Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Park

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Mednyanský, ktorý sa niekoľko rokov po smrti grófa Aspremonta, teda asi roku 1824, prechádzal s obdivom po parku: " Gróf Aspremont premenil Lednické Rovne skvele upraveným parkom neveľkého štýlu na jedno z najkrajších sídiel v Uhorsku. Vkročili sme do nádherného parku a na každom kroku sme sa presvedčili o tom, že dokonalé dielo sa vytvorí len spojením prírody a umenia. Príroda tu poskytuje vrch i dolinu, les i vodu a predovšetkým prekrásny rozhľad na utešený malebný kraj zôkol vôkol na niekoľko míľ. Umelecká zložka prispela budovaním ciest a chodníčkov, jazier a vodopádov, umne porozdeľovala kvety, kríky a besiedky, a všade výstižne zvolila najúčelnejšie miesto pre potechu oka. Kľukaté chodníčky cez temravé háje na pekné lúčky, ku kvitnúcim kríčkom, ktoré svojim množstvom a rozmiestnením príjemne klamú pútnika, lebo si vôbec neuvedomuje dĺžku cesty, ktorú prešiel. Napokon príde k chrámu Minervy na najvyššom kopci parku a tu ho očarí rozhľad, s ktorým sa len ťažko rozlúči."

Park bol vybudovaný podľa anglického vzoru s rôznymi umelými zrúcaninami bášt a vežičiek, doplnených chrámkom bohyne Minervy a inými sochami. "Podľa diela DIEOESTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE IN WORT UND BILD /Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom/ bol to s rozlohou 34 jutár najväčší park bývalej Trenčianskej župy. Jeho sto líp zasadil údajne Rákoczy podľa vzoru SUB CENTUM TILLIS vo Zborove na východnom Slovensku, ktorý tiež patril ich rodu. Dnes sa už tieto spomínané lipy nedajú zistiť. Pozornosť svojou mohutnosťou tu budilo dvanásť kanadských topoľov, ktoré priviezol Aspremont z Holandska, a od ktorých pochádzajú teraz všetky topole v okolí. Osobný lekár grófa Aspremonta - Anton Rochel /1770-1847/ bol aj vynikajúcim botanikom a záhradníkom. Pôsobil na panstvách vo Veselom a v Lednických Rovniach a po smrti slávneho botanika Kitaibela bol riaditeľom univerzitnej botanickej záhrady v Budapešti. Rochel mal veľký podiel na výstavbe i architektúre parku. V záhrade v Lednických Rovniach pestoval mnoho sto rozličných semien vypestovaných rastlín, hlavne benátskych. Odtiaľto konal svoje cesty do Vysokých Tatier. Vo viedenskom múzeu boli uložené niektoré Rochelove rukopisy. Dôležitý je jeho rukopis HINERA CARPATICA, kvadrant silný 260 strán obsahuje Rochelove cesty do severných končín, trenčianska, Turca, Oravy, Liptova a Spiša.

Aspremont dal postaviť do parku starobylý kostol, okolo ktorého sú rôzne náhrobky. Tak tu odpočíva v posvätnej zemi a predsa v parku, ako si to vždy prial, dlhoročný priateľ Aspremonta slobodný pán Kaschnitz, známy z rakúskych politických reformačných dejín za cisára Jozefa II. Jeho náhrobok má nápis:

ANTON VALENTIN FREIHER KASCHNITZ GEB.zu WIEN 1740 GEB.zu JAHRE 1812 /FREUND DES GRAFENASPREMONT.LEICHE AUS MAHREN HERGEBRACHT/.

Niekoľko krokov ďalej bol rímsky sarkofág z bieleho, červeno-žilkovaného mramoru, ktorý gróf Aspremont postavil manželke rodenej Bathyany. Sarkofág bol umiestnený na vyvýšenom podstavci, prístupnom po celom obvode schodiskom z mramoru. Je veľmi poškodený. Nápis na ňom znel:

OBIIT DIE XXVI IAN MDCCXVI DIL UXORI REGINAE NATE BATTHYAN ASPREMONT

Neďaleko je potom náhrobok samotného grófa Aspremonta, o ktorom však slávny maďarský spisovateľ Mór Jókai hovorí v úvode svojho románu "Včera a dnes", že v hrobke je len srdce Aspremontovo a ostatné telo leží v horúcej pôde na brehu Pontu /Čierneho mora/. Náhrobok bol urobený z čierneho mramoru. Na podstavci s kovanou platňou je umiestnená socha trúchliacej ženy kľačiacej pri urne s puttim a erbom. Táto žena predstavuje dcéru grófa Aspremonta Máriu Erdődyovú. Kamenná plastika ako aj schody, vedúce k podstavcu sú poškodené. Nápis na jeho náhrobku znie:

