Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 09.02.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

Program : 

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 8.12.2022 a 19.1.2023

  3./ Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022                                      

  4./ Návrh VZN č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov 

       v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  5./ Návrh VZN č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony 

       vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

  6./ Návrh rozpočtového opatrenia č.1/ 2023

  7./ Obecná rada – návrh  na zrušenie OR

  8./ Návrh na zriadenie komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce

  9./ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku v časti Háj – Budjač

10./ Súhlas s umiestnením vodovodnej šachty v časti Horenická Hôrka - ArtArch

11./ Zámena nehnuteľného majetku v časti Horenická Hôrka - Ďurko

12./ Garáže Majer – odpredaj pozemkov pod garážami

13./ Prerokovanie žiadosti o zriadení vecného bremena - Pavlus Residence

14./ Príspevky občanov

15./ Rôzne

16./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 11 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Dana Mončeková  a p. Milan Chudada. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a p. Štefana Ďurka.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo a p. Štefan Ďurko

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali s materiálmi, starosta obce uviedol, že má pozmeňujúci návrh na program rokovania, a  dal hlasovať o pôvodnom návrhu programu dnešného rokovania. 

 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

Starosta obce navrhol doplniť ešte dva body rokovania. Bod 14./ Predaj stavby – Medné  a bod 15./ Projekt INTERREG, ostatné body sa posúvajú.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o zmene programu rokovania.

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že za bod programu č. 13/ sa dopĺňa bod č. 14/ s názvom „Predaj stavby – Medné“ a bod č. 15./ s názvom  „Projekt INTERREG.“ Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 8.12.2022

                        a 19.1.2023

 

Ing. Daško – kontrolór obce vysvetlil, že zmenil spôsob predkladania kontroly uznesení. Nakoľko všetky uznesenia sú zverejnené, nepredkladá ich znenie, ale vyjadruje sa k ich plneniu. Ak by poslanci súhlasili, bude aj do budúcna predkladať takúto skrátenú formu kontroly uznesení, nakoľko sa značne šetrí materiál.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že v rámci úspory je to za ňu v poriadku.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

OZ BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 08.12.2022 a 19.01.2023.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 3./  Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022          

 

Ing. Daško – v zmysle zákona vyplýva kontrolórovi obce raz za rok predložiť správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce do 60 dní nasledujúceho roka. Máme tam jeden problém s informáciou o výmaze spol. PRIMA LR, nedarí sa nám spojiť sa so sudkyňou, ale budeme sa pokúšať ďalej o nejaké vyjadrenie so strany súdu.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, či konateľ spol. PRIMA, ako mu bolo uložené zastupiteľstvom, či pristúpil k výmazu tejto spoločnosti v čase 09/2022. Podľa jej informácií výmaz spoločnosti netrvá tak dlho. Podľa jej názoru,  Valné zhromaždenie spol. Ledrov nie je zvolávané v súlade so stanovami. Vyjadrila svoj názor aj k plneniu, či neplneniu uznesení OZ.

Odpovedal Ing.Daško.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky a starosta obce dal hlasovať o danom bode rokovania.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok 2022, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 4./      Návrh VZN č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

                        výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej

                        pôsobnosti Obce Lednické Rovne

 

Starosta obce – vysvetlil, že v uvedenom VZN zvyšujeme poplatky za stravné jednotky určené na nákup potravín, navyšujú sa poplatky za činnosť ŠKD, a príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa, prečo z VZN v čl. V, odst.7/ vypadla „fyzická osoba“, či už nebudeme poskytovať stravu iným ľuďom?

