Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 16.08.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Príspevky občanov

  3./ Denný stacionár

  4./ Návrh nájomnej zmluvy ZUŠ

  5./ Žiadosť kontrolóra obce

  6./ Garáže Majer

  7./ Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – Kvarta choco

  8./ Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – Szekely

  9./ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Horváth

10./ Rôzne

11./ Záver

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  9 poslancov, a teda rokovanie  je uznášania schopné. Ospravedlnil poslanca p. Milana Chudadu a Mgr. Michala Kozáka. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov  Bc. Juraja Mašlaňa a p. Vladimíra Janovca. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali s materiálmi, požiadal o doplnenie, nakoľko nikto z poslancov nemal návrhy ani pripomienky  dal hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania. 

 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

K bodu 2./        Príspevky občanov

 

Nakoľko sa nikto z prítomných neprihlásil starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

 

K bodu 3./      Denný stacionár

 

Starosta obce podal informáciu, že denný stacionár je dokončený, treba dovybaviť kuchyňu, a splniť niekoľko pripomienok od inšpekcie.

Otvorenie je plánované k 01.01.2024, chceme požiadať ministerstvo práce a sociálnych vecí o dotáciu, nastavujeme podmienky, malo by tam byť 5,5 zamestnanca, budeme musieť na prevádzku uvoľniť prostriedky aj z rozpočtu obce, predložili sme návrh organizačnej štruktúry, cenník služieb, je potrebné odhadnúť výdavky na stravu, a to sa určuje podľa starých rokov, ale my ešte len začíname, snažíme sa všetko nastaviť.

 

Ing. Brezániová -  vyjadrila sa, že jej chýba finančná analýza a spýtala sa, či budeme niekoho zamestnávať už v roku 2023? Ako funguje tá dotácia a aká suma sa bude žiadať?

 

Starosta obce – kmeňoví zamestnanci by mali nastúpiť od  januára 2024, radíme sa aj s TSK, ak by mal niekto nastúpiť tak najskôr v 12/2023. Žiadosť o dotáciu musíme podať so konca augusta 2023 a  je nastavená na počet klientov cca 16 ľudí s najnižším stupňom odkázanosti.

Informáciu doplnila PhDr. Štraussová – predbežne budeme žiadať cca 44 tis.€, všetko je len predbežne, záleží to od počtu klientov a stupňa odkázanosti.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom  bode  a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie zariadenia sociálnych služieb - Denný stacionár obce Lednické Rovne ako organizačnej zložky obce Lednické Rovne.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Štatút zariadenia sociálnych služieb - Denný stacionár obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

Organizačnú štruktúru obecného úradu Lednické Rovne platnú od 1.8.2023.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

návrh cenníka sociálnych služieb poskytovaných prijímateľom sociálnej služby v Dennom stacionári obce Lednické Rovne.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

 

K bodu 4./      Návrh nájomnej zmluvy ZUŠ

 

Starosta obce – vysvetlil, že ZUŠ funguje pri našej základnej škole už veľmi dlho. Doposiaľ využívali priestory dolnej budovy, detí  je cca 120, pre ZŠ je to problém, či už s energiami, či bezpečnosťou. Dohodli sme sa, že by sa mohla na tieto účely využívať družina pod jedálňou, rozprávali sme sa aj s primátorkou Púchova, sú prístupní tejto dohode, ale je potrebné urobiť tam nejaké stavebné úpravy. Naša požiadavka bola, aby nám mesto Púchov poskytlo nejaké  financie, keďže financovanie ZUŠ ide cez mesto Púchov, ide o sumu cca 7 tis.€, ktoré na tieto stavebné úpravy určite nebudú stačiť, ale chceme tie priestory pripraviť k začiatku šk.roka a otvoril rozpravu.

 

Ing. Karasová -  vyjadrila sa, že zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú za nájomné 7 tis.€ za celú dobu nájmu. Radila sa v právnickej kancelárii, ktorá sa vyjadrila, že táto zmluva je v tomto bode nezrozumiteľná, a z toho vyplýva, že táto zmluva nie je platná. Aj z hľadiska účtovníctva je táto zmluva nejasná, dávala pripomienku, aby v časti nájomné, bolo jasné za aké obdobie je suma 7 tis.€, a na ďalšie roky dať symbolické nájomné.  Aj bod 3./ - vrátenie nájomného, nie je možné, aby pri nájomnej zmluve bolo nájomné vrátené, skôr to dať ako sankciu. Vyjadrila sa, že v tejto zmluve nie je to nájomné v poriadku.

