Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.06.2018  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Slávnostné ocenenie darcov krvi a úspešných športovcov obce Lednické Rovne

  3./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 21.6.2018

  4./ Záverečný účet za rok 2017 a stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k záverečnému 

       účtu za rok 2017

  5./ Návrh druhej úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne

  6./ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

  7./ Návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy

  8./ Návrh zmluvy Obec Lednické Rovne – SFZ / tribúna ŠK /, návrh rozpočtového opatrenia

  9./ VOS – Háj 5 kolo

10./ VOS – Háj 6 kolo

11./ Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce – HH, Eva Šerá

12./ Návrh zmluvy o prenájme – zdravotné stredisko

13./ Návrh rekonštrukcie zdravotného strediska

14./ Prerokovanie žiadostí o zaradenie do ÚP obce Lednické Rovne

15./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie, plat starostu obce

16./ Prerokovanie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na celé volebné obdobie

17./ Príspevky občanov

18./ Rôzne

19./ Záver

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný na úvod vysvetlil, že odmeňovanie darcov krvi prebehlo o 16,00 hod. a poďakoval im za ich prínos pre našich spoluobčanov a vyzdvihol ich ochotu  pomôcť.  

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce - zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslancov Ing. Backa, a  p. Pokorného, ktorí sú odcestovaní a v priebehu rokovania sa dostaví p. Cinko. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Štefana Ďurku a p. Petra Gregušku. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej pokračoval,  že ako uviedol v úvode,  darcovia krvi boli už odmenení, a preto navrhol zmeny v programe. V bode 2./ sa teda vypúšťa ocenenie darcov krvi. Bod 13./ navrhol presunúť na bod 6./ z dôvodu skoršieho odchodu poslancov, a z bodu 15./ sa vypúšťa plat starostu obce, pretože sa schvaľuje pri nástupe do funkcie, takže v programe zostáva iba výkon starostu a dal o návrhu zmeny programu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Slávnostné ocenenie úspešných športovcov obce Lednické Rovne

 

Starosta obce poďakoval úspešným športovcom, vymenoval tituly a ocenenia, ktoré získali vo svojich športových kategóriách, vyzdvihol ich úspechy  a  odovzdal odmeny - p. Dominikovi Greguškovi, p. Matejovi Chudému a p. Jánovi Danišovi,  za ich úspešnú reprezentáciu obce a Slovenska.   

 

O 16,43 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Cinko.

 

Bc. Hollan – informoval o odmenených darcoch krvi, ktorí získali plakety Dr. Jánkeho a  vyjadril  poďakovanie  za ich záslužnú činnosť.

 

 

 

K bodu 3./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        21.6.2018

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 34/2018 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 21.06.2018. Konštatoval, že všetky uznesenia prijaté v kapitole „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Ďalej sa Ing.Tichý vyjadril k podnetu, ktorý bol vznesený na predchádzajúcom zasadnutí OZ Ing. Brezániovou, ku kontrole uznesenia  č.33/2018 a k zápisnici zo dňa 10.05.2018. Upozornil na legislatívne skutočnosti zákona č. 369/2000 Z.z.  a uviedol, že podrobné pravidlá, formu a zverejňovanie upravuje aj rokovací poriadok. 

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia č. 34/2018 berie OZ na vedomie.

 

 

 

 

K bodu 4./      Záverečný účet za rok 2017 a stanovisko kontrolóra obce a FML komisie 

                        k záverečnému  účtu za rok 2017

 

Starosta obce – uviedol, že materiál poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a  boli riadne zverejnené.  Informoval, že obec v roku 2017 hospodárila s prebytkom cca 27 tis.€ a otvoril k uvedenému rozpravu.  

 

Mgr. Hanták – spýtal sa, či všetky finančné operácie boli vykonané v súlade so zákonom

 

Ing. Tichý – všetky vykonané zmeny prešli legálnou cestou, osobne nemá znalosť, že by sa niečo konalo bez rozpočtových zmien, ak o niečom vedel, mal upozorniť. 

