Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.11.2019 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

č. 97/2019-11  až   110/2019-11

 

 

UZNESENIE č. 97/2019-11

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

UZNESENIE č. 98/2019-11

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

Ing. Stanislava Backa a p. Jána Daniša, DiS.  za overovateľov zápisnice.

 

 

UZNESENIE č. 99/2019-11

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • p. Milan Chudada

 

UZNESENIE č. 100/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne.

 

 

UZNESENIE č. 101/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

odmeňovanie darcov krvi za obdobie október 2017 až október 2019

UZNESENIE č. 102/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 07.11.2019.

 

UZNESENIE č. 103/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

a)         predloženie a realizáciu projektu

- predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu EHP pre realizáciu projektu s názvom : ,,Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt PODNIKANIE V KULTÚRE, KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLUPRÁCA V KULTÚRE, Granty EHP 2014 – 2021, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, kód výzvy: CLT01, za účelom aktivácie potenciálu generovania príjmov objektu kultúrneho dedičstva prostredníctvom ich opätovného využitia a prostredníctvom realizácie kultúrnych aktivít,

- realizáciu projektu s názvom ,,Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“, ktorý je predmetom predkladanej Žiadosti o poskytnutie grantu EHP,

- zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu v období 5 rokov po ukončení realizácie projektu,

 

b)         schvaľuje navrhované znenia Vyhlásení o partnerstve so slovenským partnerom RONA, a.s. a nórskym partnerom S12 Galleri og Verksted, ktorí sa budú spolupodieľať na realizácii projektu,

 

c)         financovanie projektu

- maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 52 632 EUR.

 

-  financovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 143 600 EUR

  1. 51.700 EUR - na dofinancovanie roštového chodníka,
  2. 66.900 EUR na financovanie zemnej časti (hlavný rozvod) osvetlenia a kamerového  systému, ktoré budú položené do telesa chodníka
  3. 25.000 EUR na odstránenie asfaltových povrchov jestvujúcich chodníkov vo výmere 700m2, ktoré sa realizujú v rámci 1. etapy

 

UZNESENIE č. 104/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

a./ Výstavbu murovaných garáží v časti Majer, tak ako bol predložený projekt na rokovanie OZ

b./ Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenú v zmysle §50 a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení /ďalej lej „zmluva‘/, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je:

záväzok predávajúceho previest‘ vlastnícke právo k časti pozemku parc. č. KNC 166/l, vedenom na LV č.1, v k. ú. Lednické Rovne, 1 ks s výmerou 22,8 m2 a   9 ks s výmerou 22,2 m2

UZNESENIE č. 105/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájomnú zmluvu uzatvorenú v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí /ďalej len „zmluva“/na prenájom stavby s. č. 1501 – na Námestí slobody, zapísaného na LV č.1, pre obec Lednické Rovne, na dobu 1 rok, na prevádzkovanie kvetinárstva a Verejného sociálneho zariadenia, nájomcovi Miroslave Hromádkovej Janovcovej, tak ako bola zmluva predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 106/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v zadnej časti domu služieb, č. 1, zapísaného na LV č.1 pre obec Lednické Rovne, na dobu 10 rokov,  p. Marianovi Dolinajovi   za účelom prevádzkovania predaja ovocia, zeleniny, rýchleho občerstvenia a poskytovania verejnoprospešných služieb. Cena za nájom nebytových priestorov bude stanovená podľa uznesenia č. 15/2016– D10. Nájomca sa zaviaže zhodnotiť prenajímané nebytové priestory v rozsahu uvedenom v zmluve o nájme nebytových priestorov bez žiadnych ďalších nárokov pri prípadnom ukončení nájomného vzťahu. Zhodnotený majetok obce sa stane vlastníctvom obce. 

UZNESENIE č. 107/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Informáciu o voľbe nového kontrolóra obce Lednické Rovne

UZNESENIE č. 108/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Informáciu o schválení projektu SFZ – oplotenie futbalového ihriska, tak ako  predniesol starosta obce

UZNESENIE č. 109/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmenu termínu konania OZ na 11.12.2019 / streda o 16:30 v zasadačke OcÚ /

UZNESENIE č. 110/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Príspevky občanov obce, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ

 

Podpísal dňa:  29.11.2019

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:131
TÝŽDEŇ:131
CELKOM:1816406

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.