Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.06.2022  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom dome v Horenickej Hôrke.

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 26.05.2022   

       a 28.04.2022

  3./ Príspevky občanov

  4./ Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2021

  5./ Rozpočtové opatrenia starostu obce č. 2/2022 a  č. 3/2022

  6./ Návrh   rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

  7./ Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov 

       v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  8./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

  9./ Návrh volebných obvodov, okrskov a počet poslancov pre komunálne voľby v roku 2022

10./ Návrh úväzku starostu obce Lednické Rovne

11./ Návrh nájomnej zmluvy – ZM Trading

12./ Návrh odpredaja nehnuteľného majetku obce - Rusnák

13./ Prerokovanie žiadosti - Hajdúch

14./ Návrh odplatného prevodu vlastníckeho práva k pozemkom – cintorín Medné

15./ Rôzne

16./ Záver

Rokovanie

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Mgr. Martin Mišík, zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil starostu obce pre PN a poslancov p. Štefinu, Ing. Brezániovú, p. Mončekovú a p. Daniša, DiS. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p.Tomáš Pokorný a Ing. Stanislav Backo. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť p. Štefana Ďurku a p. Milana Chudadu.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: p. Ďurko, p. Chudada

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

 

Program dnešného rokovania poslanci obdržali spolu s materiálmi, Mgr. Mišík dal o ňom hlasovať.

OZ  SCHVAĽUJE  program rokovania OZ ako bol navrhnutý v pozvánkach

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

Mgr. Mišík navrhol z programu rokovania stiahnuť bod 14./ Návrh odplatného prevodu vlastníckeho práva k pozemkom – cintorín Medné, nakoľko sa zistili nové skutočnosti

 

 OZ SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedeného na pozvánkach, a to tak že bod č. 14./ „Návrh odplatného prevodu vlastníckeho práva k pozemkom – cintorín Medné“ sa vypúšťa. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  2./     Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        28.04.2022   a 26.05.2022

 

Ing. Daško – kontrolu plnenia uznesení predložil v písomnej forme.

OZ BERIE NA VEDOMIE

 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 28.04.2022 a 26.05.2022.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

Mgr. Mišík vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky a dotazy.

 

p. Skorkovská – spýtala sa na kosenie svahu, na vykúpený pozemok po rod.Pupákových, a či SPF predáva pozemky (parkovisko)?

 

Bc.Hollan – odpovedal, že bude vykonaná obhliadka a rozhodne sa o postupe.

Mgr. Mišík – na pozemok po rod. Pupákových máme spracovanú štúdiu, plánujeme tam parkovisko, chodník, zeleň a lavičky. 

Ing. Daško – zo skúseností vie, že predaj pozemkov od SPF  bol možný len vo verejnom záujme, inak bol zastavený.

Bc. Kürtiová – odpovedala na otázku súvisiacu s SPF, na dotazovanom pozemku prebieha reštitučné konanie  rod. Schreiberovcov, takže sa tam teraz nedá budovať. 

 

Ing. Rodová – spýtala sa, či bola zaevidovaná žiadosť, ktorú podala, a či bude prejednávaná.

Informovala, že pozemok by odpredali, ak má obec záujem, ale nie za nízku cenu. Čakala na právoplatné stavebné povolenie.  

Odpovedal Mgr. Mišík – žiadosť evidujeme, ale bola predložená neskoro, materiály na dnešné OZ už boli doručené, teda bude prejadnávaná až na niektorom ďalšom zasadnutí OZ.  

 

p. Chudada – ako pokračuje chodník ku cintorínu?

Mgr. Mišík – citoval vyjadrenie starostu obce „chodník je v konaní, čaká sa na stavebné povolenie, ak budú financie môže sa začať budovať“. 

 

Mgr. Mišík tlmočil stanovisko starostu obce k asfaltovaniu komunikácií v Horeniach. Najskôr treba urobiť kanalizáciu a PVS má projekt naplánovaný na rok 2024, takže až potom prebehne oprava a asfaltovanie ciest. Taktiež je naplánované aj čistenie potoka.

 

Nakoľko zo strany občanov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, Mgr. Mišík ukončil rozpravu, prečítal   uznesenie a dal  o ňom hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE  príspevky občanov, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 4./      Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko FML komisie a kontrolóra

                        obce  k záverečnému účtu za rok 2021

 

Mgr. Mišík – predložil na schválenie záverečný účet za rok 2021, ktorý poslanci obdržali s materiálmi a otvoril rozpravu.

 

Ing.Daško – predložil stanovisko kontrolóra obce,  v ktorom odporúča OZ záverečný účet za rok 2021 schváliť bez výhrad. Uviedol, aby do uznesenia bol zahrnutý aj údaj o celkovej zadlženosti obce.

Doplnil Mgr. Mišík, že celková zadlženosť obce klesla z 50% na 28,37% a podal návrh na doplnenie uznesenia o zadlženosti.