 

Starosta obce – uviedol, že k uvedenému zasadala aj finančná komisia a prečítal uznesenie komisie.

 

Mgr. Hanták – uviedol, že obec si v r. 2017 brala úver, vďaka ktorému je v pluse, ale dlhy budú splácať ešte naše deti.

 

Starosta obce – úvery boli brané preto, aby sme prefinancovali eurofondy. Obec bola na hranici zadĺženosti – 60% a teraz sme na 40%, teda zásadným spôsobom sme obec oddlžili.

 

Mgr. Balážová – nikdy, ani v minulosti, ani teraz obec nebrala úver na bežné výdavky. Vždy sa bral úver len na kapitálové výdavky, teda akcie investičného charakteru. 

 

Starosta obce zodpovedal na všetky dotazy, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o záverečnom účte a celoročnom hospodárení obce a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o použití prebytku a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Návrh druhej úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval o rozpočtových zmenách, ktoré boli zverejnené v zákonnej lehote  a poslanci ich obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie. Odpovedal na všetky vznesené dotazy poslancov a dal o druhej zmene rozpočtu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

K bodu 6./      Návrh rekonštrukcie zdravotného strediska

 

Starosta obce – informoval, že s pozvánkou obdržali poslanci materiál k stavebnej časti rekonštrukcie zdravotného strediska. Týka sa všetkých lekárov. Do prvého kola predkladáme jednoduchšiu verziu projektovej dokumentácie, z ktorej vyplynula cena. Do ďalšieho kola predložíme podrobnejšiu. Príspevok, ktorý môžeme získať je 700 tis.€. Na vrchné poschodie dotáciu nedostaneme, pretože sú tam podnikateľské priestory, musíme teda zabezpečiť kompletné zateplenie budovy, sociálne zariadenia a výmenu elektriky. Z dotácie môžeme získať zariadenia pre lekárov, ako sono, a pod. 

    

Mgr. Hanták – vyslovil dotazy, kto vypracoval projektový zámer, koľko stál projekt, či má obec na to vlastné zdroje a upozornil, že tam nie je uvedená oprava strechy.

 

Odpovedal starosta obce – výzva vyšla pod hlavičkou ministerstva pôdohospodárstva a zdravotníctva, externý manažment nám zabezpečuje firma Synergie v cene cca 4500,-€ a projektová dokumentácia pre projektový zámer v cene cca 2 tis.€.  V celkovom zámere obnovy budovy je zakonponované aj zateplenie stropu, je nezmysel opraviť len pol budovy, kde sídlia lekári a prvé poschodie neurobiť, preto budeme musieť čerpať z vlastných zdrojov. 

 

Mgr. Mišík – prečítal návrh uznesenia a starosta obce dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./      Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

 

Ing. Tichý - kontrolór obce, prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018, ktorý bol zverejnený v zákonnej lehote, a ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie.

 

Mgr. Hanták – predniesol návrh doplniť plán kontrolnej činnosti v bode 5./ : „ ... alebo okamžitých podnetov „okolia“ a poslancov OZ“. Doplniť slovo „okolie“

 

JUDr. Remšík – vyjadril sa, že prednesený plán kontrolnej činnosti je v poriadku,  poslanci sú kolektívny orgán, ak treba niečo schváliť môžu to odhlasovať.

 

Starosta obce dal o návrhu poslanca Mgr. Hantáka hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný plán kontrolnej činnosti:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

K bodu 8./      Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy

 

Starosta obce uviedol, že ide o Považskú vodárenskú spoločnosť, ktorá nás v rámci projektu rekonštrukcie kanalizácie a vody žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno. Pre nás je to výhoda, lebo nemusíme budovať kanalizáciu, vybuduje ju niekto druhý a otvoril rozpravu.

 

Mgr.Hanták  – v čl. 1./ nie je uvedená výmera, je to v poriadku?