GENITORI OPTIMO COMITI JOH.GOBERTHO ASPREMONT-LINDEN NATO XXII. SEPT.M.D.C.C.L.VII DEM XVI.SEPT.M.D.C.C.XIX. TRISTISSIMA FILIAO COMITISSA MARIA ERDÖDY POSUIT

V parku sa z tejto doby nachádzajú aj iné starožitnosti, napríklad gotická brána s rotundovitou strážnicou a s latinským nápisom na jednej strane "MORIBUS ANTIQUIS" a francúzskym na druhej strane "IL NE VAUT LA PETINE DE VIVRE". Je vybudovaná z kamenného muriva a umožňovala kontrolu vstupu do parku. Nad rybníkom ešte v roku 1952 stála socha boha NEPTÚNA, ľud ju nazýva "RYBÁR". Táto pri úprave parku v povojnových rokoch /1945-1950/ bola premiestnená na iné miesto. V súčasnosti sa nachádza pri malom jazierku vedľa kaštieľa.

Na najvyššom mieste v parku v antickom chrámku do roku 1918-1919 stála socha gréckej bohyne MINERVY. V radostnom ošiali po skončení I. svetovej vojny ľudia sochu bohyne, ktorú volali BARBORA, zhodili a rozbili. Chrám obdĺžnikového pôdorysu je prístupný kamenným schodiskom z troch strán, štvrtú stranu tvorí murovaná omietaná tehlová stena, v ktorej bola umiestnená socha bohyne. Plytká sedlová strecha /dnes chýba/ bola umiestnená nad trojuholníkovým tympanónom, nesená štyrmi antickými stĺpmi /dórske/ so štvorcovým podstavcom.

Šibenica a studnička sú ojedinelé zachované drobné architektonické stavby. Šibenicu tvorí jednoduchý kamenný portál ponad chodník. Dva dórske stĺpy na štvorhranných podstavcoch nesú trojuholníkový tympanón. Studničku predstavoval kamenný podstavec s vázou nad prameňom vyvierajúcim zo svahu. Oba objekty sú poškodené. V parku nechýbali ani romantické umelé zrúcaniny s hradom. Zrúcaniny, besiedky, jaskyne, zlomené stĺpy, obelisky a podobne sú súčasťou parkovej slohovej úpravy z konca 19.storočia. Týmito prvkami chceli majitelia umocniť psychický účinok na návštevníkov parkov.

Po smrti posledného Aspremonta roku 1819 zdedila kaštieľ a park jeho dcéra Mária, ktorá sa vydala za grófa ERDŐDYHO. Mali dve deti. Syn obdržal otcovské majetky v Chorvátsku, kdežto dcéra Františka, vydatá za baróna SKRBENSKÉHO, zdedila v roku 1886 tunajšie panstvo. Je pochovaná tiež vedľa kostola v parku. Po nej, roku 1873, majetok zdedil ich syn FILIP SKRBENSKÝ, ale v roku 1890 ho predal továrnikovi JOZEFOVI SCHREIBEROVI, majiteľovi sklární, teda i park, ktorý bol v tom čase vo veľmi zanedbanom stave. Jozef Schreiber park zveľadil, takže sa zaskvel v celej svojej kráse, ako kedysi za slávnej doby Aspremontov. Neorenesančná stavba mauzólea je umiestnená na najkrajšom mieste parku. Dal ju postaviť podľa projektu A.Grófa vtedajší majiteľ kaštieľa i parku továrnik barón Jozef Schreiber roku 1890. Podľa svojho priania bol v ňom aj pochovaný v roku 1902.

Mauzoleum - pôdorysne sa jedná o štvorec na vyvýšenom podstavci. Kupolová strecha s vežičkou je pokrytá medeným plechom s naznačením šupín, jednoduchým plechovým krížom a 4 vikiermi. Fasády tvoria predsunuté stĺpové portikusy, zakončené trojuholníkovým tympanónom. Objekt je prístupný kamenným schodiskom po celom obvode mauzólea. Do objektu kaštieľa sa vstupuje atypickými dvojkrídlovými drevenými dverami s oplechovaním a s ornamentálnym motívom kovania. Pôvodné okenné výplne na bočných fasádach, ktoré boli zasklené farebnými vitrážami, vsadenými do olova sa nezachovali, iba kovové mreže. Dnes je toto mauzóleum veľmi poškodené, najmä náhrobná doska vnútri krypty je zlomená.