 

Bc. Provazníková – riaditeľka MŠ, vysvetlila, že ide o cudzích stravníkov a MŠ nemá kapacity na poskytovanie takejto služby. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 5./      Návrh VZN č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov

                        za úkony  vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

 

Starosta obce – uviedol, že navýšenie poplatkov súvisí s navýšením cien za energie. Ide o prenájom našich zariadení. Zvýšili sme poplatky za prenájom kultúrnych domov, zasadačky Ledrov,  telocvične, tenisových kurtov, poplatky na cintorínoch. Nechceme zastaviť kultúrne a športové akcie, ale súčasné poplatky sú nízke a nepokryjú náklady.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 6./      Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2023

Starosta obce - informoval, že predkladá rozpočtové opatrenie k úveru, ktorý sme predkladali. Zmluvu z banky sme ešte neobdržali, keď ju obdrží predloží aj poslancom. Úver musíme zakomponovať aj do rozpočtu obce a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – očakávala, že bude v tomto rozpočtovom opatrení zahrnutá položka, o koľko bude ponížený príjem obce, čakala že tam bude mínusová položka 288 tis.€, rozpočet by mal kopírovať stav obce.

Odpovedal starosta obce. 

 

Do rozpravy sa zapojili: Ing.Kazdová, Ing.Brezániová, Ing. Karasová a  Ing.Daško.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 7./      Obecná rada – návrh  na zrušenie OR

 

Starosta obce – vysvetlil, že OR pracovala roky o počte 5 členov, prebrali sme to z minulosti, nakoľko Ing. Brezániová upozornila na pochybenie, zisťovali sme informácie cez ZMOS, požiadali sme o výklad, a bolo doporučené, že OR má mať troch členov. Pre nás ale trojčlenná OR nemá význam, preto navrhujeme jej zrušenie. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ RUŠÍ

obecnú radu obce Lednické Rovne a odvoláva všetkých jej členov.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 8./      Návrh na zriadenie komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce

 

Starosta obce – keď sme zriaďovali komisie, tak sme to nastavili tak, že každá komisia rieši určitý okruh, vysvetlil zriadenie komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce. Je to komisia ktorá by fungovala pri návrhoch pri plánovaní a rozvoji obce. Radil sa aj s inými obcami, ako to funguje u nich,  uzniesli sme sa, že by to bol dobrý spôsob riešenia.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že je členom OZ osem rokov, a po celý čas OR pracovala o počte 5 členov, a podľa jej názoru to bolo neoprávnené čerpanie z rozpočtu obce a niekto musí brať za to zodpovednosť. Ďalej sa vyjadrila, že komisia je tiež náš orgán, odborný poradný orgán pre OZ a má byť zložená z odborníkov v danej oblasti a má napomôcť správnemu rozhodovaniu. Konfrontovala navrhnutých poslancov, v čom sa cítia byť odborníci, keď sú vybratí do uvedenej komisie. Pýta sa čo nám táto komisia prinesie.

 

Starosta obce – uviedol že zloženie komisie súvisí s tým, že sú to dlhoroční poslanci so skúsenosťami, ktorí pracovali v odborných  komisiách. Získali si dôveru ľudí, a preto boli navrhnutí. Vysvetlil, že pri plánovaných akciách chce od členov komisie poradiť, zmluvne to pripraví právnička obce, ale od členov vyžaduje poradiť akým smerom sa má obec uberať.

 

Do ďalšej diskusie sa zapojili: Ing. Karasová, Ing. Daško, Ing. Brezániová

 

Ing. Brezániová podala návrh, aby OZ odložilo hlasovanie o zriadení  komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce na ďalšie zasadnutie OZ.

OZ SCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Brezániovej odložiť hlasovanie o zriadení a voľbe členov komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce na ďalšie zasadnutie OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Stanislav Backo

Zdržal sa:

1

Štefan Ďurko

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 9./      Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku v časti Háj – Budjač

 

Starosta obce – uviedol, že p. Budjač kúpil byt po p. Skalošovi na Háji, ostatní vlastníci bytov si priľahlé pozemky odpúpili. Pán Budjač požiadal o odkúpenie pozemku, bol vypracovaný znalecký posudok.

 

Mgr. Kozák – spýtal sa, či uvedený pozemok nie je využiteľný pre obec?

 

Ing. Kazdová – kto bol zadávateľom na vypracovanie znaleckého posudku?