 

OZ SCHVAĽUJE

návrh poslanca Mgr. Martina Mišíka doplniť do uznesenia údaj o úverovej zadlženosti obce Lednické Rovne, ktorá bude k 30.06.2022  - 28,37%.

 

Za:

6

Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Karasová

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, p. Ďurko prečítal uznesenia k záverečnému účtu za rok 2021.

OZ  BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

  • Prebytok rozpočtu v sume  33 593,06 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  upravený   o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške  63 229,19 EUR,  a takto zistený schodok v sume 29 636,13 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný

                    -      z finančných operácií v sume  29 636,13 EUR.

  • Zostatok finančných operácií v sume  29 636,13 EUR, ktorý bol použitý na: vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 29 636,13 EUR
  • Zostatok  finančných operácii podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 121 246,51  EUR,
  • Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia (upraveného bežného a kapitálového rozpočtu) za rok 2021 v sume  121 246,51 EUR EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
  • skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 121 246,51 EUR EUR,
  • a následne tento rezervný fond vo výške 121 246,51 EUR EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2021, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2022, rozpočtovým opatrením č. 1/2022, zo dňa 23.06.2022,
  • úverová zadlženosť obce Lednické Rovne bude k 30.06.2022 je 28,37%.

 

Za:

6

Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Karasová

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

K bodu 5./      Rozpočtové opatrenia starostu obce č. 2/2022 a  č. 3/2022

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, rozpočtové opatrenie č.2/2022 sa týka MŠ -  požiadali o dofinancovanie vyplatenia odmien v zmysle zákona, berieme to z položky investičné akcie. Rozpočtové opatrenie č.3/2022 sa týka knihy o Jozefovi Schreiberovi, náš podiel je v tom, že plánujeme kúpiť  400 ks výtlačkov a krytie je z položky údržby a opravy budov.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 2/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce Lednické Rovne č. 3/2022, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 6./      Návrh   rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

Mgr. Mišík – uvedené opatrenie sa týka dvoch vecí. Po prvé musíme schváliť prevod rezervného fondu obce,  vlastne prebytok z predchádzajúceho obdobia, prenášame na akcie investičného charakteru, teda plus 121 tis.€. A v druhom rade potrebujeme vykryť náklady, ktoré sa vyskytli pri asfaltovaní ulíc – Majer a Družstevná. Mnohé veci nie sú v dobrom stave, preto sme predložili návrh presunúť z rozpočtovej položky akcie investičného charakteru 64 tis.€, ale aby nám to všetko vyšlo, navrhujem presunúť 74 tis.€, tých 10 tis.€ navrhujem presunúť z položky výnos dane pre samosprávy, ktorý je momentálne, podľa ministerstva financií, odhadovaný o 91 tis.€ viac, ako bol odhadovaný na začiatku roka.

p.Pokorný – ale ak chceš niekde pridať, musíš na inom ubrať. 

Mgr. Mišík – zoberieme z položky akcie investičného charakteru a pridáme na položku asfaltovanie.

Ing. Karasová – navrhla doplniť do uznesenia ....„s navrhovanými zmenami“

OZ SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2022, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátanie zmien a doplnkov, ktoré odzneli na rokovaní OZ.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 7./      Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

                        výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej   

                        pôsobnosti Obce Lednické Rovne

 

Mgr. Mišík – uviedol, že uvedené VZN pojednáva o výdavkoch MŠ a ZŠ a požiadal o doplnenie  Mgr. Štefancovú.

 

Mgr. Štefancová – vysvetlila, že potreba prijatia vyplynula z navýšenia cien za potraviny a zo žiadosti riaditeľky ZŠ, a zo žiadosti, aby nevarili cudzím stravníkom. Tretia zmena sa týka toho, že MŠ prešla do 3.finančného pásma. Najskôr sa bude hlasovať o navrhovaných zmenách a potom o VZN ako celku.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, p. Ďurko prečítal uznesenia.

 

OZ SCHVAĽUJE

pozmeňujúci návrh predloženého Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, ktorým sa v čl. IV vypúšťajú body 2 a 9, v bode 3 sa vypúšťajú slová „ako aj iným fyzickým osobám“, v bode 7 sa vypúšťajú slová „a iná fyzická osoba vo výške 3,20€ (1,41€ strava, 1,79€ režijné náklady)“ a v čl. V bod 5 sa mení druhé finančné pásmo na tretie.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane schválenej zmeny.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 8./       Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

 

Ing. Daško – ako káže zákon a príslušné ustanovenia, predkladá písomne „Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022. Vzhľadom na situáciu uviedol, že kontroly naplánoval tak, aby boli vykonané ešte do konca volebného obdobia.

 

OZ SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

OZ POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2022.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu  9./     Návrh volebných obvodov, okrskov a počet poslancov pre komunálne

                        voľby v roku 2022

 

Mgr. Mišík – uviedol, že sme predložili návrh, ako pred štyrmi rokmi, takže zostávajú rovnané obvody aj okrsky.   