V roku 1945 lednické panstvo znárodnili a kaštieľ adaptovali na školu. Park bol pod správou MNV. Po roku 1945 sa urobilo do parku niekoľko negatívnych zásahov, postavilo sa volejbalové ihrisko, hrala sa tam hádzaná. Betónová platňa 15 X 6 m slúžila ako tanečný parket, drevené pódium a ostatné príslušenstvo ako divadlo v prírode. Na lúke s vysadenými ovocnými stromčekmi boli vychodené chodníky. Skôr ako dosiahol lednický park svoju vrcholnú krásu, rástol dve storočia. Svojimi stromovými skupinami malebnými priehľadmi cez rozsiahly trávnik poskytuje park milovníkovi prírody nezabudnuteľné zážitky. Park pozostáva prevažne z domácich drevín s ojedinelými cudzokrajnými drevinami. Z listnatých stromov prevládajú prekrásne staré lipy s obvodom 200-400 cm. Dendrologický poklad parku predstavuje lipa malolistá s obvodom v poprsnej výške 660 cm a pri zemi 900 cm. V hojnom počte sa vyskytuje dub letný s obvodom 150-200cm, ďalej sú tu hraby obyčajné, brezy bradavičnaté, javory mliečne, javory horské, javory poľné, pagaštany konské. V parku sa nachádzala skupina dvanástich kanadských topoľov, a je možné, že topole v okrese môžu pochádzať z tohto rodu. Z ihličnatých drevín je tu zastúpený tis obyčajný, park oživuje tuja západná i východná, jedľa biela, smrek obyčajný, borovica sosna a smrekovec opadavý. Pekné exempláre smrekovca opadavého rastú pred mauzóleom a neďaleko mauzólea zase mohutné borovice Weymouthove. Barón Skrbenský, ako už bolo spomenuté, v roku 1890 predal panstvo továrnikovi Jozefovi Schreiberovi. Jozef Schreiber, hoci bol právoplatným vlastníkom, ešte pár rokov vystupoval len ako nájomca. Barón Skrbenský sa hazardnými hrami dostal do finančnej tiesne, avšak jeho matka barónka Skrbenská sa o tom nesmela dozvedieť. Preto až do smrti barónky hral Schreiber túto dohodnutú úlohu, asi dva roky. V archívoch sú údaje prevažne zo života šľachty, majiteľov kaštieľov a panstiev. Až do konca 19.storočia boli Lednické Rovne chudobnou malou osadou, závislou na ľubovôli zemepánov. Delila sa na dve časti, jedna s maďarským názvom Lednicróna, ktorá sa rozkladala v okolí kaštieľa a majera a osadu zvanú Prečin-Lehota, na náhornej rovine ľavej strany rieky Lednice. V tejto Lehote boli obyvatelia s určitými výsadami a s prevažne charakterom maloroľníckej podstaty, zatiaľ čo pôvodná obec bola závislá prevažne na majeri. Až postavením sklárne v roku 1892 sa začal meniť charakter obce, z poľnohospodárskej na priemyselnú, čím sa i životná úroveň obyvateľstva začala podstatne dvíhať. Ďalšieho zlepšenia dosiahla obec Lednické Rovne a jej okolie rokom 1910, kedy bola otvorená železničná trať Trenčianska Teplá - Lednické Rovne.

Popis kalamitného stavu.

Dňa 9.6.2004 medzi 18,00 a 19,00 hodinou sa časťou historického parku v Lednických Rovniach prehnala veterná smršť. Zasiahla gaštanovú alej, hornú lúku, svah nad hornou lúkou, vstupnú časť do aluviálnej sekcie a menšie poškodenia sa objavili aj popri celom hlavnom chodníku v hornej časti parku . Pri obhliadke škôd, ktorá sa konala 11.6.2004 boli zistené tri druhy poškodenia :

1.) koreňové vývraty
2.) zlomenie alebo rozčesnutie koruny
3.) poškodenie konárovej sústavy následkom padania okolitých stromov.