 

Starosta obce – zmluvu vypracoval právnik mestského úradu v Púchove, dali sme zmluvu pripomienkovať aj v ZŠ a ZUŠ, pre nás bolo podstatné, aby si zaplatili energie, slúži to aj pre nás, naše deti, možno komerčný právnik na to pozerá inak, suma bude použitá na stavebné úpravy, je to dohoda dvoch strán, nie sú tam žiadne protizákonné veci,  a náklady sa prenesú na ZUŠ a rodičov.  Ohraničené je to tým, že ich tam necháme do roku 2027, ak by sme zmluvu zrušili skôr, iba v tom prípade by sme museli nájomné vrátiť. Zmluva je prerokovaná s dvoma právnikmi, ak chcú inú formuláciu, nech sa páči, ale k septembru by sme to potrebovali otvoriť.

 

Ing. Karasová – náklady na réžiu - dobre, ale vadí jej suma 7 tis.€ na dobu neurčitú, nevie si to prepočítať, ako to zúčtovať. Peniaze sú prijaté dopredu, toto je výnos na dobu neurčitú, ktorú my nevieme vyčísliť, a bolo jej povedané, že v tomto bode je zmluva nejasná a tým je neplatná. 

 

Ing. Brezániová – súhlasí s pani Karasovou, že zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nie je to správne ani účtovne, kolegyňa poukazuje na to, že zmluva je neurčitá. Prečo to nemôže byť presne určené do 31.12.2023. Nikto nie je proti ZUŠ, ide len o technickú stránku.

 

Ing. Daško – kontrolór obce, ospravedlnil sa za neskorší príchod a vyjadril sa, že neodporúča poslancom zdržať sa hlasovania, ale hlasovať proti, alebo odporúča stiahnutie zmluvy, aby boli vyšpecifikované podmienky zmluvy.

 

Starosta obce – upozornil p. kontrolóra, aby si naštudoval materiály, nakoľko zmluva nie je vôbec zlá, sú tam presne definované a ohraničené  väzby, požiadal ho, aby nevzbudzoval nedôveru. Vôbec tu nevzniká žiadna škoda, pomôže to našim deťom. Ide o to, aby sa tam energie merali a mesto si platilo čo spotrebuje. Je pravda, že sme sa dostali do časovej tiesne, ale sľúbil poslancom, že ak bude v zmluve nejaký problém nepodpíše ju.

 

Ing. Daško – priznal, že prišiel neskôr a niektoré súvislosti mu unikli, ospravedlnil sa, že nemá preštudované materiály, čo vzniklo iba jeho vinou. Ďalej informoval o problémoch, ktoré má ako osoba, a požiadal o preposlanie emailovej komunikácie s vedením obce, ktorá súvisí s jeho osobnými problémami,  všetkým poslancom.

Ing. Backo – vyjadril sa, že emailovú komunikáciu prepošle.

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že bude hlasovať proti, lebo si uvedomuje trestnoprávnu zodpovednosť.

 

Ing. Karasová – vyjadrila sa, že v tomto bode jej príde zmluva nezrozumiteľná, a preto si myslí, že je neplatná. A spýtala sa právničky či podľa nej je zmluva zrozumiteľná, určitá a jasná v tomto bode  nájmu.

 

Mgr. Chmelík Štefancová – zrozumiteľnosť sa týka formy  prejavu, čiže ide o výrazovú stránku, prostredníctvom ktorej osoba vyjadruje svoju vôľu vo vonkajšej sfére, takže po jazykovej stránke je jasné – čo chceli vyjadriť, takže táto zmluva je určite zrozumiteľná, a čo sa týka určitosti,  tak tá sa týka obsahu,  kedy neurčitý právny úkon  je po formálnej stránke zrozumiteľný, ale nie je jasný jeho obsah, čiže nie je presný a konkrétny, a tak pri neurčitom právnom úkone nevieme presne určiť práva a povinnosti, ktoré majú vzniknúť alebo zaniknúť, čo je v tejto zmluve jasne určené.  Zákon nezakazuje dobu neurčitú, ani jednorazové nájomné, a k účtovnej stránke sa nevie vyjadriť.     