 

Odpovedal starosta – pozemok využíval pôvodný majiteľ a znalecký posudok si dal vypracovať p. Budjač.

 

Ing. Karasová – upozornila, že cena pozemkov na Kopánkach bola oveľa vyššia za  menšie výmery pozemkov, cena sa jej zdá malá, ak odpredať tak za rovnakú cenu ako na Kopánkach.

 

Do diskusie zapojili: Mgr. Kozák, p.Chudada, Ing. Daško, Ing.Brezániová, Bc.Kurtiová, Ing.Karasová a starosta obce .

 

Poslanci predložili svoje návrhy:

 

Prvý návrh : Ing. Brezániová – navrhla odložiť hlasovanie o predaji pozemku na ďalšie rokovanie OZ

 

Druhý návrh: Mgr. Kozák – navrhol, aby celková suma za pozemok bola 5.400,-€, teda 30,-€/m2.

 

Tretí návrh: Ing.Karasová – navrhuje odpredať pozemok minimálne za cenu 58,-€/m2. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

odložiť hlasovanie o zámere predať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to parcela reg. KN C parc. č. 670/54, k.ú. Lednické Rovne na ďalšie rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Mgr. Michal Kozák, Milan Chudada,

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Nakoľko bol schválený návrh o odložení hlasovania o ďalších dvoch návrhoch sa nehlasovalo.

K bodu 10./    Súhlas s umiestnením vodovodnej šachty v časti Horenická Hôrka –

                        ArtArch

 

Starosta obce – uviedol, že nám z nového územného plánu vzniká nová lokalita, noví stavitelia si riešia všetko sami, a v tejto fáze potrebujú súhlas obce na umiestnenie šachty v obecnom pozemku.

 

Ing. Karasová – požiadala o vysvetlenie, kde to presne je.

Odpovedala Bc. Kurtiová

 

Ing. Kazdová – spýtala sa či nemá PVS nejaké špecifikácie?

Odpovedala Bc. Kurtirová – PVS sa vyjadrila a určila podmienky.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať.

 

 

OZ SCHVAĽUJE

umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne reg. KN E parc. č. 95/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1184 zapísaný na LV č. 929, ktorý je vedený okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre obec Lednické Rovne, k.ú. Horenice. Tento súhlas sa vydáva pre účely územného konania.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 11./ Zámena nehnuteľného majetku v časti Horenická Hôrka - Ďurko

 

Starosta obce – uviedol, že ide o zámer zámeny pozemkov. Pozemok chceme využiť na umiestnenie chodníka a prípojok, bolo by vhodné, mať pozemok na liste vlastníctva. Meníme ho za pozemok, ktorý bude slúžiť ako výjazd z pozemku p. Ďurku.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že k uvedenému pozemku máme v návrhu zrušenie predkupného práva na pozemok. Nemá problém s výmenou 40m2 za 40m2, ale vadí jej zrušenie predkupného práva. Je zásadne proti, aby sme sa ako obec vzdali predkupného práva. Spýtala sa na základe čoho sme kolegovi Ďurkovi pred 8-mimi rokmi schvaľovali pozemok za 1,63€.

 

Navrhuje, aby bol zrušený návrh uznesenie „OZ schvaľuje zrušenie predkupného práva obce LR na pozemok zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1268m2.“

 

Starosta obce – vysvetlil, že sa bavíme o zrušení vecného, ktoré bolo určené pre výstavbu kanalizácie a chodníka, čo sme teraz poriešili. Predkupné právo bolo určené práve pre to, čo teraz uskutočňujeme. Riešil to ešte jeho predchodca.

 

Ing. Daško – niektoré veci sú pre neho nové, nevie sa k nim vyjadriť.

 

Ing. Štefancová – uviedla, že p. Ďurko má s obcou uzatvorenú zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluve na tú časť pod chodníkom, teda ktorá bude známa až po jeho vybudovaní, a tiež je v nej ustanovenie, že po uzatvorení kúpnej zmluvy predkupné právo, ktoré bolo zriadené na základe kúpnej zmluvy zo dňa 16.07.2015 medzi zmluvnými stranami zanikne v plnom rozsahu.

