Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 14. decembra 2023

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  návrhovej komisie a programu rokovania

 

Uznesenie č. 202/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Mgr. Art. Ivan Turza

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 203/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 204/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že bod č. 7 s názvom „ Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Lednické Rovne“ sa vypúšťa.  Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

3. bod  programu - Kontrola plnenia uznesení z posledných OZ, konaných 28.9.2023, 15.11.2023

Uznesenie č. 205/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 28.09.2023 a 15.11.2023.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

4. bod program – Návrh VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 206/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2023 o zrušení VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

5. bod programu – Návrh VZN č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

 

Uznesenie č. 207/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

6.bod programu – Návrh VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 208/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brazániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

7. bod programu - Návrh VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 209/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

8. bod programu - Čerpanie rozpočtu obce 01-09/2023, uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu

 

Uznesenie č. 210/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za január až september na rok 2023.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 211/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2023, tak ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

9. bod programu - Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2024

 

Uznesenie č. 212/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

navýšenie dotácie pre Style Karate LR na sumu 7 000€.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 213/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2024, v zmysle platného VZN. č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne, vo výške navrhnutej FML komisiou obecného zastupiteľstva, na základe doručených žiadostí nasledovne:

1. JDS Horenická Hôrka vo výške 900,- EUR.

3. Style Karate Lednické Rovne vo výške 7 000,- Eur

4. Slovenský rybársky zväz vo výške 1 100,- EUR

5. OZ Fitklub Lednické Rovne vo výške 600,- EUR

6. ŠK LR CRYSTAL s.r.o. vo výške 40 000,- EUR.

7. Rímskokatolícka cirkev farnosť LR vo výške 6 000,-EUR

8. Klub dôchodcov a Základná organizácia SZZP vo výške 1 244,- EUR.

9. Box klub Lednické Rovne vo výške 1 000,- EUR.

 

Finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2024.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

10. bod programu - Návrh Programového rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, 2025 a 2026, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026

Uznesenie č. 214/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2024, 2025 a 2026.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 215/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2024, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 216/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2025 a 2026, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

11. bod programu - Návrh Strategického plánu, zámerov a cieľov vyplývajúcich z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2024, 2025, 2026

Uznesenie č. 217/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky  2024, 2025 a 2026, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

12. bod programu - Návrh na doplnenie členov komisií

 

Uznesenie č. 218/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

vzdanie sa členstva Bc. Jozefa Hollana vo Finančnej komisii a vzdanie sa členstva Bc. Jany Kürtiovej v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 219/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

za člena Finančnej komisie p. Zuzanu Mikulášovú.

                           

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 220/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

za tajomníka Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. Martina Havránka.

                                   

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

13. bod programu – Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

 

Uznesenie č.221/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a neziskovou organizáciou Aliss PU, n.o., so sídlom Osloboditeľov 681/8, 914 41 Nemšová, IČO: 50 437 879, ktorej predmetom je poskytnutie príspevku na prevádzku vo výške 900 ,- EUR.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

14. bod programu - Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

 

Uznesenie č. 222/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 223/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2023.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

15. bod programu – Správa o spoločnosti PRIMA LR

 

Uznesenie č. 224/2023-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

Správu z kontroly spoločnosti PRIMA LR, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

16. bod programu – Návrh zmluvy na vývoz TKO

 

Uznesenie č. 225/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom, na dobu určitú do 31.12.2025 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

17. bod programu – Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

 

Uznesenie č. 226/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu veľkoobjemových kontajneroch medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch, a to na dobu určitú do 31.12.2025 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

18. bod programu – Návrh dodatku k zmluve na cintorínske služby

 

Uznesenie č. 227/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o správe cintorínov zo dňa 27.02.2015, predmetom ktorého je zmena článku VII Cena za predmet zmluvy, ktorá sa upravuje na sumu 18.000,- €.

 

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

19 . bod programu – Program rozvoja obce Lednické Rovne na roky 2024 – 2030

 

Uznesenie č. 228/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Programu rozvoja obce Lednické Rovne pre obdobie rokov 2024 – 2030, tak ako bol zverejnený spolu so zapracovanými zmenami, ktoré boli zaslané mailom dňa 12.12.2023 (doplnenie bodu 1.1.1. „Dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete“ do environmentálnej oblasti a doplnenie výstupov do Projektového zámeru č. 14 – „Obnova historického parku“).

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

20 .bod programu – Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne do roku 2030

 

Uznesenie č. 229/2023-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne do roku 2030, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

3Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

21 .bod programu – Prerokovanie žiadostí k Územnému plánu obce

 

Uznesenie č. 230/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu o potrebe obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu  obce Lednické Rovne.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 231/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

obstaranie  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Lednické Rovne v rozsahu a za podmienok uvedených v Dôvodovej správe k predkladanému materiálu, pričom nedeliteľnú prílohu tvorí sumár navrhovaných podnetov po ich prerokovaní v príslušnej komisii pri Obecnom zastupiteľstve v Lednických Rovniach.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

22. bod programu - Odpredaj pozemku Markovič

Uznesenie č. 232/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

  • pozemok v registri C KN č. 56/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 19 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,
  • pozemok v registri C KN č. 56/153, druh pozemku: orná pôda, o výmere 58 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Marek Markovič a Magdaléna Markovičová, Agátová 427/1, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 4 520 €, t.j. 58,75 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP, GP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok nadobúdateľ dlhodobo užíva bez právneho titulu a spolu s pozemkami v jeho vlastníctve tvoria uzatvorený celok, a tak predajom toho pozemku dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu a k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) bod 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 22.11.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

23 .bod programu – Nájomná zmluva Vivienn s r.o. - schválenie nájmu

 

Uznesenie č. 233/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

nebytový priestor - stavba so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu neurčitú spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné určené na základe znaleckého posudku č. 26/2023 vypracovaného Ing. Martinom Kebískom znížené o 50% z dôvodu prevádzkovania informačného centra a verejného socialno-hygienického zariadenia, a tak nájomné bude vo výške 100,-Eur/mesiac.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o nájom nebytových priestorov pre doterajšieho nájomcu, ktorý má záujem pokračovať v poskytovaní služieb a súčasne ide o nájom nebytových priestorov, ktorých súčasťou je aj prevádzkovanie verejného sociálno-hygienického zariadenia.

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) bod 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 22.11.2023

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

24. bod programu – Zmluva o budúcej zmluve – vodomerná šachta Dzurko, Baláž

Uznesenie č. 234/2023-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena  je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, budúcimi oprávnenými z vecného bremena sú: Ing. Daniel Dzurko, Dolná Breznica 399 a Kamil Baláž, Dolná Breznica 17 a budúcim zaťaženým pozemkom je – parcela reg. KN E označená parcelným číslom 95/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1 184 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 929 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, pre obec Lednické Rovne, k. ú. Horenice.

 

Predmetom zmluvy je záväzok budúceho povinného z vecného bremena uzavrieť s budúcimi oprávnenými do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia a prevádzky vodovodného potrubia a vodomernej šachty na budúcom zaťaženom pozemku, v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel na budúci zaťažený pozemok v ktoromkoľvek čase z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodného potrubia a vodomernej šachty, v prospech budúcich oprávnených v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.

 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.12.2023                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:26
TÝŽDEŇ:2603
CELKOM:1818878

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.