 

Starosta obce – zopakoval, že ide o dohodu dvoch zmluvných strán, ktorú môžeme kedykoľvek dodatkovať, a doba neurčitá je pre nás výhodná z toho dôvodu, že ju môžeme kedykoľvek vypovedať. Ide hlavne o ekonomickú stránku, kedy škola získa nejaké financie za energie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom  bode  a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Lednické Rovne v zastúpení správcom Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 202 462 ako prenajímateľom a Základná umelecká škola, Poštová 809/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 128 376 ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŠ Eduarda Schreibera, a to:

a) učebňa hudobnej náuky nachádzajúca sa v budove č. súpisné 734 (pavilón B) na pozemku parcela  reg. C  č. 50/3, k.ú. Lednické Rovne, súčasne bude nájomca využívať vstupné priestory budovy, chodbu  a  sociálne zariadenia,

b) celé prízemie budovy č. súpisné 731 (jedáleň) nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C č. 50/5, k.ú. Lednické Rovne

 

na dobu neurčitú za jednorazové nájomné vo výške 7.000 eur.

Za:

6

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Zdržal sa:

1

Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

K bodu 5./      Žiadosť kontrolóra obce

 

Ing. Daško – hlavný kontrolór obce, vysvetlil, prečo podáva uvedenú žiadosť. Uviedol, že zo zákona mu ako kontrolórovi vyplýva povinnosť požiadať o súhlas vykonávať inú zárobkovú činnosť. Vyjadril sa, že očakáva okrem súhlasu aj podmienky, ako napr., že  nebude uvedenú činnosť vykonávať pre obec Lednické Rovne, aby nedošlo ku konfliktu záujmov.    

 

Ing. Brezániová – osobne si myslí, že by mal napísať čestné prehlásenie, že v prípade ak oslovia  obec Lednické Rovne, že sa nebude tejto práce zúčastňovať. 

 

Ing. Daško – je pripravený podpísať čestné prehlásenie, ktoré pripraví Obecný  úrad Lednické Rovne, môže byť aj zverejnené, a odošle ho aj spoločnosti, v ktorej  chce vykonávať inú zárobkovú činnosť. Ďalej informoval poslancov o spôsobe práce pre danú firmu.   

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom  bode  a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

a udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Lednické Rovne vykonávať inú zárobkovú činnosť – konzultant pre verejné obstarávanie s pracovným úväzkom 4 – 6 hodín denne, t.j. 80 – 120 hodín mesačne pre spoločnosť Joyell, s.r.o., so sídlom Podskalné 1867/21, 972 01 Bojnice.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

Ing. Daško sa vyjadril, že si to veľmi váži, a poďakoval všetkým poslancom za dôveru.

 

K bodu  6./     Garáže Majer

 

Starosta obce uviedol, že predkladá zámer na predaj novovybudovaných garáží v časti Majer.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom  bode  a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1580, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/81 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

 

 

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1581, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/80 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,  do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1582, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/79 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1583, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/78 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

K bodu 7./      Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – Kvarta choco

 

Starosta obce uviedol, že na minulom OZ sme schvaľovali zámer, teraz predkladá konkrétne vecné bremená pre energetikov.

