Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 17.02.2022  o 16,30 hod. v  Kultúrnom zariadení  v Lednických Rovniach

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program: 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 09.12.2021

  3./ Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok 2021

  4./ Návrh OVS na zdravotnom stredisku

  5./ Návrh OVS priestor pod telocvičňou

  6./ Návrh zmluvy o vysporiadaní za pokládku mikrotrubičky - Slovak Telekom, a.s

  7./ Návrh cenníka na odpredaj dreva z parku

  8./ Návrh postupu pri vzdaní sa členstva v komisii

  9./ Prerokovanie žiadosti – zmena funkcií v komisii výstavby, dopravy a ŽP

10./ Prerokovanie náhrady škody na cintoríne LR

11./ Návrh nájmu za pozemky – Vršanský

12./ Plán OZ na rok 2022

13./ Príspevky občanov

14./ Rôzne

15./ Záver

Rokovanie

K bodu 1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslanca p. Pokorného, kontrolóra obce Ing. Daška a  pracovníkov OcÚ Mgr.Štefancovú a  Mgr.Burianovú z dôvodu PN. Za zapisovateľku určil  Ing. Pavučkovú,  za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Stanislav Backo a p. Štefan Ďurko.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Vladimíra Janovca.

Hlasovanie: „všetci za“  

Program dnešného zasadnutia poslanci obdržali aj s materiálmi, Ing. Brezániová upozornila na zlý rok v bode 12./, kde je potrebné opraviť ho na rok 2022 a  starosta obce dal hlasovať o programe dnešného rokovania.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

K bodu 2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia  OZ konaného 09.12.2021

Starosta obce uviedol, že kontrolu plnenia uznesení obdržali poslanci v písomnej forme, konštatoval, že ako vyplýva zo správy kontrolóra obce, niektoré uznesenia sú splnené, alebo sa priebežne plnia.

Nakoľko nikto nemal dotazy ani pripomienky uvedenú kontrolu plnenia uznesení zo dňa 09.12.2021 berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

K bodu 3./  Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne za rok  2021

Starosta obce informoval, že správu obdržali poslanci s materiálmi a  vyzval ich k vyjadreniu.

Ing. Brezániová – navrhla, rokovať o bode č. 3./ až na nasledujúcom zasadnutí OZ, nakoľko  má viacero otázok na hlavného kontrolóra, ktorý nie je prítomný z dôvodu PN. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Hlasovanie: „všetci za“  

K bodu 4./ Návrh OVS na zdravotnom stredisku

Starosta obce uviedol, že zdravotné stredisko je zrekonštruované a nachádzajú sa tam aj priestory, ktoré ešte nie sú využité (detská ambulancia). Pripravili sme súťaž, ktorej hlavnou myšlienkou je, že víťazom bude v prvom rade  lekár pre deti a dorasť, ak takýto záujemca nebude, môže sa priestor  v druhom rade prenajať aj všeobecnému lekárovi, a ak ani takýto záujemca nebude môže sa priestor prenajať aj špecialistovi, za podmienky, že si na vlastné náklady vybudujú deliacu priečku medzi čakárňami.

Ing. Brezániová – k súťaži nemá žiadne námietky, ale navrhuje, aby členov komisie na vyhodnotenie ponúk verejno-obchodnej súťaže schválilo OZ, teda zmeniť bod 3./ súťaže.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Hlasovanie: 

 • „ za“ - 6 poslancov 
 • „ proti“ - 2 poslanci (Ing.Backo,Mgr.Mišík)
 • „ zdržali sa“ - 2 poslanci (p.Ďurko,p.Chudada)

Návrh bol schválený.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať:

 •  o zámere a spôsobe prenájmu nebytového priestoru č. 2 v zdravotnom stredisku: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 • o podmienkach OVS na nebytový priestor č.2 v zdravotnom stredisku s navrhnutou zmenou, že komisiu na vyhodnotenie ponúk  schvaľuje OZ:

Hlasovanie: „všetci za“  

 • o zložení  5-člennej komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor v zdravotnom stredisku zloženú z: Ing. Miroslava Pavúčková, Mgr. Erika Štefancová, Bc. Jozef Hollan, Mgr. Martin Mišík, p. Peter Štefina.

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 5./ Návrh OVS priestor pod telocvičňou

Starosta obce uviedol, že ďalšiu OVS máme na priestory pod telocvičňou, ktoré doposiaľ nie sú obsadené, znížili sme aj cenu, pretože stav priestorov je taký, aký je. Podnikanie je v tejto dobe náročné, preto Vám predkladáme túto súťaž.

