Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 37 / 2018

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 20.09.2018 o 16,45 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Mišík, p. Cinko.

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 36/2018 zo zasadnutia OZ dňa 02.08.2018.
 2. Správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2018.
 3. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. Návrh Ing.Brezániovej na zmenu programu – prerokovať najskôr bod 9./  a následne bod 8./
 3. Návrh Mgr. Mišíka na ukončenie rozpravy v bode 3./
 4. Návrh Mgr. Mišíka na ukončenie rozpravy v bode 4./
 5. a) prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške: 200.000 EUR na financovanie investičnej akcie:

Priamy úver na financovanie investičných zámerov obce Lednické Rovne  za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve,

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce,

c)úpravu rozpočtu obce na r. 2018 v súvislosti s prijatím úveru  vo výške 200.000 EUR.

 1. Piatu zmenu rozpočtu Obce Lednické Rovne na rok 2018, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 2. V zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj hnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, a tomotorové vozidlo Praga V3S ARS12M, vrátane návrhu kúpnej zmluvy tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 3. Členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj hnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, a to motorové vozidlo Praga V3S ARS12M, a to v zložení Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Milan Chudada, Milan Cinko.
 4. Poskytnutie dotácie vo výške 5.000 EUR pre DHZ Lednické Rovne za účelom zakúpenia štvorkolky, ako  aj Zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Lednické Rovne tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
 5. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie IBV Háj vypracovanú spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, Dubnica nad Váhom, tak, ako bola predložená na rokovanie OZ, s úpravou záväzných regulatívov umiestnenia stavieb podľa stavebného zákona  , vyhlášky MŽP SR  č.532/2002  Z. z.   a VZN 2/2012 pre ÚP obce Zmena a Doplnok č.3 .
 6. Záväzok obce Lednické Rovne, že v prípade oprávnenej potreby uskutočnenia prekládky elektrického vedenia a kanalizácie na pozemkoch, ktoré vlastníci nadobudli v zmysle VOS „IBV Háj“, túto prefinancuje.
 7. Odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemky:

- pozemok, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parc.č. 670/133

o výmere 515 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

- pozemok, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parc.č. 670/134,

o výmere 452 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

do výlučného vlastníctva Jána Daniša, bytom Súhradka 210/65, 020 61 Lednické Rovne, ako aj Kúpnu zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a Jánom Danišom, bytom Súhradka 210/65, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je odpredaj pozemku evidovaného na liste vlastníctve č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to pozemku s parc. č. C KN č. 670/133 o výmere 515 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, a pozemku s parc. č. 670/134 o výmere 452 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 1. Návrh poslanca p. Chudadu, doplniť do kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena s p. Šerou „ prejazd zásobovania do obchodu“.
 2. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 3/2 o výmere 90 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý bol zameraný Geometrickým plánu č. 04/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeným dňa 01.02.2018 pod č. 48/18, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Evu Šerú, trvale bytom Pod Brehom č. 88/21, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že v prospech Obce Lednické Rovne bude so súhlasom p. Evy Šerej zriadené vecné bremeno „in personam“ na prechod a prejazd po predmetnom pozemku. Okrem uvedeného bude obec Lednické Rovne oprávnená využívať nehnuteľnosť aj pre potreby spoločenských akcií organizovaných Dobrovoľným hasičským zborom Horenická Hôrka a Obce Lednické Rovne. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 132/2018 zo dňa 26.06.2018, a to v sume 171,- EUR za celú nehnuteľnosť. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 9.10.2015 – doplniť do čl. IV. bod 1./, že oprávnený z vecného bremena je oprávnený využívať nehnuteľnosť pre potreby  obce, DHZ a pre zásobovanie obchodu.
 3. Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou Lednické Rovne a p. Evou Šerou tak, ako bola predložená na rokovanie OZ s dodatkami - doplniť do čl. IV. bod 1./, že oprávnený z vecného bremena je oprávnený využívať nehnuteľnosť pre potreby  obce, DHZ a pre zásobovanie obchodu.
 4. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v predpokladanej výmere 310 m2  pre realizáciu stavby „Lednické Rovne – Pod Ostrou – Rozšírenie NNK“, SW kód: 11110, ktorou bude (v prípade realizácie) dotknutý aj pozemok budúceho povinného v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Vladimírom Kročanom, PETROSTAV SK.
 5. Príspevok vo výške 2.388,- EUR na kúpu podlahy Tatami v pre potrebu Box Klubu Lednické Rovne, IČO: 5181906, so sídlom Uhrovecká 46/33, Lednické Rovne za podmienky, že podlaha zostane v majetku obce.
 6. Poskytnutie finančnej čiastky vo výške 1000,- EUR pre malú dychovú hudbu Medňanka, a to v rámci ich ocenenia pri príležitosti 60. výročia jej založenia a reprezentácie obce, v zastúpení kapelníkom p. Stanislavom Krejčím.
 7. Zámer na odkúpenie  časti pozemku vo vlastníctve p. Miroslava Potočného, parc. č.  KN C  316,  v k.ú. Lednické Rovne pri bytovom dome č.s. 74 za cenu znaleckého posudku.
 8. K návrhu umiestnenia  zástavby 3 RD a ich dopravno- technického napojenia na štátnu cestu, ul. Medňanskú podľa predloženej zastavovacej štúdie, vypracovanej AB-Arch. Beluša, zodpovedným projektantom Ing. arch. Bednárom v 09/2018 obec Lednické Rovne  nemá námietky za podmienky splnenia vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy,  správcov  sietí , štátnej cesty  /č. 1952 / a správcu vodného  toku /Dubový – Hlotský potok/, tak ako bolo uvedené v stanovisku obce ku zámeru výstavby zo dňa 10.10.2017 pod Ć.j. ŽP a V 1933/2017/TS2-5/Ká/.

Navrhovaná zástavba IBV je v súlade s územným plánom obce, so stanoveným funkčným využitím plôch podľa Doplnku č. 2 zmeny z roku 2004 . V uvedenej lokalite obec Lednické Rovne nemá plánované stavby vo verejnom záujme, prípravu a realizáciu plánovanej  výstavby si  stavebník  zabezpečí na svoje náklady.

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, doplniť do verejno-obchodnej súťaže na odpredaj vozidla Praga V3S ARS12M, emisnú a technickú kontrolu – dátum dokedy je platná.

 

2. Návrh poslanca Mgr. Hantáka, aby bol členom komisie na vyhodnotenie verejno-obchodnej súťaže na odpredaj vozidla Praga.

 

F.  Ukladá

 

  

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:15
TÝŽDEŇ:2592
CELKOM:1818867

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.