Doplnila Bc. Kürtiová – zaťažené budú súkromné pozemky firmy Kvarta choco.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom  bode  a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, v ktorej povinným z vecného bremena je spoločnosť KVARTA CHOCO, s.r.o., Námestie slobody 2, 020 61 Lednické Rovne, investorom je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a oprávneným z vecného bremena je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO: 36 442 151.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena - parcela reg. KN C č. 316/1, o výmere 4 081 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 1627, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 10/2023, vyhotoveného dňa 16.03.2023 Bc. Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.03.2023 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 29.03.2023 pod č. G1 132/23, za jednorazovú náhradu určenú na základe znaleckého posudku vo výške 104,39 €, ktorú povinným z vecného bremena uhradí investor.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne a to:

 • pozemok reg. KN C č. 321/1 o výmere 1 561 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • pozemok reg.  KN C č. 1257/5 o výmere 1 754 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

spočívajúceho v práve:

 1. umiestnenia zemného NN káblového vedenia,
 2. priznenia ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov
 3. vstupu a prístupu na predmetné zaťažené nehnuteľnosti (pešo, autom, technickými zariadeniami) za učelom prevádzky a údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,
 4. odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty na zaťaženej nehnuteľnosti,

a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 10/2023, vyhotoveného dňa 16.03.2023 Bc. Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.03.2023 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 29.03.2023 pod č. G1 132/23, na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO: 36 442 151.

 

 

 

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

K bodu 8./      Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – Szekely

 

Starosta obce – uviedol, že materiály majú poslanci predložené a otvoril rozpravu

Ing.Karasová – spýtala sa, či je pozemok  vo vlastníctve obce alebo p. Szekelyho?

Doplnila Bc. Kürtiová – časť pozemkov je p. Szekelyho  a ostatné je v ceste, čo je obecný pozemok.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom  bode  a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, v ktorej povinným z vecného bremena sú Ján Szekely a manželka Helena Szekelyová, Háj 363/52, 020 61 Lednické Rovne, investorom je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a oprávneným z vecného bremena je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO: 36 442 151.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú na pozemku vo vlastníctve povinných z vecného bremena - parcela reg. KN C č. 670/33, o výmere 570 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 266, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 11/2023, vyhotoveného dňa 16.03.2023 Bc. Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.03.2023 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 12.04.2023 pod č. G1 131/23, za jednorazovú náhradu určenú na základe znaleckého posudku vo výške 78,13€, ktorú povinným z vecného bremena uhradí investor.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne a to:

 • pozemok reg. KN C č. 670/30 o výmere 3 231 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

spočívajúceho v práve:

 1. umiestnenia zemného NN káblového vedenia, umiestnenia rozpojovacej skrine PRIS7.1 3/4 č.3, rozpojovacej skrine PRIS 5 4/2 č. 2 a rozpojovacej skrine PRIS 4 3/2 č. 1, v práve priznenia ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov
 2. vstupu a prístupu na predmetnú zaťaženú nehnuteľnosť (pešo, autom, technickými zariadeniami) za učelom prevádzky a údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,
 3. odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty na zaťaženej nehnuteľnosti,

a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 11/2023, vyhotoveného dňa 16.03.2023 Bc. Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.03.2023 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 12.04.2023 pod č. G1 131/23, na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO: 36 442 151.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne a to:

 • pozemok reg.  KN C č. 670/137 o výmere 342 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

spočívajúceho v práve:

 1. priznenia ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov
 2. vstupu a prístupu na predmetnú zaťaženú nehnuteľnosť (pešo, autom, technickými zariadeniami) za učelom prevádzky a údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,
 3. odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty na zaťaženej nehnuteľnosti,

a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 11/2023, vyhotoveného dňa 16.03.2023 Bc. Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.03.2023 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 12.04.2023 pod č. G1 131/23, na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO: 36 442 151.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

K bodu  9./     Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Horváth

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o priestor v zdravotnom stredisku a OZ potvrdzuje, že spol. Ledrov môže uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom  bode  a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre nájomcu Martin Horváth, MARTH, s.r.o., Tatranská Lomnica 14297, 059 60 Vysoké Tatry,  IČO: 52 926 184, bytom Súhradka 213/39, 020 61 Lednické Rovne na kancelárske účely súvisiace s predmetom činnosti nájomcu. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

K bodu 10./    Rôzne

Starosta obce – informoval o výjazdovej ceste  pre Bytový dom – Alej, informáciu podáva na vedomie. ODI nechcel povoliť výjazd na hlavnú cestu, my sme nesúhlasili s výjazdom do husto osídlenej časti, s čím nesúhlasili, ani obyvatelia bytoviek okolo. Prebehli ďalšie rokovania, dospeli k tomu názoru, že výjazd bude na hlavnú cestu ako je zakreslený a investor nám na jeho náklady na našom pozemku  vybuduje chodník v tejto časti. Ide nám teraz o to, či ako poslanecký zbor súhlasíte s takýmto riešením, a zoberiete info na vedomie, že na našom pozemku nám vybudujú chodník, tiež tam dochádza k tomu, že v jednej časti budú vychádzať cez náš pozemok, všetky  majetkové veci a súhlasy budú predmetom  rokovania OZ a otvoril rozpravu.  