Okamžite po zistení stavu pracovníci obecného úradu kontaktovali náležité inštitúcie ( Obvodný úrad Považská Bystrica, oddelenie ŽP , Pamiatkový úrad Trenčín a CHKO Strážovské vrchy ) a začali pracovať na uzavretí poškodenej časti parku, ako aj na zisťovaní škôd. Celkovo bolo poškodených 95 ks drevín. Z toho je 78 ks zničených úplne a 17 ks drevín je určených na ošetrenie. Druhové zloženie predmetných stromov : Pagaštan konský ( Aesculus hippocastanum ) Lipa malolistá ( Tilia cordata ) Lipa veľkolistá ( Tilia platyphylla ) Javor poľný ( Acer campestre ) Javor mliečny ( Acer platanoides ) Agát biely ( Robinia pseudoacacia ) Dub letný ( Quercus robur ) Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ) Jelša lepkavá ( Alnus glutinosa ) Brest ( Ulmus sp. ) Čerešňa ( Prunus sp. ) Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) Borovica hladká ( Pinus strobus ) Smrek obyčajný ( Picea abies ) V gaštanovej aleji došlo ku veľkému poškodenie jedincov, ktorých priemerný vek je nad 100 rokov. Zničená bola celá skupina vzácnej Borovice hladkej ( Pinus strobus ), neďaleko mauzólea Jozefa Schreibera. Táto skupinka drevín partila kompozične a druhovo medzi jednu z najzaujímavejších a najstarších . Priemerný vek drevín sa pohyboval okolo 100 - 120 rokov. V aluviálvej časti parku bol veľmi poškodený svahový porast, ktorý slúžil na spevnenie svahu nad meandrujúcim tokom rieky Ledničanky. Obec Lednické Rovne má spracovanú dôkladnú textovú a mapovú inventarizáciu drevín, pri ktorej bolo spracované aj cenové ohodnotenie každej dreviny. Práve tieto podklady dobre poslúžili pri zmapovaní celej situácie a vyčíslení škôd. Škody ktoré vznikli sú naozaj veľmi veľké a ťažko vyčísliteľné, nakoľko historická a spoločenská hodnota sa nedá vyčísliť . Z toho dôvodu bola vyčíslená len sadovnícka hodnota , ktorá dosiahla výšku 5. 085.740,-Sk. Pre prehľadnejšie vyhodnotenie Vám ako prílohu prikladáme zoznam a mapové listy drevín , ktoré boli natoľko poškodené, že sa už nedajú zachrániť. V sumári je uvedené evidenčné číslo dreviny, druh , sadovnícka hodnota, obvod kmeňa, výška dreviny a ocenenie. Po zmapovaní a vyčíslení škôd okamžite pristupujeme ku likvidácií kalamity. V prvom rade budú odstránené dreviny, ktoré zostali zachytené na okolitých drevinách, práve v tomto prípade, hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Následne na to budú odstraňované zlomené dreviny a koreňové vývraty od ktorých budú oddelené kmene a koruny. Koreňové baly sa musia odviezť a vzniklé terénne nerovnosti zasypať zeminou a dôkladne zhutniť. Veľmi opatrene sa bude táto situácie riešiť vo svahovitom teréne, kde môže dôjsť ku zosuvu pôdy, nakoľko brehy zostali po vývratoch veľmi oslabené . Dreviny , ktoré boli čiastočne poškodené budú ošetrené odbornou firmou . Pôjde prevažne o stromolezeckú metódu, nakoľko iný prístup ku drevinám nie je možný. Po tejto etapa bude zvolané miestne konanie, ktorého sa zúčastní Obvodný úrad Považská Bystrica , Pamiatkový úrad Trenčín a CHKO Strážovské vrchy. Zhodnotí sa odstránenie kalamity a určí sa presný rozsah náhradnej výsady, ako aj lokality v ktorých bude umiestnená. Táto etapa bude veľmi dôležitá, kvôli zachovaniu jednotlivých taxónov a sadovníckych kompozícii. Presný rozpočet uvedených prác nedokážeme v súčasnosti vyčísliť, nakoľko sa neustále objavujú nové skutočnosti a nie je presne zadefinovaná ani náhradná výsadba. Rozsah prác je naozaj veľmi veľký a situácia vážna. Od roku 1997 sme vynaložili nemalé úsilie a finančné prostriedky na záchranu a obnovu parku, ktorý je neodmysliteľnou časťou kultúrneho dedičstva. V týchto dňoch je veľká časť našej práce , ako aj najkrajšej časti parku nenávratne preč. Obec Lednické Rovne, chce čo najskôr dať park do poriadku a celý ho sprístupniť verejnosti. Nemôžeme však povedať, že bude taký ako pred veternou smršťou, nakoľko prírodné scenérie sú nenávratne preč a bude trvať najmenej jedno storočie aby sa jeho habitus podobal tomu , ktorý bol pred júnom 2004.Ani pri najlepšej vôli nás všetkých nedokážeme z rozpočtu obce pokryť všetky náklady spojené s odstraňovaním kalamity, úpravou terénu a následnej náhradnej výsadby. Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o pridelenie finančných prostriedkov na havarijný stav v parku. Pevne veríme a dúfame, že našu žiadosť dôkladne zhodnotíte a pomôžete nám v neľahkej situácii .

Obec

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:22
TÝŽDEŇ:2599
CELKOM:1818874

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.