Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 20.02.2020  o 16,30 hod.

 v zasadačke spoločnosti Ledrov  s r.o. Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2019

  3./ Voľba hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

  4./ Návrh VOS – kúpalisko

  5./ Návrh VOS Obec Lednické Rovne pozemok parc.CKN č. 372/35, k.ú. Lednické Rovne

  6./ Návrh zmluvy o dielo - výstavba garáží v časti Majer

  7./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve na garáže v časti Majer

  8./ Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností Obce Lednické Rovne – a nehnuteľností  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  9./ Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne z dôvodu 

       hodného osobitného zreteľa – Ján Panáček a Mária Panáčková

10./ Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne z dôvodu 

       hodného osobitného zreteľa – Jozef Veliký a Emília Veliká

11./ Žiadosť na spoplatnenie verejného WC

12./ Návrh zmien členov komisií

13./ Návrh zmeny konateľa ŠK

14./ Plán OZ na rok 2020

15./ Príspevky občanov

16./ Rôzne

17./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Uviedol, že poslanec p. Daniš, DiS. príde počas rokovania. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ing. Backa a p. Mončekovú.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Mišíka a p.Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol, že materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené. Na základe žiadosti rod. Velikých, ktorú si predložili dnes, pristúpil  k návrhu, že body 9./ a 10./ budú z „návrhu“ zmenené na „informáciu“. Nové znenie bodu   9./ Informácia o prevode nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne z dôvodu  hodného osobitného zreteľa – Ján Panáček a Mária Panáčková a bodu 10./ Informácia o prevode nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne z dôvodu   hodného osobitného zreteľa – Jozef Veliký a Emília Veliká  a dal hlasovať o zmenenom programe rokovania. 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2019

 

Bc. Hollan – previedol kontrolu plnenia uznesení, prečítal uznesenia č. 111 – 133/ 2019-12 zo dňa 11.12.2019 a konštatoval, že úlohy sú vo fáze priebežného plnenia alebo sú splnené. 

Kontrolu plnenia uznesenia OZ berie na vedomie.

 

K bodu 3./      Voľba hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

 

Starosta obce privítal kandidátov na hlavného kontrolóra obce, uviedol, že do súťaže sa prihlásili dvaja kandidáti a požiadal ich o prezentáciu.

 

Ing. Alena Dobrodejová – uviedla, že profesijný životopis má zameraný na ekonomiku a kontrolu,  najskôr v súkromnom sektore, vykonávanie auditov,  a neskôr vo verejnej správe, kde pôsobí už niekoľko rokov ako kontrolórka pre viaceré obce. Činnosť kontrolóra nie je len o kontrole, ale aj o poskytovaní súčinnosti pri tvorbe predpisov a smerníc a podávaní relevantných informácií o hospodárení danej obce. Ďalej uviedla, že sa vzdeláva, študuje a zúčastňuje sa rôznych seminárov.   

 

Starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli svoje dotazy.

 

Ing. Brezániová – spýtala sa Ing.Dobrodejovej, či okrem toho, že pracuje ako kontrolórka obce, či má ešte inú zárobkovú činnosť, a ako by postupovala, keby sa dozvedela, že sa na OcÚ deje korupcia?

 

Ing. Dobrodejová – uviedla, že nemá inú zárobkovú činnosť,  a na druhú otázku odpovedala, že by využila zákonné postupy.

 

Ing. Štefan Daško – informoval o svojom dosiahnutom vzdelaní, dlhoročnej praxi ako v súkromnej, tak i vo verejne sfére. Vykonával aj funkciu poslanca, a tri volebné obdobia pôsobil ako primátor mesta. V súčasnosti vykonáva funkciu hlavného kontrolóra v  Trenčianskych Tepliciach na 50% úväzok. Informoval o tom, na čo by sa zameral, ako nový kontrolór obce.  Kompetencie kontrolóra sú definované v zákone o obecnom zriadení. Vo funkcii kontrolóra sa chce primárne zamerať na zdravú zadlženosť  obce,  finančné a majetkové operácie, sledovať  ich zákonnosť a vecnú správnosť, kapitálové výdavky, verejné obstarávania, ďalej spolupracovať s externými kontrolnými orgánmi, sledovať rozpočet obce a spoločnosti obce.

