Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 28.11.2019 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

č. 97/2019-11  až   110/2019-11

 

 

UZNESENIE č. 97/2019-11

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

UZNESENIE č. 98/2019-11

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

Ing. Stanislava Backa a p. Jána Daniša, DiS.  za overovateľov zápisnice.

 

 

UZNESENIE č. 99/2019-11

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík
  • p. Milan Chudada

 

UZNESENIE č. 100/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne.

 

 

UZNESENIE č. 101/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

odmeňovanie darcov krvi za obdobie október 2017 až október 2019

UZNESENIE č. 102/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 07.11.2019.

 

UZNESENIE č. 103/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

a)         predloženie a realizáciu projektu

- predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu EHP pre realizáciu projektu s názvom : ,,Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt PODNIKANIE V KULTÚRE, KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLUPRÁCA V KULTÚRE, Granty EHP 2014 – 2021, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, kód výzvy: CLT01, za účelom aktivácie potenciálu generovania príjmov objektu kultúrneho dedičstva prostredníctvom ich opätovného využitia a prostredníctvom realizácie kultúrnych aktivít,

- realizáciu projektu s názvom ,,Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“, ktorý je predmetom predkladanej Žiadosti o poskytnutie grantu EHP,

- zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu v období 5 rokov po ukončení realizácie projektu,

 

b)         schvaľuje navrhované znenia Vyhlásení o partnerstve so slovenským partnerom RONA, a.s. a nórskym partnerom S12 Galleri og Verksted, ktorí sa budú spolupodieľať na realizácii projektu,

 

c)         financovanie projektu

- maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 52 632 EUR.

 

-  financovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 143 600 EUR

  1. 51.700 EUR - na dofinancovanie roštového chodníka,
  2. 66.900 EUR na financovanie zemnej časti (hlavný rozvod) osvetlenia a kamerového  systému, ktoré budú položené do telesa chodníka
  3. 25.000 EUR na odstránenie asfaltových povrchov jestvujúcich chodníkov vo výmere 700m2, ktoré sa realizujú v rámci 1. etapy

 

UZNESENIE č. 104/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

a./ Výstavbu murovaných garáží v časti Majer, tak ako bol predložený projekt na rokovanie OZ

b./ Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenú v zmysle §50 a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení /ďalej lej „zmluva‘/, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je:

záväzok predávajúceho previest‘ vlastnícke právo k časti pozemku parc. č. KNC 166/l, vedenom na LV č.1, v k. ú. Lednické Rovne, 1 ks s výmerou 22,8 m2 a   9 ks s výmerou 22,2 m2

UZNESENIE č. 105/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájomnú zmluvu uzatvorenú v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí /ďalej len „zmluva“/na prenájom stavby s. č. 1501 – na Námestí slobody, zapísaného na LV č.1, pre obec Lednické Rovne, na dobu 1 rok, na prevádzkovanie kvetinárstva a Verejného sociálneho zariadenia, nájomcovi Miroslave Hromádkovej Janovcovej, tak ako bola zmluva predložená na rokovanie OZ

UZNESENIE č. 106/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Nájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v zadnej časti domu služieb, č. 1, zapísaného na LV č.1 pre obec Lednické Rovne, na dobu 10 rokov,  p. Marianovi Dolinajovi   za účelom prevádzkovania predaja ovocia, zeleniny, rýchleho občerstvenia a poskytovania verejnoprospešných služieb. Cena za nájom nebytových priestorov bude stanovená podľa uznesenia č. 15/2016– D10. Nájomca sa zaviaže zhodnotiť prenajímané nebytové priestory v rozsahu uvedenom v zmluve o nájme nebytových priestorov bez žiadnych ďalších nárokov pri prípadnom ukončení nájomného vzťahu. Zhodnotený majetok obce sa stane vlastníctvom obce. 

UZNESENIE č. 107/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Informáciu o voľbe nového kontrolóra obce Lednické Rovne

UZNESENIE č. 108/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Informáciu o schválení projektu SFZ – oplotenie futbalového ihriska, tak ako  predniesol starosta obce

UZNESENIE č. 109/2019-11

OZ

S c h v a ľ u j e:

Zmenu termínu konania OZ na 11.12.2019 / streda o 16:30 v zasadačke OcÚ /

UZNESENIE č. 110/2019-11

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

Príspevky občanov obce, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ

 

Podpísal dňa:  29.11.2019

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár