Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 35 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 28.06.2018 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

 OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 34/2018 zo zasadnutia OZ dňa 21.06.2018.
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2017.
 3. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 4. Funkčný plat starostovi obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ
 5. Informáciu o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte k.ú. Lednické Rovne – upresnenie hraníc v mapovom operáte C KN 183/9 a C KN 183/63 v k.ú. Lednické Rovne medzi vlastníkmi obec Lednické Rovne – Mgr. Pagáč a Pharm.Dr.Pagáč.

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ s navrhovanými zmenami, (v bode 2./ - vypustiť ocenenie darcov krvi, prebehlo o 16,00 hod., v bode 15./ - vypustiť plat starostu, budú ho schvaľovať noví poslanci,  a bod 13./ presunúť na bod 6./, ostatné body programu sa posunú). 

 

2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.

 

3.  Záverečný účet obce Lednické Rovne za rok 2017  a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

4.  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia / upraveného bežného a kapitálového rozpočtu / za rok 2017 v sume 27 895,75 EUR , zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:

 

- skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 27 895,75 EUR,

 

- a následne tento rezervný fond vo výške 27 895,75 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2017, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2018, rozpočtovým opatrením č.3/2018,

 

- tretiu zmenu rozpočtu Obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

 

5. Druhú zmenu rozpočtu Obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lednické Rovne na II. polrok 2018, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

7. Zmluvu č. -262_2/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Lednické Rovne ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Považská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 076, so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

8.  Zmluvu o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci Lednické Rovne medzi Obcou Lednické Rovne a Slovenským futbalovým zväzom, IČO: 00687308, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

9. Štvrtú  zmenu rozpočtu Obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

10. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „IBV Háj – 5.kolo“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

11. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne „IBV Háj- 6.kolo“ vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

12. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 3/2 o výmere 90 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý bol zameraný Geometrickým plánu č. 04/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 01.02.2018 pod č. 48/18, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Evu Šerú, trvale bytom Pod Brehom č. 88/21, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že v prospech Obce Lednické Rovne bude so súhlasom p. Evy Šerej zriadené vecné bremeno „in  rem“ na prechod a prejazd po predmetnom pozemku. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 132/2018 zo dňa26.6.2018, a to v sume171,- EUR za celú nehnuteľnosť. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 12.10.2015

 

13. Návrh nájomnej zmluvy – zdravotné stredisko, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

 

14.  a)  predloženie a realizáciu projektu CIZS

              - predloženie projektového zámeru na Ministerstvo zdravotníctva SR, ako SO pre  

              IROP s názvom „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v  

              obci Lednické Rovne“  v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov  

              s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8, za účelom integrácie primárnej zdravotnej  

              starostlivosti  

              formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, 

              - realizáciu projektu s názvom ,,Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej  

              starostlivosti v obci Lednické Rovne“, ktorý je súčasťou predkladaného    

              projektového zámeru,

        b) forma, druh poskytovaných služieb CIZS

              - v rámci centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne v

              oprávnenej spádovej oblasti (Lednické Rovne, Dolná Breznica, Horná Breznica,  

              Horovce, Kvašov, Lednica, Zubák) na ulici Súhradka 191/10, Lednické Rovne budú  

              zavedené povinné služby v nasledovnom rozsahu:

 • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých, ktorá bude
 • zabezpečená nasledovnými partnermi :
 1. PROVAMED s.r.o., 1.mája 887/45, Púchov 020 01, IČO : 47 869 160, v zastúpení MUDr. Anna Provazníková, v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku,
 2. MEDIGA, s. r. o., 148 Brvnište 018 12, IČO : 45 302 316, v zastúpení MUDr. Milan Galajda, v rozsahu minimálne ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,

najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. do 6 mesiacov od finančného ukončenia projektu a následne počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu,

 • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, ktorá bude zabezpečená nasledovnými partnermi :
 1. Fuzáková Marcela, MUDr., Súhradka 191, 02061 Lednické Rovne, IČO : 31935460, v zastúpení MUDr. Fuzáková Marcela, v rozsahu minimálne ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 2. MEDITAL, s.r.o., Slatinská 2344, Beluša 018 61, IČO : 46 149 881, v zastúpení MUDr. František Talafa, v rozsahu minimálne ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,

najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. do 6 mesiacov od finančného ukončenia projektu a následne počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu,

 • špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorá bude zabezpečená nasledovným partnerom :
 1. GYNECARE, spol. s r. o., Ružová 1781/14, Púchov 020 01, IČO : 44 090 293, v zastúpení MUDr. Ľuboš Ďurkech, v rozsahu minimálne ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku,

najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. do 12 mesiacov od finančného ukončenia projektu a následne počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

      c)   financovania projektu

           - maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 36 800

           EUR z celkových oprávnených výdavkov a financovanie neoprávnených výdavkov vo

           výške 113 543,32 EUR z vlastných finančných zdrojov

      d)  forma zabezpečenia partnerstva CIZS

          - v prípade schválenia žiadosti o NFP budeme projekt CIZS realizovať v súlade

          s metodikou pre realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, s

          vyhlásenou výzvou a s ďalšími dokumentmi zverejnenými spolu s výzvou,

          s nasledujúcou formou zabezpečenia partnerstva - prostredníctvom zmluvy

          o partnerstve, pričom žiadateľom o poskytnutie NFP bude Obec Lednické Rovne

          - preukázanie splnenia tejto podmienky platnou zmluvou o partnerstve najneskôr do

          predloženia záverečnej žiadosti o platbu.

 

15. Obstaranie nového územného plánu obce.

 

  16. Zahrnúť do územného plánu obce lokality pre výstavbu rodinných domov  a potrebnej  

        technickej vybavenosti v zmysle predložených žiadostí : v k. ú. Lednické Rovne,  

        lokalitu „Na dubovom „ , parc. č. KNE 849 , žiadosť p. Zuzany Mikšíkovej , bytom  

        Medňanská 195/7 , Lednické Rovne, v k. ú. Horenice, lokalitu „Marinkovec „ parc. č.

        KNE 164/1 a 165/1 . žiadateľ JUDr. Mikolášik, bytom Pod Zábrehom 1595, 020 01  

        Púchov, v. k. ú. Hôrka, ,lokalitu „Šnóry „ , parc. KNC 248/3, KNC 248/4,KNC 248/

        a KNC 271/2  pre žiadateľov Milan Chudada , Miroslav Chudada , Ing. Martin Chudada

       a Ing. Zuzana Tarabová, v k. ú. Hôrka , lokalitu „Dolná lúka“ Šnóry“ , parc. č. KNC

       271/3, KNC 271/4,KNC  271/5, KNC 271/6, KNC 271/7, KNC 271/8, KNC 271/9, KNC

       271/10, KNC 271/11, KNC 271/12, KNC 271/13 pre žiadateľov Marika Mališová  

       a spol., v k.ú. Horenice , lokalitu „ Hulboč“ , parc. č. KNC 31/4, KNC 31/3, KNC 33/2               

       žiadosť p. Koreného Ivana  a Miroslava  Štefinu.

 

17.  Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

       v znení neskorších predpisov, že vo funkčnom období 2018-2022 bude starosta obce  

       Lednické Rovne vykonávať funkciu v celom rozsahu, t.j. na plný pracovný úväzok.

 

18. Volebné obvody, okrsky a počet poslancov pre komunálne voľby v roku 2018 tak, ako  

       boli predložené na rokovanie OZ.

 

19. Členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo

       výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne – IBV Háj, v zložení : Mgr. Mišík,

       Bc.Hollan, Mgr. Balážová, Ing, Brezániová a p. Cinko

 

20. Členov komisie na zriadenie pamätných tabúľ obetiam 1. a 2. sv. vojny v zložení:

      p. Danišová, p. Makyta, Mgr. Kucejová, Ing. Savarová, Ing. Brezániová, Mgr. Horečný

      a Mgr. Mišík.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, doplniť plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce v bode 5./  

    „a jednotlivých poslancov OZ“

 

2. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, zmeniť v čl. II. bod 2.2 Zmluvy o uzatvorení budúcej

    zmluvy o zriadení vecného bremena s PVS, a.s. cenu za m2 vecného bremena na 3,-€.

 

3. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, vypustiť v Zmluve so Slovenským futbalovým zväzom v čl.  

    II. „Poskytnutie finančných prostriedkov“ slovo  „v maximálnej“  výške 30 tis.€, nechať

    len vo výške 30 tis.€.

 

4. Návrh poslanca Mgr. Hantáka,  vypustiť v Zmluve so Slovenským futbalovým zväzom

    v čl. IV. „Podmienky poskytnutia príspevku“ v bode 4./  slovo  „v minimálnej“  výške 10

    tis.€, nechať len vo výške 10 tis.€. 

 

5. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, uviesť v čl. I. bod.6./ „Podmienky obchodnej verejnej

    súťaže“ namiesto spojenia „maximálne úsilie“ bol uvedený termín 30.09.2018

 

6.  Návrh poslanca Mgr. Hantáka, aby v čl. I. „Predmet obchodnej verejnej súťaže“ bod 7./

     bol namiesto termínu „maximálne úsilie“  určený  termín 30.09.2018.

 

7.  Návrh poslanca Mgr. Hantáka, na rozdelenie volebného obvodu č. 2 na viac okrskov

     s uvedením ulíc.

 

F.  Ukladá

  

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:204
TÝŽDEŇ:654
CELKOM:1803656

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.