 

Ing. Brezániová – zopakovala otázky aj na Ing. Daška, či okrem toho, že pracuje ako kontrolór mesta, má ešte inú zárobkovú činnosť, a ako by postupoval, keby sa dozvedel, že sa na OcÚ deje korupcia?

 

Ing. Daško – vyjadril sa, že pracuje iba v Tr.Tepliciach, a uviedol, že hlavný kontrolór môže vykonávať inú činnosť iba ak má súhlas obce, v ktorej pracuje, a na druhú otázku odpovedal, že by vec postúpil na orgány činné v trestnom konaní.

 

Starosta obce – navrhol trojčlennú volebnú komisiu na sčítanie hlasov voľby hlavného kontrolóra obce v zložení: Ing.Karasová, p. Janovec, p. Ďurko a dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Za overovateľov zápisnice o voľbe hlavného kontrolóra starosta obce navrhol členov: Ing. Brezániovú a p. Chudadu.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce zároveň predstavil nové pracovníčky OcÚ – Mgr. Hudecovú, právne oddelenie a Ing. Kazdovú, oddelenie Životného prostredia a výstavby.

 

Starosta obce uviedol, že poslanci obdržia zoznam kandidátov, v krátkosti  zhrnul podmienky voľby kontrolóra  a konštatoval, že v I.kole musí kandidát získať aspoň 6 hlasov, aby mohol byť zvolený.

 

Prebehla voľba kontrolóra obce Lednické Rovne.

 

Starosta obce po voľbe hlavného kontrolóra obce prečítal zápisnicu volebnej komisie (príloha zápisnice OZ) a konštatoval, že z celkového počtu 10 prítomných poslancov získal 8 hlasov Ing. Štefan Daško a pogratuloval novozvolenému hlavnému kontrolórovi obce k zvoleniu, poďakoval aj druhej kandidátke za účasť, a požiadal poslancov, aby zvažovali úlohy, ktoré navrhnú novému kontrolórovi obce.   

 

O 17,09 hod.  prišiel poslanec p. Daniš, DiS.

 

Mgr. Hudecová – prečítala celé znenie uznesenia o zvolení  hlavného kontrolóra obce, platové podmienky  a starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 4./      Návrh VOS – kúpalisko

 

Starosta obce informoval, že v spolupráci s OR sme pripravili verejnú obchodnú súťaž (VOS) na prenájom kúpaliska a  navrhli podmienky prenájmu. Nájom je stanovený na 1 rok bez platby nájmu s dotáciou 5 tis.€ na 1 rok, s povinnosťou prevádzkovať kúpalisko. Obávame sa poškodenia kúpaliska, už teraz vieme o probléme, že nie je voda v studni. Z pohľadu starostu bol Ledrov, ako správca,  najjednoduchšie riešenie. Návrhy od poslancov nedostal žiadne.  

 

p.Štefina – uviedol, že podľa jeho názoru je to dosť neskoro, aby si nový nájomca vybavil všetky potrebné povolenia.

 

Starosta obce – v decembri 2019  na OZ sme sa dohodli, že súťaž predložíme vo februári 2020

 

Ing. Brezániová – nemá problém so súťažou, ale chce, aby bola nastavená tak, aby boli splniteľné kritéria. V čl.II bod 9./ - citovala znenie bodu a uviedla, že je tam termín na uzatvorenie nájomnej zmluvy 30 dní, a spýtala sa či je to nájomca schopný stihnúť?

Ďalej navrhla v bode 3./ VOS doplniť znenie „komisia volená OZ“

 

p. Pokorný – uviedol, že na prevádzku kúpaliska netreba žiadne špeciálne povolenie, iba voľnú živnosť.

