, hlavný dôvod bol výpadok daní fyzických obcí.

 

Doplnil Ing.Daško -  výška daní sa stanovuje všeobecne záväzným nariadením na kalendárny rok zvyčajne na konci predchádzajúceho roka, v decembri sa na Slovensku o korona víruse ešte  nevedelo, ale všeobecne obce navyšovali dane.

 

Starosta obce – informoval o tom, že kúpalisko sa v tomto roku nebude otvárať, a že podpíše zmluvu  o prevádzke kolkárne a na údržbu kúpaliska s Ledrovom približne na obdobie 1/2 roka. Ak má niekto iný nápad, rad to prerokuje. Ďalej informoval o eurofondových projektoch. Na zdravotnom stredisku sa pracuje , čo sa týka MŠ - išla výzva na začatie prác, dúfa, že sa dodávateľ rozbehne, a že ho nebudeme musieť sankcionovať.

 

Ing. Karasová – chcela by sa spýtať na konkrétnejšie termíny, čo sa týka zdravotného strediska,  podmienky tam nie sú dobré, treba aby to bolo čo najskôr dokončené.  

Ak dobre  pochopila p. Prekopa, ide mu o to, aby sme vykázali, napr. že oproti minulému roku sa vybralo napr. o 100 tis.€ viac, „týchto 100 tis.€“ sa použilo „20 tis. Na to“, „20 tis.€ na to“, dobre som Vás pochopila.

Ing. Prekop - úplne

 

Starosta obce – zatiaľ kým ani štát nevie čo bude s financiami, ťažko niečo uzatvoriť. Zdravotné stredisko z vnútra celé prerábame, betóny si žiadajú 28 dní, pracuje na tom celý Ledrov, dnes bol kontrolný deň – pracovalo tam cca 15 osôb, v podstate to staviame nanovo v sťažených podmienkach, za plnej prevádzky. Termín je cca 09.11.2020, malo by byť dokončené dielo. Robili sa  nové podlahy, deky, zateplenie, fasáda, čakalo sa na betonárske práce, teraz sa ťahajú siete – voda, kúrenie.  Má byť nainštalovaná plošina na vozíky a riešia sa aj pivničné priestory. Myslí si, že keď sa toto dokončí bude pokoj na ďalších 50 rokov. 

 

Ing.Prekop – navrhol, keďže nefunguje kúpalisko, že by sme občanom mohli niečo ponúknuť, nejaký výlet do najbližších kúpeľov a zaplatí to obec. Robia to aj spoločenské organizácie.

 

Starosta obce – takéto akcie sa diali aj v minulosti. Organizovali si to Jednota dôchodcov Led.Rovne, časť Horenická Hôrka aj Klub dôchodcov Led.Rovne. Výpadky financií sú veľké, ale  nemá problém podporiť takéto akcie. Aj veľké mestá museli zatvoriť kúpaliská, uvidíme aký bude vývoj.

 

K bodu 16./    Rôzne

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, prečo nebolo zverejnené na webových stránkach minulé OZ. Či sa uvažuje o zverejňovaní, keďže sa natáča. Ďalej sa spýtala starostu, či signoval zmluvu na opredaj pozemku (VOS z minulého OZ)? Písala aj odporúčací email starostovi, aby dotyčná firma vyslovila súhlas, ak by prišli nejaké pochybnosti, že si nebude nárokovať ušlý zisk, v akom je to stave?

 

Starosta obce – uviedol, že uvažujeme o zverejňovaní rokovaní  OZ, hľadáme vhodnú formu, je to v  štádiu úvah, aby sa všetko zverejňovalo. Zmluvu na odpredaj pozemku podpísal, je tam dohoda, ten čo kupuje bol informovaný a upozornený na všetky tieto okolnosti. V prípade vzniknutej škody si bude uplatňovať škodu do výšky 20,-€. Na kataster bol podaný návrh na zastavenie zápisu- prerušenie konania od JUDr. Virdzekovej, ktorá zastupuje spoločnosť Stavbyt. Uvidíme ako rozhodne súd.

 

Ing. Daško – uviedol, že dnes už je to takým štandardom aj v malých obciach, zverejňovať zasadnutia, bolo by dobré to v krátkej dobe  technicky vyriešiť a určiť, kto to bude robiť, mala by to byť obec ako taká, určený človek, a mala by byť záruka, že záznamy budú v plnom znení.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že: „poslanci na zasadnutí schválili, že oficiálnu FB (facebookovú) stránku LR nezaložíme“.

 

Starosta obce - FB stránka a natáčanie a vysielanie na obecnej stránke sú dve rozdielne veci, a od septembra plánujeme toto natáčanie vysielať v plnom rozsahu. Takže od jesene by to malo byť oficiálne vysielané na webových stránkach obce.

 

K bodu 17./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Daniela Mončeková

p. Štefan Ďurko 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:133
TÝŽDEŇ:3137
CELKOM:1802478

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.