Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 18.4.2024

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 244/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Mgr. Michal Kozák

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 245/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

3. bod programu – Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ, konaného dňa 22.02.2024

Uznesenie č. 246/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 22.02.2024.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

4. bod  programu – Návrh VZN obce Lednické Rovne č. 5/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 247/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

VYHOVUJE

protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici č. Pd18/24/3306-2 zo dňa 22.02.2024 proti Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 248/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

5. bod program – Návrh VZN obce Lednické Rovne č. 6/2024 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 249/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

VYHOVUJE

protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici č. Pd19/24/3306-2 zo dňa 22.02.2024 proti Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 250/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2024 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

6. bod programu – Návrh VZN č. 7/2024 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 251/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2024 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

7. bod programu - Žiadosť o zapracovanie ESt Ladce do ÚPN obce Lednické Rovne - SEPS

 

Uznesenie č. 252/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESÚHLASÍ

s projektom „Súbor stavieb - Transformácia 400/110 kV Ladce“ a zamieta žiadosť spoločnosti SEPS, a.s. o zapracovanie ESt Ladce do doplnku č. 1 k ÚPN obce Lednické Rovne.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

8. bod programu - Žiadosť o rozšírenie výdajného miesta - Packeta

 

Uznesenie č. 253/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

žiadosť spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999 o umiestnenie väčšieho Z-boxu, čím dôjde k zmene výmery prenajatej časti pozemku parcela reg. KN C č. 420/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Lednické Rovne, z pôvodnej výmery 1,36 m2 na 3,53 m2.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

9. bod programu - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v dome služieb – Paulína Budjačová

 

Uznesenie č. 254/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch suterénu Domu služieb pre nájomcu PJ&PB, s.r.o, Sady Cyrila a Metoda 21/33, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 52057640 za účelom prevádzky rýchleho občerstvenia. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. bod programu - Prenájom pozemkov – Háj

 

Uznesenie č. 255/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/95, druh pozemku: záhrada, o výmere 121 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 32,91 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok
 • pozemok v registri C KN č. 670/97, druh pozemku: záhrada, o výmere 60 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 18,06 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok.
 • pozemok v registri C KN č. 670/98, druh pozemku: záhrada, o výmere 114 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 34,31 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok
 • pozemok v registri C KN č. 670/99, druh pozemku: záhrada, o výmere 189 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 56,98 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Rudolf Backo a manželka Blanka Backová, obaja bytom Háj č. 321/27, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 256/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • časť pozemku v registri C KN č. 670/92, druh pozemku: záhrada, o výmere 50 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 13,60 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Jana Balážová, bytom Háj 319/11, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 257/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/82, druh pozemku: záhrada, o výmere 42 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 12,64 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Štefan Mičian, bytom Májová 228/13, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 258/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/86, druh pozemku: záhrada, o výmere 81 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 22,03 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.202, pre nájomcu Milan Burian a manž. Erika Burianová, bytom Háj č. 323/41, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 259/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 

 • pozemok v registri C KN č. 670/89, druh pozemku: záhrada, o výmere 194 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 52,77 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Milan Cinko a manž. Jana Cinková, bytom Háj č. 322/35, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 260/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/100, druh pozemku: záhrada, o výmere 131 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 39,43 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.202, pre nájomcu Roman Duchoň, bytom Háj č. 320/21, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 261/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/96, druh pozemku: záhrada, o výmere 152 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 41,34 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,
 • pozemok v registri C KN č. 670/101, druh pozemku: záhrada, o výmere 75 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 20,40 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Božena Letková, bytom Háj č. 321/25, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 262/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/83, druh pozemku: záhrada, o výmere 30 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 9,03 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok,
 • pozemok v registri C KN č. 670/85, druh pozemku: záhrada, o výmere 84 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 22,85 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,

 

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Dušan Mauer a manž. Helena Mauerová, bytom Háj č. 323/47, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 263/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/81 druh pozemku: záhrada, o výmere 38 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 11,44 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Ľubomír Mauer, bytom Háj č. 337/53, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 264/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/88, druh pozemku: záhrada, o výmere 65 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 17,68 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,
 • pozemok v registri C KN č. 670/104, druh pozemku: záhrada, o výmere 162 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 48,76 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok,

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Anna Oščatková, bytom Háj č. 323/37, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 265/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/91, druh pozemku: záhrada, o výmere 150 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 40,80 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,
 • časť pozemku v registri C KN č. 670/92, druh pozemku: záhrada, o výmere 70 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 19,04 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,

 

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Vladimír Palme a manž. Irena Palmová, bytom Háj č. 321/31, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 266/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/90, druh pozemku: záhrada, o výmere 169 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 45,97 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Daniel Hajdúch, bytom Háj 322/33, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 267/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/84, druh pozemku: záhrada, o výmere 26 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 7,83 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Viktor Pavliš, bytom Háj č. 323/45, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 268/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/80, druh pozemku: záhrada, o výmere 44 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 13,24 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Oľga Seková, bytom háj 337/51, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 269/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/79, druh pozemku: záhrada, o výmere 64 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 19,26 Eur/rok, t.j. 0,301 Eur/m2/rok, na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Milan Šimo a manž. Katarína Šimová, bytom Háj č. 337/49, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 270/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 

 

 • pozemok v registri C KN č. 670/93, druh pozemku: záhrada, o výmere 58 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 15,78 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,
 • pozemok v registri C KN č. 670/94, druh pozemku: záhrada, o výmere 72 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 19,58 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Jozef Drahuta, bytom Háj č. 321/29, 020 61 Lednické Rovne, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 271/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 670/87, druh pozemku: záhrada, o výmere 82 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 22,30 Eur/rok, t.j. 0,272 Eur/m2/rok,
 • pozemok v registri C KN č. 670/105, druh pozemku: záhrada, o výmere 86 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne za nájomné vo výške 25,89 Eur/rok, t.j. 0,301Eur/m2/rok

na  dobu neurčitú od 2.7.2024, pre nájomcu Rudolf Vršanský, Košice - Západ, 040 11 Košice, pričom cena nájomného bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2024 vyhotoveného Ing. Martinom Kebískom. Od roku 2026 sa bude každoročne výška nájomného zvyšovať o % inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

11. bod programu - Zmluva o spolupráci s OZ RegioPulz – FantáziaFest

 

Uznesenie č. 272/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Zmluvu o spolupráci uzatvorenú medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 ako partnerom a OZ RegioPulz, Uhrovecká 305, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 42151511 ako organizátorom, predmetom ktorej je špecifikácia vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia pre širokú verejnosť s názvom „Fantázia fest,“ tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

12. bod programu - ŠK LR Crystal – dotácia

 

Uznesenie č. 273/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

navýšenie dotácie pre ŠK LR CRYSTAL s.r.o. na rok 2024 vo výške 20 000,-Eur.

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

13. bod programu – Správa Obecnej polície

 

Uznesenie č. 274/2024-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Obecnej polície za rok 2023, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

14. bod programu - Rôzne

 

Uznesenie č. 275/2024-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu z kontroly procesu a stavu výmazu z Obchodného registra a zániku spoločnosti Prima LR s.r.o. pokračovanie 04/2024 - pokračovanie.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Mgr. art. Ivan Turza

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.04.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:218
TÝŽDEŇ:668
CELKOM:1803670

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.