 

Ing. Brezániová – navrhuje, aby sa o uznesení „OZ schvaľuje zrušenie predkupného práva obce LR na pozemok parc.č. 84/5 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1286m2“ nehlasovalo.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

 

 

Za:

2

Ing. Gabriela Brezániová,Ing.Iveta Karasová,

Proti:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, , Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková,

Zdržal sa:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení k tomuto bodu a dal o nich hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

zrušenie predkupného práva obce Lednické Rovne na pozemok reg. KN C parc. č. 84/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 268 m2, zapísaná na LV č. 675 vedený okresným úradom Púchov pre obec Lednické Rovne, k.ú. Horenice. Predkupné právo v prospech obce Lednické Rovne bolo zriadené pod č. V 1523/15 na základe Kúpnej zmluvy a Dohody o predkupnom práve zo dňa 16.07.2015

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, , Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková,

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

3

Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod (zámenu) nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/7 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 24.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Štafan Ďurko, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne;

z  á m e n o u  za pozemok vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku Štafana Ďurka, Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne - parcela registra C KN, parc. č. 84/9 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 84/5, zapísaný na liste vlastníctva č. 675, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice, na základe Geometrického plánu č. 89/2022 zo dňa 24.11.2022, vypracovaného Geodetickou kanceláriou GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámena sa schvaľuje bez finančného dorovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané parcely budú mať rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov medzi obcou a žiadateľom. K uvedenému pozemku vo vlastníctve žiadateľa má obec zriadené vecné predkupné právo zapísané pod č. V 1523/15 a tiež zmluvou zakotvené obmedzenie žiadateľa predať uvedený pozemok len so súhlasom obce, čo žiadateľa ako vlastníka pozemku značne obmedzuje pri dispozícií s pozemkom. Obec a žiadateľ majú uzatvorenú aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorá je potrebná na výstavbu chodníka. Zámenou pozemkov dôjde k doriešeniu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov medzi obcou a žiadateľom, pričom obec nadobudne pozemok potrebný na výstavbu chodníka a žiadateľ bude môcť voľne disponovať s pozemkom v jeho vlastníctve, nakoľko obec a žiadateľ sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o zrušení predkupného práva a dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve súčasne s uzatvorením zámennej zmluvy.

Poplatok za návrh na vklad bude znášať žiadateľ.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 24.01.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Dohodu o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 07.10.2021, ktorá bola uzatvorená medzi p. Štefanom Ďurkom, Horenická 26/2, 020 61 Lednické Rovne ako budúcim predávajúcim a medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne ako budúcim kupujúcim, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 12./ Garáže Majer – odpredaj pozemkov pod garážami

 

Starosta obce – uviedol na prerokovanie odpredaj pozemkov pod garážami v časti Majer, zaväzujú nás k tomu aj zmluvy o budúcich zmluvách.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom bode a dal o nich hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/79, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/78, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 13./ Prerokovanie žiadosti o zriadení vecného bremena - Pavlus Residence

 

Starosta obce – jedná sa o umiestnenie kábla SSD pre plánovú výstavbu aj na osvetlenie uvedenej časti, návrh schvaľujeme s tým, že vecné bremeno bude odplatné v zmysle znaleckého posudku, máme návrh zmluvy o budúcej zmluve a po zrealizovaní a vytýčení bude určená aj cena. Pavlus Residence potrebuje súhlas obce na umiestnenie sietí do obecných pozemkov. 

 

Ing. Daško – uviedol, že situáciu nepozná, ale spýtal sa či sa pozemok umiestnením sietí neznehodnotí?

 

Starosta obce – jedná sa o priekopu popri hlavnej ceste, investor si rieši všetky prípojky sám, plánuje tam stavať novú ulicu.