Ing. Brezániová –  „ten pozemok čo ide von - tá cesta, v tejto chvíli je iba návrh, čiže žiadno to nie je vysporiadané, PK Reality to vysúťažila, ale pozemok nie je ich“ -  spýtala sa, či tomu dobre rozumie? My to berieme iba na vedomie, pre nás to nie je záväzné, takže sa môže teoreticky stať, že to OZ v budúcnosti neschváli.

Starosta obce – vysvetlil, časť pozemkov kde je  parkovisko - majú zmluvy a súhlasné stanoviská od SPF,  a čo sa nás týka výjazdu, či sa môže pokračovať takto, ako predkladáme aj čo sa týka vybudovania chodníka, či takto pokračovať? Takto to chceli aj obyvatelia okolitých bytoviek. Budú tam musieť byť uzatvorené zmluvy, vecné bremená a pod., dáva to iba na vedomie, že sa to takto vyvíja.

 Ing. Karasová – výjazd je cca oproti rod.domom, toto polícia akceptuje? Výjazd do protismeru sa jej zdá nebezpečný.

Starosta obce – vyjadrovali sa k tomu príslušné úrady aj polícia, toto je výsledok rokovaní. Z nášho pohľadu sme tiež požadovali výjazd bližšie ku KD, ale takto to schválil vyšší orgán, my berieme na vedomie, že tam bude zásah do obecných pozemkov. 

Ing. Daško – vyjadril svoj názor, nie je odborník, ale bude musieť byť predložená projektová dokumentácia.

Starosta obce – posudzovali to odborníci, z rôznych orgánov, stanoviská predložili.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom  bode  a dal o ňom hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

informáciu o riešení dopravného napojenia stavby „Bytový dom - Alej“ ako aj umiestnenie chodníka a inžinierskych sietí súvisiacich so stavbou. Majetkovoprávne pomery budú zmluvne doriešené k stavebnému povoleniu v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

Starosta obce – odpovedal na dotaz z predchádzajúceho OZ, čo sa týkalo ulice Medovej – vyčlenenia sumy 10 tis.€. V minulosti sme chceli vykupovať pozemky, prioritou bola kanalizácia, tá je vyriešená, ostatné majetkovo-právne vzťahy nie sú vysporiadané, kanalizácia áno. 

Ing. Daško – ospravedlnil sa ešte raz za neskorší príchod a vysvetlil, aj svoju nepripravenosť, nakoľko sa z vlastnej viny nedostal k materiálom na dnešné zasadnutie – služobnú emailovú adresu má prístupnú iba v práci na OcÚ Led.Rovne, o zasadnutí vedel, len sa nedostal k materiálom. Požiadal o uvedenie do zápisu, že je to len a len z jeho viny, a požiadal Ing. Brezániovú, aby podala návrh, aby mu boli materiály posielané aj na súkromnú adresu.

Ing. Brezániová – podala návrh: „OZ LR schvaľuje žiadosť kontrolóra obce LR o zasielanie materiálov k OZ na emailovú adresu 64stefandasko@gmail.com.“

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej.

OZ SCHVAĽUJE

Žiadosť hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne o zasielanie materiálov k obecnému zastupiteľstvu na mail 64stefandasko@gmail.com.

Za:

8

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

1

Štefan Ďurko

Neprítomní:

2

Milan Chudada, Mgr. Michal Kozák,

Nehlasovali:

 

 

 

Do diskusie sa ďalej zapojili Ing, Daško a Ing. Brezániová.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 11./ Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Bc. Juraj Mašlaň

p. Vladimír Janovec

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:149
TÝŽDEŇ:2157
CELKOM:1833157

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.