Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.04.2022 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č.  511/2022-4   až   536/2022-4

Č.j. St-698/2022/UK 1- A-10/Hn

Uznesenie č. 511/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 512/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice: Ing.  Stanislav Backo a p. Štefan Ďurko

Uznesenie č. 513/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a p. Daniela Mončeková

Uznesenie č. 514/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Uznesenie č. 515/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 17.02.2022.

Uznesenie č. 516/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 1/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 517/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 518 /2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok 2021, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 519/2022-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Obecnej polície za rok 2021, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 520/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Štatút obecnej knižnice obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 521/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Zmluvu č. 26/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Považská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 672 076, so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 522/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 ako budúcim odovzdávajúcim a Železnicami Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 ako správcom majetku štátu, ako budúcim preberajúcim, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom tejto zmluvy záväzok budúceho odovzdávajúceho a budúceho preberajúceho uzavrieť v budúcnosti zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií týkajúcu sa SO 04 – Rozšírenie existujúceho priecestia, realizovaného na Nehnuteľnosti  v správe budúceho preberajúceho ako vyvolaná investícia budúcim odovzdávajúcim v súvislosti so stavbou „Chodník pri ceste III/1951 Lednické Rovne – Dolná Breznica /ul. Sv. Anny/

Uznesenie č. 523/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021 medzi Obcou Lednické Rovne ako objednávateľom a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. ako zhotoviteľom, tak ako bol predložený na rokovanie OZ. Predmetom dodatku je zmena pôvodného počtu stavaných garáži na 4ks, zmena ceny diela a zmena termínu odovzdania diela.

Uznesenie č. 524/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Bronislava Hastíková, trvale pobytom Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica. Predmetom Dodatku č. 1 je navýšenie kúpnej ceny o 2 000 € a predĺženie lehoty na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy do 15.1.2023.

Uznesenie č. 525/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Peter Provazník, trvale pobytom Medová 406, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom Dodatku č. 1 je navýšenie kúpnej ceny o 2 000 € a predĺženie lehoty na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy do 15.1.2023.

Uznesenie č. 526/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Darius Zieba, trvale pobytom Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom Dodatku č. 1 je navýšenie kúpnej ceny o 2 000 € a predĺženie lehoty na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy do 15.1.2023.

Uznesenie č. 527/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby – Lukáš Novosad, trvale pobytom Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne. Predmetom Dodatku č. 1 je navýšenie kúpnej ceny o 2 000 € a predĺženie lehoty na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy do 15.1.2023.

Uznesenie č. 528/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh Ing. Brezániovej uzatvoriť nájomnú zmluvu s Ing. Zuzanou Tarabovou – ZM Trading, Lednické Rovne, na nebytový priestor v budove č.súp. 32 na dobu určitú  5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace.  

Uznesenie č. 529/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

nebytový priestor o výmere 76,2m2, spolu s právom užívať spoločné priestory,  nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, na  dobu neurčitú nájomcovi  Ing. Zuzana Tarabová – ZM Trading, Medová 463/2A, 020 61 Lednické Rovne, za nájomné vo výške 69,00 ,-EUR (slovom: šesťdesiatdeväť euro) /1m2 /rok bez energií, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne daný priestor v súčasnosti prenajíma žiadateľovi za účelom výroby a predaja rýchleho občerstvenia s rozvozom k zákazníkom. So žiadateľom bola uzatvorená nájomná zmluva na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom, ktorej podmienky a spôsobom prenájmu boli schválené Obecným zastupiteľstvom Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 uznesením č. 332/2021-4, a to na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia o jeden rok. Nakoľko je o uvedené služby v obci záujem, ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania týchto služieb a tiež poskytnutie právnej istoty žiadateľovi, ktorý prispôsobil priestor na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti a má záujem na dlhodobom poskytovaní uvedených služieb.

Uznesenie č. 530/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SÚHLASÍ

so zriadením letnej terasy na vlastné náklady spoločnosti ZM Trading z kvetináčov z vymývaného betónu a kvetinovou výsadbou, s rozmermi 3 x 3,5 m, bezplatne na jeden  rok,  na pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to na parc. KN C č. 1257/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, okres Púchov, obec a k.ú. Lednické Rovne pri prenajatom priestore spoločnosti ZM Trading, za podmienky neustáleho udržiavania priestoru v čistote a úpravy reklamy spoločnosti v blízkosti priechodu pre chodcov, ktorá bráni vodičom vo výhľade.