 

Ing. Karasová – uviedla, že plocha 13.602m2 je veľká. V tomto prípade by bolo vhodnejšie odčleniť parcelu a na tú zriadiť vecné bremeno, lebo zaťažujeme celý pozemok vecným bremenom., to do budúcna, keby tam chcel investovať ďalší investor.

 

Starosta obce – uviedol, že je tam jednoznačne uvedené, že po vybudovaní sietí bude vypracovaný  znalecký posudok a geom.plán. Realizuje to SSD a samozrejme budú   dodržiavať všetky odstupové vzdialenosti. Ide o priekopu, je to štandardný postup pri spolupráci s elektrikármi, že sa dáva zamerať až po vybudovaní sietí.

Doplnila Bc.Kurtiová – vysvetlila, že ku kolaudácii si to elektrikári zamerajú a vytvoria ochranné pásmo zo zákona, ktoré im vyplýva a vecné bremeno bude zakreslené v mape hranicami.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462,  investorom je spoločnosť Pavlus Residence, s.r.o., so sídlom Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 52 166 139 a budúcim oprávneným z vecného bremena je Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

Predmetom zmluvy je záväzok budúceho povinného z vecného bremena uzavrieť s investorom do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako výlučného vlastníka nehnuteľnosti strpieť umiestnenie NN káblového vedenia,  v práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v  práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,  v práve odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena na pozemku

  • parcela reg. KN E označená parcelným číslom 1501/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 13 602 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1718 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre obec Lednické Rovne, k. ú. Lednické Rovne

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 14./    Predaj stavby – Medné

 

Starosta obce – uviedol, že žiadosť sme prerokovali na minulom OZ, ale legislatíva nám ukladá prerokovať to dvakrát. Ide o bývalú hasičskú zbrojnicu v Mednom a predávame za cenu uvedenú v znaleckom posudku.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode a dal o ňom hlasovať.

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavba so súp. č. 208, postavená na pozemku - parcela reg. KN C parc. č. 1/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Roman Baška a manželka Monika Bašková obaja s trvalým pobytom: Medňanská 192/18B, 020 61 Lednické Rovne – Medné, za kúpnu cenu vo výške 12.825 Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o prebytočný majetok obce, ktorý je pre obec a jeho organizácie nepoužiteľný a obec ho nepotrebuje na výkon svojich funkcií. Žiadatelia sú vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov ako aj pozemku  reg. KN E parc. č. 6, k.ú. Medné a väčšinovým vlastníkom pozemku reg. KN E parc. č. 5, k.ú. Medné, na ktorých je predmetná stavba postavená.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 24.01.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 15./    Projekt INTERREG

 

Starosta obce – vysvetlil, že pri projekte INERREG, predložil aj dôvodovú správu, meníme uznesenie z toho dôvodu, že pri zaokrúhľovaní vznikla chybička v sume o 2 centy. Ministerstvo vyžaduje uznesenie s presnou sumou, preto predkladáme upravené uznesenie.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom bode a dal o nich hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

dôvodovú správu k dofinancovaniu projektu s názvom: ,,Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ a číslo NFP304020CJL7,“ tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu uznesenia OZ obce Lednické Rovne č. 73/2023-1 zo dňa 19.1.2023 a to tak, že pôvodné znenie uznesenia č. 73/2023-1 sa nahrádza nasledovným znením:

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 14 796,51 EUR.

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 16./  Príspevky občanov

 

Starosta vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

Ing. Brezáni – upozornil, že na umelom ihrisku za ZŠ nesvieti osvetlenie – nefungujú tri reflektory, ďalej sa spýtal kadiaľ je naplánovaná nová cyklotrasa.

 

Odpovedal starosta obce – reflektory sú vo výrobe, výmenu zabezpečí po dohode p. Prenosil.