Doplnil Mgr. Mišík – nájomca pri uzatvorení nájomnej zmluvy s obcou sa preukáže, že má voľnú živnosť. Povolenia na spustenie sa vybavujú 2 mesiace pred začatím.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Hudecovú, aby prečítala upravený bod 9./ vo VOS na kúpalisko,  

 

Mgr. Hudecová - „Úspešný súťažiteľ je povinný disponovať potrebným živnostenským oprávnením na prevádzku kúpaliska, čo preukáže pri podpise nájomnej zmluvy. Nesplnenie tejto požiadavky bude považované za odstúpenie úspešného navrhovateľa od jeho návrhu, čo bude mať za následok prepadnutie zábezpeky“, a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej dal starosta obce hlasovať za zmenu v čl. III bod 1./ VOS na kúpalisko, „Otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude realizovať  komisia zvolená obecným zastupiteľstvom“.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov (Ing.Backo,p.Mončeková, Ing.Karasová,

                                                                           Ing.Brezániová,p.Štefina)            

                        „ proti“          -     5 poslancov (p.Chudada,p.Pokorný,p.Janovec,p.Daniš,

                                                                           Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec   (p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

Ing.Brezániová – citovala čl.III. Účel nájmu, „v prípade nepriaznivého počasia odsúhlasuje otváracie hodiny prenajímateľ“. Nie je uvedené akou formou, navrhuje, aby tam bolo špecifikované „písomnou formou“.

Odpovedal starosta obce – vysvetlil, ako to fungovalo doteraz. V prípade nepriaznivého počasia konateľ ráno zatelefonoval, a po dohode so starostom sa rozhodli, či bude, alebo nebude otvorené kúpalisko. 

 

Ing. Brezániová – telefonát nie je zdokladovateľný, navrhuje aspoň SMS. Ďalej sa spýtala na bod 5./ v čl. III. je uvedené „predaj a požičiavanie športových potrieb“,  a navrhla doplniť aj „prevádzkovanie kolkárne“, aby to bolo jasné.

Starosta dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing.Brezániová – uviedla, že v čl. VI. bod 5./  a v čl. VII. bod 12./ je duplicitne uvedené „starosta, alebo ním poverená osoba“ navrhuje uviesť tam iba „prenajímateľ“.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing.Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Karasová,Ing.Brezániová,p.Štefina)     

                        „ proti“          -     7 poslanci (Ing.Backo,p.Mončeková,p.Chudad,p.Pokorný,

                                                                        p.Janovec,p.Daniš,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslancov (p.Ďurko)

Návrh nebol schválený.

 

Ing.Brezániová – čl.VII. bod 8) – zásady hospodárenia s majetkom obce – máme v týchto zásadách body, ktoré sú naviazané na  spoločnosti obce, otázka znie: „nie je to kontrapruduktívne? Je to v súlade zo zákonom?“

 

Odpovedal starosta obce – je to uvedené kvôli našej lepšej ochrane. Materiály boli zasielané dopredu preto, aby takéto konkrétne otázky boli položené vopred, aby sme diskutovali skôr. Teraz som  očakával otázky  na výšku nájmu, alebo podmienky nájmu.

 

Ing. Karasová – uviedla, že zatvorenie kúpaliska vidí ako najlepšie riešenie. Zatiaľ poslanci nemali predložené hospodárenie kúpaliska, ale ona si ho vyžiadala. Prečítala štatistiku počas dvoch letných mesiacov, 44 %  návštevníkov bolo z iných miest a obcí. Ľudia väčšinou využívajú vodné parky. Bude rada, ak sa nájde nový nájomca. Nie je za, aby bolo kúpalisko stále dotované.

 

Starosta obce – porovnal dotovanie kúpalísk aj v iných mestách. Stotožňuje sa s názorom, prenajať kúpalisko, a dotovať iba nižšou sumou. Všade, kde prevádzkujú kúpalisko, tak ho dotujú.

 

p.Štefina – je to služba pre ľudí, zachoval by ju. Máme firmu Ledrov, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou a konateľ je tu na to, aby zákazky zháňal.

 

p.Janovec – kúpalisko je fajn služba, ale všade  sa to dotuje, ak sa nikto nenájde, spravme anketu, či  by to ľudia chceli a  necháme to Ledrovu. 

Starosta obce – neviem o takej obci, že by prevádzkovala kúpalisko.

 

Ing.Prekop –  prevádzka tých 50 dní nás stála cca 20 tis.€, čo je 400,-€ na deň. Nastavme to tak, že objednáme autobus, vyhlási sa kedy sa pôjde napr. na kúpalisko do  Tr.Teplíc, a je tam všetko tobogány, zábava, kultúra ... a peniaze sa využijú pre ľudí.  

 

Starosta obce – požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o spôsobe prenájmu – kúpalisko

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce – požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o podmienkach VOS – kúpalisko 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 5./      Návrh VOS Obec Lednické Rovne pozemok parc.CKN č. 372/35, k.ú.  

                        Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval o VOS na pozemok parc.č. CKN 372/35 v k.ú. Lednické Rovne. Uviedol, že v I.kole  sa nikto do súťaže neprihlásil, v II.kole sa prihlásila jedna firma, ale nakoľko v súťaži nebola presne špecifikovaná podmienka podlažnosti,  museli sme súťaž zrušiť. Aby nevznikali pochybnosti pripravili sme podmienky súťaže do III.kola, kde sú už presne špecifikované podmienky – podlažnosti  a  parkovacie miesta, čo je podmienka stavebného povolenia (nevyhnutný počet parkovacích miest), aby prípadný investor vedel, čo tam môže, alebo nemôže stavať. Vzdialenosť od susednej bytovky je dostatočná a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová-  spýtala sa, prečo z VOS vypadol bod, že na konkrétnu parcelu  môže dať súťažiaci  iba jednu súťažnú ponuku?

 

Mgr. Mišík -  vypadlo to z toho titulu, že to chceme predať amblok, (parc.č. 372/35 a 372/36) ako jednu parcelu, ak som dobre rozumel otázke.

 

Ing. Brezániová -  jeden súťažiaci môže dať aj viacero ponúk? Ak nie, včlenila by bod, aby bolo jasné, že súťažiaci môže dať iba jednu cenovú ponuku – jeden súťažný návrh.

 

Starosta obce – uviedol, že podmienky VOS hovoria o tom, že súťaž vyhráva najvyššia ponuka

ale môžeme to doplniť, aby to bolo jednoznačné.

 

Starosta obce – požiadal Mgr. Hudecovú o prečítanie doplneného bodu 6./ VOS – „jeden a ten istý súťažiaci môže dať iba jednu ponuku“  a dal o ňom hlasovať 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Brezániová – navrhla v bode 3/ čl.I  zmenu „Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5 členná komisia“,... 

Starosta obce dal o návrhu Ing.Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce – požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o prebytočnosti majetku – parc.č. 372/35 a 372/36 v k.ú. Lednické Rovne a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslancov (Ing.Karasová,p.Daniš,DiS)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce – požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o podmienkach VOS –  na odpredaj majetku parc.č. 372/35 a 372/36 v k.ú. Led.Rovne

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Štefina)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce navrhol  5 člennú komisiu na  otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk VOS  na odpredaj majetku parc.č. 372/35 a 372/36 v k.ú. Led.Rovne:  Mgr. Balážová, Bc.Hollan, Mgr.Mišík, Ing.Brezániová, Ing. Kazdová

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./      Návrh zmluvy o dielo - výstavba garáží v časti Majer

 

Starosta obce – uviedol, že touto problematikou sme sa už zaoberali, v minulosti nám to realizoval Ledrov, bola stanovená aj cena, v tejto fáze riešime zmluvu o dielo na výstavbu garáží v časti Majer so spol. Ledrov. Nakoľko nikto nemal dotazy ani pripomienky, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovanie:

 

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./      Návrh zmluvy o budúcej zmluve na garáže v časti Majer

 

Starosta obce – uviedol na prerokovanie návrh zmluvy o budúcej zmluve na garáže v časti Majer. Zoznam žiadateľov poslanci obdržali, došlo tu k jednej zmene a požiadal Mgr. Mišíka o informáciu.

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že pani Křestan stiahla svoju žiadosť, nakoľko už kúpila inú garáž. V poradí ďalším vybraným uchádzačom bol p. Budjač, ktorý súhlasil s podmienkami.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – nie je v zmluve špecifikované do akej sumy sa môže cena pozemku zastavanej plochy pohybovať.  S akou cenou sa počíta za jeden pozemok?

 

Starosta obce – táto cena je určovaná znaleckým posudkom po dokončení stavby. Stavba sa musí geometricky zamerať po dostavaní a podľa toho sa ocení.

Doplnil Mgr. Mišík – kupujúci sú o cene informovaní,  v podmienkach sme ich informovali o cene cca 10,-€ za 1m2. Taký bol znalecký posudok v tejto lokalite pri poslednej výstavbe.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesení o uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na žiadateľov:

 

p. Strapková, trvale pobytom Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

p. Hološko, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

p. Baláž, trvale pobytom Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“. Poslankyňa Ing.Karasová nebola počas hlasovania prítomná.

p. Michalík, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“. Poslankyňa Ing.Karasová nebola počas hlasovania prítomná.

Bc. Majerechová, trvale pobytom Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“

p. Pfeffer, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“

Mgr. Kocandová, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“

p. Revúci a manželka, trvale pobytom Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“

Ing. Paučo, trvale pobytom Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“

p. Budjač, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 8./      Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností Obce Lednické Rovne – a 

                        nehnuteľností   Trenčianskeho samosprávneho kraja z dôvodu hodného

                        osobitného zreteľa

 

Starosta obce – informoval, že ide o areál pri bývalom učilišti. Zo strany TSK už došlo ku schváleniu. Do majetku obce by sme získali telocvičňu a priľahlé pozemky o celkovej výmere 2666m2. Ako zámenu poskytneme pozemky pod cestou III.triedy – cesta do Medného. Po odpočítaní je tam doplatok pre obec  cca 107 tis.€. Financie plánujeme získať z predaja pozemku pod výstavbu bytovky a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o spôsobe prevodu majetku obce  s TSK Trenčín a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o prevode majetku obce  s TSK a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 9./      Informácia o prevode nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne

                        z dôvodu  hodného osobitného zreteľa – Ján Panáček a Mária Panáčková

K bodu 10./    Informácia o prevode nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne

                        z dôvodu  hodného osobitného zreteľa – Jozef Veliký a Emília Veliká 

 

Starosta obce uviedol, že uvedené body spolu uzko súvisia, a preto ich prerokovanie spojil. Ide o pozemky, ktoré užívatelia dlhodobo užívajú. Vysvetlil na geometrickom pláne o aké pozemky ide, že sa jedná o pozemky v užívaní rod. Panáčkových a rod. Velikých, a nikto iný k nim nemá prístup. Sú to nezrovnalosti z minulosti, prerokovali sme to aj v OR. Oslovil nás p. Veliký, pretože v minulosti museli jeho rodičia pozemky v danej lokalite  predať obci po 6,-Sk za 1m2, a teraz znalec stanovil cenu 10,-€/m2, za tie isté pozemky, ktoré by si mal p. Veliký  odkúpiť od obce späť. Preto to chápe ako krivdu z minulosti, a podal námietku. Starosta obce navrhuje zobrať uvedenú problematiku na vedomie, preveriť skutočnosti a pripraviť na rokovanie do ďalšieho OZ a požiadal o vyjadrenie.     

 

p.Veliký – vysvetlil, že v minulosti mu bolo povedané, že si môže odkúpiť iba 400 m2 a ostatné plochy mu dajú na 99 rokov do trvalého užívania, s tým aj žil. V súčasnosti bol oslovený, či má záujem odkúpiť tieto pozemky. Najskôr bol informovaný o cene 4,-€/m2 a teraz mu povedali že cena je 10,-€/m2.

 

Starosta obce -  vychádzali sme zo starých znaleckých posudkov, kde bola cena za pozemok  v časti Háj stanovená na 4,-€/m2. Z nového znaleckého posudku vyplynula cena 10,-€/m2.

 

p. Štefina – o akej cene budeme rokovať? Môžeme ísť pod cenu znaleckého posudku?

 

Starosta obce – preveríme možnosti a budeme o tom informovať, zatiaľ zoberieme informáciu na vedomie.

 

Informáciu o prevode majetku rod. Panáčkovcov  berie OZ na vedomie.

