Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 18.07.2019  o 16,30 hod.

 v zasadačke OcÚ  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 27.06.2019

  3./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019

  4./ Rôzne

  5./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 6 poslancov, pán Daniš sa dostaví v priebehu rokovania, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil  poslancov  Ing. Karasovú, Ing.Brezániovú, p. Štefinu, p. Janovca a kontrolóra obce Ing. Tichého, ktorý je dlhodobo PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Štefana  Ďurka a  p. Danielu Mončekovú.

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Stanislava Backa.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 27.06.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu uznesenia, prečítal uznesenie zo dňa 27.06.2019 a konštatoval, že úlohy sú vo fáze priebežného plnenia.

Kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

O 16,43 hod. prišiel  poslanec p. Ján Daniš, DiS.

 

K bodu 3./      Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019

 

Starosta obce informoval, že uvedený bod sa týka navýšenia základného imania spol. Ledrov na nákup vozidla na vývoz TKO (tuhého komunálneho odpadu), ktorý bol prerokovaný aj na minulom OZ. Vykonaním elektronického verejného obstarávania (VO) bol poverený konateľ spoločnosti.  VO prebehlo. Navrhujeme rozpočtové opatrenie č. 3/2019, ktoré bolo zverejnené a poslanci ho obdržali s pozvánkou na dnešné OZ. Uvoľňujeme teda 35 tis.€ na kúpu vozidla na vývoz TKO.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o rozpočtovom opatrení č. 3/2019   a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 4./      Rôzne

 

Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil ani z poslancov, ani z občanov starosta obce ukončil rozpravu v tomto bode rokovania.

 

K bodu 5./      Záver

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p.Štefan  Ďurko 

p. Daniela Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:23
TÝŽDEŇ:2600
CELKOM:1818875

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.