 

JUDr. Remšík – predpokladá, že to, že to tam nie je, má nejaký dôvod, teda predpokladá, že sa bude niečo merať a bude sa robiť GP.  Každá zmluva, aby bola vkladu schopná musí mať špecifikácie, v tejto  to nie je, lebo je to  zmluva o budúcej zmluve.

 

Starosta obce – keď sa kanalizácia zrealizuje a presne sa umiestní, potom sa zameria, urobí sa porealizačný plán a uzatvorí sa zmluva na skutočný stav, teraz schvaľujeme zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

 

Ing. Kopačková – Zmluva o budúcej zmluve bude zapísaná na základe GP, ktorý bude súčasťou tej zmluvy podľa skutočnej realizácie. Zapíše sa vecné bremeno na základe GP.

 

Mgr. Hanták – podal návrh, aby v čl. 2./ bod 2.2 bola namiesto ceny 0,25€/m2 cena aspoň 3,-€/m2, aby obec dostala za m2.  Je to uznesenie ešte z roku 2009.

 

Starosta obce dal za návrh Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)                        

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve s PVS a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 9./       Návrh zmluvy Obec Lednické Rovne – SFZ / tribúna ŠK /, návrh

                         rozpočtového opatrenia

 

Starosta obce uviedol, že zmluvu poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie, podmienky zmluvy vysvetľoval už na minulom zasadnutí OZ a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – navrhol vypustiť v Zmluve so Slovenským futbalovým zväzom v čl. II. „Poskytnutie finančných prostriedkov“ slovo  „v maximálnej“  výške 30 tis.€, nechať   len vo výške 30 tis.€.

 

Starosta obce dal o návrhu poslanca Mgr. Hantáka hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – navrhol   vypustiť v Zmluve so Slovenským futbalovým zväzom  v čl. IV. „Podmienky poskytnutia príspevku“ v bode 4./  slovo  „v minimálnej“  výške 10 tis.€, žiada uviesť len „vo výške 10 tis.€“. 

 

Starosta obce dal o návrhu poslanca hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o uzatvorení zmluvy so SFZ dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o rozpočtovom opatrení č. 4 a dal ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    VOS – Háj 5. kolo

 

Starosta obce uviedol, že predkladáme na rokovanie návrh verejno-obchodnej súťaže  (VOS) obce Lednické Rovne Háj - IBV 5.kolo. Jedná sa o jednotlivé pozemky, všetko bolo prebraté, ide už o 5.kolo a otvoril rozpravu.

 

Ing.Brezániová – spýtala sa, v akom štádiu je zriadenie všetkých prípojok, v akom časovom horizonte to vidíte?

 

Odpovedal starosta obce – beží územné konanie (UK). Po skončení UK, máme s elektrikármi dohodu, že požiadame o prekládku sietí.

 

Doplnila Ing.Kopačková – čaká sa na právoplatnosť územného konania, pracovníci elektrární tu už boli, majú to zamerané.  

 

Mgr. Hanták – predložil návrh, uviesť v čl. I. bod.6./ „Podmienky obchodnej verejnej  súťaže“ namiesto spojenia „maximálne úsilie“ bolo uvedené „obec sa zaväzuje, že do 30.09.2018 budú privedené ...“

 

Starosta obce dal o návrhu poslanca Mgr. Hantáka  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

V čase hlasovania nebol prítomný poslanec p. Holbička

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o vyhlásení VOS – Háj 5.kolo a dal ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./    VOS – Háj 6. kolo

 

Starosta obce uviedol, že predkladáme na rokovanie návrh verejno-obchodnej súťaže  obce Lednické Rovne Háj - IBV 6.kolo. Jedná sa o zlúčené  pozemky a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – predložil návrh,  aby v čl. I. „Predmet obchodnej verejnej súťaže“ bod 7./

bol namiesto termínu „maximálne úsilie“  určený striktne  termín - 30.09.2018.

