Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 22.04.2021 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č. 321/2021-4  až   371/2021-4

Č.j. St-844/2021/UK 1- A-10/Hn

 

 

Uznesenie č. 321/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 322/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

 • za zapisovateľa: Mgr. Janu Burianovú
 • za overovateľov zápisnice: Ing.  Stanislav Backo a p. Daniela Mončeková

Uznesenie č. 323/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: p. Milan Chudada a p. Tomáš Pokorný

Uznesenie č. 324/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 325/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 18.02.2021.

 

 

Uznesenie č. 326/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2021, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 327/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 328/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prebytočnosť nehnuteľného majetku - nachádzajúceho sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to:

 • Nebytový priestor č. 1 o výmere 40m2
 • Nebytový priestor č. 2 o výmere 26m2
 • Nebytový priestor č. 3 o výmere 41m2
 • Nebytový priestor č. 4 o výmere 38m2
 • Nebytový priestor č. 5 o výmere 29m2

nachádzajúce sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2

 a spôsob jeho prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 329/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462, DIČ:2020615597

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž „Nebytový priestor – pod telocvičnou, ul. Majerská“

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

 

Prenájom nehnuteľnosti identifikovanej v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. XYZ/2021-X zo dňa 22.04.2021.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej v texte aj „nájomná zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to:

 • Nebytový priestor č. 1 o výmere 40m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 2 o výmere 26m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 3 o výmere 41m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 4 o výmere 38m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2
 • Nebytový priestor č. 5 o výmere 29m2nachádzajúci sa v budove – telocvičňa so súp. č. 241 postavenej na parc. KN C č. 183/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 402m2

2.  Doba nájmu je stanovená na dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy s výpovednou dobou 3 mesiace.

3.  Minimálna výška nájomného je  29,-eur/1m2/rok bez energií. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho zo súťažiacich ponúknutá výška nájomného minimálne 29,- eur/1m2/rok.

4. Nájomca je povinný uhrádzať platby za služby spojené s nájmom, a to najmä za vodu a stočné, za dodávku plynu, tepla, elektrickej energie, telekomunikačné služby, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení vo vlastníctve Nájomcu alebo vo výlučnom užívaní Nájomcu, pokiaľ je to technicky možné, služby zabezpečenia priestorov a upratovanie Predmetu nájmu, poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu si bude Nájomca zabezpečovať vo vlastnej réžii.

S prenájmom nebytového priestoru je spojené právo užívať spoločné priestory stavby, v ktorej sa predmet zmluvy nachádza (o výmere 66m2), s čím je spojená povinnosť nájomcu za užívanie pomernej časti tohto priestoru uhrádzať nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok (11m2 x 29,- EUR/m2 = 319,- EUR/rok).

5. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

6. Predmetné nebytové priestory identifikované v článku I ods. 1 je možné prenajať len jednotlivo, a to každý nebytový priestor v celosti. Jeden a ten istý súťažiaci môže získať všetky nebytové priestory identifikované v článku I ods. 1. Počet ponúk súťažiaceho teda zodpovedá počtu nebytových priestorov, o ktoré súťaží, ale vo vzťahu k jednému a tomu istému nebytovému priestoru môže dať každý súťažiaci len jednu ponuku.

Čl. II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 12.05.2021 do 12:00 hod.

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.. Telefonický kontakt pre doručenie obálky s ponukou (vzhľadom na uzavretý obecný úrad) je:  042 / 285 34 01 alebo 0944 / 913 820.

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž „Nebytový priestor – pod telocvičnou, ul. Majerská“ – cenová ponuka.“

3. Ponuka musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - Nebytový priestor č. 1/ Nebytový priestor č. 2/ Nebytový priestor č. 3/ Nebytový priestor č. 4/ Nebytový priestor č. 5;

c)  cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1m2/rok;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

g)  čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so znením návrhu nájomnej zmluvy;

ch) popis účelu nájmu;

i) dátum a podpis súťažiaceho.

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

5. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 29,- eur/1m2/rok. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

6. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

7. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

8. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

Čl. III.

Vyhodnotenie ponúk

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 12.05.2021 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena za prenájom. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhoduje skorší čas podania návrhu.

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

3. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže.