Informácie o prevode majetku rod.Velikých  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 11./     Žiadosť na spoplatnenie verejného WC

 

Starosta obce informoval, že zo zmluvy nájomníkovi vyplýva, že si musí dať poplatok za použitie verejného WC schváliť OZ. Ide o cenu 0,20€ za použitie verejného WC

 

Nakoľko nikto nemal dotazy, ani pripomienky,  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 12./    Návrh zmien členov komisií

 

Starosta obce informoval o tom, že p. Markovičová požiadala o odvolanie z finančnej komisie, ako jej členky. Starosta obce navrhol za novú členku finančnej komisie Ing. Pavúčkovú.

 

Nakoľko nikto nemal dotazy, ani pripomienky,  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej starosta obce navrhol doplniť Ing. Kazdovú  za členku komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.

 

Nakoľko nikto nemal dotazy, ani pripomienky,  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

p.Štefina – požiadal o informáciu, či sa robilo výberové konanie na pracovné miesta OcÚ

 

Odpovedal starosta obce – obec mala na celoslovenskom portáli voľných pracovných miest zverejnenú ponuku, uchádzači sa na základe toho prihlásili a my sme vyberali.

 

K bodu 13./   Návrh zmeny konateľa ŠK

 

Starosta obce vysvetlil, že doteraz boli konatelia v ŠK Ing.Brnka, p.Chudada a p. Buček. Jedná sa o podpisovanie zmlúv a dohôd,  ŠK dotujeme. Pán Buček sa rozhodol ukončiť svoju činnosť a p. Chudada pracuje na zmeny, preto sme sa operatívne dohodli o zmene a  za konateľa  navrhujeme starostu obce Mgr. Horečného.   

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ing. Brezániová -  navrhla prijať uznesenie, že OZ zaväzuje konateľa ŠK Mgr.Horečného predložiť 1 x do roka správu hospodárenia ŠK, čo sa týka dotácie 28 tis.€ od obce – ako sa účelne využije.

 

Ing.Daško – uviedol, že jednou z činností kontrolóra obce je plán kontrol a kontrola čerpania dotácií. Od plánu kontrol sa odvíjajú úlohy kontrolóra na ďalší rok, je to bežná úloha pre kontrolóra obce.

Na základe uvedenej informácie Ing. Brezániová svoj návrh stiahla.  

 

K bodu 14./    Plán OZ na rok 2020

 

Starosta obce – predložil na prerokovanie plán zasadnutí OZ, ktorý obdržali poslanci s materiálmi.

 

Ing. Brezániová – nemá problém so zasadnutiami, má problém keď sa menia termíny. Uviedla, že plán sa schvaľuje na konci roka.  Ako vzor uviedla plán zasadnutí OZ Beluša.

 

Nakoľko nikto nemal dotazy, ani pripomienky, starosta obce  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 15./    Príspevky občanov

 

p. Medňanská

 • požiadala o vyrezanie stromov (brezy a agáty) na cintoríne v Mednom, sú staré a znečisťujú hroby, aj lipa v rohu
 • autobus do Medného o 9,00 hod. v pracovných dňoch, nechodí počas prázdnin
 • spýtala sa, prečo v Mednom nemajú aspoň jedného poslanca
 • v Mednom nie je kanalizácia a plyn
 • požiadala o vyčistenie rigola, a odvezenie nánosu z neho
 • požiadala urobiť zastupiteľstvo aj v Mednom

Na dotazy p. Medňanskej odpovedal starosta obce.

 

Ing. Prekop

 • spýtal sa na cestu pri bývalom dome  rod.Kolenčíkovej, či sa to bude riešiť?  
 • upozornil, že rozhlas v Súhradke nie je počuť, či sa plánuje oprava?
 • požiadal o informáciu, ako prebieha výberové konanie na pracovné miesta na OcÚ a koľko uchádzačov sa prihlásilo?
 • uviedol, že kúpa telocvične je pekný krok, ale mrzí ho učilište

Na všetky dotazy odpovedal starosta obce.

 

p.Šlesarová

-  upozornila na havarijný stav celej cesty v Horenickej Hôrke

-  požiadala o vybudovanie parkoviska pri dome p. Verešovej

-  upozornila na vývoz smetí od cudzích firiem, videla tam auto s lučeneckou značkou

-  spýtala sa, ako sa postupuje s chodníkom smerom na Púchov?