Uznesenie č. 531/2022-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 622/87, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 37 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 622/3, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 2/2022 zo dňa 09.02.2022 vyhotoveného Ing. Zuzanou Gardoňovou, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľuboš Rusnák, Na Kopánke 272/11, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 58,75 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok je oplotený a pričlenený k prídomovej záhradke žiadateľa. Rodina žiadateľa tento pozemok užíva od doby vybudovania svojho rodinného domu (viac ako 10 rokov), kedy ho v dobrej viere, že ide o ich pozemok oplotili. Kúpou pozemku žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívania pozemku žiadateľom, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Uznesenie č. 532/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

pozemok v registri C KN č. 670/105, druh pozemku: záhrada, o výmere 86m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Rudolfovi Vršanskému, Košice-západ, 040 21 Košice, momentálne bytom: Háj 322/39, 020 61 Lednické Rovne za nájomné vo výške 14,02 EUR /ročne (slovom: štrnásť EUR dva centy), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne daný pozemok nevyužíva a dlhodobo ho prenajíma vlastníkovi bytu č. 1 nachádzajúceho sa v obytnom dome so súp. č. 322/39, ktorý je postavený na pozemku v reg. C KN č. 670/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 983, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne. Vzhľadom na uznesenie OZ č. 16/2016 bod D č.17, ktorým OZ schválilo prenájom záhrad v časti Háj nájomníkom, ktorí pozemky užívajú, obec Lednické Rovne dané pozemky v minulosti prenajala p. Pavlovi Vršanskému, ako vlastníkovi bytu č. 1, ktorý však svoj byt predal, a tak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej s novým vlastníkom je p. Rudolf Vršanský súčasným užívateľom bytu, a tak aj daných pozemkov. Ide o právny záujem obce na zosúladení faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 12.04.2022.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 533/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

pozemok v registri C KN č. 670/87, druh pozemku: záhrada, o výmere 82m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Rudolfovi Vršanskému, Košice-západ, 040 21 Košice, momentálne bytom: Háj 322/39, 020 61 Lednické Rovne za nájomné vo výške 12,05 -EUR /ročne (slovom: dvanásť Eur päť centov) /pozemok obmedzený jestvujúcou kanalizáciou/, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne daný pozemok nevyužíva a dlhodobo ho prenajíma vlastníkovi bytu č. 1 nachádzajúceho sa v obytnom dome so súp. č. 322/39, ktorý je postavený na pozemku v reg. C KN č. 670/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 983, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne. Vzhľadom na uznesenie OZ č. 16/2016 bod D č.17, ktorým OZ schválilo prenájom záhrad v časti Háj nájomníkom, ktorí pozemky užívajú, obec Lednické Rovne dané pozemky v minulosti prenajala p. Pavlovi Vršanskému, ako vlastníkovi bytu č. 1, ktorý však svoj byt predal, a tak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej s novým vlastníkom je p. Rudolf Vršanský súčasným užívateľom bytu, a tak aj daných pozemkov. Ide o právny záujem obce na zosúladení faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 12.04.2022.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 534/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dohodu o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 02.08.2021, uzatvorenú medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne a p. Vladimírom Vlasatým, bytom Majerská 177/4, 020 61 Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 535/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu v zložení Komisie pre občianske záležitosti, pričom odvoláva jej člena Richarda Kellnera. Nové zloženie komisie je nasledovné:

Predseda: Mgr. Martin Mišík

Tajomník Anna Rodová

Členovia:

  • PhDr. Tatiana Štraussová
  • Peter Štefina
  • Klára Pacíková

Uznesenie č. 536/2022-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

preplatenie škody, ktorá bola spôsobená na hrobe nachádzajúcom sa na cintoríne v obci Lednické Rovne, v dôsledku veternej kalamity na území obce dňa 14.07.2021. Na základe predloženej faktúry a dokladu o úhrade sa preplatí škoda už opraveného hrobu, nakoľko škoda nebola spôsobená vlastníkmi hrobu ani tretími osobami a škodu nemožno preplatiť poistením, a to p. Pavlovi Kroupovi, bytom Pod Brezinou 35, 911 01 Trenčín vo výške 450,-EUR.

V Lednických Rovniach,  dňa 29.04.2022

________________________
Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:169
TÝŽDEŇ:2177
CELKOM:1833177

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.