 

Starosta obce dal o návrhu poslanca Mgr. Hantáka  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o vyhlásení VOS – Háj 6.kolo a dal ňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 12./    Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce – HH, Eva Šerá

 

Starosta obce informoval, že s p. Šerou dospeli ku kompromisu, pretože nás viaže zmluva o budúcej zmluve. Dohoda je taká, že budeme môcť používať pozemok na prechod, prejazd, a spoločenské akcie, s tým, že to nebude oplotené, ale žiadajú znížiť cenu. Teraz predkladáme zámer, ešte to pôjde do ďalšieho OZ ako predaj a otvoril rozpravu.

 

Mgr.Hanták – spýtal sa, či s tým p. Šerá a p. Šerý súhlasia? A aká je tam cena.

 

Starosta obce – áno súhlasia, a platí cena 1,90€/m2 na základe znaleckého posudku.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zámere predaja pozemku p.Šerej a dal ňom hlasovať:

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Chudada p.Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./    Návrh zmluvy o prenájme – zdravotné stredisko

 

Starosta informoval o predloženej zmluve na prenájom pozemku pri zdravotnom stredisku s Pagačovcami. Nakoľko sme zistili, že v pôvodnej zmluve je chyba, predložili sme opravenú zmluvu. Správne má byť v čl. 2 bod 1./ uvedené LV č. 616, a aby nevznikli problémy pri čerpaní eurofondov, doplnili a špecifikovali sme podmienky čl. 5./  „Doba nájmu a jeho ukončenie“ a prečítal celé znenie článku. Uviedol, že Pagáčovci s uvedenou špecifikáciou súhlasia. V rozprave zodpovedal na otázky poslancov a dal o návrhu nájomnej zmluvy hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./    Prerokovanie žiadostí o zaradenie do ÚP obce Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval o predložených žiadostiach občanov k výstavbe v lokalitách, ktoré nie sú zahrnuté v územnom pláne (UP). Ide o to, že by sme týmto občanom dali predbežný súhlas, uvedené lokality budú zaradené do nového UP a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Mišík – prečítal návrh uznesenia

 

Ing. Brezániová – uviedla, že spracovanie UP je nejaký proces, myslela si že tento bod budeme brať na vedomie. Nerozumie prečo to máme v tejto chvíli schvaľovať.

Navrhuje, aby sme to v tejto chvíli zobrali na vedomie, určite existuje viacero občanov, ktorí chcú svoje pozemky zahrnúť do UP obce a dať im možnosť, aby ich mohli zahrnúť do nového UP. Je za to, aby sa to ešte rozšírilo.  Čo sa stane ak spracovateľ uzná, že pozemky nie sú vhodné na zaradenie do UP.

 

Starosta obce – konzultovali sme to aj s katastrom, ide o to, aby to bolo zahrnuté do UP, týmto uznesením im odobríme, že to bude zaradené do UP a títo ľudia môžu postupovať ďalej.  V tomto bode vlastne prijímame dve uznesenia, a to obstaranie nového UP a zahrnutie uvedených lokalít do nového UP.  Sú to lokality, ktoré plánujeme zahrnúť do UP, a chceme im týmto spôsobom vyjsť v ústrety.

 

JUDr. Remšík – na vysvetlenie uviedol, že kataster nezapíše pozemok  menší ako 2 tis. m2, ktorý sa nachádza v extraviláne. Ak si uvedený pozemok chcú podeliť viacerí vlastníci, vyžaduje kataster potvrdenie, na základe ktorého môžu konať ďalej. 

