Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 23. júna 2022

 

1.bod programu – otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 544/2022-6       

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 545/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Burianová Erika
  • za overovateľov zápisnice: Ing. Backo, p. Pokorný

 Uznesenie č. 546/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: p. Ďurko, p. Chudada

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 547/2022-6     

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 548/2022-6  

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že bod č. 14. „Návrh odplatného prevodu vlastníckeho práva k pozemkom – cintorín Medné“ sa vypúšťa. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

2. bod programu - Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 26.05.2022

 

Návrh uznesenia č. 549/2022-6

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 28.04.2022 a 26.05.2022.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

3. bod programu – Príspevky občanov

Uznesenie č. 550/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

príspevky občanov, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

4 .bod programu – Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce   k záverečnému účtu za rok 2021

Návrh uznesenia č. 551/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Návrh uznesenia č. 552/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Návrh uznesenia č. 553/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

 

návrh poslanca Mgr. Martina Mišíka doplniť do uznesenia údaj o úverovej zadlženosti obce Lednické Rovne, ktorá bude k 30.06.2022 28,37%.

 

Za:

6

Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Návrh uznesenia č. 554/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

  • Prebytok rozpočtu v sume  33 593,06 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  upravený   o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške  63 229,19 EUR,  a takto zistený schodok v sume 29 636,13 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný

                    -      z finančných operácií v sume  29 636,13 EUR.

  • Zostatok finančných operácií v sume  29 636,13 EUR, ktorý bol použitý na: vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 29 636,13 EUR
  • Zostatok  finančných operácii podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 121 246,51  EUR,
  • Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia (upraveného bežného a kapitálového rozpočtu) za rok 2021 v sume  121 246,51 EUR EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
  • skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 121 246,51 EUR EUR,
  • a následne tento rezervný fond vo výške 121 246,51 EUR EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2021, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2022, rozpočtovým opatrením č. 1/2022, zo dňa 23.06.2022,
  • úverová zadlženosť obce Lednické Rovne bude k 30.06.2022 je 28,37%.

 

 

 

 

Za:

6

Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Karasová

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

5. bod programu – Rozpočtové opatrenia starostu obce č. 2/2022 a  č. 3/2022

 

Návrh uznesenia č. 555/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 2/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Návrh uznesenia č. 556/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 3/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

6. bod programu – Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

 

Návrh uznesenia č. 557/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2022, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátanie zmien a doplnkov, ktoré odzneli na rokovaní OZ.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

7. bod programu – Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov   v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

Návrh uznesenia č. 558/2022-6

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh predloženého Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, ktorým sa v čl. IV vypúšťajú body 2 a 9, v bode 3 sa vypúšťajú slová „ako aj iným fyzickým osobám“, v bode 7 sa vypúšťajú slová „a iná fyzická osoba vo výške 3,20€ (1,41€ strava, 1,79€ režijné náklady)“ a v čl. V bod 5 sa mení druhé finančné pásmo na tretie.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

Návrh uznesenia č. 559/2022-6

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane schválenej zmeny.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

8. bod programu – Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

 

Návrh uznesenia č. 560/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Návrh uznesenia č. 561/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2022.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

......................................................

Mgr. Marian Horečný

starosta obce

 

 

9. bod programu – Návrh volebných obvodov, okrskov a počet poslancov pre komunálne voľby v roku 2022

 

Návrh uznesenia č. 562/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

A.Určuje

pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení 3 (tri)  viacmandátové volebné obvody a to:

viacmandátový volebný obvod č. 1, v ktorom sa budú voliť 3 (traja) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 2, v ktorom sa budú voliť 6 (šiesti) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 3, v ktorom sa budú voliť 2 (dvaja) poslanci,

tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

B.Tvorí

pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 4  zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný obvod. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

10. bod programu – Návrh úväzku starostu obce Lednické Rovne

Návrh uznesenia č. 563/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

rozsah výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990  pre celé funkčné obdobie na plný úväzok.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

11. bod programu – Návrh nájomnej zmluvy – ZM Trading

Návrh uznesenia č. 564/2022-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor o výmere 76,2m2, spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2 , zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, na dobu neurčitú nájomcovi Ing. Zuzana Tarabová – ZM Trading, Medová 463/2A, 020 61 Lednické Rovne, za nájomné vo výške 69,00 ,-EUR (slovom: šesťdesiatdeväť euro) /1m2 /rok bez energií, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne daný priestor v súčasnosti prenajíma žiadateľovi za účelom výroby a predaja rýchleho občerstvenia s rozvozom k zákazníkom. So žiadateľom bola uzatvorená nájomná zmluva na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom, ktorej podmienky a spôsob prenájmu boli schválené Obecným zastupiteľstvom Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 uznesením č. 332/2021-4, a to na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia o jeden rok. Nakoľko je o uvedené služby v obci záujem, ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania týchto služieb a tiež poskytnutie právnej istoty žiadateľovi, ktorý prispôsobil priestor na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti a má záujem na dlhodobom poskytovaní uvedených služieb.

 

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 06.06.2022

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

12. bod programu – Návrh odpredaja nehnuteľného majetku obce - Rusnák

 

Návrh uznesenia č. 565/2022-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 622/87, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 37 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 622/3, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 2/2022 zo dňa 09.02.2022 vyhotoveného Ing. Zuzanou Gardoňovou, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre p. Ľuboš Rusnák, Na Kopánke 272/11, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 58,75 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok je oplotený a pričlenený k prídomovej záhradke žiadateľa. Rodina žiadateľa tento pozemok užíva od doby vybudovania svojho rodinného domu (viac ako 10 rokov), kedy ho v dobrej viere, že ide o ich pozemok oplotili. Kúpou pozemku žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku žiadateľom, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 06.06.2022.

 

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

13. bod programu – Prerokovanie žiadosti - Hajdúch

 

Návrh uznesenia č. 566/2022-6

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

časť pozemku v registri C KN č. 670/91, druh pozemku: záhrada, o výmere 50 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 01.07.2024 nájomcovi p. Danielovi Hajdúchovi, Háj 322/33, 020 61 Lednické Rovne za nájomné určené na základe Znaleckého posudku č. 58/2019 zo dňa 21.03.2019, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to vo výške 0,147 EUR za 1m2 /rok, a teda celková výška nájomného je 7,35 -EUR /ročne (slovom: sedem EUR tridsaťpäťcentov), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že obec Lednické Rovne vzhľadom na polohu a rozlohu daný pozemok nevyužíva a dlhodobo prenajíma pozemky v časti Háj vlastníkom bytom nachádzajúcich sa v tejto lokalite, ktorí ich využívajú ako svoje záhradky. Žiadateľ je vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 322 a má v prenájme ako záhradku parcelu č. CKN 670/90, ktorá sa nachádza priamo vedľa parcely C KN č. 670/91, ktorá v súčasnosti nie je využívaná, a na ktorej chce žiadateľ rozšíriť svoju záhradku.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

14.bod programu – Rôzne

Uznesenie č. 567/2022-6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

všetky pripomienky poslancov OZ, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 29.06.2022                              ...........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:170
TÝŽDEŇ:2178
CELKOM:1833178

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.