-  zaujímala sa o trestné oznámenie z Ledrovu

-  upozornila na veľký krík na Ul. Pod brehom, nevidno na cestu keď sa odtiaľ vychádza

   autom

 • požiadala o umiestnenie zrkadla pri dome p. Prekopa v Horeniach
 • upozornila na výtlky na Ul.Horenická
 • upozornila na prasknutú rínu na dome služieb, zateká tam
 • upozornila na staré gaštany pri KD, treba orezať konáre
 • upozornila, že pri KD chodia venčiť psov – dať tam značku zákaz venčiť psov
 • požiadala, aby obec dala „nový šat“ domu smútku a osadiť tam aspoň 3 lavičky
 • navrhla v spolupráci s Ronou vydávať časopis, aby ľudia boli informovaní

Na všetky dotazy p. Šlesarovej odpovedal starosta obce

 

Ing.Kopačková – upozornila, že pri výstavbe bytovky vyhlásenej VOS môže obec prísť o pás zelene – izolačná zeleň od štátnej cesty. Keď budú splnené podmienky VOS, nový majiteľ môže zeleň zrušiť. Ďalej uviedla, že ku koncu februára 2020 končí pracovnú činnosť na OcÚ, odovzdala agendu aj skúsenosti a prisľúbila, že rada pomôže aj v budúcnosti.

 

Starosta obce upresnil, že od cesty zostane 11 m pás zelene a poďakoval Ing. Kopačkovej za  odvedenú prácu a odovzdané skúsenosti.

 

K bodu 16./    Rôzne

Starosta obce – uviedol, že sme obdržali žiadosti na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku a v dome služieb.

 •  Žiadosť Ing.  Potočnej, na prenájom nebytových priestorov,  na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v uvoľnených priestoroch po drogérii v dome služieb.

Nakoľko nikto nemal dotazy, ani pripomienky,  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

 • Žiadosť spoločnosti Instalflex Zubák, na zriadenia kancelárie v priestoroch zdravotného strediska Led.Rovne.

Nakoľko nikto nemal dotazy, ani pripomienky,  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“

 

Starosta obce informoval:

 • o zmene úradných hodín Obecného úradu Lednické Rovne. Od 01.02.2020 je  utorok  nestránkový deň.
 • Začíname s rekonštrukciou zdravotného strediska, robí to firma z Tepličky nad Váhom. Je to projekt za 700 tis.€. Celý projekt by mal trvať cca 1 rok. Ambulancie budú zatiaľ presťahované
 • Rekonštrukcia MŠ – kontrola projektu  stále prebieha
 • Denný stacionár – financie máme pridelené, cca 300 tis.€, prebiehajú povoľovacie procesy
 • Park – čakáme na výsledok Nórskych fondov 
 • Základná škola – ideme do projektu energetickej úspornosti
 • Plánované rekonštrukcie – schodište domu služieb, Ulica Horenická,
 • Riešime separáciu BIO odpadov,
 • Beží dokončenie územného plánu
 • Riešime chodník na Ul. sv.Anny
 • Prebieha rekonštrukcia has.zbrojnice
 • Začali sme s prestavbou bývalej VÚB na kancelárie pre matriku, stavebný úrad a dane a komunálny odpad
 • Zavádzame nový systém platby za dane a komunálny odpad
 • Dokončujeme priestory pre Jednotu dôchodcov Slovenska
 • Uskutočnili sa fašiangy v Mednom 
 • Uskutočnili sa v obci 3 plesy – veľmi úspešné, štvrtý ples sa ešte uskutoční
 • 22.02. sa uskutočnia aj Fašiangy v Horeniciach spojené so zabíjačkou, zároveň pozval všetkých občanov
 • Projekt „chodník v Horenickej Hôrke“ je vyčíslený na cca 7-10 tis.€, rozpracovaných máme veľa projektov, budeme uvažovať aj o čerpaní úveru. 

 

K bodu 17./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pochopenie a aktívny prístup a rokovanie ukončil.     

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Ing. Backo  

p. Mončeková

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:200
TÝŽDEŇ:2208
CELKOM:1833208

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.