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná nájomná cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena,

f) súťažné ponuky, v ktorých účel nájmu bude v rozpore s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo posúdiť účel nájmu uvedený v ponuke a v prípade rozporu s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru, právo odmietnuť predloženú ponuku.

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

8. V priebehu vyhlásenej súťaže bude možnosť získať informácie alebo dohodnúť obhliadku na tel. čísle: 0944 913 820.

V Lednických Rovniach dňa:                         .................................................................................

22.04.2021                                                            Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

 

Uznesenie č. 330/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor pod telocvičňou zloženú z:  Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, 

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová.

 

Uznesenie č. 331/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prebytočnosť nehnuteľného majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to: Nebytový priestor o výmere 76,2m2nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2 a spôsob jeho prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Uznesenie č. 332/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

 

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462, DIČ:2020615597

 

 

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž „Nebytový priestor – v budove OcÚ“

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

 

Prenájom nehnuteľnosti identifikovanej v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. XYZ/2021-X zo dňa 22.04.2021.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej v texte aj „nájomná zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to:

 

 • Nebytový priestor o výmere 76,2m2nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2

 

2.  Doba nájmu je stanovená na dĺžku trvania jeden rok od účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou predĺženia o jeden rok.

3.  Minimálna výška nájomného je  60,-eur/1m2/rok bez energií. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho zo súťažiacich ponúknutá výška nájomného minimálne 60,- eur/1m2/rok.

4. Nájomca je povinný uhrádzať platby za služby spojené s nájmom, a to najmä za vodu a stočné, za dodávku plynu, tepla, elektrickej energie, telekomunikačné služby, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení vo vlastníctve Nájomcu alebo vo výlučnom užívaní Nájomcu, pokiaľ je to technicky možné, služby zabezpečenia priestorov a upratovanie Predmetu nájmu, poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu si bude Nájomca zabezpečovať vo vlastnej réžii.

S prenájmom nebytového priestoru je spojené právo užívať spoločné priestory stavby, v ktorej sa predmet zmluvy nachádza (zádverie o výmere 5,3m2), s čím je spojená povinnosť nájomcu za užívanie pomernej časti tohto priestoru uhrádzať nájomné vo výške 60,-Eur/m2/rok (2,65m2 x 60,- EUR/m2 = 159,- EUR/rok).

5. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

Čl. II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 26.05.2021 do 12:00 hod.

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.. Telefonický kontakt pre doručenie obálky s ponukou (vzhľadom na uzavretý obecný úrad) je:  042 / 285 34 01 alebo 0944 / 913 820.

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž „Nebytový priestor – v budove OcÚ“ – cenová ponuka.“

3. Ponuka musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - Nebytový priestor o výmere 76,2m2 – nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2;

c)  cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1m2/rok;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

g)  čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so znením návrhu nájomnej zmluvy;

h) číslo účtu, na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

ch) popis účelu nájmu;

i) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 100 eur (slovom: sto eur) na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002.  V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 26.05.2021 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu ako aj neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 35 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

6. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 60,- eur/1m2/rok. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

7. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

Čl. III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 31.05.2021 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena za prenájom. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhoduje skorší čas podania návrhu.

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

3. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže.

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná nájomná cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena,

f) súťažné ponuky, v ktorých účel nájmu bude v rozpore s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo posúdiť účel nájmu uvedený v ponuke a v prípade rozporu s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru, právo vylúčiť predloženú ponuku.

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

8. V priebehu vyhlásenej súťaže bude možnosť získať informácie alebo dohodnúť obhliadku na tel. čísle: 0944 913 820.

 

V Lednických Rovniach dňa:                            .................................................................................

22.04.2021                                                         Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

 

Uznesenie č. 333/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor v budove OcÚ zloženú z:    Mgr. Martin Mišík,  Mgr. Mária  Balážová,  Bc. Jozef Hollan,   Ing. Gabriela Brezániová,

Ing. Jaroslava Kazdová.

