Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 27.06.2019 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ Lednické Rovne

 

UZNESENIE č. 20/2019-6

OZ

K o n š t a t u j e, že

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 21/2019-6

OZ

U r č u j e:

Mgr. Eriku Burianovú, za zapisovateľku,

p. Štefana Ďurka a p. Danielu Mončekovú  za overovateľov zápisnice.

 

UZNESENIE č. 22/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne so zmenou názvu bodu 3./

„Zvýšenie majetkovej účasti obce Lednické Rovne na spoločnosti Ledrov, spol. s.r.o.novým vkladom do jej základného imania(Prerokovanie kúpy vozidla KO)“

UZNESENIE č. 23/2019-6

OZ

V o l í:

Návrhovú komisiu v zložení:

  • Mgr. Martin  Mišík
  • p. Vladimír Janovec

 

UZNESENIE č. 24/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 28.05.2019.

 

UZNESENIE č. 25/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania v spoločnosti Ledrov, spol. s.r.o. so sídlom , Schreiberova 369,Lednické Rovne ,020 61 IČO: 31635041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, Vl.č.3120/R  (ďalej len „spoločnosť“ Ledrov,spol. s.r.o.“), formou peňažného vkladu do základného imania za týchto podmienok:

a/ hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v spoločnosti je vo výške 35 000- EUR (tridsaťpäťtisíc eur),

b/ splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania vo výške 35 000- EUR do 31.07.2019.

UZNESENIE č. 26/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

 

a./ Záverečný účet obce Lednické Rovne    a  celoročné  hospodárenie   bez    výhrad.

 

b. /  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje   použitie  prebytku rozpočtového hospodárenia    /upraveného  bežného a kapitálového rozpočtu /  za rok 2018,   zisteného  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.   o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých   zákonov   v znení neskorších predpisov,   na:

  •  skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 27 746,12  EUR,
  •  a následne tento rezervný fond vo výške 27 746,12 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2018, použitý na kapitálové výdavky  rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2019, rozpočtovým opatrením č.2/2019, zo dňa 27.06.2019.

 

UZNESENIE č. 27/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

stanovisko FML komisie k záverečnému účtu za rok 2018. 

 

UZNESENIE č. 28/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2019 - „Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods.2 písm.b) a c)“

UZNESENIE č. 29/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

zámer  Obce Lednické Rovne prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov  vo vlastníctve obce na dobu 5 rokov, vlastníkom bytov z bytových domov č.337, 320, 321, 322, 323 v časti obce Háj z dôvodov hodných osobitného zreteľa.Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemkov s ich dlhoročnými užívateľmi a to v zmysle uznesenia č.16/2016 bod D č.17, ktorým sa schválil prenájom záhrad v časti Háj, a to dlhodobými nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky dlhodobo užívajú. Dané pozemky sú obcou nevyužívané.

UZNESENIE č. 30/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

zámer  Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

„V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého  užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný.  Predkupné právo bude ponímané ako vedľajšie dojednanie kúpnej zmluvy vznikajúce na základe dohody predávajúceho a kupujúce.“

Obec Lednické Rovne má zámer previesť nehnuteľný majetok – záhradka v časti obce Háj, a to konkrétne:

Pozemok v registri CKN č.670/58, záhrada o výmere 152 m3, zapísaný v liste vlastníctva č.1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov Stanislava Backu a Márie Backovej, Háj č.319/9, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom ZP č.58/2019, vyhotovenom Ing.Žiačekom Pavlom zo dňa 21.03.2019, a to v celkovej výške 708,32 -Eur.

UZNESENIE č. 31/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

zámer  Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

„V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého  užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný.  Predkupné právo bude ponímané ako vedľajšie dojednanie kúpnej zmluvy vznikajúce na základe dohody predávajúceho a kupujúce.“

Obec Lednické Rovne má zámer previesť nehnuteľný majetok – záhradka v časti obce Háj, a to konkrétne:

Pozemok v registri CKN č.670/59, záhrada o výmere 139 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne do vlastníctva Balážovej Jany, rod.Ivanišovej, bytom Ilava, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom ZP č.58/2019, vyhotovenom Ing.Žiačekom Pavlom zo dňa 21.03.2019, a to v celkovej výške 647,74 -Eur.

UZNESENIE č. 32/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce OVS - Parcela KN C, 372/1, k.ú. Lednické Rovne, výmera parcely 1748 m2, druh pozemku-Záhrada.

 

UZNESENIE č. 33/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

žiadosť o dotáciu na vydanie knihy OKAMIHY VZDORU, vo výške dotácie 700 –Eur.

UZNESENIE č. 34/2019-6

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

Návrh Ing. Brezániovej na navýšenie ceny za prenájom telocvične a multifunkčného ihriska,    deti = 10,-€/hod. a dospelí = 20,-€/hod.

UZNESENIE č. 35/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

návrh smernice na prenájom telocvične a multifunkčného ihriska, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

UZNESENIE č. 36/2019-6

OZ

Prerokovalo:  Petíciu – obchod Horenická Hôrka.

UZNESENIE č. 37/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

alternatívne ponúknuť obchod do bezplatného užívania aj s vnútorným zariadením obchodu -bezplatný prenájom priestoru.

UZNESENIE č. 38/2019-6

OZ

N e s c h v a ľ u j e:

návrh   nahrávania a vysielania OZ televíziou TV Považie.

UZNESENIE č. 39/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

rozpis projektov a informácie o schválených, realizovaných a pripravovaných projektoch.

UZNESENIE č. 40/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

stanovisko spol. Megawaste Pov. Bystrica k skládke Podstránie.

UZNESENIE č. 41/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:     

príspevky občanov tak, ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

UZNESENIE č. 42/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

informáciu o súdnom spore s p. Štefinovou.

 

UZNESENIE č. 43/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

informáciu o súdnom spore o pozemky pod ZŠ.

 

 

UZNESENIE č. 44/2019-6

OZ

B e r i e   n a    v e d o m i e:

informáciu o zámene pozemkov s p. Jaroslavom  Burianom

UZNESENIE č. 45/2019-6

OZ

S c h v a ľ u j e:

prenájom nebytového priestoru uvoľneného v budove Zdravotného strediska  č.s. 191 Led.Rovne, v prospech žiadateľky p. Kataríny Mikulášovej, na základe žiadosti zo dňa 25.06.2019 za účelom zriadenia nechtového štúdia.

 

Podpísal dňa:  02.07.2019

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:172
TÝŽDEŇ:2180
CELKOM:1833180

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.