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, p. Ďurko prečítal uznesenia.

 

OZ:

A.Určuje

pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení 3 (tri)  viacmandátové volebné obvody a to:

viacmandátový volebný obvod č. 1, v ktorom sa budú voliť 3 (traja) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 2, v ktorom sa budú voliť 6 (šiesti) poslanci,

viacmandátový volebný obvod č. 3, v ktorom sa budú voliť 2 (dvaja) poslanci,

tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

B.Tvorí

pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 4  zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný obvod. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce.

 

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

 

K bodu 10./    Návrh úväzku starostu obce Lednické Rovne

Mgr. Mišík – uviedol, že navrhujeme plný pracovný úväzok.

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, p. Ďurko prečítal uznesenie.

OZ URČUJE

rozsah výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990  pre celé funkčné obdobie na plný úväzok.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 11./     Návrh nájomnej zmluvy – ZM Trading

Mgr. Mišík -  uviedol, že ide o dvojkolové schvaľovanie, na minulom OZ sme schvaľovali zámer a teraz už samotný prenájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, p. Ďurko prečítal uznesenie.

OZ SCHVAĽUJE

Nájom nehnuteľnosti - ZM Trading

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

K bodu 12./    Návrh odpredaja nehnuteľného majetku obce - Rusnák

 

Mgr. Mišík – zámer bol schválený na minulom OZ, ide o odkúpenie – usporiadanie obecných parciel, teda konkrétny odpredaj.  

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie  dotazy ani pripomienky, p. Ďurko prečítal uznesenie.

OZ SCHVAĽUJE

Prevod nehnuteľnosti – p. Rusnákovi

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

K bodu 13./     Prerokovanie žiadosti – Hajdúch

 

Mgr. Mišík – vysvetlil, že p. Hajdúch požiadal o prenájom časti parcely na vytvorenie záhrady v časti Háj.

 

OZ SCHVAĽUJE

zámer prenajať pozemok v časti Háj p. Hajdúchovi

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 14./    Rôzne

Mgr. Mišík -  informoval, že pravdepodobne bude zvolané zasadnutie OZ aj v júli 2022 a to z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť projektu INTEREG 2022, ktorý vyhlasuje MIRRI,  na záchranu kult. dedičstva, v rámci ktorej by sme chceli zrekonštruovať starý kostol v parku.  Cez projekt s Norkom sa budú rekonštruovať skôr cestná sieť, odpočívadlá, ale drobná architektúra, ako kostol ani mauzóleum nie. K tomuto projektu potrebujeme cezhraničného partnera, ktorý by podobnú vec realizoval na ich strane. Ide o mesto Karolínka, boli sme na predbežných jednaniach, súhlasili so spoluprácou, ide o sumu cca ½ mil. €, ak nám KPÚ schváli tento projekt, musíme mať platné uznesenie k projektu, preto by sme zvolali ešte jedno zasadnutie OZ mimo plánu zasadnutí. Posledný termín odovzdania žiadosti je 01.08.2022, preto potrebujeme júlové uznesenie.

p.Chudada – informoval o stretnutí občanov v okolí plánovaného parkoviska v Horeniciach, ktorého sa zúčastnil aj starosta obce. Prisľúbil vypracovanie štúdie, kde by okrem parkoviska bola aj oddychová zóna. Štúdia je k dispozícií a k nahliadnutiu. Poďakoval za vyčistenie potoka aj občanom a požiadal o rozšírenie a ohradenie  detského ihriska v miestnej časti a opraviť prístup k tomuto ihrisku.

 

Mgr. Mišík – informoval, že rozšírenie detského ihriska je v pláne a poďakoval za aktivitu občanov pri čistení potoka.

Doplnil p. Pokorný – detské ihrisko už prišlo a v priebehu 2-3 týždňov bude inštalované.

 

Ing. Karasová – informovala zriaďovateľa, že na stránkach ministerstva školstva sú dve výzvy na letné školy v roku 2022 a zdravotníckeho pracovníka pre školy -  informovať školy, že majú aj takúto možnosť. 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

všetky pripomienky poslancov OZ, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ.

Za:

7

Ing. Karasová, Ing. Backo, Mgr. Mišík, p. Chudada, p. Janovec, p. Pokorný, p. Ďurko

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

4

Ing. Brezániová, p. Mončeková, p. Daniš Dis., p. Štefina

Nehlasovali:

0

 

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

 

K bodu 15./    Záver 

 

            V závere zástupca starostu obce konštatoval, že boli vyčerpané všetky body rokovania,   poďakoval prítomným za účasť  a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

p. Tomáš Pokorný

 

                                                                                              Mgr. Martin Mišík 

                                                                                           zástupca starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:15
TÝŽDEŇ:2592
CELKOM:1818867

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.