 

Uznesenie č. 334/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod- zámenu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve o veľkosti podielu 1/1 k celku obce Lednické Rovne:

časť pozemku parcely KN C č. 489/11 zapísaná na LV č. 1, k.ú.: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, druh pozemku: orná pôda o výmere 78 m2 odčlenená na základe Geometrického plánu č. 15/2021 zo dňa 16.3.2021, vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Zuzana Gardoňová, 020 01 Púchov, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 30.03.2021 pod číslom 120/21 ako diel č. 3 o výmere 8 m2, ktorý bol pričlenený k pozemku parcely KN C č. 489/111 zapísaná na LV č. 1, k.ú.: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, druh pozemku: orná pôda o výmere 651 m2

 

do výlučného vlastníctva v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľubomír Šesták a manželka Oľga Šestáková, obaja trvale bytom Medová 469/47, 020 61 Lednické Rovne;

zámenou za nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 k celku Ľubomíra Šestáka a manželky Oľgy Šestákovej, obaja trvale bytom Medová 469/47, 020 61 Lednické Rovne

časť pozemku parcely KN C č. 489/111 zapísaná na LV č. 1902, k.ú.: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, druh pozemku: orná pôda o výmere 651 m2 odčlenená na základe Geometrického plánu č. 15/2021 zo dňa 16.3.2021, vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Zuzana Gardoňová, 020 01 Púchov, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 30.03.2021 pod číslom 120/21 ako diel č. 1 o výmere 8 m2, ktorý bol pričlenený k pozemku parcely KN C č. 489/11 zapísaná na LV č. 1, k.ú.: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, druh pozemku: orná pôda o výmere 78 m2

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462.

Zámena bude bez finančného vyrovnania vzhľadom k tomu, že zamieňané časti parciel majú rovnakú rozlohu a nachádzajú sa v rovnakej lokalite. Poplatky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať žiadatelia.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania užívanej časti pozemku žiadateľmi. Zámenou pozemkov si budú môcť žiadatelia vyhotoviť nové oplotenie, ktoré bude priamejšie, bez zbytočných zakrivení, a taktiež sa priaznivo zväčšia šírkové a najmä oblúkové parametre priľahlej pravouhlej komunikácie, čo v budúcnosti ovplyvní bezpečnosť premávky v danej lokalite.  

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 335/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462,  Investorom je Ing. Oskar Hanták, trvale bytom Za cintorínom 1336/27, 020 01 Púchov a budúcim oprávneným z vecného bremena je Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, bezodplatne, ktoré bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako výlučného vlastníka nehnuteľností v práve umiestnenia NN káblového vedenia,  v práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a v  práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,  v práve odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, a to na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov evidovaných na Okresnom úrade Púchov, katastrálnom odbore nasledovne:

 

List vlastníctva

Parcela číslo

Druh pozemku

Celková výmera v m²

1

KNC 670/30

Zastavaná plocha a nádvorie

3231

1

KNC 1247/8

Zastavaná plocha a nádvorie

98

1

KNC 1247/5

Zastavaná plocha a nádvorie

91

1718

KNC 1247/1

Zastavaná plocha a nádvorie

1204

1

KNC 670/31

Zastavaná plocha a nádvorie

560

 

 

Uznesenie č. 336/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

Návrh poslankyne Ing. Brezániovej ponížiť celkovú kúpnu cenu za garáž a pozemok zastavaný touto garážou na sumu 10.350,-Eur.

 

Uznesenie č. 337/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Vzhľadom na oneskorenie odovzdania garáží, ktoré bolo spôsobené s  pretrvávajúcou situáciou so šírením choroby COVID-19 navrhujem ako kompenzáciu ponížiť celkovú kúpnu cenu za garáž a pozemok zastavaný touto garážou zo sumy 10.486,97,-Eur na sumu 10.386,97,-Eur.

 

Uznesenie č. 338/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/77 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1569, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/77 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ján Baláž, s trvalým pobytom Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.386,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 339/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

RUŠÍ

svoje predchádzajúce uznesenie č. 337/2021-4 a uznesenie č. 338/2021-4 zo dňa 22.04.2021 z dôvodu chybne uvedenej kúpnej ceny.

 

 

 

Uznesenie č. 340/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Vzhľadom na oneskorenie odovzdania garáží, ktoré bolo spôsobené s  pretrvávajúcou situáciou so šírením choroby COVID-19 navrhujem ako kompenzáciu ponížiť celkovú kúpnu cenu za garáž a pozemok zastavaný touto garážou zo sumy 10.468,97,-Eur na sumu 10.368,97,-Eur.