O cyklotrase starosta informoval, že pôvodné trasovanie bolo naplánované mimo nášho katastrálneho územia, na belušskej strane. Po dlhých rokovaniach došlo k dohode, že bude  premostenie približne na úrovni mosta kanála, teraz sa tam buduje cesta, ktorá bude slúžiť na budovanie mosta, cyklotrasa má pokračovať popod skládku,  smerom ku čističke, potom medzi hlavnou cestou a čističkou smerom na kypu. Od Rovní  z hl.cesty pred Yurou doprava smerom k jazerám, poza Yuru doľava, smerom k mostíku cez Horenický potok a napojí sa na novovybudované  premostenie cez Váh.  Ďalej starosta informoval o prepojení cyklotrasy smerom na Moravu. Predseda VÚC na tom intenzívne pracoval.

 

Mgr. Kozák – uviedol, že obyvatelia bytovky č.s. 190 pri zdravotnom stredisku porušujú dopravné značenie, lebo je tam jednosmerka, či by nebolo možné značku posunúť aspoň o 5 metrov ďalej. Spýtal sa na asfaltovanie cesty za telocvičňou.

Odpovedal starosta obce – preveríme to, na cestu máme projekt, ale chýbajú financie.

Doplnila Ing.Kazdová -  informovala, že značenie pri zdrav.stredisku riešila ešte ona, dopravné značky sú osadené v zmysle projektu, navrhla by častejšie kontroly. 

Starosta  obce – v minulosti sme plánovali parkovanie na trávnatej ploche pri zdrav.stredisku, ale je tam iný vlastník a lekárov by to rušilo pri vyšetreniach. Skonštatoval, že s vybudovaním parkovacích miest v Súhradke  je problém, nie sme tam vlastníci pozemkov.

 

K bodu 17./   Rôzne

 

Ing. Kazdová – upozornila, že pri odhŕňaní snehu došlo k poškodeniu šachty na Sklárskej ulici, šachta zostala otvorená, navrhla by nový poklop na túto vodomernú šachtu.

 

Ing. Brezániová – na minulom OZ sa pýtala na vybudovanie bezbariérového  prístupu do domu služieb, či je to možné?

Odpovedal starosta obce – bezbariérový prístup tam je problém, kedysi bol naplánovaný výťah, ale pri súčasných cenách to nie je možné. Môžeme hľadať riešenie.

 

Ing. Daško -  uviedol, že obec LR obdržala ponuku na odkúpenie akcií od Prima banky. Nemali sme ešte stanoviská od ZMOS-u a navrhol požiadať o aktualizáciu ponuky, lebo uvedená ponuka má obmedzenú platnosť.

Starosta obce – upresnil informáciu, že obec vlastní 15 ks akcií Prima banky. Akcie majú určitú nominálnu hodnotu cca 15 tis €, teraz sme obdržali ponuku, že Prima banka má záujem o kúpu uvedených akcií za hodnotu 9tis,-€. Bude to predmetom rokovania ďalšieho OZ.

 

Ing. Brezániová – poprosila, aby to bolo prerokované vo finančnej komisii, aby predložili svoje stanovisko.

 

Starosta obce – navrhol preloženie termínu zasadnutí OZ v apríli (z 20.04.2023) na 18.04.2023 a septembrový termín ( z 21.09.2023) posunúť na termín 28.09.2023 nakoľko v apríli je naplánované zasadnutie ZMOS-u a v septembri sa konajú voľby a Michalský jarmok.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode a dal o ňom hlasovať.

 

OZ SCHVAĽUJE

nový návrh plánu zasadnutí OZ Lednické Rovne, ktorý je nasledovný:

18.4.2023

28.6.2023

28.9.2023

12.12.2023

Za:

11

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce:

  •  pozval všetkých na „Krst knihy“ o rodine Schreiberovcov, ktorý sa uskutoční 17.02.2023.  
  • Informoval o stretnutí so starostkou mesta Karolínka s ktorou okrem projektu INTERREG rokovali aj o vybudovaní športoviska – pantrekové ihrisko, v priestoroch za školou, informoval o vybudovní tréningového ihriska pre futbalistov a taktiež otvoril otázku kúpaliska, požiadal poslancov, aby predkladali svoje podnety.

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 18./   Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Dana Mončeková

p. Milan Chudada

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:15
TÝŽDEŇ:2995
CELKOM:1782797

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.