Ing. Brezániová – navrhla, tak ako v predchádzajúcej OVS, aby členov komisie na vyhodnotenie ponúk verejno-obchodnej súťaže schválilo OZ, teda zmena v bode 3./.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej:

Hlasovanie:

 • „ za“ - 6 poslancov                       
 • „ proti“ - 2 poslanci (Ing.Backo,Mgr.Mišík)
 • „ zdržali sa“ - 2 poslanci (p.Ďurko,p.Chudada)

Návrh bol schválený.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  dal hlasovať:

 • o zámere  prenájmu nebytového priestoru a spôsobe jeho prenájmu pod telocvičňou: 

Hlasovanie: „všetci za“  

 • o podmienkach OVS na nebytový priestor pod telocvičňou s navrhnutou zmenou, že komisiu na vyhodnotenie ponúk schvaľuje OZ:

Hlasovanie: „všetci za“ 

 • zníženie nájomného v objekte č.s. 241 na sumu 25,-€/m2 a rok, bez energií

Hlasovanie „všetci za“

 • o zložení  5-člennej komisie na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor pod telocvičňou zloženú z: Ing. Miroslava Pavúčková, Mgr. Erika Štefancová, Bc. Jozef Hollan, Mrg. Martin Mišík, p. Peter Štefina.

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 6./ Návrh zmluvy o vysporiadaní za pokládku mikrotrubičky - Slovak Telekom, a.s

Starosta obce uviedol, že predkladá na prerokovanie zmluvu o spolupráci. My umožníme na našich pozemkoch uložiť siete Telekomu a oni nám umožnia uložiť tzv. mikrotrubičky na kamerové systémy v celkovej dĺžke 7580m, s tým že sa finančne vyrovnáme. Návrh zmluvy je predložený v materiáloch.    

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal hlasovať o zmluve medzi obcou a Slovak Telekomom:

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 7./ Návrh cenníka na odpredaj dreva z parku

Starosta obce uviedol, že nakoľko o drevo nebol záujem navrhujeme znížiť cenu za odpredaj dreva z parku o 20% bez DPH.

Doplnil Bc.Hollan, že kvalita dreva nie je taká, ako keď sa drevo pestuje v lese na ťažbu a predaj. Záujemci boli, ale nepáči sa im kvalita dreva a predložil cenník spoločnosti Lesy, š.p. k nahliadnutiu.

Ing. Brezániová – spýtala sa, či sa kalamitné drevo predávalo aj občanom Lednických Rovní. Akou formou sa ponúkalo to drevo? Ako je to zverejnené? Navrhla, aby to bolo zverejnené minimálne na stránkach obce, v oblastných  a  v regionálnych novinách aby o tom verejnosť vedela.

Starosta obce – odpovedal, že za tú cenu to nikto nechcel. Oslovili sme firmy, ktoré sa zaoberajú kúpou a predajom dreva. Podľa cenníka Lesov sme nepredali nič, všetko išlo do štiepky, preto navrhujeme zníženie ceny. Dreva je kvantum a stále klesá na kvalite. Zverejnenie prebehne štandardne.

Mgr. Mišík -  keď si niekto chce kúpiť drevo, chce ho vidieť, ktokoľvek príde a dokáže si to technicky zabezpečiť, lebo drevo je na kope, ťažko sa s tým manipuluje a nedá sa to prekladať, preto sme dali návrh na zníženie ceny, a ktokoľvek sa prihlási a vlastnými silami si to manipulatívne odvezie, tak to má k dispozícii.

Ing. Brezániová – navrhla uznesenie „ aby ponuky na predaj vyťaženého dreva z projektu EHP a NF s názvom: „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach,“ bola zverejnená v oblastných novinách, regionálnych novinách, na webovej stránke obce a na všetkých prístupných webových stránkach.

Hlasovanie:

 • „ za“ - 7 poslancov                       
 • „ proti“ - 0 poslancov
 • „ zdržali sa“ - 3 poslanci (p.Ďurko,p.Chudada,Ing.Backo)

Návrh bol schválený.

Mgr. Mišík prečítal uznesenie na   predaj vyťaženého dreva z projektu EHP a NF:

Hlasovanie:

 • „ za“ - 8 poslancov                       
 • „ proti“ - 1 poslanec (Ing.Brezániová)
 • „ zdržali sa“ - 1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

K bodu 8./ Návrh postupu pri vzdaní sa členstva v komisii

Starosta obce – informoval o návrhu postupu vzdania sa členstva v komisii, ktoré pracujú pri OZ.

Ing.Brezániová – rada by zaviazala pracovníkov OcÚ, aby vypracovali rokovací poriadok komisií  OZ, kde je definované: ako pracuje komisia, čo všetko z komisie vzíde, akým spôsobom  sa prijímajú členovia, ako odchádzajú členovia z komisie, poprípade všetko čo z komisie vyplýva, poprosila by, aby sme ešte v tomto volebnom období tento poriadok komisií OZ  vypracovali.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenie o postupe vzdaní sa členstva v komisii a starosta obce  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 9./ Prerokovanie žiadosti – zmena funkcií v komisii výstavby, dopravy a ŽP

Starosta obce informoval o žiadosti Ing. Kazdovej, ktorá končí pracovný pomer s obcou a požiadala o odstúpenie z funkcie tajomníka komisie výstavby, dopravy a ŽP.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenia  a starosta obce  dal o ňom hlasovať:

 • o zrušení uz.č. 317/2021-2 zo dňa 18.02.2021

Hlasovanie: „všetci za“

 • o schválení nového zloženia komisie výstavby, dopravy a ŽP

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 10./ Prerokovanie náhrady škody na cintoríne LR

Starosta obce predložil ďalšiu žiadosť o preplatenie náhrady škody na cintoríne v LR spôsobenej veternou kalamitou. 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenia  a starosta obce  dal o ňom hlasovať:

 • o preplatení škody p. Jane Ružovej

Hlasovanie: „všetci za“

 • OZ berie na vedomie, že nejde o konečnú sumu za preplatenie škôd spôsobených veternou kalamitou

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 11./ Návrh nájmu za pozemky – p.Vršanský

Starosta obce predložil žiadosť p. Vršanského na prenájom pozemkov v časti Háj, dokumenty, ktoré s tým súvisia sú predložené v materiáloch. Ide o to, že sa zmenil užívateľ bytu, ku ktorému sa užívala aj záhradka.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenia  a starosta obce  dal o ňom hlasovať:

 • o zrušení uznesenia č. 68/2019-9 zo dňa 12.09.2019

Hlasovanie: „všetci za“

 • o zámere a spôsobe  prenájmu pozemku č. C KN 670/105 p. Rudolfovi Vršanskému

Hlasovanie: „všetci za“

 • o zrušení uznesenia č. 69/2019-9 zo dňa 12.09.2019

Hlasovanie: „všetci za“

 • o zámere a spôsobe prenájmu pozemku č. C KN 670/87  p. Rudolfovi Vršanskému

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 12./ Plán OZ na rok 2022

Starosta obce uviedol, že predkladá návrh zasadnutí OZ v roku 2022 a otvoril rozpravu.

Ing. Brezániová – navrhla, aby sme decembrový termín, teda 08.12.2022 vypustili a nahradili termínom 24.11.2022.

Starosta obce – decembrové zastupiteľstvo je dôležité, pretože sa schvaľuje rozpočet a ďalšie dôležité veci. Stále je tam priestor , aby boli doplnené  ďalšie termíny, ak to bude potrebné.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej

Hlasovanie:

 • „ za“ - 4 poslanci (Ing.Backo,Ing.Brezániová,p.Štefina, Ing.Karasová) 
 • „ proti“ - 1 poslanec (Mgr.Mišík)
 • „ zdržali sa“ - 5 poslancov  

Návrh nebol schválený.

Starosta obce dal hlasovať za pôvodný návrh zasadnutí OZ:  

Hlasovanie:

 • „ za“ - 7 poslancov                       
 • „ proti“ - 1 poslanec (p.Štefina)
 • „ zdržali sa“ - 2 poslanci (Ing.Brezániová,Ing.Karasová)

Návrh bol schválený.

K bodu 13./ Príspevky občanov

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

p.Šlesarová – predniesla svoje požiadavky, príspevky a dotazy, na všetky odpovedal starosta obce.  

K bodu 14./ Rôzne

Starosta obce informoval, že chceme presťahovať knižnicu do nových priestorov OcÚ za  svadobnou miestnosťou, požiadal občanov, aby podarovali knihy o obci. Ďalej informoval, že pri búraní komínov na OcÚ sa  objavil nový priestor o výmere 14x8m nad svadobnou miestnosťou, prebieha aj rekonštrukcia kancelárií OcÚ. Taktiež prebieha rekonštrukcia kultúrnych domov v Horeniciach a v Mednom.

Mgr. Mišík – informoval o knižnici, že zatiaľ disponujeme cca s 5 tis. kusmi kníh a predložil na prerokovanie zmluvu o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb medzi obcou a spoločnosťou SVOP, s.r.o. Bratislava  na využívanie informačného systému v knižnici v Lednických Rovniach, aby knižnica pracovala v modernej forme  a fungovala aj online.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík prečítal uznesenia  a starosta obce  dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

Ing. Brezániová – spýtala sa, ktorá komisia schválila to dielo v amfiteátri, a ako súvisia morské príšery s kultúrnymi pamiatkami v parku. Ďalej požadovala vysvetlenie, prečo nezasadala obecná rada v roku 2021, čo jej potvrdili aj členovia OR.

Starosta obce odpovedal na dotaz, že bolo mu vysvetlené, že to je akvárium, v ktorom sú umiestnené aj pamiatky, tak to poňal umelec. Obecná rada nezasadala z dôvodu pandémie, s poslancami bol v kontakte a komunikoval s nimi, bol zabezpečený aj chod úradu, zdravie a život sú dôležitejšie.

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

K bodu 15./ Záver 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Ing. Miroslava Pavučková

Overovatelia:

 • Ing. Stanislav Backo
 • p. Štefan  Ďurko

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:26
TÝŽDEŇ:2603
CELKOM:1818878

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.