Uznesenie č. 341/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/77 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1569, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/77 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ján Baláž, s trvalým pobytom Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 342/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/77 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1569, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/77 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ján Baláž, s trvalým pobytom Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 343/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/76 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1570, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/76 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Daniel Hološko, s trvalým pobytom Majerská 179/5, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 06.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 06.03.2020.

Uznesenie č. 344/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/76 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1570, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/76 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Daniel Hološko, s trvalým pobytom Majerská 179/5, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 06.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 06.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 345/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/75 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1571, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/75 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Patrik Michalík, s trvalým pobytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 346/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/75 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1571, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/75 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Patrik Michalík, s trvalým pobytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 347/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/74 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1572, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/74 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Helena Strapková, s trvalým pobytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 04.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 04.03.2020.

 

 

Uznesenie č. 348/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/74 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1572, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/74 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Helena Strapková, s trvalým pobytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 04.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 04.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 349/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/73 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1573, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/73 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bc. Edita Majerechová, s trvalým pobytom Majerská 178/10, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 350/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/73 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1573, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/73 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bc. Edita Majerechová, s trvalým pobytom Majerská 178/10, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 351/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/72 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1574, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/72 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Juraj Revúci a Mária Revúca, obidvaja trvale bytom Rovňanská 435/12, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 352/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/72 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1574, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/72 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Juraj Revúci a Mária Revúca, obidvaja trvale bytom Rovňanská 435/12, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 353/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/71 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1575, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/71 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Jakub Pfeffer, s trvalým pobytom Majerská 178/9, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 26.02.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 26.02.2020.

 

Uznesenie č. 354/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/71 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1575, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/71 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Jakub Pfeffer, s trvalým pobytom Majerská 178/9, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 26.02.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 26.02.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

 

Uznesenie č. 355/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/70 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1576, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/70 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Mgr. Ľubica Kocandová, s trvalým pobytom Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 356/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/70 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1576, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/70 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Mgr. Ľubica Kocandová, s trvalým pobytom Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 357/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/69 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1577, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/69 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ing. Tomáš Paučo, s trvalým pobytom Súhradka 200, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 358/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/69 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1577, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/69 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ing. Tomáš Paučo, s trvalým pobytom Súhradka 200, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 359/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/68 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1578, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/68 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Štefan Budjač, s trvalým pobytom Súhradka 214/43, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

 

Uznesenie č. 360/2021-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN parcela č. 166/68 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
 • stavbu – garáž so súp. č. 1578, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/68 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Štefan Budjač, s trvalým pobytom Súhradka 214/43, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2020 a tiež na základe znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 27.01.2021 v celkovej výške 10.368,97,-Eur. Poplatky súvisiace s vyhotovením GP, ZP, správny poplatok za návrh na vklad a poplatok za pripojenie elektriny bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.03.2020.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.04.2021.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 361/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

aby sa k objemovej štúdii PK Reality s.r.o. vyjadril p. Papšo.

 

Uznesenie č. 362/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

objemovú štúdiu PK Reality s.r.o., Púchov, vypracovanú firmou TeKa Project s.r.o. Trenčín, pod názvom „Bytový dom – Alej“ na pozemku parc. č. KNC 372/35, 372/36, 372/3 v k. ú. Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 363/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 zo dňa 17.12.2020 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov spol. s r.o., Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31635041, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 

 

Uznesenie č. 364/2021-4

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2021 zo dňa 17.12.2020 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov spol. s r.o., Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31635041, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 365/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh výstavby a podmienok garáží v časti Majer, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 366/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

udelenie súhlasu Obce Lednické Rovne s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete pre Slovak Telekom a.s. (na parcelách obce, stĺpoch na ulici Medová, k objektom obce, k bytovkám obce), tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 367/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Správu hlavného kontrolóra obce – dotácie z rozpočtu obce za rok  2020, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 368/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej polície za rok 2020, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 369/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko p. Ľubomíry Mihálkovej k návrhu Konceptu ÚPN obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

 

 

Uznesenie č. 370/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko obyvateľov Lednických Rovní, časť Medné k návrhu Konceptu ÚPN obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 371/2021-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

informáciu od hlavného kontrola obce, že od mája 2021 bude vykonávať hlavného kontrolóra aj pre obec Horné Srnie.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 23.04.2021

 

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:17
TÝŽDEŇ:2997
CELKOM:1782799

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.