 

Ing.Kopačková – toto sú ľudia, ktorí majú svoje LV-čka v tzv. E-čkovom stave. V rámci rodiny si chcú poriešiť právne rozdelenie tých veľkých parciel, vysporiadať pozemky medzi sebou. Nie sú to stavebné pozemky, tými by sa stali na základe schváleného UP. Teraz ide  to, aby to z  E-čkového stavu zmenili  na C-čkový stav, teda rozdelili pozemok v rámci rodiny. Územný plán budeme meniť v zmysle stavebného zákona.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu zaradenia pozemkov od žiadateľov do UP.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal uznesenie na obstaranie nového územného plánu obce a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 15./    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie

 

Starosta obce – vzhľadom k tomu, že sa blížia voľby vyplýva nám povinnosť schváliť úväzok novému starostovi obce na celé funkčné obdobie, prečítal návrh uznesenia, v rozprave odpovedal na otázky poslancov a dal o prečítanom uznesení hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

O 19,00 hod. odišiel poslanec p. Cinko.

 

K bodu 16./    Prerokovanie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na celé volebné

                        obdobie

 

Starosta obce – uviedol, že návrh obvodov obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie, a prečítal uvedený návrh a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Hanták – navrhol doplniť do predloženého návrhu aj názvy ulíc. Ďalej navrhol rozdeliť volený obvod č.2.

 

Starosta obce – upozornil p.Hantáka, že takéto zásadné návrhy sa predkladajú písomne a pred zasadnutím OZ, nie na zasadnutí, je treba to všetko zvážiť, prepočítať  a prispôsobiť počtu občanov. To čo predkladáme nie je nič nové, fungovalo to aj v minulých volebných obdobiach.

 

Mgr. Hanták – predložil návrh, aby volebný obvod č.2 bol rozdelený , okrsok č. 2 by zahŕňal ulice Háj, Kopánky, Medová

 

Starosta obce dal o návrhu poslanca Mgr. Hantáka hlasovať:

   

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)                        

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Greguška)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – žiada do návrhu doplniť ulice

Odpovedal starosta obce – teraz neschvaľujeme ulice, ale počty poslancov v jednotlivých obvodoch a okrskoch.

 

Ing.Brezániová – uviedla, že by privítala, keby dokument o uliciach bol zverejnený na stránkach obce.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o volebných obvodoch a okrskoch  a dal ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./    Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

p. Šlesar -  vyjadril sa, že nikto z občanov Horenickej Hôrky nespochybňoval to, že budovy hasičskej zbrojnice, obchodu a kultúrneho domu stoja na pozemkoch obce 50-60 rokov, a zrazu po ROEP-ke sa objavila zmluva medzi p.Šerou a SPF. Nebolo treba žalovať pozemkový fond? Nemal SPF povinnosť informovať obec?

 

Starosta obce – bola uzatvorená zmluva, museli sme ju dodržať, sme viazaní určitými vecami, ktoré tu platia. Nepodarilo sa nám preukázať, že by to niekto zmanipuloval.

 

K bodu 18./    Rôzne

 

Starosta obce uviedol, že komisia pre  vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne – IBV Háj, bude pracovať v pôvodnom  zložení : Mgr. Mišík,  Bc.Hollan, Mgr. Balážová, Ing, Brezániová a p. Cinko a dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce informoval, že máme podanú žiadosť o vybudovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku. Ozvali sa nám Pagáčovci, že majú zapísanú v katastri zlú výmeru pozemkov. Zistili sme, že kataster chyboval a zle to zapísal. Rokujeme s Pagáčovcami o nejakej zámene, aby tam to parkovisko bolo vybudované.

 

Doplnila Ing. Kopačková – stalo sa tak za Československého štátu, keď sme delimitačnými protokolmi preberali zdravotné stredisko. Teraz prebieha katastrálne konanie vo veci opravy zakreslenia hraníc vo vlastníctve Pagáčovcov.

 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce navrhol komisiu na zriadenie pamätných tabúľ: p.Danišová, p. Makyta, Mgr.Kucejová, Ing.Savarová, Ing.Brezániová a starosta a zástupca by sa v komisii striedali.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 19./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, uviedol termín ďalšieho zasadnutia OZ – 02.08.2018 o 16,00 hod. a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Štefan Ďurko

p.  Peter Greguška

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:165
TÝŽDEŇ:2173
CELKOM:1833173

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.